source: spip-zone/_core_/plugins/sites/lang/sites_ca.php @ 97169

Last change on this file since 97169 was 97169, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] sites Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (24.59 %)
La langue 'fi' devrait être supprimée car trop peu traduite (33.61 %)
La langue 'hac' devrait être supprimée car trop peu traduite (11.48 %)
La langue 'he' devrait être supprimée car trop peu traduite (32.79 %)
La langue 'is' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)
La langue 'no' devrait être supprimée car trop peu traduite (2.46 %)

File size: 6.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/sites?lang_cible=ca
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'avis_echec_syndication_01' => 'La sindicació ha fallat : el backend indicat és indescifrable o no proposa cap article.',
14        'avis_echec_syndication_02' => 'La sindicació ha fallat : impossible accedir al backend d’aquest lloc.',
15        'avis_site_introuvable' => 'Lloc il·localitzable',
16        'avis_site_syndique_probleme' => 'Atenció: la sindicació d’aquest lloc s’ha trobat amb un problema ; per tant, el sistema queda temporalment interromput. Verifiqueu l’adreça del fitxer de sindicació d’aquest lloc (<b>@url_syndic@</b>), i intenteu una nova recuperació de les informacions.',
17        'avis_sites_probleme_syndication' => 'Aquests llocs han trobat un problema de sindicació',
18        'avis_sites_syndiques_probleme' => 'Aquests llocs sindicats donen un problema ',
19
20        // B
21        'bouton_radio_modere_posteriori' => 'moderació a posteriori', # MODIF
22        'bouton_radio_modere_priori' => 'moderació a priori', # MODIF
23        'bouton_radio_non_syndication' => 'Cap sindicació',
24        'bouton_radio_syndication' => 'Sindicació:',
25
26        // E
27        'entree_adresse_fichier_syndication' => 'Adreça del fitxer de sindicació:',
28        'entree_adresse_site' => '<b>Adreça del lloc</b> [Obligatòria]',
29        'entree_description_site' => 'Descripció del lloc',
30
31        // F
32        'form_prop_nom_site' => 'Nom del lloc',
33
34        // I
35        'icone_modifier_site' => 'Modificar aquest lloc',
36        'icone_referencer_nouveau_site' => 'Referenciar un nou lloc',
37        'icone_voir_sites_references' => 'Mostrar els llocs referenciats',
38        'info_1_article_syndique' => '1 article sindicat',
39        'info_1_site' => '1 lloc',
40        'info_a_valider' => '[per validar]',
41        'info_aucun_article_syndique' => 'Cap article sindicat',
42        'info_aucun_site' => 'Cap lloc',
43        'info_bloquer' => 'blocar',
44        'info_bloquer_lien' => 'blocar aquest enllaç',
45        'info_derniere_syndication' => 'La última sindicació d’aquest lloc ha estat realitzada el',
46        'info_liens_syndiques_1' => 'enllaços sindicats',
47        'info_liens_syndiques_2' => 'estan pendents de validació.',
48        'info_nb_articles_syndiques' => '@nb@ articles sindicats',
49        'info_nb_sites' => '@nb@ llocs',
50        'info_nom_site_2' => '<b>Nom del lloc</b> [Obligatori]',
51        'info_panne_site_syndique' => 'Lloc sindicat en pana',
52        'info_probleme_grave' => 'problema de',
53        'info_question_proposer_site' => 'Qui pot proposar llocs referenciats?',
54        'info_retablir_lien' => 'restaurar aquest enllaç',
55        'info_site_attente' => 'Lloc Web pendent de validació',
56        'info_site_propose' => 'Lloc proposat el:',
57        'info_site_reference' => 'Lloc referenciat en línia',
58        'info_site_refuse' => 'Lloc Web rebutjat',
59        'info_site_syndique' => 'Aquest lloc está sindicat...', # MODIF
60        'info_site_valider' => 'Llocs a validar',
61        'info_sites_referencer' => 'Referenciar un lloc',
62        'info_sites_refuses' => 'Els llocs rebutjats',
63        'info_statut_site_1' => 'Aquest lloc és:',
64        'info_statut_site_2' => 'Publicat',
