source: spip-zone/_plugins_/_test_/spip-listes/spip-listes_1_9_3/lang/spiplistes_gl.php @ 16142

Last change on this file since 16142 was 16142, checked in by paladin@…, 12 years ago

Correction du formulaire abonnement qui ne proposait pas la liste des public/mensuelles

File size: 19.0 KB
Line 
1<?php
2
3// Este es un archivo para SPIP -- This is a SPIP module file  --  Ceci est un fichier module de SPIP
4// Traducci&oacute;n ao galego por Berio Molina (berio@alg-a.org | http://www.berio.alg-a.org)
5
6$GLOBALS['i18n_spiplistes_gl'] = array(
7
8//_
9'_aide' => 'SPIP-Listes perm&iacute;teche enviar mansaxes colectivas &aacute;s persoas inscritas. Podes empregar unha gu&iacute;a, escribir unha mensaxe ou preparalo en HTML.
10<br><br> As persoas inscritas poden modificar as s&uacute;as opci&oacute;ns en li&ntilde;a: darse de baixa, listas de novidades que lle interesan e formato no que queren recibir as s&uacute;as mensaxes (HTML/Texto).
11<br><br>As mensaxes ser&aacute; trad
12SPIP-Listes te permite enviar un mensajes colectivos a las personas inscritas. Puedes utilizar una gu&iacute;a, escribir un mensaje o
13prepararlo en HTML.
14<br><br> Las personas inscritas pueden modificar sus opciones en l&iacute;nea: darse de baja, listas de novidades que les interesan y formato en el que quieren recibir sus mensajes (HTML/texto).
15<br><br>Los mensajes ser&aacute;n traducidos autom&aacute;ticamente al formato texto para las personas que lo soliciten o que tengan configurada la recepci&oacute;n de correos en modo texto.<br><br><b>Nota:</b><br>El env&iacute;o de mensajes puede tardar unos minutos: los env&iacute;os salen cuando se visita la parte p&uacute;blica de la web. Puedes forzar ese env&iacute;o cliqueando en el enlace "Seguimiento de env&iacute;os".',
16
17// A
18'abo_1_lettre' => 'Inscribirse para recibir novidades de ',
19'abonnement_0' => 'Inscripci&oacute;n',
20'abonnement' => 'Inscripci&oacute;n',
21'abonnement_mod'=>'Modificar a t&uacute;a inscripci&oacute;n',
22'abonnement_bouton'=>'Modificar',
23'abonnement_cdt'=>'<a href=\'http://bloog.net\'>SPIP-Listes</a>' ,
24'abonnement_change_format'=>'Podes mudar as listas e o formato no que recibes as novidades e as mensaxes, ou darte de baixa. ',
25'abonnement_mail'=>'Para modificar a t&uacute;a inscripci&oacute;n, fai "clic" nesta ligaz&oacute;n',
26'abonnement_modifie'=>'Os cambios foron gardados',
27'abonnement_nouveau_format'=>'O teu novo formato para recibir as nosas novidades e informaci&oacute;ns: ',
28'abonnement_titre_mail'=>'Modificar a t&uacute;a inscripci&oacute;n',
29'abonnement_texte_mail'=>'Escribe o enderezo de correo electr&oacute;nico co que est&aacute;s inscrito(a).
30Enviaremosche un correo electr&oacute;nico co enlace &aacute; p&aacute;xina na que poder&aacute;s facer os cambios.',
31'abonnement_mail_passcookie'=>'(esta &eacute; unha mensaxe autom&aacute;tica)
32
33Ola. Na seguinte ligaz&oacute;n:
34
35@adresse_site@/spip.php?page=abonnement&d=@cookie@
36
37poder&aacute;s mudar o formato de recepci&oacute;n das mensaxes e novidades de
38"@nom_site_spip@" (@adresse_site@) ou darte de baixa.
