source: spip-zone/_plugins_/contacts_et_organisations/trunk/lang/contacts_sk.php @ 58527

Last change on this file since 58527 was 58527, checked in by salvatore@…, 8 years ago

langues (contacts)

File size: 9.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/contacts?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'aucun_contact' => 'Žiaden kontakt tu nie je!',
12        'aucune_organisation' => 'Žiadna organizácia tu nie je!',
13        'auteur_lie' => 'Id prepojeného autora',
14
15        // B
16        'bouton_contacts' => 'Kontakty',
17        'bouton_contacts_organisations' => 'Osobné kontakty a spoločnosti',
18        'bouton_organisations' => 'Spoločnosti',
19        'bouton_rechercher' => 'Vyhľadať',
20        'bouton_repertoire' => 'Adresár',
21
22        // C
23        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1' => 'Verejné šablóny ZPIPu v1',
24        'cfg_activer_squelettes_publics_zpip1_explication' => 'Aktivovať verejné šablóny pre ZPIP vo verzii 1,
25                ktoré umožňujú prehliadať kontakty na ľudí a spoločnosti na verejne prístupnej stránke?',
26        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs' => 'Affichage détaillé des auteurs ?', # NEW
27        'cfg_afficher_infos_sur_auteurs_explication' => 'Afficher les infos de contact ou d\'organisation
28                également sur les pages auteurs dans l\'espace privé ?', # NEW
29        'cfg_associer_aux_auteurs' => 'Associer aux auteurs ?', # NEW
30        'cfg_associer_aux_auteurs_explication' => 'Permettre d\'associer des contacts ou organisations
31                aux auteurs. Cela ajoute un formulaire pour associer un auteur sur les pages contact ou organisation,
32                et inversement cela ajoute un formulaire pour lier un contact ou une organisation sur les pages des auteurs.', # NEW
33        'cfg_lier_organisations_rubriques' => 'Prepojiť s rubrikami',
34        'cfg_lier_organisations_rubriques_explication' => 'Umožniť prepájať spoločnosti s rubrikami?
35                Táto funkcia zobrazí oddeľovač spoločností podľa rubrík a oddeľovač rubrík podľa spoločností.',
36        'changer' => 'Zmeniť',
37        'chercher_contact' => 'Vyhľadať',
38        'chercher_organisation' => 'Vyhľadať',
39        'chercher_statut' => 'Stav',
40        'confirmer_delier_contact' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s týmto kontaktom?',
41        'confirmer_delier_organisation' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tohto kontaktu s touto organizáciou?',
42        'confirmer_delier_organisation_rubrique' => 'Určite chcete zrušiť prepojenie tejto organizácie s touto rubrikou?',
43        'confirmer_supprimer_contact' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tomto kontakte?',
44        'confirmer_supprimer_organisation' => 'Určite chcete zmazať všetky údaje o tejto organizácii?',
45        'contact' => 'Kontakt',
46        'contact_ajouter' => 'Pridať kontakt',
47        'contact_ajouter_lien' => 'Ajouter ce contact', # NEW
48        'contact_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojiť s autorom číslo',
49        'contact_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
50        'contact_aucun' => 'Žiaden kontakt',
51        'contact_creer' => 'Vytvoriť kontakt',
52        'contact_creer_associer' => 'Vytvoriť kontakt a prepojiť',
53        'contact_editer' => 'Upraviť tento kontakt',
54        'contact_logo' => 'Logo kontaktu',
55        'contact_nouveau_titre' => 'Nový kontakt',
56        'contact_numero' => 'Kontakt číslo',
57        'contact_retirer_lien' => 'Odstrániť kontakt',
58        'contact_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky kontakty',
59        'contact_un' => 'Jeden kontakt',
60        'contact_voir' => 'Zobraziť',
61        'contacts' => 'Kontakty',
62        'contacts_nb' => '@nb@ kontaktov',
63        'creer_auteur_contact' => 'Vytvoriť nového autora a prepojiť ho s týmto kontaktom',
64        'creer_auteur_organisation' => 'Vytvoriť nového autora a prepojiť ho s touto organizáciou',
65
66        // D
67        'definir_auteur_comme_contact' => 'Nastaviť ako kontakt',
68        'definir_auteur_comme_organisation' => 'Definovať ako organizáciu',
69        'delier_cet_auteur' => 'Zrušiť prepojenie',
70        'delier_contact' => 'Zrušiť prepojenie',
71        'delier_organisation' => 'Zrušiť prepojenie',
72
73        // E
74        'est_un_contact' => 'Tento autor je nastavený ako kontakt',
75        'est_une_organisation' => 'Tento autor je nastavený ako organizácia',
76        'explication_activite' => 'Činnosť organizácie: mimovládna organizácia, vzdelávanie, publikovanie a pod.',
77        'explication_contacts_ou_organisations' => 'Môžete tohto autora nastaviť ako kontakt alebo ako organizáciu.  Ďalšie polia potom môžete vyplniť na stránke Upraviť autora.',
78        'explication_identification' => 'Identifikácia organizácie: napr. DIČ.',
79        'explication_statut_juridique' => 'spoločnosť, organizácia, združenie a pod.',
80        'explication_supprimer_contact' => 'Vymazaním tohto kontaktu vymažete všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na stránke autora.',