65        'info_statut_site_3' => 'Proposat',
66        'info_statut_site_4' => 'A la paperera', # MODIF
67        'info_syndication' => 'sindicació:',
68        'info_syndication_articles' => 'article(s)',
69        'item_bloquer_liens_syndiques' => 'Bloquejar els enllaços sindicats per validar',
70        'item_gerer_annuaire_site_web' => 'Gestionar un directori de llocs web',
71        'item_non_bloquer_liens_syndiques' => 'No bloquejar els enllaços sortits de la sindicació',
72        'item_non_gerer_annuaire_site_web' => 'Desactivar el directori de llocs Web',
73        'item_non_utiliser_syndication' => 'No utilitzar la sindicació automàtica',
74        'item_utiliser_syndication' => 'Utilitzar la sindicació automàtica',
75
76        // L
77        'lien_mise_a_jour_syndication' => 'Actualitzar ara',
78        'lien_nouvelle_recuperation' => 'Intentar una nova recuperació de les dades',
79
80        // S
81        'syndic_choix_moderation' => 'Què fer dels següents enllaços que procedeixin d’aquest lloc Web?',
82        'syndic_choix_oublier' => 'Què fer dels enllaços que ja no figuren en el fitxer de sindicació?',
83        'syndic_choix_resume' => 'Alguns llocs Web presenten el text complet dels articles. Quan el text sencer es troba disponible desitgeu sindicar:',
84        'syndic_lien_obsolete' => 'enllaç obsolet',
85        'syndic_option_miroir' => 'blocar-los automàticament',
86        'syndic_option_oubli' => 'esborrar-los (després @mois@ mois)',
87        'syndic_option_resume_non' => 'el contingut complet dels articles (en format HTML)',
88        'syndic_option_resume_oui' => 'un simple resum (en format text)',
89        'syndic_options' => 'Opcions de sindicació:',
90
91        // T
92        'texte_liens_sites_syndiques' => 'Els enllaços provenents de les webs sindicades poden
93ser bloquejats a priori; la norma
94que apareix a continuació indica  la regla per defecte dels llocs sindicats després de la seua creació. És
95possible inmediatament desbloquejar cada enllaç de forma individual, o
96triar, web per web, bloquejar els enllaços que vinguen d’un o altre web.', # MODIF
97        'texte_messages_publics' => 'Missatges públics de l’article:',
98        'texte_non_fonction_referencement' => 'Es pot preferir no utilitzar aquesta funció automàtica i indicar vosté mateix els elements referits a aquest lloc...', # MODIF
99        'texte_referencement_automatique' => '<b>Referenciament automatitzat d’un lloc Web</b><br />Podeu referenciar ràpidament un lloc Web només indicant aquí baix l’adreça URL desitjada, o l’adreça del seu fitxer de sindicació. SPIP recuperarà automàticament les informacions pel que fa a aquest lloc Web (títol, descripció...).', # MODIF
100        'texte_referencement_automatique_verifier' => 'Verifiqueu les informacions subministrades per <tt>@url@</tt> abans d’enregistrar. ',
101        'texte_syndication' => 'És possible recuperar automàticament, quan el lloc Web ho permet, la llista de novetats. Per això, heu d’activar la sindicació.
102<blockquote><i>Alguns proveïdors d’hostatge desactiven aquesta funcionalitat; en aquest cas, no podreu utilitzar la sindicació de contingut des del vostre lloc.</i></blockquote>', # MODIF
103        'titre_articles_syndiques' => 'Articles sindicats extrets d’aquest lloc.',
104        'titre_dernier_article_syndique' => 'Darrers articles sindicats',
105        'titre_page_sites_tous' => 'Webs enllaçades',
106        'titre_referencement_sites' => 'Enllaçament de webs i sindicació',
107        'titre_site_numero' => 'LLOC WEB NÚMERO:',
108        'titre_sites_proposes' => 'Les webs proposades',
109        'titre_sites_references_rubrique' => 'Les webs enllaçades a aquesta secció',
110        'titre_sites_syndiques' => 'Les webs sindicades',
111        'titre_sites_tous' => 'Les webs enllaçades',
112        'titre_syndication' => 'Sindicació de webs'
113);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.