source: spip-zone/_plugins_/saisies/lang/saisies_ca.php @ 45795

Last change on this file since 45795 was 45795, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (saisies)

File size: 8.2 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://www.spip.net/trad-lang/
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // B
11        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Fullejar l\'article',
12        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Fullejar la breu',
13        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Fullejar la secció',
14        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Fullejar la mediateca',
15
16        // L
17        'label_annee' => 'Any',
18        'label_jour' => 'Dia',
19        'label_mois' => 'Mes',
20
21        // O
22        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur', # NEW
23        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
24        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre', # NEW
25        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue', # NEW
26        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur', # NEW
27        'option_aff_rub_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
28        'option_attention_explication' => 'Un missatge més important que l\'explicació.',
29        'option_attention_label' => 'Advertència',
30        'option_cacher_option_intro_label' => 'Amagar la primera elecció buida',
31        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d\'entre els quals hi ha l\'usuari, podrà fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, és l\'autor que ha instal·lat el lloc el que serà escollit.',
32        'option_choix_destinataires_label' => 'Possibles destinataris',
33        'option_class_label' => 'Classes CSS suplementàries',
34        'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en número de caràcters. Aquesta opció no s\'aplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.', # MODIF
35        'option_cols_label' => 'Amplada',
36        'option_datas_explication' => 'Heu d\'especificar una opció per línia en la forma "cle|Label du choix"',
37        'option_datas_label' => 'Llista d\'eleccions possibles',
38        'option_defaut_label' => 'Valor per defecte',
39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Idèntic que l\'opció anterior però tanmateix envia el valor dins d\'un camps amagat.',
40        'option_disable_avec_post_label' => 'Desactivar però enviar',
41        'option_disable_explication' => 'El camp no pot obtenir el focus.',
42        'option_disable_label' => 'Desactivar el camp',
43        'option_explication_explication' => 'Si és necessari, una frase curta descriu l\'objecte del camp.',
44        'option_explication_label' => 'Explicació',
45        'option_groupe_affichage' => 'Visualització',
46        'option_groupe_description' => 'Descripció',
47        'option_groupe_utilisation' => 'Utilització',
48        'option_groupe_validation' => 'Validació',
49        'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicació d\'obligació: <i>[Obligatoire]</i>.',
50        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicació d\'obligació',
51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra d\'edició completa',
52        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra dels fòrums',
53        'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra d\'eines del portaplomes si aquest està activat.',
54        'option_inserer_barre_label' => 'Inserir una barra d\'eines',
55        'option_label_case_label' => 'Etiqueta situada al costat de la casella',
56        'option_label_explication' => 'El títol que es mostrarà.',
57        'option_label_label' => 'Etiqueta',
58        'option_maxlength_explication' => 'L\'usuari no podrà escriure més caràcters que aquest nombre.',
59        'option_maxlength_label' => 'Número màxim de caràcters',
60        'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs', # NEW
61        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple', # NEW
62        'option_nom_explication' => 'Un nom informàtic que identificarà el camp. Ha de contenir només caràcters alfanumèrics minúsculs o el caràcter "_".', # MODIF
63        'option_nom_label' => 'Nom del camp',
64        'option_obligatoire_label' => 'Camp obligatori',
65        'option_option_intro_label' => 'Etiqueta de la primera elecció buida',
66        'option_pliable_label' => 'Plegable',
67        'option_pliable_label_case' => 'El grup de camps es podrà replegar.',
68        'option_plie_label' => 'Ja plegat',
69        'option_plie_label_case' => 'Si el grup de camps és plegable, ja estarà plegat a la visualització del formulari.',
70        'option_previsualisation_explication' => 'Si el portaplomes està activat, afegit una pestanya per fer una visualització prèvia del text introduït. ',
71        'option_previsualisation_label' => 'Activar la visualització prèvia',
72        'option_readonly_explication' => 'El camp es pot llegir, seleccionar, però no modificar.',
73        'option_readonly_label' => 'Només lectura',
74        'option_rows_explication' => 'Alçada del bloc en número de línies. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.',
75        'option_rows_label' => 'Número de línies',
76        'option_size_explication' => 'Amplada del camp en número de caràcters. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar. ',
77        'option_size_label' => 'Mida del camp',
78        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetrà a l\'usuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
79        'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. L\'usuari no tindrà cap tria.',
80        'option_type_choix_un' => 'Permetre a l\'usuari escollir <strong>un únic</strong> destinatari.', # MODIF
81        'option_type_explication' => 'En mode "amagat", el contingut del camp no serà visible.',
82        'option_type_label' => 'Tipus del camp',
83        'option_type_password' => 'Amagat',
84        'option_type_text' => 'Normal',
85
86        // S
87        'saisie_case_explication' => 'Permet activar o desactivar alguna cosa.',
88        'saisie_case_titre' => 'Casella única',
89        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb caselles.',
90        'saisie_checkbox_titre' => 'Caselles a marcar', # MODIF
91        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier', # NEW
92        'saisie_date_titre' => 'Date', # NEW
93        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet escollir un o diversos destinataris entre els autors seleccionats prèviament.',
94        'saisie_destinataires_titre' => 'Destinataris',
95        'saisie_explication_explication' => 'Un text explicatiu general.',
96        'saisie_explication_titre' => 'Explicació',
97        'saisie_fieldset_explication' => 'Un quadre que podrà englobar diversos camps.',
98        'saisie_fieldset_titre' => 'Grup de camps',
99        'saisie_file_explication' => 'Enviament d\'un arxiu ',
100        'saisie_file_titre' => 'Arxiu',
101        'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert prèviament que l\'usuari no podrà veure.',
102        'saisie_hidden_titre' => 'Camp amagat',
103        'saisie_input_explication' => 'Una simple línia de text, que podrà ser visible o estar amagada (contrasenya).',
104        'saisie_input_titre' => 'Línia de text',
105        'saisie_oui_non_explication' => 'Si o no, està clar? :)',
106        'saisie_oui_non_titre' => 'Si o no ',
107        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Un',
108        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Dos',
109        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Tres',
110        'saisie_radio_explication' => 'Permet escollir una opció entre les diverses disponibles.',
111        'saisie_radio_titre' => 'Botons ràdios',
112        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article', # NEW
113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article', # NEW
114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique', # NEW
115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique', # NEW
116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique', # NEW
117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique', # NEW
118        'saisie_selection_explication' => 'Escollir una opció en una llista desplegable.', # MODIF
119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb una llista.',
120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selecció múltiple',
121        'saisie_selection_titre' => 'Llista desplegable',
122        'saisie_textarea_explication' => 'Un camp de text en diverses línies.',
123        'saisie_textarea_titre' => 'Bloc de text',
124
125        // T
126        'tous_visiteurs' => 'Tots els visitants (fins i tot els no registrats)',
127
128        // V
129        'vue_sans_reponse' => '<i>Sense resposta</i>', # MODIF
130
131        // Z
132        'z' => 'zzz'
133);
134
135?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.