39
40Un sa&uacute;do
41 
42    ',
43
44'abonner' => 'inscribirse',
45'actualiser' => 'Actualizar esta p&aacute;xina',
46'adresse' => 'Enderezo de correo electr&oacute;nico para responder &aacute; mensaxe (por defecto, o enderezo do/a webmestre/webmistress ser&aacute; empregada como enderezo de resposta) :',
47'adresses_importees' => 'Enderezos importados ***FIXME ***',
48'aff_encours' => 'Mensaxes a enviar',
49'aff_envoye' => 'Mensaxes enviadas "manualmente"',
50'aff_lettre_auto' => 'Mensaxes enviadas &aacute;s listas de forma programada',
51'aff_redac' => 'Mensaxes en curso de redacci&oacute;n',
52'alerte_edit' => 'Atenci&oacute;n: esta mensaxe pode ser modificada pol@s administradore(a)s, sendo recibida por todas as persoas inscritas na lista (podes seleccionala no seguinte paso).<br />Non empregues as mensaxes colectivas nada m&aacute;s que para acontecementos importantes da vida do sitio.',
53'alerte_modif' => '<b>Despois de \'visualizar a mensaje\',<br />poder&aacute;s modificar o seu contenido</b>',
54'annuler_envoi' => 'Cancelar o env&iacute;o',
55
56// B
57
58
59//C
60'Cette_liste_est' => 'Lista ',
61'charger_le_patron' => 'Visualizar a mensaxe',
62'charger_patron' => 'Elexir unha gu&iacute;a',
63'Configuration' => 'Configuraci&oacute;n',
64'courriers' => 'Mensaxes',
65
66//D
67'definir_squel' => 'Elexir a gu&iacute;a e o formato a previsualizar',
68'definir_squel_choix' => 'Ao redactar unha nova mensaxe, SPIP-Listes podes seleccionar unha gu&iacute;a. Facendo clic no bot&oacute;n, ver&aacute;s o contido da mensaxe nunha das gu&iacute;as do directorio <b>/patrons</b> (ubicado na ra&iacute;z do teu sitio Spip). <p><b>Podes personalizar estas gu&iacute;as &oacute; teu gusto.</b></p> <UL><li>As gu&iacute;as poden facerse con HTML cl&aacute;sico</li>
69<li>A gu&iacute;a tami&eacute;n pode conter bucles SPIP</li>
70<li>Logo de preparar a mensaxe, podes volver a editalo antes de envialo (para mudar o seu contido)</li>
71</ul><p>A funci&oacute;n "elexir unha gu&iacute;a" permite empregar gu&iacute;as HTML personalizadas para as tuas mensaxes ou crear boletines de informaci&oacute;n tem&aacute;ticos xa que o contido o poden xestionar os bucles de SPIP.</p><p>Atenci&oacuten: este esqueleto non poder ter as etiquetas body, head ou html; tan s&oacute; o HTML e os bucles SPIP necesarios.</p>',
72'definir_squel_texte' => 'Si disp&oacute;s de acceso por FTP, podes engadir esqueletos SPIP (ou otras gu&iacute;as) no directorio /patrons (na ra&iacute;z do voso sitio Spip).',
73'devenir_redac'=>'pasar a redactor(a) deste sitio',
74'devenir_abonne'=>'Bolet&iacute;n de inscripci&oacute;n',
75
76'desabonnement_valid'=>'O seguinte enderezo non est&aacute; inscrito para recibir as nosas novidades e informaci&oacute;' ,
77'pass_recevoir_mail'=>'Enviamos un correo electr&oacute;nico para que poidas cambiar a t&uacute; inscripci&oacute;n.',
78'desabonnement_confirm'=>'Vas a darte de baixa, para non recibir m&aacute; as novidades deste sitio',
79'date_depuis'=>'depuis @delai@', //FIX ME
80
81//E
82'email' => 'Mensaxe',
83'envoi' => 'Env&iacute;o :',
84'envoi_nouv' => 'Env&iacute;o de novidades',
85'envoi_program' => 'Env&iacute;o programado',
86'envoi_texte' => 'Si remataches coa t&uacute;a mensaxe, podes enviala xa cunha destas d&uacute;as opci&oacute;ns:',
87'exporter' => 'Exportar a lista de inscripci&oacute;ns',
88
89//F
90'faq' => 'FAQ',
91'form_forum_identifiant_confirm'=>'A t&uacute;a inscripci&oacute;n est&aacute; gardada, recibir&aacute;s unha mensaje de confirmaci&oacute;n.',
92'forum' => 'Foro',
