source: spip-zone/_plugins_/spip_proprietaire/lang/spipproprio_sk.php @ 59305

Last change on this file since 59305 was 59305, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (spipproprio)

File size: 24.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/spipproprio?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'abbreviation_genre_label' => 'Skratka/Typ',
12        'admin_legend' => 'Na riadenie stránky',
13        'administrateur_aussi_comment' => 'Skúste tu, ak do danej štruktúry patrí aj~<b>administrátor</b> stránky.',
14        'administrateur_aussi_label' => 'Administrátor pre organizáciu stránky',
15        'administrateur_mail_label' => 'Kontaktná e-mailová adresa pre riadenie stránky',
16        'adresse_comment' => 'Tieto polia vyplňte tak presne, ako sa dá. Ak to vaše údaje umožnia, vytvorí sa odkaz na GoogleMap.',
17        'adresse_legend' => 'Adresa štruktúry',
18        'all_site' => 'Celá stránka',
19        'au_capital_de' => ' s hlavným mestom',
20
21        // B
22        'bouton_auto_fr' => 'Automatické polia pre Francúzsko',
23        'bouton_exporter' => 'Spustiť export',
24        'bouton_importer' => 'Spustiť import',
25        'bouton_saisie_libre' => 'Voľný vstup',
26
27        // C
28        'capital' => ' s hlavným mestom',
29        'capital_social_comment' => 'Uveďte vhodnú peňažnú menu (<i>€ &dollar;</i>).',
30        'capital_social_label' => 'Hlavné mesto',
31        'cnil_comment' => 'Ak ste vykonali deklaráciou do CNIL, uveďte s~akým dátumom a~číslom dokladu.',
32        'cnil_date_label' => 'Dátum podania',
33        'cnil_legend' => 'Informácie o CNIL',
34        'cnil_numero_label' => 'Č. dokladu',
35        'code_postal_label' => 'PSČ',
36        'conditions_utilisation' => 'Podmienky používania',
37        'coordonnees_adresse' => 'Adresa',
38        'coordonnees_capital' => ' s hlavným mestom',
39        'coordonnees_fax' => 'Fax',
40        'coordonnees_mail' => 'E-mail',
41        'coordonnees_mailto_ttl' => 'Kontaktujte nás e-mailom',
42        'coordonnees_tel' => 'Tel.',
43        'copyright_annee_label' => 'Rok vytvorenia',
44        'copyright_comment' => 'Majte na pamäti, že vo Francúzsku netreba autorské práva zapísať aj so spoločnosťou, pre ktorú platia. Informácia o autorských právach môže byť uvedená v predvolených nastaveniach.',
45        'copyright_comment_label' => 'Záznam o ochrane',
46        'copyright_complement_label' => 'Doplnenie',
47        'copyright_default_comment' => 'Reprodukcia obsahu stránok tejto internetovej stránky (aj čiastočná) bez predchádzajúceho súhlasu je prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík, pod podmienkou, že sú striktne označené a uvádzajú autora originálu a hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).',
48        'copyright_default_comment_multi' => '<multi>Reprodukcia obsahu stránok tohto webu, aj čiastočná, je bez predošlého súhlasu prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík pod podmienkou, že sa zhodujú s originálom a uvádzajú autora originálu i hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).[fr]La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable est strictement interdite (les citations sont autorisées par le droit français pour commentaires et critiques, tant que ceux-ci y sont strictement concomitants et que sont précisés l\'auteur original et le lien Internet vers la page source).</multi>',
49        'copyright_legend' => 'Informácie o autorských právach',
50        'createur' => 'Autor',
51
52        // D
53        'de_la' => ' od ',
54        'du' => ' do ',
55
56        // E
57        'enregistre_pres' => ' zaregistrované s ',
58        'enregistree_pres' => ' zaregistrované s ',
59        'enregistrement_numero_label' => 'Pod č. ',
