source: spip-zone/_plugins_/getID3/trunk/lang/getid3_sk.php @ 70797

Last change on this file since 70797 was 70797, checked in by raquelsbujaldon@…, 7 years ago

langues (getid3)

File size: 4.9 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/getid3?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_appliquer_cover_defaut' => 'Predvolený obal použiť na všetky súbory so zvukmi bez miniatúry',
12
13        // E
14        'erreur_formats_ecriture_impossible' => 'Zápis značiek do týchto formátov sa nedá vykonať:',
15        'erreur_logiciels_indisponibles' => 'Momentálne nemôžete zapisovať značky do všetkých dostupných formátov.  Niektoré programy nie sú totiž k dispozícii.',
16        'erreur_necessite' => 'vyžaduje si @soft@',
17        'explication_cover_defaut' => 'V súboroch so zvukmi na internete je predvolená miniatúra (URL nastavte nižšie) priradená k súboru so zvukom. Ak je aktivovaná možnosť prepisovania značiek úpravy log, obal so značkami id3 bude aktualizovaný tiež.', # MODIF
18
19        // F
20        'formulaire_modifier_id3' => 'Upraviť metadata súboru:',
21
22        // I
23        'info_album' => 'Album:',
24        'info_artist' => 'Umelec:',
25        'info_audiosamplerate' => 'Rýchlosť ukážky:',
26        'info_bitrate' => 'Bitová rýchlosť:',
27        'info_bitrate_mode' => 'Režim:',
28        'info_bits' => 'Rozlíšenie (v bitoch):',
29        'info_channel_mode' => 'Režim (kanál):',
30        'info_channels' => 'Počet kanálov:',
31        'info_codec' => 'Kodek:',
32        'info_comment' => 'Komentár:',
33        'info_comments' => 'Komentáre:',
34        'info_commercial_information' => 'Obchodné informácie:',
35        'info_copyright' => 'Autorské práva:',
36        'info_copyright_message' => 'Informácia o autorských právach:',
37        'info_duree' => 'Dĺžka:',
38        'info_duree_secondes' => 'Dĺžka (v sekundách):',
39        'info_encoded_by' => 'Zakódoval:',
40        'info_encodeur' => 'Zakódoval:',
41        'info_encoding_time' => 'Dátum zakódovania:',
42        'info_erreurs' => 'Chyby',
43        'info_extension' => 'Prípona:',
44        'info_format' => 'Formát:',
45        'info_gauche_numero_document' => 'Súbor číslo',
46        'info_genre' => 'Žáner:',
47        'info_lossless' => 'Žiadna strata kompresie',
48        'info_mime' => 'Typ mime:',
49        'info_nom_fichier' => 'Názov súboru:',
50        'info_original_filename' => 'Pôvodný názov',
51        'info_original_release_time' => 'Dátum vytvorenia originálu:',
52        'info_sample_rate' => 'Rýchlosť ukážky:',
53        'info_source' => 'Zdroj:',
54        'info_title' => 'Názov:',
55        'info_totaltracks' => 'Celkový počet stôp:',
56        'info_track' => 'Stopa:',
57        'info_track_number' => 'Číslo stopy:',
58        'info_url_artist' => 'Url umelca:',
59        'info_url_file' => 'Url súboru:',
60        'info_url_payment' => 'Url pre platbu:',
61        'info_url_publisher' => 'Url stránky publikovania:',
62        'info_url_source' => 'Url zdroja:',
63        'info_url_station' => 'Url stanice (?) :',
64        'info_utilisation_aucune' => 'Žiadne použitie tohto dokumentu',
65        'info_utilisation_plusieurs' => '@nb@ použití',
66        'info_utilisation_unique' => 'Jedno použitie',
67        'info_year' => 'Rok',
68
69        // L
70        'label_album' => 'Album',
71        'label_artist' => 'Umelec',
72        'label_comment' => 'Komentár',
73        'label_cover' => 'Obal',
74        'label_cover_defaut' => 'Použiť predvolený obal',
75        'label_genre' => 'Žáner',
76        'label_reecriture_tags' => 'Prepísať značky súborov pri zmene',
77        'label_reecriture_tags_descriptif' => 'z popisu súboru',
78        'label_reecriture_tags_logo' => 'z loga súboru',
79        'label_reecriture_tags_titre' => 'z názvu súboru',
80        'label_title' => 'Názov',
81        'label_verifier_logiciels' => 'Znova skontrolovať softvér',
82        'label_year' => 'Rok',
83        'legende_ecriture_tags' => 'Zápis značiek',
84        'lien_modifier_id3' => 'Upraviť audio značky',
85        'lien_recuperer_infos' => 'Zistiť informácie o súbore',
86
87        // M
88        'message_cover_defaut_modifiee' => 'Súbor bol upravený',
89        'message_cover_defaut_modifiees' => 'bolo upravených @nb@ súborov',
90        'message_erreur_document_distant_ecriture' => 'Tento dokument je "vzdialený", a preto sa nedá upravovať.',
91        'message_extension_invalide_ecriture' => 'Formát tohto súboru nie je podporovaný.',
92        'message_fichier_maj' => 'Súbor bol aktualizovaný.',
93        'message_infos_document_distant' => 'Tento dokument je vzdialený. Nedajú sa o ňom získať žiadne informácie.',
94        'message_texte_binaire_manquant' => 'Na vašom serveri nie je dostupný jeden potrebný program:',
95        'message_texte_binaires_informer' => 'Prosím, kontaktujte svojho administrátora.',
96        'message_texte_binaires_manquant' => 'Na vašom serveri nie je dostupných niekoľko potrebných programov:',
97        'message_titre_binaire_manquant' => 'Chýba softvér',
98        'message_titre_binaires_manquant' => 'Ďalší softvér, ktorý chýba',
99        'message_validation_appliquer_cover' => 'Táto akcia je definitívna. Nedá sa neskôr odvolať.',
100        'message_valider_cover_defaut' => 'Ak chcete nastaviť predvolený obal, potvrďte formulár',
101
102        // S
103        'son_bitrate_cbr' => 'Konštanta bitovej rýchlosti',
104        'son_bitrate_vbr' => 'Premenná bitovej rýchlosti',
105
106        // T
107        'titre_getid3' => 'GetID3',
108        'titre_infos_techniques' => 'Technické údaje'
109);
110
111?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.