93'ferme' => 'Este foro pechouse',
94'form_forum_identifiants' => 'Confirmaci&oacute;n',
95'format' => 'Formato',
96
97//H
98'Historique_des_envois' => 'Env&iacute;os',
99
100//I
101'info_auto' => 'SPIP-Listes para SPIP pode enviar peri&oacute;dicamente @s inscrit@s, a \'informaci&oacute;n das &uacute;ltimas novidades do sitio (art&iacute;gos, breves, mensaxes nos foros, sitios sindicados,... recentemente publicados).',
102'info_heberg' => 'Nalg&uacute;ns servidores est&aacute; desactivado o \'env&iacute;o autom&aacute;tico de mensaxes. Nese caso, as seguintes opci&oacute;ns de SPIP-Listes para SPIP non funcionar&aacute;n',
103'info_nouv' => 'Tes activado o env&iacute;o de novidades',
104'info_nouv_texte' => 'Pr&oacute;ximo env&iacute;o de novidades en @proch@ d&iacute;as',
105'inscription_mail_forum' => 'Estos son os teus identificadores para conectarte a @nom_site_spip@ (@adresse_site@)',
106'inscription_mail_redac' => 'Estos son os teus identificadores para conectarte a @nom_site_spip@ (@adresse_site@) et l\'interface de rédaction (@adresse_site@/ecrire)',
107
108'inscription_visiteurs' => 'Inscripci&oacute;n como visitante',
109
110'inscription_redacteurs' =>'Inscripci&oacute;n como redactor(a)',
111'import_export' => 'Import / Export *** FIXME ***',
112
113//J
114'jours' => 'd&iacute;a(s)',
115
116//L
117'lettre_d_information' => 'Informaci&oacute;n',
118'lieu' => 'Localizaci&oacute;n',
119'listes_de_diffusion_' => 'Listas',
120'login' => 'Conexi&oacute;n',
121'logout' => 'Desconexi&oacute;n',
122'lot_suivant' => 'Enviar seguinte lote',
123'liste_numero' => 'LISTA NUMERO***FIX ME***',
124
125
126//M
127'mail_format' => 'Est&aacute;s inscrit@ para recibir as novidades de @nom_site_spip@ en formato',
128'mail_non' => 'Non est&aacute;s inscrit@ para recibir as novidades de @nom_site_spip@',
129'membres_avec_messages_connecte' => 'Tes @nombres@ novo(s) mensaxe(s)',
130'membres_groupes' => 'Grupos de usuari@s',
131'membres_liste' => 'Inscripci&oacute;ns',
132'membres_messages_deconnecte' => 'Con&eacute;ctate para verificar as mensaxes privadas',
133'membres_profil' => 'Perfil',
134'membres_sans_messages_connecte' => 'Non hai novas mensaxes',
135'message' => 'Mensaxe: ',
136'message_arch' => 'Mensaxe gardada','message_date' => 'Envialo ',
137'messages_auto' => 'Mensaxes autom&aacute;ticas',
138'messages_auto_texte' => '<p>Por defecto a gu&iacute;a \'nouveautes.html\' permite \'enviar autom&aacute;ticamente a lista dos art&iacute;gos e breves publicados no sitio dende o &uacute;ltimo env&iacute;o. </p><p>podes personalizar a mensaxe inclu&iacute;ndo unha \'direcci&oacute;n, \'un logo ou \'unha imaxe de fondo para os t&iacute;tulos das secciones editando o arquivo <b>"nouveautes.html"</b> (situado no directorio \'/patrons\' na ra&iacute;z do teu sitio Spip).</p>',
139'message_redac' => 'En curso de redacci&oacute;n e pendente de ser enviado',
140'message_sujet' => 'Mensaxe: ',
141'message_type' => 'Correo electr&oacute;nico',
142'messages_auto_envoye' => 'Novidades enviadas',
143'message_en_cours' => 'Mensaxe para enviar',
144'messages' => 'Mensaxes',
145'Messages_automatiques' => 'Programaci&oacute;n de env&iacute;os &aacute;s listas',
146'messages_derniers' => '&uacute;ltimos mensaxes',
147'messages_forum_clos' => 'Foro desactivado',
148'messages_non_lus_grand' => 'Non hai mensaxes novas',
149'messages_nouveaux' => 'Novos mensaxes',
150'messages_pas_nouveaux' => 'Non hai mensaxes novas',
151'messages_repondre' => 'Responder',
152'messages_voir_dernier' => 'Ver a &uacute;ltima mensaxe',
