source: spip-zone/_plugins_/modeles_facebook/trunk/lang/fbmodeles_sk.php @ 103928

Last change on this file since 103928 was 103928, checked in by spip.franck@…, 3 years ago

[Salvatore] fbmodeles Export depuis http://trad.spip.net de la langue sk

File size: 6.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de https://trad.spip.net/tradlang_module/fbmodeles?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) {
7        return;
8}
9
10$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
11
12        // C
13        'cf_navigation' => 'Pozri [stĺpec s navigáciou->@url@]',
14        'cfg_comment_appid' => 'Identifikátor na hlasovaciu stránku aplikácie; aplikácia sa musí vytvoriť.',
15        'cfg_comment_border_color' => 'Zadajte kód farby v šestnástkovej sústave AJ S úvodnou mriežkou.',
16        'cfg_comment_colorscheme' => 'Tu vyberte predvolený profil podľa modulov, ktoré sa použijú na zobrazenie.',
17        'cfg_comment_font' => 'Tu si môžete vybrať písmo, ktoré sa použije na zobrazenie modulov.',
18        'cfg_comment_identifiants' => '{{Na zadanie rôznych ID, ktoré chcete používať, použite polia, ktoré sa nachádzajú nižšie.}} Nie sú povinné, ale môžu pomôcť napríklad na sledovanie presných štatistík, ktoré ponúka Facebook.',
19        'cfg_comment_pageid' => 'Identifikátor facebookovskej stránky; stránku treba vytvoriť.',
20        'cfg_comment_reglages' => '{{Tu si môžete upraviť niektoré nastavenia pre javaskriptové nástroje Facebooku.}} Podľa predvolených nastavení šablóny využívajú jazyk XFBML ({SDK javascript Facebook,}) ale túto funkciu môžete deaktivovať, nástroje sa potom budú spúšťať v rámoch.',
21        'cfg_comment_url_page' => 'Celá internetová adresa vašej stránky alebo vášho profilu na Facebooku; budú ju využívať šablóny v predvolených nastaveniach (URL typu "<code>http://www.facebook.com/...</code>").',
22        'cfg_comment_userid' => 'Prihlacovací (-ie) údaj(e) administrátorov zásuvných modulov. Môžete ich zadať viac, a oddeliť ich čiarkami.',
23        'cfg_comment_xfbml' => 'Využitie javaskriptovej knižnice SDK Facebook a priradeného jazyka. Ak si zvolíte možnosť "nie", moduly budú zobrazené v režime "in-iframe" (v ráme).',
24        'cfg_descr' => 'Tu musíte definovať rôzne identifikátory, ktoré vám poskytla sociálna sieť Facebook.<br /><br />Viac informácií: [->http://www.facebook.com/insights/].
25
26Na vkladanie značiek (resp. tagov) "Open Graph" do hlavičky svojich publikovaných stránok musíte vložiť šablónu "insert_head_og" vložením prostredia: {{<code>#MODELE{insert_head_og}{env}</code>.
27<br /><br />Viac informácií: [http://developers.facebook.com/docs/opengraph/.->http://developers.facebook.com/docs/opengraph/].',
28        'cfg_descr_titre' => 'Šablóny Facebooku',
29        'cfg_identifiants' => 'Prihlásenie na Facebook',
30        'cfg_label_appid' => 'Prihlásenie pre aplikáciu "App ID"',
31        'cfg_label_border_color' => 'Predvolená farba pozadia',
32        'cfg_label_colorscheme' => 'Farebná schéma',
33        'cfg_label_font' => 'Predvolené písmo',
34        'cfg_label_pageid' => 'Prihlásenie pre stránku "Page ID"',
35        'cfg_label_titre' => 'Nastavenia šablón Facebooku',
36        'cfg_label_url_page' => 'URL stránky alebo profilu',
37        'cfg_label_userid' => 'Prihlásenie používateľa "User ID"',
38        'cfg_label_xfbml' => 'Použitie XFBML',
39        'cfg_reglages' => 'Predvolené nastavenia',
40
41        // D
42        'defaut' => 'Predvolené',
43        'doc_chapo' => 'Zásuvný modul Šablóny pre Facebook pre SPIP 2.0 ({a vyšší}) ponúka rad šablón alebo orieškov umožňujúcich jednoducho a rýchlo využívať zásuvné moduly sociálnej siete, ktoré poskytuje Facebook.',
