source: spip-zone/_plugins_/fulltext/lang/fulltext_sk.php @ 49263

Last change on this file since 49263 was 49263, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (fulltext)

File size: 4.8 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'accents_pas_pris' => 'Prízvuky sa neberú do úvahu ("článok" alebo "clanok", dá rovnaký výsledok, to isté "článok", "članok", "clánok"...)',
12        'activer_indexation' => 'Activer l\'indexation des', # NEW
13        'asie' => 'Ázia',
14        'asterisque_terminale' => 'nevyhľadá žiadne výsledky: hviezdička musí byť na konci',
15        'aussi' => 'tiež',
16
17        // C
18        'casse_indifferente' => 'Spôsob písania písmen v slove (malé písmená/veľké písmená) nemá vplyv.',
19        'configuration_indexation_document' => 'Configuration de l\'indexation des documents', # NEW
20        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez &eacute;galement configurer l\'indexation des documents :', # NEW
21        'convertir_myisam' => 'Konvertovať do MyISAM',
22        'convertir_toutes' => 'Konvertovať všetky tabuľky do MyISAM',
23        'convertir_utf8' => 'obnoviť koherenciu konverziou do UTF-8 ',
24        'creer_tous' => 'Vytvoriť všetky navrhované FULLTEXTové indexy ',
25
26        // E
27        'enfan' => 'cudz',
28        'enfance' => 'detstvo',
29        'enfant' => 'dieťa',
30        'enfanter' => 'dieťa',
31        'enfantillage' => 'detskosť',
32        'enfants' => 'deti',
33        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .doc', # NEW
34        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .pdf', # NEW
35        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .ppt', # NEW
36        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caract&egrave;re.', # NEW
37        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .xls', # NEW
38        'et' => 'A',
39        'etranger' => 'cudzinec',
40        'exemples' => 'Príklady použitia',
41
42        // F
43        'fant' => 'udz',
44        'fonctionnement_recherche' => 'Ako funguje vyhľadávací systém na tejto stránke ',
45        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT vytvorený',
46        'fulltext_documentation' => 'Pour plus d\'information sur la configuration, consultez la documentation en ligne :', # NEW
47
48        // G
49        'general' => 'Général', # NEW
50
51        // I
52        'il_faut_myisam' => 'Vyžaduje sa MyISAM',
53        'incoherence_charset' => 'Sada znakov na vašej stránke je nezlúčiteľná s tou v databáze. To môže viesť k nesprávnemu výsledku vo vyhľadávaní v prípade, že používate znaky s diakritikou:',
54        'index_regenere' => 'tabuľka indexov bola obnovená',
55        'index_reinitialise' => 'Boli reinicializované dokumenty, ktoré zaznamenali chybu ',
56        'index_reinitialise_totalement' => 'Les document ont tous été réinitialisés', # NEW
57        'index_supprime' => 'index bol zmazaný',
58        'indiquer_chemin_bin' => 'Indiquer le chemin vers le binaire traitant l\'indexation des', # NEW
59        'indiquer_options_bin' => 'Indiquer les options pour l\'indexation des', # NEW
60        'infos_fulltext_document' => 'Vous pourrez ici choisir quels type dedocuments sont indexés par Fulltext et configurer les binaires utilisés et leurs options.', # NEW
61
62        // L
63        'liste_tables_connues' => 'Tu je zoznam tabuliek, ktoré vyhľadávanie zohľadňuje. Môžete vložiť viaceré prvky FULLTEXTu -- pozri dokumentáciu v',
64
65        // M
66        'mais_pas' => 'ale NIE',
67        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
68        'message_ok_update_configuration' => 'Mise &agrave; jour de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
69
70        // N
71        'necessite_version_php' => '(n&eacute;cessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l\'option -enable-zip)', # NEW
72        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caract&egrave;res index&eacute;s (depuis le debut du document).', # NEW
73
74        // O
75        'ou_bien' => 'alebo tiež',
76
77        // P
78        'pas_index' => 'Chýba index FULLTEXTu',
79        'premier_soit' => 'BUĎ',
80
81        // Q
82        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options propos&eacute;es ici ab initio ne sont que des exemples.', # NEW
83
84        // R
85        'regenerer_tous' => 'Obnoviť všetky FULLTEXTové indexy ',
86        'reinitialise_index_doc' => 'Znovu spustiť indexáciu dokumentov, ktoré zaznamenali chybu ',
87        'reinitialise_totalement_doc' => 'Réinitialiser l\'indexation de tous les documents', # NEW
88        'reserve_webmestres' => 'Táto stránka je prístupná len správcovi webových stránok',
89        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour &agrave; la configuration de Fulltext', # NEW
90        'retourne' => 'Vyhľadá text obsahujúci',
91
92        // S
93        'sequence_exacte' => 'presný výraz',
94        'soit' => 'ALEBO',
95        'supprimer' => 'Zmazať',
96
97        // T
98        'table_convertie' => 'Tabuľka bola konvertovaná do MyISAM',
99        'table_format' => 'Formát tejto tabuľky je',
100        'table_non_reconnue' => 'obsah tabuľky je neznámy',
101        'textes_premier' => 'ale zobrazuje najskôr texty, ktoré obsahujú',
102
103        // U
104        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Vyhľadávanie používa štandardné logické operátory '
105);
106
107?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.