153'moderateurs' => 'Moderadora(e)(s)',
154'modifier' => 'Cambiar',
155'mis_a_jour' => 'Updated', // FIXME
156
157//N
158'nom' => 'Nome de usuari@',
159'nouveaux_messages' => 'Novas mensaxes',
160'Nouveau_courrier' => 'Nova mensaxe',
161'Nouvelle_liste_de_diffusion' => 'Nova lista',
162
163//P
164'par_date' => 'Por data de inscripci&oacute;n',
165'Patrons' => 'gu&iacute;as',
166'patron_disponibles' => 'gu&iacute;as disponibles',
167'poster' => 'Env&iacute;ar unha mensaxe',
168'prochain_envoi_prevu' => 'Pr&oacute;ximo env&iacute;o hoxe',
169'plein_ecran' => '(Plein &eacute;cran) ****FIX ME***',
170
171
172//R
173'recherche' => 'Procurar',
174'revenir_haut' => 'Ir ao principio da p&aacutexina',
175'reponse' => 'Resposta &aacute; mensaxe',
176'retour' => 'Direcci&oacute;n de correo electr&oacute;nico da lista (para as respostas)',
177
178//S
179'suivi' => 'Seguimento de inscrit@s',
180'Suivi_des_abonnements' => 'Inscripci&oacute;ns',
181'sujet_nouveau' => 'Nova mensaxe',
182'sujet_auteur' => 'Autor(a)',
183'sujet_visites' => 'Visitas',
184'sujets' => 'Temas',
185'sujets_aucun' => 'De momento non hai mensaxes neste foro',
186'site' => 'Sitio web',
187'sujet_clos_titre' => 'Tema fechado',
188'sujet_clos_texte' => 'Este tema est&aacute; fechado, non podes env&iacute;ar mensaxes.',
189 
190 //T
191'texte_boite_en_cours' => 'SPIP-Listes ten mensaxes para enviar. <p> Podes forzar o seu env&iacute;o entrando en "Revisar tareas pendentes".</p> <p>Este recadro desaparecer&aacute; cando remate o env&iacute;o.</p>',
192'texte_lettre_information' => 'Informaci&oacute;n de ',
193'Tous_les' => 'cada',
194
195//V
196'voir' => 'vista previa',
197
198// ====================== spip_listes.php3 ======================
199
200'abon' => 'INSCRIPCI&Oacute;NS',
201'abon_ajouter' => 'ENGADIR ISNCRIPCI&Oacute;NS &nbsp; ',
202'abonees' => 'Todas as inscripci&oacute;ns',
203'abonne_listes' => 'Este contacto est&aacute; inscrito/a nas seguintes listas',
204'abonne_aucune_liste' => 'Abonn&eacute;s &agrave; aucune liste (FIXME)',
205'abonnement_simple' => '<b>Inscripci&oacute;n simple: </b><br><i>As persoas inscritas s&oacute; recibir&aacute;n unha mensaxe de confirmaci&oacute;n</i>',
206'abonnement_code_acces' => '<b>Inscripci&oacute;n con identificadores: </b><br><i>
207As persoas inscritas recibir&aacute;n un login e un contrasinal que lles permitir&aacute; acceder &aacute; parte privada do sitio</i>',
208'abonnement_newsletter' => '<b>Inscripci&oacute;n nas listas</b>',
209'acces_a_la_page' => 'Non tes acceso a est&aacute; p&aacute;xina.',
210'adresse_deja_inclus' => 'Est&aacute; direcci&oacute;n de correo xa est&aacute; inscrita',
211'autorisation_inscription' => 'La bloOgletter vient d\'activer l\'autorisation de s\'inscrire aux visiteurs du site',
212
213
214'choisir' => 'Seleccionar',
215'Choisir_cette_liste' => 'Envialo a esta lista',
216'confirme_envoi' => 'Para confirmar o seu env&iacute;o vai ata o final.',
217
218'date_act' => 'Datos actualizados',
219'date_ref' => 'Data de referencia',
220'desabo' => 'baixa',
221'desabonnes' => 'Sin inscripci&oacute;n en listas',
222'desole' => 'Desolado/a',
223'destinataire' => 'destinatari@',
224'destinataires' => 'Destinatari@s',
225
226'efface' => 'foi borrado/a da base de datos\"',
227'efface_base' => 'Foi borrado/a das listas e da base de datos',
228'email_adresse' => 'Direcci&oacute;n de proba',
229'email_collec' => 'Mensaxe colectiva',
230'email_test' => 'Env&iacute;ar un correo de proba',
231'email_test_liste' => 'Envialo a unha lista',