60        'enregistrement_organisme_comment' => 'Obchodný register, Register umelcov...',
61        'enregistrement_organisme_label' => 'Zaregistrované u',
62        'enregistrement_ou_label' => 'Automatický údaj pre Francúzsko (<i>možnosť, ktorá nahradí pole, ktoré sa nachádza vyššie</i>)',
63        'enregistrement_siren_comment' => 'napr. 123 456 78 (9: automatický kľúč)',
64        'enregistrement_siren_label' => 'SIREN [<abbr title="Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises – kód INSEE, ktorý označuje legálny podnik (ako naše IČO)">?</abbr>]',
65        'enregistrement_siren_title' => '9-miestny kód spoločnosti, môžete zadať len prvých osem číslic.',
66        'enregistrement_siret_comment' => 'napr. 1234 (5: automatický kľúč)',
67        'enregistrement_siret_label' => 'SIRET (NIC) [<abbr title="Č. podniku – Č. podľa vnútornej klasifikácie">?</abbr>]',
68        'enregistrement_siret_title' => 'Zadajte 5 číslic, nemôžete zadať nuly ani posledné číslice.',
69        'enregistrement_tvaintra_comment' => 'napr. FR 45 (automaticky)',
70        'enregistrement_tvaintra_label' => 'Daňové identifikačné číslo',
71        'enregistrement_tvaintra_title' => 'Automaticky zistiť z čísla SIREN.',
72        'erreur_config' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
73        'erreur_export' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
74        'erreur_import' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
75        'exporter_configuration' => 'Nastavenia exportu (<i>informácie o vlastníkovi, redaktorovi a pod.</i>',
76        'exporter_fichiers_langues' => 'Reťazce z jazykov stránky na export',
77        'exporter_importer' => 'Exportovať/Importovať',
78
79        // F
80        'fax' => 'Fax',
81        'fax_abbrev' => 'Fax',
82        'feminin' => 'ženský rod',
83        'fonction_administrateur' => 'Administrátor',
84        'fonction_webmaster' => 'Webmaster',
85        'forme' => 'Právnický',
86        'forme_comment' => 'Spoločnosť (<i>uveďte právnu formu...</i>), združenie...',
87        'forme_label' => 'Právna forma',
88
89        // H
90        'hebergeur' => 'hosting',
91        'home_page' => 'Úvodná stránka',
92
93        // I
94        'idem_label' => 'Tá istá štruktúra ako',
95        'import_avertissement' => 'Nemeňte hodnoty, keď si sami nie ste istí: toto vymaže vaše súčasné nastavenie a reťazce jazyka!<br /><br /><b>Veľmi sa odporúča prenechať riadenie tejto stránky webmasterovi hlavnej stránky.</b>',
96        'importer_dump' => '<strong>Nahrať súbor:</strong> ',
97        'infos_createur' => 'Informácie o autorovi',
98        'infos_hebergeur' => 'Informácie o hostingu',
99        'infos_idem' => 'Rovnaká štruktúra',
100        'infos_legend' => 'Všeobecné informácie',
101        'infos_proprietaire' => 'Informácie o vlastníkovi',
102
103        // L
104        'la' => 'dňa',
105        'le' => ' ',
106        'legal_comment' => 'Tento údaj je nepovinný. Ak ho zadáte, uvedie sa vo vytvorenom bloku údajov.',
107        'legal_legend' => 'Právne informácie o štruktúre',
108        'libelle_comment' => 'Doplnok pripojený k názvu štruktúry.',
109        'libelle_label' => 'Štylizácia',
110
111        // M
112        'mail_label' => 'E-mailový kontakt',
113        'mail_to' => 'Kontaktovať túto adresu',
114        'masculin' => 'mužský rod',
115        'mel' => 'E-mail',
116        'mentions_legales' => 'Informácie právneho charakteru',
117
118        // N
119        'new_window' => 'Nové okno',
120        'news' => 'Novinky',
121        'nom_label' => 'Názov štruktúry',
122        'notes' => 'POZNÁMKY',
123        'num_invalide' => 'Číslo neplatné',
124        'numero_maj' => 'Č',
125
126        // O
127        'ok_config' => 'V poriadku – hodnoty boli zaznamenané _',