44        'doc_en_ligne' => 'Dokumentácia',
45        'doc_titre_court' => 'Dokumentácia Šablón Facebooku',
46        'doc_titre_page' => 'Stránka s dokumentáciou zásuvného modulu Šablóny Facebooku',
47        'documentation' => '{{{Použivanie zásuvného modulu}}}
48
49Ako vidno vyššie, šablóny sa používajú priamo podľa zvolených nastavení.
50
51Každá šablóna môže mať niekoľko nastavení, z ktorých niektoré sú potrebné na jej zobrazenie. Kompletný zoznam nastavení nájdete v hlavičke súborov šablóny v priečinku <code>"modeles/"</code> zásuvného modulu.
52
53Zásuvný modul ponúka aj informácie súvisiace s vytvorením šablóny {{Open Graph}}, meta dáta, ktoré využíva Facebook, samostatne pre každý objekt SPIPu. Na to, aby ste túto funkciu mohli využívať, musíte do hlavičky svojich šablón manuálne pridať šablónu  "{{insert_head_og}}".
54
55{{Pozor}} – táto šablóna si vyžaduje aktuálne prostredie, musíte ju vložiť do šablóny každej stránky  ({"article.html", "rubrique.html" ...}) a nielen do globálnej hlavičky ({"inc_head.html"}), a to takto:
56<cadre class=\'spip\'>
57{{#MODELE{insert_head_og}{env}}}
58</cadre>
59',
60
61        // E
62        'exemple' => '{{{Príklad}}}
63
64Rôzne bloky, ktoré sa nachádzajú nižšie, slúžia ako príklad každej šablóny s fiktívnymi hodnotami. Ak chcete nastaviť možnosti, prejdite na konkrétnu šablónu.',
65
66        // F
67        'fb_modeles' => 'Šablóny Facebooku',
68
69        // I
70        'info_doc' => 'Ak sa vám táto stránka nezobrazuje správne, [kliknite sem.->@link@]',
71        'info_doc_titre' => 'Poznámka o zobrazení tejto stránky',
72        'info_skel_contrib' => 'Stránka s kompletnou dokumentáciou spip-contribu online: [->https://contrib.spip.net/?article3872].',
73        'info_skel_doc' => 'Táto stránka dokumentácie je vytvorená ako šablóna SPIPu, ktorá funguje spolu so štandardne distribuovanou verziou ({súbory adresára "squelettes-dist/"}). Ak túto stránku neviete zobraziť alebo ak vaša stránka používa vlastné šablóny, s úpravou zobrazenia tejto stránky dokumentácie vám pomôžu tieto odkazy:
74
75-* [formát "neformátovaný text"->@mode_brut@] ({jednoduché HTML + tag INSERT_HEAD})
76-* [formát "šablóna Zpip"->@mode_zpip@] ({kompatibilné so šablónou Z})
77-* [formát "šablóna SPIPu"->@mode_spip@] ({kompatibilné s distribuovanou verziou})',
78
79        // J
80        'javascript_inactif' => 'Javascript je vo vašom prehliadači vypnutý. Niektoré funkcie nebudú fungovať.',
81
82        // L
83        'licence' => 'Zásuvný modul pre SPIP >2.0: {{"Šablóny pre Facebook" – copyright © 2009 [Piero Wbmstr->https://contrib.spip.net/PieroWbmstr] s licenciou [GPL->http://www.opensource.org/licenses/gpl-3.0.html].}}',
84
85        // N
86        'new_window' => 'Nové okno',
87        'non' => 'Nie',
88
89        // O
90        'oui' => 'Áno',
91
92        // P
93        'page_test' => 'Testovacia stránka (lokálne)',
94        'page_test_in_new_window' => 'Testovacia stránka v novom okne',
95        'personnalisation' => '{{{Prispôsobenie}}}
96
97Každá šablóna má svoj text v bloku <code>div,</code> ktorý súvisí s tredami CSS typu <code>fb_modeles fb_XXX,</code> kde {{XXX}} je názov šablóny. To umožňuje prispôsobenie štýlon pre všetky šablóny spolu i pre každú osobitne.
98
99
100Par exemple pour le module Facebook "Send" :
101<cadre class="spip">
102<div class="fb_modeles fb_send">
103     ... contenu ...
104</div>
105</cadre>',
106
107        // S
108        'sep' => '----',
109
110        // T
111        'titre_original' => 'Šablóny pre Facebook, zásuvný modul pre SPIP >2.0'
112);
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.