232'email_tester' => 'Envialo a esta direcci&oacute;n',
233'env_maint' => 'Enviar agora',
234'env_esquel' => 'Env&iacute;o programado coa gu&iacute;a ',
235'envoyer' => 'enviar o correo',
236'envoyer_a' => 'Enviar a',
237'erreur' => 'Erro',
238'erreur_import' => 'O arquivo de importaci&oacute;n ten un erro na li&ntilde;a ',
239
240'format_date' => 'd-m-Y',
241
242'html' => 'HTML',
243
244'importer' => 'Importar inscripci&oacute;ns',
245'importer_fichier' => 'Importar un arquivo',
246'importer_fichier_txt' => '<p><b>
247As isncripci&oacute;ns a importar deben estar nun ficheiro de texto que s&oacute; te&ntilde;a unha direcci&oacute;n por li&ntilde;a</b></p>',
248'importer_preciser' => '<p>Selecciona as listas e o formato para as novas inscripciones</p>',
249'inconnu' => 'non est&aacute; inscrit@ na lista',
250
251'liste_diff_publiques' => 'Listas p&uacute;blicas<br><i>A inscripci&oacute;n a estas listas &eacute; proposta na parte p&uacute;blica do sitio.</i>',
252'liste_sans_titre' => 'Lista sin t&iacute;tulo',
253'listes_internes' => 'Listas de difusi&oacute;n internas<br /><i>No momento do env&iacute;o dunha mensaxe, estas listas prop&oacute;&ntilde;ense entre os destinatarios</i>',
254'listes_poubelle' => 'Listas na papeleira',
255'lock' => 'Bloqueo activo: ',
256
257'mail_a_envoyer' => 'N&uacute;mero de correos a enviar: ',
258'mail_tache_courante' => 'Correos enviados neste lote: ',
259'messages_auto_envoye' => 'Env&iacute;os autom&aacute;ticos &aacute;s listas xa realizados',
260'message_en_cours' => 'Mensaxe NON enviada',
261'message_presque_envoye' =>'Mensaxe preparado para ser enviado.',
262'mode_inscription' => 'Determinar o modo de inscripci&oacute;n dos/as visitantes',
263'modif_envoi' => 'Podes modificalo ou envialo coas opci&oacute;ns do final.',
264'modifier_liste' => 'Modificar esta lista',
265
266'nb_abonnes' => 'Nas listas: ',
267'nb_inscrits' => 'No sitio:  ',
268'nb_listes' => 'Entre todas as listas: ',
269'Pas_de_courrier_auto_programme' => 'Non hai env&iacute;os programados para esta lista.',
270'nouvelle_abonne' => 'A seguinte inscripci&oacute;n foi engadida &aacute; lista',
271
272'pas_acces' => 'Non tes acceso permitido a esta p&aacute;xina.',
273'plus_abonne' => ' Non est&aacute;s inscrit@ nesta lista ',
274'prochain_envoi_aujd' => 'Pr&oacute;ximo env&iacute;o hoxe',
275'prochain_envoi_prevu' => 'Pr&oacute;ximo env&iacute;o en ',
276'prog_env' => 'Programar un env&iacute;o',
277'prog_env_non' => 'Non programar o env&iacute;o',
278'program' => 'Programaci&oacute;n de env&iacute;os',
279
280'reinitialiser' => 'reinitialiser (FIXME)',
281'remplir_tout' => 'Todos os campos deben estar cubertos',
282'repartition' => 'Distribuci&oacute;n',
283'retour_link' => 'Volver',
284
285'Erreur_Adresse_email_inconnue' => 'La direcci&oacute;n de correo que escribiches non corresponde con ningunha inscripci&oacute;n, <br />Non pode facerse o env&iacute;o, int&eacute;ntao otra vez<br /><br />',
286'squel' => 'gu&iacute;a: &nbsp;',
287'statut_interne' => 'Interna',
288'statut_publique' => 'P&uacute;blica',
289'suivi_envois' => 'Revisar tareas pendentes',
290'supprime_contact' => 'Suprimir esta inscripci&oacute;n definitivamente',
291'supprime_contact_base' => 'Borralo definitivamente da base de datos',
292
293'tableau_bord' => 'Cuadro resumen',
294'texte' => 'texto',
295'toutes' => 'Todas as inscripci&oacute;ns deste sitio',
296'txt_inscription' => 'Texto para a inscripci&oacute;n: ',
297'txt_abonnement' => '(Indica aqu&iacute; o texto para a inscripci&oacute;n nesta lista, verase na zona p&ucaute;blica si a lista est&aacute; activa)',
