source: spip-zone/_core_/plugins/breves/lang/breves_co.php @ 97025

Last change on this file since 97025 was 97025, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] breves Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'la' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'rn' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.69 %)
La langue 'sc' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.03 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)

File size: 1.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/breves?lang_cible=co
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'breves' => 'Dispacci',
14
15        // E
16        'entree_breve_publiee' => 'Deve esse pubblicatu stu dispacciu ?', # MODIF
17        'entree_texte_breve' => 'Testu di u dispacciu',
18
19        // I
20        'icone_breves' => 'Dispacci',
21        'icone_ecrire_nouvel_article' => 'I dispacci cuntenuti in a rùbbrica',
22        'icone_modifier_breve' => 'Mudificà u dispacciu',
23        'icone_nouvelle_breve' => 'Scrive un nuvellu dispacciu',
24        'info_1_breve' => '1 dispacciu',
25        'info_breves' => 'U vostru situ aduprerà u sistema di dispacci ?',
26        'info_breves_02' => 'Dispacci',
27        'info_breves_valider' => 'Dispacci da cunvalidà',
28        'info_gauche_numero_breve' => 'DISPACCIU NÙMERU', # MODIF
29        'item_breve_proposee' => 'Dispacciu prupostu', # MODIF
30        'item_breve_refusee' => 'INNO - Dispacciu rifiutatu', # MODIF
31        'item_breve_validee' => 'IÈ   - Dispacciu cunvalidatu', # MODIF
32        'item_non_utiliser_breves' => 'Ùn aduprà micca i dispacci',
33        'item_utiliser_breves' => 'Aduprà i dispacci',
34
35        // L
36        'logo_breve' => 'LOGO DI U DISPACCIU', # MODIF
37
38        // T
39        'texte_breves' => 'I dispacci sò testi corti è sèmplici chì permettenu di mette in ligna nutizie assai in furia, è di gestisce una rivista di stampa,
40        un almanaccu d’evenimenti, ecc.',
41        'titre_breve_proposee' => 'Dispacciu prupostu',
42        'titre_breve_publiee' => 'Dispacciu pubblicatu',
43        'titre_breve_refusee' => 'Dispacciu rifiutatu',
44        'titre_breves' => 'I dispacci',
45        'titre_langue_breve' => 'LINGUA DI U DISPACCIU', # MODIF
46        'titre_page_breves' => 'Dispacci'
47);
48
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.