128        'ok_export' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli exportované do súboru:<br />"<strong>@fichier@</strong>"',
129        'ok_import' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli obnovené',
130        'outil_exporter' => 'Zálohovacie nástroje',
131        'outil_importer' => 'Obnovovacie nástroje',
132        'outils_de_communication' => 'Komunikačné nástroje',
133
134        // P
135        'pays_label' => 'Krajina',
136        'pconfig_avertissement' => 'Nemeňte tieto hodnoty, ak si nie ste istí: tieto hodnoty platia pre celú stránku.<br /><br /><b>Odporúča sa prenechať túto stránku hlavnému webmasterovi.</b>',
137        'pconfig_divers_legend' => 'Ďalšie údaje',
138        'pconfig_texte' => 'Môžete zadať súradnice @type@ inštitúcie a údaje právneho charakteru.',
139        'pconfig_texte_ajouts' => '<br />Systém zobrazí údaje, ktoré uvediete. <br />Majte na pamäti, že niektoré funkcie zásuvného modulu, vrátane automatického vytvárania "informácií právneho charakteru" a "podmienok používania" si vyžadujú, aby bol údaj zadaný.',
140        'pconfig_texte_lien_doc' => '<br /><br />Tlačidlo nižšie ukazuje výsledok rôznych funkcií na schválenie:',
141        'pconfig_texte_notes' => '<span style="color: red;">*</span><small>Polia označené červenou hviezdičkou môžu obsahovať "viacnásobný" blok.<br /></small>',
142        'pconfig_titre_page' => 'Nastavenia',
143        'pconfig_titre_page_short' => 'Nastavenia',
144        'pourquoi_ce_plugin' => 'Prečo tento zásuvný modul ? (<i>upozornenia právneho charakteru</i>)',
145        'presentation' => '{{{Právne požiadavky pre akúkoľvek internetovú stránku podľa francúzskeho právneho poriadku}}}
146
147Akákoľvek internetová stránka, či už slúži na pracovné alebo súkromné účely, musí spĺňať niekoľko právnych požiadaviek, ktoré uvádza [LCEN | Zobraziť text-legifrance.fr> http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do? cidTexte JORFTEXT000000801164 =] ({Zákon o dôvere v digitálnej ekonomike}) z júna 2004. Táto informácia musí byť úplne prístupná na každej internetovej stránke, ktorá využíva stránku a redaktor stránok, vlastník, má povinnosť kontrolovať jej obsah v zmysle zohľadnenia komentárov od používateľov.
148
149Vo zvyšku tejto dokumentácie používame tieto termíny:
150- {{Redaktor stránky}} je jej "vlastník", spoločnosť (organizácia) alebo jednotlivec, ktorý je za ňu zodpovedný, ktorý publikuje jej obsah;
151- {{Tvorca stránky}} je spoločnosť (organizácia), jednotlivec alebo agentúra, ktorá obsah vytvorila, resp. vyrobila, na žiadosť redaktora ({niekedy je potrebné rozlišovať technického tvorcu od grafického dizajnéra});
152- {{Poskytovateľ webhostingu stránky}} je spoločnosť (resp. organizácia) alebo jednotlivec, ktorý vlastní server, ktorý stránku fyzicky prevádzkuje.
153
154Tieto tri termíny musia byť jednoznačne definované v tiráži každej internetovej stránky. Tvorca tejto stránky nemá žiadnu právnu povinnosť, ale je najlepšie uplatniť postup opísaný pre poskytovateľa webhostingu stránky.
155
156{{Pre internetové stránky, ktoré publikujú publikované právnické osoby ({obchodné spoločnosti, združenia, a pod.})}}
157
158Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke a mala by obsahovať tieto údaje:
159- meno alebo názov vydavateľa,
160- jeho sídlo,
161- telefónne číslo,
162- totožnosť redaktora a šéfredaktora, ak existuje,
163- obchodné meno spoločnosti, príp. IČO či ISSN/ISBN,
164- hlavné sídlo spoločnosti, ak je to vhodné,
165- kontakt na ústredie ({e-mailovú  adresu riadiacich vyššie spomenutých pracovníkov alebo webmastera}).
166
167{{Pre stránky, ktoré publikujú fyzické osoby (jednotlivci)}}
168
169Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke, s uvedením {{krstného mena,}} {{priezviska,}} {{adresy domov}} a  {{telefónneho čísla}} vlastníka.