298
299'une_inscription' => 'Atopouse unha inscripci&oacute;n',
300
301'val_texte' => 'Texto',
302'version' => 'versi&oacute;n',
303'voir_historique' => 'Ver todos os env&iacute;os',
304
305
306// ====================== inscription-listes.php3 / abonnement.php3 ======================
307
308'abo_listes' => '<b>Listas de novidades de </b>',
309'acces_refuse' => 'Non tes acceso a este sitio',
310'confirmation_format' => ' en formato ',
311'confirmation_liste_unique_1' => 'Est&aacute;s inscrit@ nas listas deste sitio',
312'confirmation_liste_unique_2' =>'Seleccionaches recibir as mensaxes da lista:',
313'confirmation_listes_multiples_1' => 'Est&aacute;s inscri@ nas listas deste sitio ',
314'confirmation_listes_multiples_2' => 'Seleccionaches recibir as mensaxes das seguintes listas:',
315
316'Erreur_Adresse_email_invalide' => 'Erro, a direcci&oacute;n que escribiches no &eacute; v&aacute;lida',
317
318'infos_liste' => 'Informaci&oacute;n sobre esta lista',
319
320
321// ====================== spip-meleuse.php3 ======================
322
323'contacts' => 'N&uacute;mero de inscripci&oacute;ns',
324'contacts_lot' => 'Env&iacute;os neste lote',
325'editeur' => 'Enviado por: ',
326'envoi_en_cours' => 'Realiz&aacute;ndose o env&iacute;o',
327'envoi_tous' => 'Env&iacute a todas as inscripci&oacute;ns do sitio',
328'envoi_listes' => 'Env&iacute;o a todas as inscripci&oacute;ns da lista: ',
329'envoi_erreur' => 'Erro : SPIP-listes non atopa destinatari@ para esta mensaxe',
330'email_reponse' => 'Direcci&oacute;n de resposta: ',
331'envoi_annule' => 'Env&iacute;o cancelado',
332'envoi_fini' => 'Env&iacute;os rematados',
333'erreur_destinataire' => 'Erro de destinatari@: non enviado',
334'erreur_sans_destinataire' => 'Erro: non hai destinatari@ para esta mensaxe',
335'erreur_mail' => 'Erro : non &eacute; posible enviar o correo (verificar si mail() de php est&aacute; dispo&ntilde;ible) ***FIXME***',
336
337'forcer_lot' => 'Enviar o seguinte lote',
338
339'non_courrier' => 'Non quedan correos por enviar',
340'non_html' => 'Pode que a t&uacute; aplicaci&oacute;n para correo electr&oacute;nico non poida mostrar a versi&oacute;n gr&aacute;fica (HTML) desta mensaxe',
341
342'sans_adresse' => 'Correo non enviado -> Non hai direcci&oacute;n de resposta',
343
344
345
346// ====================== inc_import_patron.php3 ======================
347
348'confirmer' => 'Confirmar',
349
350'lettre_info' => 'Informaci&oacute;n de ',
351
352'patron_erreur' => 'Puede que a t&uacute;a mensaxe te&ntilde;a menos de dez car&aacute;cteres ou polas opci&oacute;ns que tes seleccionadas haxa alg&uacute;n erro no contido da mensaxe.',
353
354
355// ====================== listes.html ======================
356
357'abonees_titre' => 'Inscripci&oacute;ns',
358
359
360// ====================== inc-presentation.php3 ======================
361
362'listes_emails' => 'Listas de novidades<br />e mensaxes colectivos',
363
364
365// ====================== mes-options.php3 ======================
366
367'bonjour' => 'Ola,',
368
369'inscription_response' => 'Est&aacute;s inscrit@ na lista de ',
370'inscription_responses' => 'Est&aacute;s inscrit@ nas listas de ',
371'inscription_liste' => 'Seleccionaches recibir as mensaxes da lista: ',
372'inscription_listes' => 'Seleccionaches recibir as mensaxes das listas: ',
373'inscription_format' => ' en formato ',
374
375'options' => 'radio|brut|Formato:|Html,Texto,Non recibir novidades|html,texte,non',
376
377);
378
379?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.