source: spip-zone/_plugins_/fulltext/lang/fulltext_sk.php @ 50286

Last change on this file since 50286 was 50286, checked in by salvatore@…, 10 years ago

langues (fulltext)

File size: 6.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'accents_pas_pris' => 'Prízvuky sa neberú do úvahu ("článok" alebo "clanok", dá rovnaký výsledok, to isté "článok", "članok", "clánok"...)',
12        'activer_indexation' => 'Activer l\'indexation des', # NEW
13        'asie' => 'Ázia',
14        'asterisque_terminale' => 'nevyhľadá žiadne výsledky: hviezdička musí byť na konci',
15        'aussi' => 'tiež',
16
17        // C
18        'casse_indifferente' => 'Spôsob písania písmen v slove (malé písmená/veľké písmená) nemá vplyv.',
19        'configuration_indexation_document' => 'Configuration de l\'indexation des documents', # NEW
20        'configurer_egalement_doc' => 'Vous pouvez &eacute;galement configurer l\'indexation des documents :', # NEW
21        'convertir_myisam' => 'Konvertovať do MyISAM',
22        'convertir_toutes' => 'Konvertovať všetky tabuľky do MyISAM',
23        'convertir_utf8' => 'obnoviť koherenciu konverziou do UTF-8 ',
24        'creer_tous' => 'Vytvoriť všetky navrhované FULLTEXTové indexy ',
25
26        // D
27        'des_utilisations' => '@nb@ utilisations', # NEW
28        'descriptif' => 'Descriptif', # NEW
29        'documents_proteges' => 'Documents prot&eacute;g&eacute;s', # NEW
30
31        // E
32        'enfan' => 'cudz',
33        'enfance' => 'detstvo',
34        'enfant' => 'dieťa',
35        'enfanter' => 'dieťa',
36        'enfantillage' => 'detskosť',
37        'enfants' => 'deti',
38        'erreur_doc_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .doc', # NEW
39        'erreur_intervalle_cron' => 'Vous devez indiquer un intervalle sup&eacute;rieur &agrave; une seconde.', # NEW
40        'erreur_nb_docs' => 'Vous devez indiquer un nombre de documents &agrave; traiter par it&eacute;ration sup&eacute;rieur &agrave; un.', # NEW
41        'erreur_pdf_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .pdf', # NEW
42        'erreur_ppt_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .ppt', # NEW
43        'erreur_taille_index' => 'Il faut au moins indexer un caract&egrave;re.', # NEW
44        'erreur_xls_bin' => 'Vous devez renseigner le binaire &agrave; utiliser pour extraire les .xls', # NEW
45        'et' => 'A',
46        'etranger' => 'cudzinec',
47        'exemples' => 'Príklady použitia',
48
49        // F
50        'fant' => 'udz',
51        'fonctionnement_recherche' => 'Ako funguje vyhľadávací systém na tejto stránke ',
52        'fulltext_cree' => 'FULLTEXT vytvorený',
53        'fulltext_documentation' => 'Pour plus d\'information sur la configuration, consultez la documentation en ligne :', # NEW
54
55        // G
56        'general' => 'Général', # NEW
57
58        // I
59        'id' => 'ID', # NEW
60        'il_faut_myisam' => 'Vyžaduje sa MyISAM',
61        'incoherence_charset' => 'Sada znakov na vašej stránke je nezlúčiteľná s tou v databáze. To môže viesť k nesprávnemu výsledku vo vyhľadávaní v prípade, že používate znaky s diakritikou:',
62        'index_regenere' => 'tabuľka indexov bola obnovená',
63        'index_reinitialise' => 'Boli reinicializované dokumenty, ktoré zaznamenali chybu ',
64        'index_reinitialise_ptg' => 'Les documents protégés ont tous été réinitialisés', # NEW
65        'index_reinitialise_totalement' => 'Les document ont tous été réinitialisés', # NEW
66        'index_supprime' => 'index bol zmazaný',
