source: spip-zone/_grenier_/ortho/lang/ortho_fon.php @ 102220

Last change on this file since 102220 was 102220, checked in by salvatore@…, 3 years ago

[Salvatore] ortho Export depuis http://trad.spip.net

La langue 'ay' devrait être supprimée car trop peu traduite (13.33 %)

File size: 1.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/ortho?lang_cible=fon
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // O
13        'ortho_ajouter_ce_mot' => 'Zé gɔ ná wěmámɛ',
14        'ortho_aucune_suggestion' => 'Yé mɔ àyì ɖé ɖó wékwín é lɔ wú á.',
15        'ortho_avis_privacy' => 'Amɔ có nú mi ná sɔ wěmà mi tɔn ɖé xlɛ hún mi ván núkún ɖémɛ ɖésú hwɛ',
16        'ortho_avis_privacy2' => 'Amɔ có nú mi ná sɔ wěmà mi tɔn ɖé xlɛ hún mi ván núkún ɖémɛ ɖésú hwɛ',
17        'ortho_ce_mot_connu' => 'wékwín é lɔ ɖò wěmámɛ',
18        'ortho_description' => '               <div class=\'verdana2\'>Amɔ có nú mi ná sɔ wěmà mi tɔn ɖé xlɛ hún mi ván núkún ɖémɛ ɖésú hwɛ</div>
19               <div class=\'verdana2\'><blockquote class=\'spip\'><p>
20               Amɔ có nú mi ná sɔ wěmà mi tɔn ɖé xlɛ hún mi ván núkún ɖémɛ ɖésú hwɛ
21               </p></blockquote></div>', # MODIF
22        'ortho_dico_absent' => 'yé mɔ wěmà ɖé ɖò gbè é lɔ mɛ á',
23        'ortho_mode_demploi' => 'wékwín ɖê yé mà tùn à lɛ ɔ ɖò vɔvɔmɛ. Zìn yé bó kpɔn àyì é yè b ɖó yèwú ɔ.',
24        'ortho_mots_a_corriger' => 'bló wékwín ɔ ɖó',
25        'ortho_orthographe' => 'winwlán fɔ ɖìɖé',
26        'ortho_supprimer_ce_mot' => 'Bɛ wékwín sín wěmámɛ',
27        'ortho_trop_de_fautes' => 'Vlɛ mi klɛn àfɔ súkpɔ ɖò wěmà mi tɔn mɛ ',
28        'ortho_trop_de_fautes2' => 'Mi jɛ wěmà lɛ blóɖó jí nú mi má wá wàzɔ gɔná ó.',
29        'ortho_verif_impossible' => 'Mi jɛ wěmà lɛ blóɖó jí nú mi má wá wàzɔ gɔná ó.',
30        'ortho_verifier' => 'mi kpɔn winwlán fɔ ɖìɖé'
31);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.