source: spip-zone/_plugins_/couteau_suisse/lang/couteau_gl.php @ 29350

Last change on this file since 29350 was 29350, checked in by salvatore@…, 11 years ago

langues (couteau)

File size: 4.0 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined("_ECRIRE_INC_VERSION")) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // 2
11        '2pts' => '@objet@&nbsp;:',
12
13        // A
14        'attente_confirmation' => 'En espera de confirmaci&oacute;n',
15
16        // C
17        'configurer' => 'Configurar A Navalla Su&iacute;za',
18        'connections' => 'Conexi&oacute;ns',
19
20        // D
21        'date_court' => '@jour@/@mois@/@annee@',
22        'derniers_connectes' => '&Uacute;ltimos conectados :',
23
24        // E
25        'explique_spam' => 'Atenci&oacute;n : vostede utilizou balizas, caracteres ou palabras prohibidas.<br /><br />Volva atr&aacute;s !',
26
27        // L
28        'lutte_spam' => 'Loita contra o SPAM',
29
30        // N
31        'nom_forum' => 'Grazas por especificar o seu nome !',
32        'non_confirmes' => 'Non confirmados :',
33
34        // O
35        'objet_article' => 'Artigo',
36        'objet_articles' => 'Artigos',
37        'objet_auteur' => 'Autor',
38        'objet_auteurs' => 'Autores',
39        'objet_breve' => 'Breve',
40        'objet_breves' => 'Breves',
41        'objet_mot' => 'Palabra',
42        'objet_mots' => 'Palabras',
43        'objet_petition' => 'Pedimento',
44        'objet_petitions' => 'Pedimentos',
45        'objet_rubrique' => 'Secci&oacute;n',
46        'objet_rubriques' => 'Secci&oacute;ns',
47        'objet_syndic' => 'Web',
48        'objet_syndics' => 'Webs',
49
50        // P
51        'page_debut' => 'Primeira p&aacute;xina',
52        'page_fin' => 'Derradeira p&aacute;xina',
53        'page_lien' => 'P&aacute;xina @page@ : @title@',
54        'page_precedente' => 'P&aacute;xina anterior',
55        'page_suivante' => 'P&aacute;xina seguinte',
56        'plugin_xml' => '<MODIF>Re&uacute;ne nun s&oacute; m&oacute;dulo unha lista de pequenas funcionalidades novas e &uacute;tiles que melloran a xesti&oacute;n do seu web SPIP.
57
58Cada unha destas ferramentas pode ser activada ou non polo usuario en  [p&aacute;xina de administraci&oacute;n do m&oacute;dulo->./?exec=admin_couteau_suisse] e xestionar un certo n&uacute;mero de variables : Premer en {{Configuraci&oacute;n}}, logo escoller o separador {{A Navalla Su&iacute;za}}.
59
60As categor&iacute;as dispo&ntilde;ibles son : Administraci&oacute;n, Melloras tipogr&aacute;ficas, Atallos tipogr&aacute;ficos, Presentaci&oacute;n p&uacute;blica, Balizas, Filtros, Criterios.
61
62Descubra neste m&oacute;dulos as s&uacute;as ferramentas favoritas : {Suprimir o num&eacute;ro}, {Formato das URL}, {Super&iacute;ndices  tipogr&aacute;ficos}, {V&iacute;rgulas tipogr&aacute;ficas}, {Vi&ntilde;etas fermosas}, {Riso&ntilde;os}, {Mailcrypt}, {SPIP e as ligaz&oacute;ns... externas}, {Ning&uacute;n foro an&oacute;nimo}, {Un sumario para os seus artigos}, {Partir en p&aacute;xinas e separadores}, etc., etc.
63
64Non dubide en consultar os artigos de documentaci&oacute;n do m&oacute;dulo publicados en  : [spip-contrib.net->http://www.spip-contrib.net/Le-Couteau-Suisse].
65
66Compatibilidade : SPIP todas as versi&oacute;ns 1.9x e v2.0',
67
68        // S
69        'smileys_dispos' => 'Cari&ntilde;as (emoticon) dispo&ntilde;ibles :',
70        'sommaire_page' => ',&nbsp;p@page@',
71        'sommaire_page_long' => ',&nbsp;page&nbsp;@page@',
72        'sommaire_titre' => 'Sumario',
73        'stats_auteur' => '@icon@ @nom@, o&nbsp;@date@',
74        'stats_date' => '@jour@/@mois@/@annee@&nbsp;&aacute;s&nbsp;@h@h@m@',
75
76        // T
77        'texte_formatspip' => 'TEXTO ORIXINAL EN FORMATO SPIP',
78        'textes_formatspip' => 'TEXTOS ORIXINAIS EN FORMATO SPIP',
79        'titre' => 'A navalla su&iacute;za',
80        'tri_auteurs' => 'ORDE DE AUTORES',
81        'tri_descendre' => 'Baixar este autor',
82        'tri_monter' => 'Montar este autor',
83
84        // U
85        'urls_propres_erreur' => 'Este formato non toma en conta os URL propios listados a seguir.',
86        'urls_propres_format' => 'O formato actual dos URL &eacute; : {{&laquo;&nbsp;@format@&nbsp;&raquo;}}. [<span>[Configuraci&oacute;n->@url@]</span>]',
87        'urls_propres_lien' => 'Ligaz&oacute;n p&uacute;blica de acceso',
88        'urls_propres_objet' => 'Son listado aqu&iacute; os URL propios gardados merc&eacute; aos cales os visitantes poder&aacute;n navegar no seu web.',
89        'urls_propres_titre' => 'URL PROPIOS',
90
91        // V
92        'variable_vide' => '(Baleiro)',
93        'visiteurs_connectes' => 'Visitantes conectados: @nb@',
94
95        // W
96        'webmestres' => 'Webmasters SPIP'
97);
98
99?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.