170<br /> Je však možné zostať aj v anonymite a udeliť právo na tieto údaje poskytovateľovi webhostingu od chvíle, keď boli odoslané úplné a správne na adresu poskytovateľa webhostingu, ktorý môže nechať tieto údaje utajené až na prípad, keby prebiehalo súdne konanie.  V podmienkach musí byť uvedená táto možnosť.
171
172{{Informácie o podmienkach poskytovania webhostingu pre stránku}}
173
174Pre právnické {{a}} fyzické osoby ({súhrne pre všetkých,}) je povinné uviesť podmienky pre poskytovanie webhostingu pre stránku aj v prípade, ak je webhosting poskytovaný bezplatne.
175<br /> Treba uviesť tieto údaje:
176- názov poskytovateľa webhostingu,
177- jeho obchodné meno,
178- jeho sídlo,
179- telefónne číslo.
180
181V prípade, že sa stránka nachádza na vlastnom serveri alebo na serveri, ktorý je súkromným majetkom jedného z redaktorov, by sa tieto údaje nehodili, ale táto skutočnosť by mala byť uvedená.
182
183{{Osobné údaje používateľov}}
184
185V prípade, že stránka zhromažďuje osobné údaje internetových používateľov, ako e-mailová adresa na prihlásenie sa na odoberanie informačného materiálu, podmienky využívania takýchto údajov redaktormi stránky, vrátane ich poskytnutia tretím stranám musia byť jednoznačne uvedené.
186
187Pokiaľ ide o informačné materiály (tzv. newslettery), je tu   {{povinnosť ponúkať možnosť spôsob odhlásiť sa z odoberania materiálov, ak sa tak rozhodne}} používateľ ({v každom e-maile je odkaz na aktuálny postup}).
188
189{{Poznámka o CNIL}}
190
191[CNIL-> http://www.cnil.fr/] ({Commission Nationale Informatique et Libertés = Národná komisia pre informatiku a slobody}) je organizácia, ktorej poslaním je ochrana súkromia a osobných slobôd.
192<br /> Ak je na stránke uložený údaj, ktorý priamo alebo nepriamo odhaľuje identitu používateľa, treba do kódu tejto stránky vložiť deklaráciu CNIL, ktorá vám za to pošle číslo potvrdenia, ktoré máte povinnosť zadať.
193<br /> Na pripomenutie CNIL zaviedla na elektronickú deklaráciu postup (pozri {.} internetovú stránku nižšie).
194
195Okrem toho používateľ musí mať možnosť získať prístup, upravovať, ak je to potrebné a dokonca aj vymazať všetky svoje údaje uložené na stránke. V podmienkach musí byť preto jednoznačne uvedený nástroj, ktorý má používateľ k dispozícii na to, aby mohol vyššie spomenuté úkony vykonať.
196
197Internetová stránka CNIL: [-> http://www.cnil.fr/]
198
199Majte na pamäti, že najnovšie dodatky vy z poslednej podmienky niektoré stránky vylučujú ({súkromné blogy alebo blogy združení}). Viac informácií nájdete na internetovej stránke CNILu.
200
201{{Ďalšie odporúčané komentáre}}
202
203To best protect you, it is strongly advised to include in your imprint information on the protection and the media content on the site are subject, the extent of your liability for that content ({ commonly "Disclaimer"}), information on cookies may be deposited by the site (CNIL {council}).
204
205More generally, it is necessary to adjust your imprint your business ({regulated professions, commerce site ...}).', # MODIF
206        'presentation_outils_de_communication' => '{{{Propagácia vašej internetovej stránky}}}
207
208Zásuvný modul {{Informácie právneho charakteru}} ponúka aj sadu nástrojov na prezentovanie informácií na vylepšenie a zdôraznenie vašich silných stránok.
