source: spip-zone/_core_/plugins/medias/lang/medias_ca.php @ 76047

Last change on this file since 76047 was 76047, checked in by salvatore@…, 7 years ago

langues (medias)

File size: 5.5 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/medias?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'aucun_audio' => 'No hi ha banda sonora', # MODIF
12        'aucun_document' => 'Cap document',
13        'aucun_file' => 'Cap document',
14        'aucun_image' => 'Cap imatge',
15        'aucun_video' => 'Cap seqüència',
16        'aucune_utilisation' => 'Aquest document no s’ha utilitzat',
17        'aucune_vignette' => 'Cap miniatura',
18
19        // B
20        'bouton_ajouter_document' => 'Afegir un document',
21        'bouton_ajouter_image' => 'Afegir una imatge',
22        'bouton_ajouter_image_document' => 'Afegir una imatge o un document',
23        'bouton_attacher_document' => 'Lligar',
24        'bouton_copier_local' => 'Copiar al lloc',
25        'bouton_download_depuis' => 'des de:',
26        'bouton_download_local' => 'el meu ordinador',
27        'bouton_download_par_ftp' => 'el servidor',
28        'bouton_download_par_mediatheque' => 'la mediateca', # MODIF
29        'bouton_download_sur_le_web' => 'Internet',
30        'bouton_enlever_document' => 'Separar', # MODIF
31        'bouton_enlever_supprimer_document' => 'Suprimir',
32        'bouton_enlever_supprimer_document_confirmation' => 'Esteu segur que voleu suprimir el document?', # MODIF
33        'bouton_modifier_document' => 'Modificar',
34        'bouton_parcourir' => 'Examinar...', # MODIF
35        'bouton_refresh_document' => 'Actualitzar el document', # MODIF
36        'bouton_remplacer_document' => 'Substituir aquest document',
37        'bouton_remplacer_image' => 'Substituir aquesta imatge',
38        'bouton_remplacer_image_document' => 'Substituir per una imatge o un document',
39        'bouton_supprimer' => 'Suprimir',
40        'bouton_supprimer_tous_orphelins' => 'Suprimir tots els orfes',
41        'bouton_supprimer_tous_orphelins_confirmation' => 'Esteu segur de voler suprimir @nb@ orfes?', # MODIF
42        'bouton_upload' => 'Descarregar', # MODIF
43
44        // D
45        'des_audios' => '@nb@ bandes sonores', # MODIF
46        'des_documents' => '@nb@ documents',
47        'des_files' => '@nb@ documents',
48        'des_images' => '@nb@ imatges',
49        'des_utilisations' => '@nb@ usos',
50        'des_videos' => '@nb@ seqüències',
51        'descriptif' => 'Descripció',
52        'document_attache_succes' => 'El document s’ha afegit correctament',
53        'document_copie_locale_succes' => 'El fitxer s’ha copiat al lloc correctament',
54        'document_installe_succes' => 'El fitxer s’ha carregat correctament',
55        'document_vu' => 'Inserir al text',
56        'documents' => 'Mediateca', # MODIF
57        'documents_brises' => 'Trencats',
58        'documents_distants' => 'Distants',
59        'documents_locaux' => 'Locals',
60        'documents_non_publies' => 'No publicats',
61        'documents_orphelins' => 'Inutilitzats',
62        'documents_publies' => 'Publicats',
63        'documents_tous' => 'Tots',
64        'double_clic_inserer_doc' => 'Feu un doble clic per inserir aquesta drecera en el text',
65
66        // E
67        'entree_dimensions' => 'Dimensions:',
68        'entree_titre_document' => 'Títol del document:',
69        'entree_titre_image' => 'Títol de la imatge:',
70        'erreur_aucun_document' => 'Aquest document no existeix a la mediateca', # MODIF
71        'erreur_aucun_fichier' => 'No s’ha trobat cap fitxer',
72        'erreur_chemin_distant' => 'El fitxer distant @nom@ no s’ha pogut trobar',
73        'erreur_chemin_ftp' => 'El fitxer indicat no s’ha trobat al servidor',
74        'erreur_copie_fichier' => 'Impossible copiar el fitxer @nom@',
75        'erreur_dossier_tmp_manquant' => 'Falta una carpeta temporal per descarregar els fitxers ',
76        'erreur_ecriture_fichier' => 'Error durant l’escriptura del fitxer al disc',
77
78        // I
79        'image_tourner_180' => 'Girar 180°',
80        'image_tourner_droite' => 'Girar 90° cap a la dreta',
81        'image_tourner_gauche' => 'Girar 90° cap a l’esquerre',
82        'info_document' => 'Document',
83        'info_document_indisponible' => 'Aquest document no està disponible',
84        'info_documents' => 'Documents',
85        'info_inclusion_directe' => 'Inclusió directa:',
86        'info_inclusion_vignette' => 'Inclusió de la icona:',
87        'info_installer_tous_documents' => 'Instal·lar tots els documents',
88        'info_logo_max_taille' => 'Els logotips han de fer obligatòriament menys de @maxi@ (aquest fitxer fa @actuel@).',
89        'info_portfolio' => 'Carpeta',
90        'info_referencer_doc_distant' => 'Referenciar un document a Internet :',
91        'info_telecharger' => 'Carregar des del vostre ordinador:',
92        'item_autoriser_selectionner_date_en_ligne' => 'Permitir la modificación de la fecha de cada documento',
93        'item_non_autoriser_selectionner_date_en_ligne' => 'La data dels documents és la de quan han estat afegits al lloc',
94
95        // T
96        'texte_documents_joints' => 'Es pot permetre afegir documents (fitxers ofimàtics, imatges, multimèdia, etc.) als articles i/o a les seccions. Aquests fitxers poden estar referenciats a dins l’article, o mostrats separadament.</p>', # MODIF
97        'texte_documents_joints_2' => 'Aquesta regla no impideix pas l’inserció d’imatges directament als articles.', # MODIF
98        'titre_documents_joints' => 'Documents adjunts',
99        'tout_dossier_upload' => 'Tot el directori @upload@',
100
101        // U
102        'upload_fichier_zip' => 'Fitxer ZIP',
103        'upload_fichier_zip_texte' => 'El fitxer que voleu instal·lar és un fitxer Zip.',
104        'upload_fichier_zip_texte2' => 'El fitxer pot ser:',
105        'upload_limit' => 'El fitxer és massa gran pel servidor; la   mida màxima autoritzada en <i>upload</i> és de @max@.',
106        'upload_zip_conserver' => 'Conservar l’arxiu desprès de l’extracció', # MODIF
107        'upload_zip_decompacter' => 'descomprimit i cada element que conté instal·lat en el lloc Web. Els fitxers que llavors seran instal·lat en el lloc Web són:',
108        'upload_zip_telquel' => 'instal·lat tal qual, com a arxiu comprimit Zip;',
109        'upload_zip_titrer' => 'Titular segons el nom dels fitxers'
110);
111
112?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.