source: spip-zone/_core_/plugins/breves/lang/breves_lb.php @ 97025

Last change on this file since 97025 was 97025, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] breves Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'la' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'rn' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.69 %)
La langue 'sc' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.03 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)

File size: 1.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/breves?lang_cible=lb
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'breve' => 'Kuerzmeldung',
14        'breves' => 'Kuerzmeldungen',
15
16        // E
17        'entree_breve_publiee' => 'Dës Kuerzmeldung ass:',
18        'entree_texte_breve' => 'Text vun der Kuerzmeldung',
19
20        // I
21        'icone_breves' => 'Kuerzmeldungen',
22        'icone_ecrire_nouvel_article' => 'Kuerzmeldungen aus dëser Rubrik',
23        'icone_modifier_breve' => 'Dës Kuerzmeldung änneren',
24        'icone_nouvelle_breve' => 'Nei Kuerzmeldung schreiwen',
25        'info_1_breve' => '1 Kuerzmeldung',
26        'info_aucun_breve' => 'Keng Kuerzmeldung',
27        'info_breves' => 'Benotzt äre Site de Kuerzmeldungs-System?',
28        'info_breves_02' => 'Kuerzmeldungen',
29        'info_breves_valider' => 'Kuerzmeldunge fir ze bestätegen',
30        'info_gauche_numero_breve' => 'Kuerzmeldung Nummer',
31        'info_nb_breves' => '@nb@ Kuerzmeldungen',
32        'item_breve_proposee' => 'virgeschloen',
33        'item_breve_refusee' => 'ofgeleent',
34        'item_breve_validee' => 'bestätegt',
35        'item_non_utiliser_breves' => 'D’Kuerzmeldungen ausschalten',
36        'item_utiliser_breves' => 'D’Kuerzmeldungen aschalten',
37
38        // L
39        'logo_breve' => 'Logo vun der Kuerzmeldung',
40
41        // T
42        'texte_breves' => 'D’Kuerzmeldunge si kuerz an einfach Texter déi Iech erlaben Informatiounen séier ze verëffentlechen, eng Presse-Revue ze maachen, en Agenda ze weisen...',
43        'titre_breve_proposee' => 'Virgeschloe Kuerzmeldung',
44        'titre_breve_publiee' => 'Verëffentlecht Kuerzmeldung',
45        'titre_breve_refusee' => 'Ofgeleente Kuerzmeldung',
46        'titre_breves' => 'D’Kuerzmeldungen',
47        'titre_langue_breve' => 'Sprooch vun der Kuerzmeldung',
48        'titre_nouvelle_breve' => 'Nei Kuerzmeldung',
49        'titre_page_breves' => 'Kuerzmeldungen'
50);
51
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.