209
210Napríklad ponúka model "vizitka" stránky, ako aj "v-Card" ({Virtual Card = Virtuálna vizitka umožňuje automaticky nahrať vaše kontaktné údaje do manažéra kontaktov alebo do e-mailového adresára.})
211
212Viac informácií nájdete na stránke s príkladmi ({táto stránka berie do úvahy údaje v rôznych formulároch zásuvného modulu; na to, aby sa niečo zobrazilo, treba vyplniť aspoň niektoré}).',
213        'presentation_plugin' => '{{{Fonctionnalités du plugin Mentions Légales}}}
214
215Ce plugin vous propose un ensemble de formulaires et de modèles pour faciliter la mise en place des informations précitées. Il vous permet notamment de définir les informations concernant l’éditeur, le créateur et l’hébergeur du site et propose des modèles d’affichages de celles-ci.
216
217Il est conseillé de prendre un moment pour personnaliser le modèle "mentions_legales.html" présent dans le répertoire "modeles/" du plugin. C’est ici que se construisent les textes légaux. Vous pouvez modifier ou ajouter des textes depuis le bouton "Textes de langue propriétaire" ci-dessous.
218
219Vous pouvez également inclure ces modèles dans les objets éditoriaux de SPIP en utilisant les raccourcis typographiques "&lt;mentions_legales|&gt;" et "&lt;conditions_utilisation|&gt;".
220
221Pour finir, des modèles de squelettes d’en-tête et de pieds de page sont proposés, construits à l’image de ceux de la distribution de SPIP, ajoutant les informations de copyright et un accès aux mentions légales du site. Vous pouvez bien entendu les personnaliser : il s’agit des fichiers "inc-head.html" et "inc-pied.html" présents dans le répertoire "public/inc/" du plugin. Pour les utiliser, placez les directement dans le répertoire "public/" ou à la racine de votre répertoire de squelettes.
222
223{{{Note pour les utilisateurs de squelettes Zpip}}}
224
225Depuis sa version 1.1, le plugin propose une adaptation Z-compatible des squelettes cités plus haut. Pour les visualiser, ajoutez simplement "_zpip" aux noms de squelettes ci-dessus. Le contenu de ces squelettes est disponible dans le répertoire "public/contenu/".
226', # NEW
227        'proprietaire' => 'vlastník',
228        'proprietaire_export_import' => 'Informácie právneho charakteru: technická údržba',
229        'proprietaire_export_import_texte_supp' => 'Tu môžete zálohovať svoje súčasné nastavenia a svoje vlastné jazykové reťazce alebo ich obnoviť z predtým vytvorenej zálohy (<i>vrátane tých z inej stránky...</i>)<br /><br />',
230        'proprietaire_retour_plateforme' => 'Späť na platformu',
231        'proprietaire_texte' => 'Tu môžete definovať všeobecné možnosti stránky, ktoré využíva zásuvný modul s názvom <b>Informácie právneho charakteru.</b><br /><br />Môžete definovať aj jazykové reťazce, ktorých použitie je vymedzené na príslušnej stránke.<br />',
232        'proprietaire_texte_supp' => 'Tento zásuvný modul vám ponúka možnosť centralizovať a zautomatizovať riadenie stránky pri "inštitucionálnej" alebo "profesionálnej" prevádzke SPIPu.<br /><br />Umožňuje vám zadať konkrétne údaje o <b>vlastníkovi</b> stránky, organizácii, spoločnosti, inštitúcii alebo jednotlivcovi na to, aby ste sa mohli prezentovať rôznymi spôsobmi a do istej miery automaticky vytvoriť informácie o autorských právach, informácie právneho charakteru a podmienky používania pre konkrétnu stránku.',
233        'proprietaire_titre_page' => 'Platforma Informácie právneho charakteru',
234        'proprietaire_titre_page_short' => 'Platforma',
