source: spip-zone/_core_/plugins/breves/lang/breves_vi.php @ 97025

Last change on this file since 97025 was 97025, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] breves Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'la' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'ne' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)
La langue 'rn' devrait être supprimée car trop peu traduite (20.69 %)
La langue 'sc' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.14 %)
La langue 'sq' devrait être supprimée car trop peu traduite (31.03 %)
La langue 'wo' devrait être supprimée car trop peu traduite (27.59 %)

File size: 1.8 KB
RevLine 
[47268]1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
[63750]3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/breves?lang_cible=vi
[47268]4// ** ne pas modifier le fichier **
5
[93905]6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
[47268]9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // B
13        'breves' => 'Tin ngắn',
14
15        // E
[51452]16        'entree_breve_publiee' => 'Đăng tải tin ngắn này không?', # MODIF
[47268]17        'entree_texte_breve' => 'Nội dung tin ngắn',
18
19        // I
[47325]20        'icone_breves' => 'Tin ngắn',
[47268]21        'icone_ecrire_nouvel_article' => 'Tin ngắn trong đề mục này',
22        'icone_modifier_breve' => 'Sửa tin ngắn này',
23        'icone_nouvelle_breve' => 'Viết một tin ngắn mới',
24        'info_1_breve' => '1 bản tin ngắn',
25        'info_breves' => 'Trang web của bạn có sử dụng hệ thống tin ngắn không?',
26        'info_breves_02' => 'Tin ngắn',
27        'info_breves_valider' => 'Những tin ngắn chờ thông qua',
[51452]28        'info_gauche_numero_breve' => 'SỐ THỨ TỰ TIN NGẮN', # MODIF
29        'item_breve_proposee' => 'Nộp vào', # MODIF
30        'item_breve_refusee' => 'TỪ CHỐI - không đăng', # MODIF
31        'item_breve_validee' => 'CHẤP THUẬN đăng tải', # MODIF
[47268]32        'item_non_utiliser_breves' => 'Không dùng tin ngắn',
33        'item_utiliser_breves' => 'Dùng tin ngắn',
34
[47270]35        // L
[51452]36        'logo_breve' => 'LOGO CỦA TIN NGẮN', # MODIF
[47270]37
[47268]38        // T
39        'texte_breves' => 'Tin ngắn là đoạn văn ngắn gọn đơn giản để có thể thông báo online các chi tiết cô đọng, quản trị các thông cáo báo chí, lịch trình sự việc ...',
40        'titre_breve_proposee' => 'Tin ngắn đã nộp',
41        'titre_breve_publiee' => 'Tin ngắn đã đăng tải',
42        'titre_breve_refusee' => 'Tin ngắn bị từ chối',
43        'titre_breves' => 'Tin ngắn',
[51452]44        'titre_langue_breve' => 'NGÔN NGỮ CỦA TIN NGẮN', # MODIF
[47268]45        'titre_page_breves' => 'Tin ngắn'
46);
47
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.