67        'indiquer_chemin_bin' => 'Indiquer le chemin vers le binaire traitant l\'indexation des', # NEW
68        'indiquer_options_bin' => 'Indiquer les options pour l\'indexation des', # NEW
69        'infos' => 'Informations', # NEW
70        'infos_documents_proteges' => 'Vous trouverez ici la liste des documents protégés et donc non-indexés par Fulltext', # NEW
71        'infos_fulltext_document' => 'Vous pourrez ici choisir quels type de documents sont indexés par Fulltext et configurer les binaires utilisés et leurs options.', # NEW
72        'intervalle_cron' => 'Intervalle de temps entre deux passages du CRON (en secondes).', # NEW
73
74        // L
75        'liste_tables_connues' => 'Tu je zoznam tabuliek, ktoré vyhľadávanie zohľadňuje. Môžete vložiť viaceré prvky FULLTEXTu -- pozri dokumentáciu v',
76        'logo' => 'Logo', # NEW
77
78        // M
79        'mais_pas' => 'ale NIE',
80        'message_ok_configuration' => 'Enregistrement de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
81        'message_ok_update_configuration' => 'Mise &agrave; jour de vos pr&eacute;f&eacute;rences termin&eacute;e', # NEW
82
83        // N
84        'nb_err' => 'En erreur d\'indexation', # NEW
85        'nb_index' => 'Index&eacute;s', # NEW
86        'nb_non_index' => 'Non-index&eacute;s', # NEW
87        'nb_ptg' => 'Prot&eacute;g&eacute;s (non-index&eacute;s)', # NEW
88        'necessite_version_php' => '(n&eacute;cessite PHP 5.2 au minimum, ainsi que l\'option -enable-zip)', # NEW
89        'nombre_caracteres' => 'Nombre de caract&egrave;res index&eacute;s (depuis le debut du document).', # NEW
90        'nombre_documents' => 'Nombre de documents &agrave; traiter par it&eacute;ration du CRON', # NEW
91
92        // O
93        'ou_bien' => 'alebo tiež',
94
95        // P
96        'pas_document_ptg' => 'Il n\'y a pas de document protégé.', # NEW
97        'pas_index' => 'Chýba index FULLTEXTu',
98        'premier_soit' => 'BUĎ',
99
100        // Q
101        'que_des_exemples' => 'NB : les adresses de binaires et options propos&eacute;es ici ab initio ne sont que des exemples.', # NEW
102
103        // R
104        'regenerer_tous' => 'Obnoviť všetky FULLTEXTové indexy ',
105        'reinitialise_index_doc' => 'Znovu spustiť indexáciu dokumentov, ktoré zaznamenali chybu ',
106        'reinitialise_index_ptg' => 'Réinitialiser l\'indexation des documents protégés', # NEW
107        'reinitialise_totalement_doc' => 'Réinitialiser l\'indexation de tous les documents', # NEW
108        'reserve_webmestres' => 'Táto stránka je prístupná len správcovi webových stránok',
109        'retour_configuration_fulltext' => 'Retour &agrave; la configuration de Fulltext', # NEW
110        'retourne' => 'Vyhľadá text obsahujúci',
111
112        // S
113        'sequence_exacte' => 'presný výraz',
114        'soit' => 'ALEBO',
115        'statistiques_indexation' => 'Statistiques d\'indexation des documents :', # NEW
116        'supprimer' => 'Zmazať',
117
118        // T
119        'table_convertie' => 'Tabuľka bola konvertovaná do MyISAM',
120        'table_format' => 'Formát tejto tabuľky je',
121        'table_non_reconnue' => 'obsah tabuľky je neznámy',
122        'textes_premier' => 'ale zobrazuje najskôr texty, ktoré obsahujú',
123
124        // U
125        'une_utilisation' => '1 utilisation', # NEW
126        'utiliser_operateurs_logiques' => 'Vyhľadávanie používa štandardné logické operátory ',
127
128        // V
129        'voir_doc_ptg' => 'Voir les documents protegés' # NEW
130);
131
132?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.