source: spip-zone/_plugins_/fulltext/lang/fulltext_pl.php @ 49263

Last change on this file since 49263 was 49263, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (fulltext)

File size: 4.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'accents_pas_pris' => 'Akcenty i znaki diakrytyczne nie są uwzględniane w szukaniu ("żółty" i "zolty", dadzą takie same wyniki, w tym "zołty", "żołty", "żólty", ...)',
12        'activer_indexation' => 'Activer l\'indexation des', # NEW
13        'asie' => 'Azja',
14        'asterisque_terminale' => 'nie da żadnego wyniku: gwiazdka może być użyta tylko na końcu',
15        'aussi' => 'także',
16
17        // C
18        'casse_indifferente' => 'Wielkość (małe/wielkie litery) nie ma znaczenia dla szukania.',
19        'configuration_indexation_document' => 'Configuration de l\'indexation des documents', # NEW
20        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez &eacute;galement configurer l\'indexation des documents :', # NEW
21        'convertir_myisam' => 'Konwertuj na MyISAM',
22        'convertir_toutes' => 'Konwertuj wszystkie tablice na MyISAM',
23        'convertir_utf8' => 'konwertuj na UTF-8 by przywrócić spójność',
24        'creer_tous' => 'Utwórz wszystkie zalecane indeksy FULLTEXT',
25
26        // E
27        'enfan' => 'dziec',
28        'enfance' => 'dzieciństwo',
29        'enfant' => 'dziecko',
30        'enfanter' => 'dzieciątko',
31        'enfantillage' => 'dziecinada',
32        'enfants' => 'dzieci',
33        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .doc', # NEW
34        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .pdf', # NEW
35        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .ppt', # NEW
36        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caract&egrave;re.', # NEW
37        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .xls', # NEW
38        'et' => 'I',
39        'etranger' => 'nieznane',
40        'exemples' => 'Przykłady zastosowania',
41
42        // F
43        'fant' => 'iec',
44        'fonctionnement_recherche' => 'Jak działa mechanizm szukania na tej stronie',
45        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT utworzony',
46        'fulltext_documentation' => 'Pour plus d\'information sur la configuration, consultez la documentation en ligne :', # NEW
47
48        // G
49        'general' => 'Général', # NEW
50
51        // I
52        'il_faut_myisam' => 'MyISAM wymagany',
53        'incoherence_charset' => 'Występuje niezgodność strony kodowej strony www i bazy danych. To może powodować błędne wyniki dla szukania wg warunków zawierających akcenty i znaki diakrytyczne:',
54        'index_regenere' => 'tablica indeksów odbudowana',
55        'index_reinitialise' => 'Dokument opisujący błąd został ponownie zainicjalizowany',
56        'index_reinitialise_totalement' => 'Les document ont tous été réinitialisés', # NEW
57        'index_supprime' => 'indeks usunięty',
58        'indiquer_chemin_bin' => 'Indiquer le chemin vers le binaire traitant l\'indexation des', # NEW
59        'indiquer_options_bin' => 'Indiquer les options pour l\'indexation des', # NEW
60        'infos_fulltext_document' => 'Vous pourrez ici choisir quels type dedocuments sont indexés par Fulltext et configurer les binaires utilisés et leurs options.', # NEW
61
62        // L
63        'liste_tables_connues' => 'Oto lista tablic branych pod uwagę przy wyszukiwaniu. Możesz dodać więcej elementów FULLTEXT - zobacz dokumentacją na',
64
65        // M
66        'mais_pas' => 'ale NIE',
67        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
68        'message_ok_update_configuration' => 'Mise &agrave; jour de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
69
70        // N
71        'necessite_version_php' => '(n&eacute;cessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l\'option -enable-zip)', # NEW
72        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caract&egrave;res index&eacute;s (depuis le debut du document).', # NEW
73
74        // O
75        'ou_bien' => 'lub także',
76
77        // P
78        'pas_index' => 'Brak indeksu FULLTEXT',
79        'premier_soit' => 'TAKŻE',
80
81        // Q
82        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options propos&eacute;es ici ab initio ne sont que des exemples.', # NEW
83
84        // R
85        'regenerer_tous' => 'Wygeneruj ponownie wszystkie indeksy FULLTEXT',
86        'reinitialise_index_doc' => 'Ponownie zainicjuj dokumenty opisujące błąd',
87        'reinitialise_totalement_doc' => 'Réinitialiser l\'indexation de tous les documents', # NEW
88        'reserve_webmestres' => 'Tylko administratorzy mogą korzystać z tej strony',
89        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour &agrave; la configuration de Fulltext', # NEW
90        'retourne' => 'Zwróci tekst zawierający',
91
92        // S
93        'sequence_exacte' => 'dokładny tekst',
94        'soit' => 'LUB',
95        'supprimer' => 'Usuń',
96
97        // T
98        'table_convertie' => 'tablica przekonwertowana na MyISAM',
99        'table_format' => 'Ta tablica jest w formacie',
100        'table_non_reconnue' => 'nierozpoznana tablica',
101        'textes_premier' => 'ale pokazuje pierwszy tekst zawierający',
102
103        // U
104        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Mechanizm szukania używa standardowych operatorów.'
105);
106
107?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.