81        'explication_supprimer_organisation' => 'Odstránením tejto organizácie odstránite všetky ďalšie údaje, ktoré boli vyplnené na autorskej stránke.',
82        'explications_page_contacts' => 'Stránka sa rekonštruuje.<br /><br />Plánované akcie:<ul>
83<li>zobraziť všetky kontakty,</li><li>zmeniť autorov v kontaktoch,</li><li>nahrať kontakty,</li><li>li>...</li></ul><br />Ďakujeme vám za podnety na  <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list">diskuskom fóre;-)</ a>',
84        'explications_page_organisations' => 'Stránka sa rekonštruuje. <br /> <br /> Plánované akcie:
85 <ul>  <li> zobraziť všetky organizácie, </ li> upraviť autorov v organizáciách, </ li> nahrať organizácie, </ li> ...</ li> </ ul> <br / > Ďakujeme vám za podnety na <a href="http://www.spip-contrib.net/Plugin-Contacts-Organisations#pagination_comments-list"> diskusnom fóre;-) </ a>',
86
87        // I
88        'info_contacts_organisation' => 'Kontakty organizácie',
89        'info_nb_contacts' => 'Prepojené kontakty',
90        'info_organisation_appartenance' => 'Organizácia',
91        'info_organisations_appartenance' => 'Členstvo v organizáciách',
92        'info_organisations_filles' => 'Podradené organizácie',
93        'info_organisations_meres' => 'Nadradené organizácie',
94        'info_tous_contacts' => 'Všetky kontakty',
95        'info_toutes_organisations' => 'Všetky organizácie',
96        'infos_contacts_ou_organisations' => 'Kontakty a organizácie',
97
98        // L
99        'label_activite' => 'Aktivita',
100        'label_civilite' => 'Pohlavie',
101        'label_date_creation' => 'Dátum vytvorenia',
102        'label_date_naissance' => 'Dátum narodenia',
103        'label_descriptif' => 'Popis',
104        'label_email' => 'E-mail',
105        'label_fonction' => 'Funkcia',
106        'label_identification' => 'Identifikácia',
107        'label_nom' => 'Meno',
108        'label_nom_organisation' => 'Organizácia',
109        'label_organisation' => 'Prepojená organizácia',
110        'label_organisation_parente' => 'Nadradená organizácia',
111        'label_prenom' => 'Krstné meno',
112        'label_prenom_nom' => 'Meno a priezvisko',
113        'label_pseudo' => 'Prezývka',
114        'label_recherche_auteurs' => 'Vyhľadať v autoroch',
115        'label_recherche_contacts' => 'Vyhľadať v kontaktoch',
116        'label_recherche_organisations' => 'Vyhľadať v organizáciách',
117        'label_statut_juridique' => 'Právne postavenie',
118        'label_telephone' => 'Telefón',
119        'label_type_liaison' => 'Odkaz',
120        'lier_ce_contact' => 'Pripojiť tento kontakt',
121        'lier_cet_auteur' => 'Odkaz',
122        'lier_cette_organisation' => 'Pripojiť k tejto organizácii',
123        'lier_contact' => 'Pripojiť kontakt',
124        'lier_organisation' => 'Pripojiť k organizácii',
125        'liste_contacts' => 'Zoznam všetkých kontaktov v databáze',
126        'liste_organisations' => 'Zoznam všetkých organizácií v databáze',
127
128        // N
129        'nb_contact' => '1 kontakt',
130        'nb_contacts' => '@nb@ kontaktov',
131        'nom_contact' => 'Meno',
132        'nom_organisation' => 'Názov',
133
134        // O
135        'organisation' => 'Spoločnosť',
136        'organisation_ajouter' => 'Pridať spoločnosť',
137        'organisation_ajouter_lien' => 'Ajouter cette organisation', # NEW
138        'organisation_associe_a_auteur_numero' => 'Prepojené s autorom číslo',
139        'organisation_associer_a_auteur' => 'Prepojiť s autorom',
140        'organisation_aucun' => 'Žiadna spoločnosť',
141        'organisation_creer' => 'Zapísať organizáciu',
142        'organisation_creer_associer' => 'Vytvoriť a vytvoriť prepojiť so spoločnosťou',
143        'organisation_creer_fille' => 'Zapísať podradenú organizáciu',
144        'organisation_editer' => 'Upraviť túto organizáciu',
145        'organisation_logo' => 'Logo spoločnosti',
146        'organisation_nouveau_titre' => 'Nová spoločnosť',
147        'organisation_numero' => 'Organizácia číslo',
148        'organisation_retirer_lien' => 'Odstrániť spoločnosť',
149        'organisation_retirer_tous_lien' => 'Odstrániť všetky spoločnosti',
150        'organisation_un' => 'Jedna organizácia',
151        'organisation_voir' => 'Zobraziť',
152        'organisations' => 'Organizácie',
153        'organisations_nb' => '@nb@ organizácií',
154
155        // P
156        'prenom' => 'Krstné meno',
157
158        // R
159        'recherche_de' => 'Vyhľadať "@recherche@"',
160        'rechercher' => 'Vyhľadať',
161
162        // S
163        'statut_juridique' => 'Právna forma',
164        'supprimer_contact' => 'Odstrániť tento kontakt',
165        'supprimer_organisation' => 'Odstrániť túto organizáciu',
166
167        // T
168        'titre_contact' => 'Kontaktné údaje',
169        'titre_organisation' => 'Informácie o organizácii',
170        'titre_page_configurer_contacts_et_organisations' => 'Nastaviť Kontakty a spoločnosti',
171        'titre_page_contacts' => 'Riadenie kontaktov',
172        'titre_page_organisations' => 'Riadenie organizácií',
173        'titre_page_repertoire' => 'Adresár',
174        'titre_parametrages' => 'Nastavenie parametrov',
175        'tous' => 'Všetko'
176);
177
178?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.