source: spip-zone/_plugins_/fulltext/lang/fulltext_pl.php @ 50286

Last change on this file since 50286 was 50286, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (fulltext)

File size: 6.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'accents_pas_pris' => 'Akcenty i znaki diakrytyczne nie są uwzględniane w szukaniu ("żółty" i "zolty", dadzą takie same wyniki, w tym "zołty", "żołty", "żólty", ...)',
12        'activer_indexation' => 'Activer l\'indexation des', # NEW
13        'asie' => 'Azja',
14        'asterisque_terminale' => 'nie da żadnego wyniku: gwiazdka może być użyta tylko na końcu',
15        'aussi' => 'także',
16
17        // C
18        'casse_indifferente' => 'Wielkość (małe/wielkie litery) nie ma znaczenia dla szukania.',
19        'configuration_indexation_document' => 'Configuration de l\'indexation des documents', # NEW
20        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez &eacute;galement configurer l\'indexation des documents :', # NEW
21        'convertir_myisam' => 'Konwertuj na MyISAM',
22        'convertir_toutes' => 'Konwertuj wszystkie tablice na MyISAM',
23        'convertir_utf8' => 'konwertuj na UTF-8 by przywrócić spójność',
24        'creer_tous' => 'Utwórz wszystkie zalecane indeksy FULLTEXT',
25
26        // D
27        'des_utilisations' => '@nb@ utilisations', # NEW
28        'descriptif' => 'Descriptif', # NEW
29        'documents_proteges' => 'Documents prot&eacute;g&eacute;s', # NEW
30
31        // E
32        'enfan' => 'dziec',
33        'enfance' => 'dzieciństwo',
34        'enfant' => 'dziecko',
35        'enfanter' => 'dzieciątko',
36        'enfantillage' => 'dziecinada',
37        'enfants' => 'dzieci',
38        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .doc', # NEW
39        'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle sup&eacute;rieur &agrave; une seconde.', # NEW
40        'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents &agrave; traiter par it&eacute;ration sup&eacute;rieur &agrave; un.', # NEW
41        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .pdf', # NEW
42        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .ppt', # NEW
43        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caract&egrave;re.', # NEW
44        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .xls', # NEW
45        'et' => 'I',
46        'etranger' => 'nieznane',
47        'exemples' => 'Przykłady zastosowania',
48
49        // F
50        'fant' => 'iec',
51        'fonctionnement_recherche' => 'Jak działa mechanizm szukania na tej stronie',
52        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT utworzony',
53        'fulltext_documentation' => 'Pour plus d\'information sur la configuration, consultez la documentation en ligne :', # NEW
54
55        // G
56        'general' => 'Général', # NEW
57
58        // I
59        'id' => 'ID', # NEW
60        'il_faut_myisam' => 'MyISAM wymagany',
61        'incoherence_charset' => 'Występuje niezgodność strony kodowej strony www i bazy danych. To może powodować błędne wyniki dla szukania wg warunków zawierających akcenty i znaki diakrytyczne:',
62        'index_regenere' => 'tablica indeksów odbudowana',
63        'index_reinitialise' => 'Dokument opisujący błąd został ponownie zainicjalizowany',
64        'index_reinitialise_ptg' => 'Les documents protégés ont tous été réinitialisés', # NEW
65        'index_reinitialise_totalement' => 'Les document ont tous été réinitialisés', # NEW
66        'index_supprime' => 'indeks usunięty',
67        'indiquer_chemin_bin' => 'Indiquer le chemin vers le binaire traitant l\'indexation des', # NEW
68        'indiquer_options_bin' => 'Indiquer les options pour l\'indexation des', # NEW
69        'infos' => 'Informations', # NEW
70        'infos_documents_proteges' => 'Vous trouverez ici la liste des documents protégés et donc non-indexés par Fulltext', # NEW
71        'infos_fulltext_document' => 'Vous pourrez ici choisir quels type de documents sont indexés par Fulltext et configurer les binaires utilisés et leurs options.', # NEW
72        'intervalle_cron' => 'Intervalle de temps entre deux passages du CRON (en secondes).', # NEW
73
74        // L
75        'liste_tables_connues' => 'Oto lista tablic branych pod uwagę przy wyszukiwaniu. Możesz dodać więcej elementów FULLTEXT - zobacz dokumentacją na',
76        'logo' => 'Logo', # NEW
77
78        // M
79        'mais_pas' => 'ale NIE',
80        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
81        'message_ok_update_configuration' => 'Mise &agrave; jour de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
82
83        // N
84        'nb_err' => 'En erreur d\'indexation', # NEW
85        'nb_index' => 'Index&eacute;s', # NEW
86        'nb_non_index' => 'Non-index&eacute;s', # NEW
87        'nb_ptg' => 'Prot&eacute;g&eacute;s (non-index&eacute;s)', # NEW
88        'necessite_version_php' => '(n&eacute;cessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l\'option -enable-zip)', # NEW
89        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caract&egrave;res index&eacute;s (depuis le debut du document).', # NEW
90        'nombre_documents' => 'Nombre de documents &agrave; traiter par it&eacute;ration du CRON', # NEW
91
92        // O
93        'ou_bien' => 'lub także',
94
95        // P
96        'pas_document_ptg' => 'Il n\'y a pas de document protégé.', # NEW
97        'pas_index' => 'Brak indeksu FULLTEXT',
98        'premier_soit' => 'TAKŻE',
99
100        // Q
101        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options propos&eacute;es ici ab initio ne sont que des exemples.', # NEW
102
103        // R
104        'regenerer_tous' => 'Wygeneruj ponownie wszystkie indeksy FULLTEXT',
105        'reinitialise_index_doc' => 'Ponownie zainicjuj dokumenty opisujące błąd',
106        'reinitialise_index_ptg' => 'Réinitialiser l\'indexation des documents protégés', # NEW
107        'reinitialise_totalement_doc' => 'Réinitialiser l\'indexation de tous les documents', # NEW
108        'reserve_webmestres' => 'Tylko administratorzy mogą korzystać z tej strony',
109        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour &agrave; la configuration de Fulltext', # NEW
110        'retourne' => 'Zwróci tekst zawierający',
111
112        // S
113        'sequence_exacte' => 'dokładny tekst',
114        'soit' => 'LUB',
115        'statistiques_indexation' => 'Statistiques d\'indexation des documents :', # NEW
116        'supprimer' => 'Usuń',
117
118        // T
119        'table_convertie' => 'tablica przekonwertowana na MyISAM',
120        'table_format' => 'Ta tablica jest w formacie',
121        'table_non_reconnue' => 'nierozpoznana tablica',
122        'textes_premier' => 'ale pokazuje pierwszy tekst zawierający',
123
124        // U
125        'une_utilisation' => '1 utilisation', # NEW
126        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Mechanizm szukania używa standardowych operatorów.',
127
128        // V
129        'voir_doc_ptg' => 'Voir les documents protegés' # NEW
130);
131
132?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.