235        'pskels_info_mentions_legales' => 'Tieto bloky umožňujú uviesť údaje o <b>autorovi</b> a <b>webhostingu</b> stránky, aby sa automaticky nastavili  <b>Informácie právneho charakteru</b> a <b >Podmienky používania.</b><br /><br />Tieto texty tvoria <u>právne minimum pre každú internetovú stránku</u> a sú veľmi všeobecné. Treba ich považovať za základ pre prácu na tvorbe vlastných textov.<br /><br />Ak si zvolíte túto možnosť, môžete ich upraviť na stránke "Texty v jazyku vlastníka".',
236        'pskels_legal_legend_createur' => 'Údaje o tvorcovi stránky',
237        'pskels_legal_legend_hebergeur' => 'Údaje o poskytovateľovi webhostingu',
238        'pskels_titre_page' => 'Nastavenie šablón',
239        'ptexte_cliquez_pour_editer' => 'Na upravenie zápisu klávesovými skratkami kliknite sem',
240        'ptexte_editable_ttl' => 'Ak to chcete zmeniť, kliknite na daný riadok.',
241        'ptexte_form_titre' => 'Úpravy dokončené/Nový zápis',
242        'ptexte_info_supp' => '<br /><b>Používanie reťazcov tejto stránky</b><br /><br />Reťazce tejto stránky sú uložené v jazykovom súbore s názvom <b>"vlastník",</b> takže ich môžete používať vo svojich šablónach pomocou schémy:<br /><br /><center><code>&lt;:vlastník:skratka:&gt;</code></center><br />Majte na pamäti, že ak vo svojich textoch použijete klávesové skratky, musíte pridať volanie filtra <b>"|propre".</b> Tak napríklad vyvoláte formulár:<br /><br /><center><code>&lt;:vlastník:skratka|propre:&gt;</code></center><br />Na zjednodušenie môžete použiť tag <b>TEXTES_PROPRIETAIRE</b> takto:<br /><br /><center><code>#TEXTES_PROPRIETAIRE{<br />skratka,<br />parametre,<br />spôsob_spracovania},</code></center><br />kde "parametre" predstavujú rad parametrov, ktoré sa majú preniesť s reťazcom a "spôsob spracovania" názov  funkcie spracovania textu (<i>predvolené je "vlastné"</i>).',
243        'ptexte_info_tags' => '<br /><b>Vo svojich textoch môžete používať tagy uvedené nižšie (<i>musia byť zadané tak, ako tu: ’@texte@’</i>):</b><ul><li>@nom_site@</li><li>@url_site@</li><li>@descriptif_site@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom _responsable@</li><li>@proprietaire_fonction_ responsable_texte@</li><li>@proprietaire_ mail_administratif@</li></ul>Tento zoznam je <b>neúplný,</b> ak sa v textoch nachádzajú tagy, ktoré v tomto zozname nie sú uvedené, nechajte ich v týchto textoch.',
244        'ptexte_info_texte' => '<li> <b> Jazykové súbory </ b> <br /> Záznamy v jazykových súboroch sa definujú tak, že sa zadá vyvolávací reťazec  (<i>  "skratka" záznamu v tabuľke,</ i >) ktorá je priradená celému textu (<i> záznamy tabuľky "zobraziť text",</ i>) ktorý môže byť formátovaný tak, ako si to želáte. <br /> </ li> <li > <b> Skratky názvov </ b> <br /> skratkami musia byť textové reťazce <u> bez medzier a špeciálnych znakov </ u> (<i> tu môžete svoje skratky zadať s medzerami, ktoré budú nahradené podčiarkovníkmi </ i>). </ li> <b> Formátovanie textu </ b> <br /> Text môžete písať rovnakým spôsobom ako články v SPIPe. </ li> </ ul>',
245        'ptexte_info_titre' => 'Pomoc/pripomienky...',
246        'ptexte_supprimer' => 'Vymazať vstup',
247        'ptexte_texte' => 'Táto stránka vám umožňuje upravovať niektoré texty potrebné pre stránku bez toho, aby ste museli prejsť na bežnú stránku s úpravami (<i>zmena jazykového súbora na serveri.</i>)<br /><br />Záznamy označené v tabuľke ako "Zobrazovaný text" môžete upraviť jedným kliknutím na riadok príslušnej "skratky". Záznamy môžete pridávať aj pomocou formulára "Úplné úpravy".',
248        'ptexte_titre_page' => 'Texty v jazyku majiteľa',
249        'ptexte_titre_page_short' => 'Texty jazyka',
250
251        // R
252        'responsable_fonction_label' => 'Funkcia zodpovedného zamestnanca',
253        'responsable_mail_label' => 'E-mailová adresa zodpovedného zamestnanca',
254        'responsable_nom_label' => 'Meno zodpovedného zamestnanca',
255        'retour' => 'Späť',
256        'rue_label' => 'Ulica',
