source: spip-zone/_plugins_/agenda/trunk/lang/agenda_sk.php @ 58846

Last change on this file since 58846 was 58846, checked in by jrynik@…, 9 years ago

langues (agenda)

File size: 5.6 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/agenda?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'absence_prise_en_compte' => 'Vaša neúčasť bola zaznamenaná',
12        'activite_editoriale' => 'Redakčná činnosť',
13        'afficher_calendrier' => 'Zobraziť kalendár',
14        'agenda' => 'Program',
15        'ajouter_mots_cles' => 'Pridať kľúčové slová',
16        'ajouter_repetition' => 'Pridať opakovania',
17        'ajouter_un_evenement' => 'pridať udalosť k tomuto článku',
18        'annee_precedente' => 'predchádzajúci rok',
19        'annee_suivante' => 'ďalší rok',
20        'aucun_evenement' => 'žiadna udalosť',
21        'aucune_rubrique_mode_agenda' => 'Podľa predvolených nastavení vám všetky rubriky umožňujú umožňujú využívať udalosti. Ak program aktivujete pre jednu rubriku alebo viacero rubrík, riadenie udalostí bude obmedzené na vetvy týchto rubrík.',
22
23        // B
24        'bouton_annuler' => 'Zrušiť',
25        'bouton_supprimer' => 'Odstrániť',
26
27        // C
28        'confirm_suppression_inscription' => 'Chcete odstrániť tento údaj?',
29        'connexion_necessaire_pour_inscription' => 'Ďakujeme vám, že sa prihlásite predtým, ako sa zaregistrujete na túto udalosť.',
30        'creer_evenement' => 'Vytvoriť udalosť',
31
32        // E
33        'erreur_article_interdit' => 'Nemáte dostatočné práva na to, aby ste mohli priradiť túto udalosť k tomuto článku',
34        'erreur_article_manquant' => 'Musíte uviesť článok',
35        'erreur_date' => 'Tento dátum nie je správny',
36        'erreur_date_avant_apres' => 'Zadajte dátum ukončenia, ktorý nasleduje po dátume začiatku!',
37        'erreur_date_corrigee' => 'Dátum bol opravený',
38        'erreur_heure' => 'Tento čas nie je správny',
39        'erreur_heure_corrigee' => 'Čas bol opravený',
40        'evenement_adresse' => 'Adresa',
41        'evenement_article' => 'Priradená k článku',
42        'evenement_autres_occurences' => 'Ďalšie výskyty:',
43        'evenement_date' => 'Dátum',
44        'evenement_date_a' => 'k ',
45        'evenement_date_a_immediat' => 'o ',
46        'evenement_date_au' => 'Do ',
47        'evenement_date_de' => 'Z(o) ',
48        'evenement_date_debut' => 'Dátum začiatku',
49        'evenement_date_du' => 'Od ',
50        'evenement_date_fin' => 'Dátum ukončenia',
51        'evenement_descriptif' => 'Popis',
52        'evenement_horaire' => 'Celý deň',
53        'evenement_lieu' => 'Miesto',
54        'evenement_repetitions' => 'Opakovania',
55        'evenement_titre' => 'Nadpis',
56        'evenements' => 'Udalosti',
57        'evenements_a_venir' => 'Budúce',
58        'evenements_depuis_debut' => 'od začiatku',
59
60        // F
61        'fermer' => 'zatvoriť',
62
63        // G
64        'groupes_mots' => 'Skupiny kľúčových slov',
65
66        // I
67        'icone_creer_evenement' => 'Vytvoriť novú udalosť',
68        'icone_modifier_evenement' => 'Upraviť udalosť',
69        'indiquez_votre_choix' => 'Uveďte svoju voľbu',
70        'info_1_place' => '1 miesto',
71        'info_aucun_evenement' => 'Žiadna udalosť',
72        'info_evenement' => 'Udalosť',
73        'info_evenement_poubelle' => 'Odstránená udalosť',
74        'info_evenement_propose' => 'Navrhovaná udalosť',
75        'info_evenement_publie' => 'Uverejnená udalosť',
76        'info_evenements' => 'Udalosti',
77        'info_inscription' => 'Registrácia online:',
78        'info_lieu' => 'Miesto:',
79        'info_nb_places' => '@nb@ miest',
80        'info_nombre_evenements' => '@nb@ udalostí',
81        'info_nouvel_evenement' => 'Nová udalosť',
82        'info_reponse_inscription_non' => 'nie',
83        'info_reponse_inscription_nsp' => '?',
84        'info_reponse_inscription_oui' => 'áno',
85        'info_reponses_inscriptions' => 'Reakcie:',
86        'info_un_evenement' => '1 udalosť',
87        'inscrits' => 'Registrácie',
88        'item_mots_cles_association_evenements' => 'k udalostiam',
89
90        // L
91        'label_inscription' => 'Registrácia online',
92        'label_places' => 'Obmedziť počet miest',
93        'label_reponse_jyparticipe' => 'Budem tam',
94        'label_reponse_jyparticipe_pas' => 'Neprídem',
95        'label_reponse_jyparticipe_peutetre' => 'Možno prídem',
96        'label_vous_inscrire' => 'Vaša účasť',
97        'lien_desinscrire' => 'Odstrániť',
98        'lien_retirer_evenement' => 'Odstrániť',
99        'liste_inscrits' => 'Zoznam zaregistrovaných',
100
101        // M
102        'mois_precedent' => 'predchádzajúci mesiac',
103        'mois_suivant' => 'ďalší mesiac',
104
105        // N
106        'nb_mots_clefs' => '@nb@ kľúčových slov',
107        'nb_repetitions' => '@nb@ opakovaní',
108
109        // P
110        'participation_incertaine_prise_en_compte' => 'Vaša prípadná účasť bola zaznamenaná',
111        'participation_prise_en_compte' => 'Vaša účasť bola zaznamenaná',
112        'probleme_technique' => 'Vyskytol sa technický problém. Skúste neskôr, prosím.',
113
114        // R
115        'repetition' => 'Opakovanie',
116        'repetition_de' => 'Opakovanie',
117        'rubrique_activer_agenda' => 'Aktivovať Program pre túto rubriku',
118        'rubrique_dans_une_rubrique_mode_agenda' => 'Táto rubrika vám umožňuje využívať udalosti, keďže sa nachádza v rubrike, pre ktorú bol program aktivovaný',
119        'rubrique_desactiver_agenda' => 'Deaktivovať Program pre túto rubriku',
120        'rubrique_liste_evenements_de' => 'Udalosti rubriky',
121        'rubrique_mode_agenda' => 'Režim Program bol aktivovaný pre túto rubriku a jej vetvu',
122        'rubrique_sans_gestion_evenement' => 'Režim Program nie je pre túto rubriku aktivovaný',
123        'rubriques' => 'Rubriky s programom',
124
125        // S
126        'sans_titre' => '(bez nadpisu)',
127
128        // T
129        'telecharger' => 'Stiahnuť',
130        'texte_agenda' => 'PROGRAM',
131        'texte_evenement_statut' => 'Táto udalosť je:',
132        'titre_cadre_ajouter_evenement' => 'Pridať udalosť',
133        'titre_cadre_modifier_evenement' => 'Upraviť udalosť',
134        'titre_sur_l_agenda' => 'Na programe',
135        'toutes_rubriques' => 'Všetky',
136
137        // U
138        'un_mot_clef' => '1 kľúčové slovo',
139        'une_repetition' => '1 opakovanie',
140
141        // V
142        'voir_evenements_rubrique' => 'Zobraziť udalosti rubriky'
143);
144
145?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.