source: spip-zone/_plugins_/logos_roles/branches/v1/css/logos_roles.css.map @ 111569

Last change on this file since 111569 was 111569, checked in by bystrano@…, 2 years ago

permettre de forcer les dimensions d'un type de logo

Dans ce cas, les logos de ce type seront automatiquement recadrés a l'affichage,
et le plugin massicot obligera tout recadrage a respecter ces dimensions.

File size: 1.5 KB
Line 
1{
2        "version": 3,
3        "file": "logos_roles.css",
4        "sources": [
5                "logos_roles.scss"
6        ],
7        "names": [],
8        "mappings": "AAAA,AACI,uBADmB,CACnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,GAAG,GACrB;;AAHL,AAKI,uBALmB,CAKnB,EAAE,CAAC;EACC,aAAa,EAAE,IAAI;EACnB,MAAM,EAAE,iBAAiB;EACzB,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,OAAO,EAAE,OAAO;EAChB,gBAAgB,EAAE,KAAK,GAC1B;;AAXL,AAaI,uBAbmB,CAanB,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EACnB,WAAW,EAAE,GAAG;EAChB,cAAc,EAAE,GAAG,GACtB;;AAhBL,AAmBQ,uBAnBe,CAkBnB,OAAO,CACH,KAAK,CAAC;EACF,UAAU,EAAE,GAAG;EACf,aAAa,EAAE,GAAG;EAClB,UAAU,EAAE,MAAM,GACrB;;AAvBT,AAyBQ,uBAzBe,CAkBnB,OAAO,CAOH,QAAQ,CAAC;EACL,aAAa,EAAE,CAAC,GACnB;;AA3BT,AA6BQ,uBA7Be,CAkBnB,OAAO,CAWH,KAAK,AAAA,KAAK,CAAC;EACP,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;;AA/BT,AAiCQ,uBAjCe,CAkBnB,OAAO,CAeH,KAAK,AAAA,OAAO,CAAC;EACT,UAAU,EAAE,GAAG,GAClB;;AAIT,AACI,4BADwB,CACxB,OAAO,CAAC,KAAK,CAAC;EACV,KAAK,EAAE,IAAI;EACX,WAAW,EAAE,CAAC,GACjB;;AAGmB,SAAC,EAAf,OAAO,EAAE,IAAI;EACnB,AACI,kCAD8B,CAC9B,gBAAgB,CAAC;IACb,OAAO,EAAE,IAAI;IACb,qBAAqB,EAAE,cAAc,GAkBxC;IArBL,AAIQ,kCAJ0B,CAC9B,gBAAgB,CAGZ,KAAK,CAAC;MACF,iBAAiB,EAAE,CAAC;MACpB,eAAe,EAAE,CAAC;MAClB,KAAK,EAAE,IAAI,GACd;IART,AASQ,kCAT0B,CAC9B,gBAAgB,CAQZ,MAAM,CAAC;MACH,MAAM,EAAE,IAAI;MACZ,OAAO,EAAE,CAAC;MACV,OAAO,EAAE,IAAI;MACb,qBAAqB,EAAE,QAAQ;MAC/B,WAAW,EAAE,MAAM,GAMtB;MApBT,AAeY,kCAfsB,CAC9B,gBAAgB,CAQZ,MAAM,GAMC,CAAC,CAAC;QACD,SAAS,EAAE,CAAC;QACZ,MAAM,EAAE,CAAC;QACT,OAAO,EAAE,GAAG,GACf;;AAMjB,AACI,kCAD8B,CAC9B,SAAS,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC;EAC7B,OAAO,EAAE,IAAI;EACb,OAAO,EAAE,YAAY;EACrB,SAAS,EAAE,KAAK,GACnB"
9}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.