source: spip-zone/_plugins_/couteau_suisse/lang/couteau_ca.php @ 30842

Last change on this file since 30842 was 30842, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (couteau)

File size: 4.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // 2
11        '2pts' => '@objet@&nbsp;:',
12
13        // A
14        'attente_confirmation' => 'Esperant confirmaci&oacute;',
15
16        // C
17        'configurer' => 'Configurar el Ganivet Su&iacute;s',
18        'connections' => '<MODIF>Connexions',
19
20        // D
21        'date_court' => '@jour@/@mois@/@annee@',
22        'derniers_connectes' => 'Darrers connectats:',
23
24        // E
25        'email_forum' => 'Gr&agrave;cies per especificar el vostre correu electr&ograve;nic!',
26        'explique_spam' => 'Atenci&oacute;: heu utilitzat etiquestes, car&agrave;cters o paraules prohibides.<br /><br />Torneu enrere!',
27
28        // L
29        'lutte_spam' => 'Lluita contra l\'SPAM',
30
31        // N
32        'nom_email_forum' => 'Gr&agrave;cies per especificar el vostre nom o el vostre correu electr&ograve;nic!',
33        'nom_forum' => 'Gr&agrave;cies per especificar el vostre nom!',
34        'non_confirmes' => 'No confirmats:',
35
36        // O
37        'objet_article' => 'Article',
38        'objet_articles' => 'Articles',
39        'objet_auteur' => 'Autor',
40        'objet_auteurs' => 'Autors',
41        'objet_breve' => 'Breu',
42        'objet_breves' => 'Breus',
43        'objet_mot' => 'Paraula',
44        'objet_mots' => 'Paraules',
45        'objet_petition' => 'Petici&oacute;',
46        'objet_petitions' => 'Peticions',
47        'objet_rubrique' => 'Secci&oacute;',
48        'objet_rubriques' => 'Seccions',
49        'objet_syndic' => 'Lloc',
50        'objet_syndics' => 'Llocs',
51
52        // P
53        'page_debut' => 'Primera p&agrave;gina',
54        'page_fin' => '&Uacute;ltima p&agrave;gina',
55        'page_lien' => 'P&agrave;gina @page@ : @title@',
56        'page_precedente' => 'P&agrave;gina enrere',
57        'page_suivante' => 'P&aacute;gina endavant',
58        'plugin_xml' => '<MODIF>Reuneix en un &uacute;nic plugin una llista de petites noves funcionalitats i utilitats que milloren la gesti&oacute; del vostre lloc SPIP.
59
60Cadascuna d\'aquestes eines es pot activar o no per l\'usuari a [la p&agrave;gina d\'administraci&oacute; del plugin->./?exec=admin_couteau_suisse] i gestionar un cert nombre de variables: fer un clic a {{Configuraci&oacute;}}, despr&eacute;s escolliu la pestanya {{El Ganivet Su&iacute;s}}.
61
62Les categories disponibles s&oacute;n: Administraci&oacute;, Millores tipogr&agrave;fiques, Dreceres tipogr&agrave;fiques, Visualitzaci&oacute; p&uacute;blica, Etiquetes, filtres, criteris.
63
64Descobriu en aquest plugin les vostres eines favorites: {Suprimir el n&uacute;mero}, {Format dels URLs}, {Exponents tipogr&agrave;fics}, {Cometes tipogr&agrave;fiques}, {Bonics s&iacute;mbols gr&agrave;fics}, {Lluita contra l\'SPAM}, {Encriptaci&oacute; del correu electr&ograve;nic}, {Belles URLs}, {SPIP i els enlla&ccedil;os... externs}, {Emoticones}, {Un sumari pels vostres articles}, {Tallar en p&agrave;gines i pestanyes}, etc., etc.
65
66No dubteu a consultar els articles de la documentaci&oacute; del plugin publicats a: [spip-contrib.net->http://www.spip-contrib.net/Le-Couteau-Suisse].
67
68Compatibilitat: SPIP v1.92x i v2.0.x',
69
70        // S
71        'smileys_dispos' => 'Cares atractives disponibles:',
72        'sommaire_page' => ',&nbsp;p@page@',
73        'sommaire_page_long' => ',&nbsp;p&agrave;gina&nbsp;@page@',
74        'sommaire_titre' => 'Sumari',
75        'stats_auteur' => '@icon@ @nom@, el&nbsp;@date@',
76        'stats_date' => '@jour@/@mois@/@annee@&nbsp;a&nbsp;@h@h@m@',
77
78        // T
79        'texte_formatspip' => 'TEXT ORIGINAL EN FORMAT SPIP',
80        'textes_formatspip' => 'TEXTOS ORIGINALS EN FORMAT SPIP',
81        'titre' => 'El Ganivet Su&iacute;s',
82        'tri_auteurs' => 'ORDRE DELS AUTORS',
83        'tri_descendre' => 'Baixar aquest autor',
84        'tri_monter' => 'Pujar aquest autors',
85
86        // U
87        'urls_propres_erreur' => 'Aquest format no t&eacute; en compte els URLs propis llistats m&eacute;s avall. ',
88        'urls_propres_format' => 'L\'actual format dels URLs &eacute;s: {{&laquo;&nbsp;@format@&nbsp;&raquo;}}. [<span>[Configuraci&oacute;->@url@]</span>]',
89        'urls_propres_lien' => 'Enlla&ccedil; p&uacute;blic d\'acc&eacute;s',
90        'urls_propres_objet' => 'Aqu&iacute; es llisten els URLs propis emmagatzemats a la base gr&agrave;cies a les que els visitants podran navegar pel vostre lloc. ',
91        'urls_propres_titre' => 'URLS PR&Ograve;PIES',
92
93        // V
94        'variable_vide' => '(Buit)',
95        'visiteurs_connectes' => 'Visitants connectats: @nb@',
96
97        // W
98        'webmestres' => 'Webmestres SPIP'
99);
100
101?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.