257
258        // S
259        'sauvegardes_dans_dump' => 'Zálohy majú byť umiestnené v priečinku "tmp/dump/".',
260        'serveur_legend' => 'Údaje o serveri, na ktorom sa nachádza stránka',
261        'serveur_os_comment' => 'Operačný systém nainštalovaný na tomto serveri.',
262        'serveur_os_label' => 'Beží na systéme',
263        'serveur_os_web_label' => 'Odkaz s informáciami o tomto systéme na internete',
264        'serveur_type_comment' => 'Technické parametre servera, na ktorom sa stránka nachádza.',
265        'serveur_type_label' => 'Typ servera',
266        'siege' => 'Centrála',
267        'siren' => '<abbr title="French Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises">SIREN</abbr>',
268        'siren_abbrev' => 'Siren',
269        'siret' => '<abbr title="French Système d\'Identification du Répertoire des ETablissements">SIRET</abbr>',
270        'siret_abbrev' => 'Siret',
271        'site_web_label' => 'Adresa internetovej stránky',
272        'sous_le_numero' => ' pod číslom',
273        'spip_proprio' => 'Informácie právneho charakteru',
274
275        // T
276        'tel' => 'Telefón',
277        'tel_abbrev' => 'Tel.',
278        'telecopie_label' => 'Fax',
279        'telephone_label' => 'Telefónne číslo',
280        'testing_page_bloc' => 'Blok údajov',
281        'testing_page_bloc_complet' => 'Blok s úplným kontaktom',
282        'testing_page_business_cards' => 'Vizitky (<i>v-karty a vizitky</i>)',
283        'testing_page_business_cards_complet' => 'Celé texty vizitiek',
284        'testing_page_carte_visite' => 'Vizitky (<i>vo vývoji</i>)',
285        'testing_page_carte_visite_administrateur' => 'Vizitka administrátora',
286        'testing_page_carte_visite_chef' => 'Vizitka zodpovedného zamestnanca',
287        'testing_page_carte_visite_normale' => 'Klasická vizitka (<i>predvolené</i>)',
288        'testing_page_carte_visite_site' => 'Vizitka celej stránky (<i>internetové odkazy</i>)',
289        'testing_page_carte_visite_webmaster' => 'Vizitka webmastera',
290        'testing_page_code' => 'Kód: ',
291        'testing_page_copyright' => 'Údaje o autorských právach',
292        'testing_page_footer' => 'Informácie o autorských právach',
293        'testing_page_googlemap' => 'Googlemap',
294        'testing_page_intro' => 'Táto stránka vám umožňuje vyskúšať si vzhľad údajov, ktoré poskytuje tento zásuvný modul. Pre každý údaj je určený vyvolávací kód({model alebo tag}) na zaradenie do šablón.
295 
296Tiež vám odporúčame, aby ste sa pozreli na  [informácie právneho charakteru->@mentions_legales@] o šablóne.',
297        'testing_page_liens_cartes_visite' => 'Informácie o kartách a odkazy na ne',
298        'testing_page_modele' => 'Model: ',
299        'testing_page_public' => 'Testovacia stránka',
300        'testing_page_textes_proprietaire' => 'Použitie textov vlastníka',
301        'testing_page_titre' => 'Test nastavení vlastníka',
302        'testing_page_vcard' => 'Informácie o "vCard" a odkazy na ňu',
303        'tva_intracommunautaire' => 'DIČ',
304        'tva_intracommunautaire_abbrev' => 'DIČ',
305        'tva_non_applicable' => 'Nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts">CGI</abbr>',
306        'tva_nonapplicable_comment' => 'nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts">CGI</abbr> ; micro-social regime.',
307        'tva_nonapplicable_label' => 'Nepodlieha DPH',
308
309        // U
310        'utiliser_ce_plugin' => 'Použitie tohto zásuvného modulu',
311
312        // V
313        'valider_pour_forcer' => '(môžete si vynútiť prázdnu hodnotu zadaním jedného podčiarkovníka: "_")',
314        'ville_label' => 'Mesto'
315);
316
317?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.