source: spip-zone/_plugins_/csv_import/lang/csvimport_sk.php

Last change on this file was 102028, checked in by salvatore@…, 4 years ago

[Salvatore] csvimport Export depuis http://trad.spip.net

File size: 3.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/csvimport?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // A
13        'administrer_tables' => 'Riadiť tabuľky',
14        'ajouter_donnees' => 'Pridať údaje',
15        'ajouter_table' => 'Pridať do tabuľky',
16        'aucune_donnee' => 'V súbore nie sú žiadne údaje.',
17        'aucune_table_declaree' => 'Na nahrávanie do CSV nie je deklarovaná žiadna tabuľka',
18        'avertissement_ajout' => 'Údaje v súbore CSV budú pridané do tabuľky "@table@", ako je to opísané nižšie.',
19        'avertissement_remplacement' => 'Súčasťou tejto operácie bude odstránenie všetkých existujúcich údajov v tabuľke. Údaje zo súboru budú vložené, ako je to uvedené nižšie:',
20
21        // C
22        'caracteres_separation' => 'Znak oddeľovača',
23        'champs_csv' => 'Polia v súbore CSV',
24        'champs_table' => 'Polia v tabuľke',
25        'confirmation_ajout_base' => 'CSV bolo úspešne pridané do databázy!',
26        'correspondance_incomplete' => 'Súvzťažnosti v tabuľkách CSV sú neúplné.',
27        'correspondance_indefinie' => 'Súvzťažnosti v tabuľkách CSV nie sú definované.',
28        'csvimport' => 'Nahrávanie CSV',
29
30        // D
31        'delimiteur_indefini' => 'Oddeľovač nie je definovaný',
32        'description_table_introuvable' => 'Opis tabuľky sa nedá nájsť',
33
34        // E
35        'erreurs_ajout_base' => 'Pri vkladaní do databázy vzniklo @nb@ chýb.',
36        'etape' => '(@step@. krok z 3)',
37        'export_classique' => 'štadardný CSV (,)',
38        'export_excel' => 'CSV Excelu (;)',
39        'export_format' => 'Formát súboru:',
40        'export_table' => 'Export tabuľky: @table@',
41        'export_tabulation' => 'CSV oddelený tabulátorom',
42        'exporter' => 'Exportovať',
43        'extrait_CSV_importe' => 'Extrahovať z nahratého súboru CSV:',
44        'extrait_table' => 'Vypísať z tabuľky "@nom_table@":',
45
46        // F
47        'fichier_absent' => 'Súbor chýba',
48        'fichier_choisir' => 'Súbor CSV, ktorý sa má nahrať',
49        'fichier_vide' => 'Prázdny súbor',
50
51        // I
52        'import_csv' => 'Nahrať CSV: @table@',
53        'import_export_tables' => 'Nahrávanie/export tabuliek',
54
55        // L
56        'ligne_entete' => '1. riadok ako hlavičku',
57        'lignes_table' => 'V tabuľke "@table@" je @nb_resultats@.',
58        'lignes_totales' => '@nb@ riadkov spolu.',
59        'lignes_totales_csv' => '@nb@ riadkov v súbore CSV spolu.',
60
61        // N
62        'nb_enregistrements' => '@nb@ uložených záznamov',
63        'noms_colonnes_CSV' => '(Očakávané) názvy stĺpcov v súbore CSV, ktorý sa má nahrať:',
64
65        // P
66        'pas_importer' => 'Nenahrávať',
67        'premieres_lignes' => '@nb@ prvých riadkov v súbore.',
68        'previsualisation_CSV_integre' => 'Ukážka prvých @nb@ riadkov zo súboru CSV začleneného do tabuľky:',
69        'probleme_chargement_fichier' => 'Problém pri spúšťaní súboru',
70        'probleme_chargement_fichier_erreur' => 'Problém pri spúšťaní súboru (chyba @erreur@).',
71        'probleme_inextricable' => 'Nerozoznaná chyba.',
72
73        // R
74        'remplacer_toute_table' => 'Nahradiť celú tabuľku',
75
76        // T
77        'table_vide' => 'Tabuľka "@table@" je prázdna.',
78        'tables_declarees' => 'Tabuľky deklarované',
79        'tables_presentes' => 'Tabuľky existujúce v databáze',
80        'tout_remplacer' => 'Nahradiť všetko',
81
82        // Z
83        'z' => 'zzz'
84);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.