source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_bg.php @ 97169

Last change on this file since 97169 was 97169, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 8.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=bg
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'avis_echec_syndication_01' => 'Обединението пропадна: или избраната крайна точка не се чете, или там няма статия.',
14        'avis_echec_syndication_02' => 'Обединението пропадна: няма връзка с информацията от сайта',
15        'avis_site_introuvable' => 'Страницата не е намерена',
16        'avis_site_syndique_probleme' => 'Предупреждение: проблем при обединението на сайта; в  следствие на това системата е временно прекъсната. Моля, проверете файла за обединяване (<b>@url_syndic@</b>) и опитайте отново да възстановите информацията. ', # MODIF
17        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Проблем при обединението на сайтовете',
18        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Проблем при обединяването на сайтовете',
19
20        // B
21        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'последваща модерация', # MODIF
22        'bouton_radio_modere_priori' => 'предварителна модерация', # MODIF
23        'bouton_radio_non_syndication' => 'Без обединяване',
24        'bouton_radio_syndication' => 'Обединеняване на сайтове:',
25
26        // E
27        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Адрес на файла за обединяване:',
28        'entree_adresse_site' => '<b>Уеб-адрес (URL) на сайта</b> [Задължително]',
29        'entree_description_site' => 'Описание на сайта',
30
31        // F
32        'form_prop_nom_site' => 'Име на сайта',
33
34        // I
35        'icone_modifier_site' => 'Промяна на страницата',
36        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Свързване на нов сайт',
37        'icone_voir_sites_references' => 'Показване на свързани сайтове',
38        'info_1_site' => '1 сайт',
39        'info_a_valider' => '[за одобрение]',
40        'info_bloquer' => 'блокиране',
41        'info_bloquer_lien' => 'блокиране на препратката',
42        'info_derniere_syndication' => 'Последното обединяване на този сайт бе на',
43        'info_liens_syndiques_1' => 'обединени връзки',
44        'info_liens_syndiques_2' => 'очакват одобрение.',
45        'info_nom_site_2' => '<b>Име на сайта</b> [Задължително]',
46        'info_panne_site_syndique' => 'Обединеният сайт не работи',
47        'info_probleme_grave' => 'грешка с',
48        'info_question_proposer_site' => 'Кой може да предложи свързани сайтове?',
49        'info_retablir_lien' => 'възстановяване на препратката',
50        'info_site_attente' => 'Сайт очакващ одобрение',
51        'info_site_propose' => 'Сайтът е изпратен на:',
52        'info_site_reference' => 'Свързани сайтове',
53        'info_site_refuse' => 'Интернет страницата е отхвърлена',
54        'info_site_syndique' => 'Този сайт е обединен.', # MODIF
55        'info_site_valider' => 'Сайтове, очакващи одобрение за публикуване',
56        'info_sites_referencer' => 'Свързване на сайт',
57        'info_sites_refuses' => 'Отхвърлени сайтове',
58        'info_statut_site_1' => 'Сайтът е:',
59        'info_statut_site_2' => 'Публикуван',
60        'info_statut_site_3' => 'Изпратен',
61        'info_statut_site_4' => 'За изтриване', # MODIF
62        'info_syndication' => 'обединение:',
63        'info_syndication_articles' => 'статия (статии)',
64        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Блокиране на обединените връзки за одобрение',
65        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Управление на директорията на уеб сайта',
66        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'Без блокиране на връзките - следствия от обединяване',
67        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Деактивиране на директорията на уеб сайта',
68        'item_non_utiliser_syndication' => 'Без използване на автоматично обединяване',
69        'item_utiliser_syndication' => 'Използване на автоматично обединяване',
70
71        // L
72        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Актуализация',
73        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Опитайте да направите ново възстановяване на данните ',
74
75        // S
76        'syndic_choix_moderation' => 'Какво да се направи със следващите препратки от сайта?',
77        'syndic_choix_oublier' => 'Какво да се направи с препратките, които вече не присъстват във файла за обединение?',
78        'syndic_choix_resume' => 'Някои сайтове предлагат пълен текст на статиите. Когато се предлага пълен текст, искате ли да направите обединение:',
79        'syndic_lien_obsolete' => 'излязла от употреба препратка',
80        'syndic_option_miroir' => 'автоматично да се блокират',
81        'syndic_option_oubli' => 'автоматично да се изтриват (след @mois@ месец(а))',
82        'syndic_option_resume_non' => 'пълно съдържание на статиите (във формат HTML)',
83        'syndic_option_resume_oui' => 'само резюме (текстов формат)',
84        'syndic_options' => 'Опции за обединение:',
85
86        // T
87        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Препратките, идващи от обединените сайтове
88   може да бъдат предварително блокирани.
89     Следната настройка показва обединените
90    сайтове след тяхното създаване в обичаен вид
91   След това е възможно да се блокира
92   индивидуално всяка препратка поотделно или да
93   се избере от всеки сайт, да се блокира препратката,
94   идваща от него.', # MODIF
95        'texte_messages_publics' => 'Публични съобщения към статията:',
96        'texte_non_fonction_referencement' => 'Можете да изберете да не използвате автоматичното свойство и да въвжедате ръчно елементите, свързани със сайта.', # MODIF
97        'texte_referencement_automatique' => '<b>Автоматично свързване на сайт</b><br />Можете лесно да свъжетете уеб страници чрез обозначаване по-долу на желания URL на страницата или адресът на нейния файл за обединение. СПИП автоматично ще събере нужната информация, отнасяща се до сайта (наименование, описание и т.н.).', # MODIF
98        'texte_syndication' => 'Ако сайтът го позволява, възможно е автоматично да възстановява
99  списъка с най-новия материал. За да постигнете това, нужно е да активирате обединяване.
100  <blockquote><i>Някои доставчици деактивират тази функция;
101  ако случаят е този, няма да можете да използвате обединяването на съдържание
102  от Вашия сайт.</i></blockquote>', # MODIF
103        'titre_articles_syndiques' => 'Обединени статии, изтеглени от този сайт',
104        'titre_dernier_article_syndique' => 'Най-новите обединени статии',
105        'titre_page_sites_tous' => 'Свързани сайтове',
106        'titre_referencement_sites' => 'Свързване и обединение на сайтове',
107        'titre_site_numero' => 'НОМЕР НА СТРАНИЦАТА:',
108        'titre_sites_proposes' => 'Изпратени сайтове',
109        'titre_sites_references_rubrique' => 'Свързани сайтове в рубриката',
110        'titre_sites_syndiques' => 'Обединени сайтове',
111        'titre_sites_tous' => 'Свързани сайтове',
112        'titre_syndication' => 'Обединяване на сайтовете'
113);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.