source: spip-zone/_core_/plugins/breves/lang/breves_vi.php @ 47270

Last change on this file since 47270 was 47270, checked in by denisb@…, 9 years ago

langues (breves)

File size: 1.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'breve' => 'Brève', # NEW
12        'breves' => 'Tin ngắn',
13
14        // E
15        'entree_breve_publiee' => 'Đăng tải tin ngắn này không?',
16        'entree_texte_breve' => 'Nội dung tin ngắn',
17
18        // I
19        'icone_ecrire_nouvel_article' => 'Tin ngắn trong đề mục này',
20        'icone_modifier_breve' => 'Sửa tin ngắn này',
21        'icone_nouvelle_breve' => 'Viết một tin ngắn mới',
22        'info_1_breve' => '1 bản tin ngắn',
23        'info_aucun_breve' => 'Aucune brève', # NEW
24        'info_breves' => 'Trang web của bạn có sử dụng hệ thống tin ngắn không?',
25        'info_breves_02' => 'Tin ngắn',
26        'info_breves_valider' => 'Những tin ngắn chờ thông qua',
27        'info_gauche_numero_breve' => 'SỐ THỨ TỰ TIN NGẮN',
28        'info_nb_breves' => '@nb@ brèves', # NEW
29        'item_breve_proposee' => 'Nộp vào',
30        'item_breve_refusee' => 'TỪ CHỐI - không đăng',
31        'item_breve_validee' => 'CHẤP THUẬN đăng tải',
32        'item_non_utiliser_breves' => 'Không dùng tin ngắn',
33        'item_utiliser_breves' => 'Dùng tin ngắn',
34
35        // L
36        'logo_breve' => 'LOGO CỦA TIN NGẮN',
37
38        // T
39        'texte_breves' => 'Tin ngắn là đoạn văn ngắn gọn đơn giản để có thể thông báo online các chi tiết cô đọng, quản trị các thông cáo báo chí, lịch trình sự việc ...',
40        'titre_breve_proposee' => 'Tin ngắn đã nộp',
41        'titre_breve_publiee' => 'Tin ngắn đã đăng tải',
42        'titre_breve_refusee' => 'Tin ngắn bị từ chối',
43        'titre_breves' => 'Tin ngắn',
44        'titre_langue_breve' => 'NGÔN NGỮ CỦA TIN NGẮN',
45        'titre_page_breves' => 'Tin ngắn'
46);
47
48?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.