source: spip-zone/_plugins_/spip_proprietaire/spip_3/lang/spipproprio_sk.php @ 60982

Last change on this file since 60982 was 60982, checked in by salvatore@…, 9 years ago

langues (spipproprio)

File size: 25.7 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org/tradlang_module/spipproprio?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'abbreviation_genre_label' => 'Skratka/Typ',
12        'admin_legend' => 'Na riadenie stránky',
13        'administrateur_aussi_comment' => 'Skúste tu, ak do danej štruktúry patrí aj~<b>administrátor</b> stránky.', # MODIF
14        'administrateur_aussi_label' => 'Administrátor pre organizáciu stránky',
15        'administrateur_mail_label' => 'Kontaktná e-mailová adresa pre riadenie stránky',
16        'adresse_comment' => 'Tieto polia vyplňte tak presne, ako sa dá. Ak to vaše údaje umožnia, vytvorí sa odkaz na GoogleMap.', # MODIF
17        'adresse_legend' => 'Adresa štruktúry',
18        'all_site' => 'Celá stránka',
19        'au_capital_de' => ' s hlavným mestom',
20
21        // B
22        'bouton_auto_fr' => 'Automatické polia pre Francúzsko',
23        'bouton_exporter' => 'Spustiť export', # MODIF
24        'bouton_importer' => 'Spustiť import', # MODIF
25        'bouton_saisie_libre' => 'Voľný vstup',
26
27        // C
28        'capital' => ' s hlavným mestom',
29        'capital_social_comment' => 'Uveďte vhodnú peňažnú menu (<i>€ &dollar;</i>).', # MODIF
30        'capital_social_label' => 'Hlavné mesto',
31        'cnil_comment' => 'Ak ste vykonali deklaráciou do CNIL, uveďte s~akým dátumom a~číslom dokladu.', # MODIF
32        'cnil_date_label' => 'Dátum podania', # MODIF
33        'cnil_legend' => 'Informácie o CNIL',
34        'cnil_numero_label' => 'Č. dokladu', # MODIF
35        'code_postal_label' => 'PSČ',
36        'conditions_utilisation' => 'Podmienky používania',
37        'coordonnees_adresse' => 'Adresa',
38        'coordonnees_capital' => ' s hlavným mestom',
39        'coordonnees_fax' => 'Fax',
40        'coordonnees_mail' => 'E-mail',
41        'coordonnees_mailto_ttl' => 'Kontaktujte nás e-mailom',
42        'coordonnees_tel' => 'Tel.', # MODIF
43        'copyright_annee_label' => 'Rok vytvorenia', # MODIF
44        'copyright_comment' => 'Majte na pamäti, že vo Francúzsku netreba autorské práva zapísať aj so spoločnosťou, pre ktorú platia. Informácia o autorských právach môže byť uvedená v predvolených nastaveniach.', # MODIF
45        'copyright_comment_label' => 'Záznam o ochrane',
46        'copyright_complement_label' => 'Doplnenie', # MODIF
47        'copyright_default_comment' => 'Reprodukcia obsahu stránok tejto internetovej stránky (aj čiastočná) bez predchádzajúceho súhlasu je prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík, pod podmienkou, že sú striktne označené a uvádzajú autora originálu a hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).', # MODIF
48        'copyright_default_comment_multi' => '<multi>Reprodukcia obsahu stránok tohto webu, aj čiastočná, je bez predošlého súhlasu prísne zakázaná (francúzsky právny poriadok povoľuje krátke citácie do komentárov a kritík pod podmienkou, že sa zhodujú s originálom a uvádzajú autora originálu i hypertextový odkaz na pôvodnú stránku).[fr]La reproduction, même partielle, des contenus des pages de ce site sans accord préalable est strictement interdite (les citations sont autorisées par le droit français pour commentaires et critiques, tant que ceux-ci y sont strictement concomitants et que sont précisés l\'auteur original et le lien Internet vers la page source).</multi>', # MODIF
49        'copyright_legend' => 'Informácie o autorských právach',
50        'createur' => 'Autor', # MODIF
51
52        // D
53        'de_la' => ' od ',
54        'du' => ' do ',
55
56        // E
57        'enregistre_pres' => ' zaregistrované s ', # MODIF
58        'enregistree_pres' => ' zaregistrované s ', # MODIF
59        'enregistrement_numero_label' => 'Pod č. ', # MODIF
60        'enregistrement_organisme_comment' => 'Obchodný register, Register umelcov...', # MODIF
61        'enregistrement_organisme_label' => 'Zaregistrované u', # MODIF
62        'enregistrement_ou_label' => 'Automatický údaj pre Francúzsko (<i>možnosť, ktorá nahradí pole, ktoré sa nachádza vyššie</i>)', # MODIF
63        'enregistrement_siren_comment' => 'napr. 123 456 78 (9: automatický kľúč)', # MODIF
64        'enregistrement_siren_label' => 'SIREN [<abbr title="Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises – kód INSEE, ktorý označuje legálny podnik (ako naše IČO)">?</abbr>]', # MODIF
65        'enregistrement_siren_title' => '9-miestny kód spoločnosti, môžete zadať len prvých osem číslic.', # MODIF
66        'enregistrement_siret_comment' => 'napr. 1234 (5: automatický kľúč)', # MODIF
67        'enregistrement_siret_label' => 'SIRET (NIC) [<abbr title="Č. podniku – Č. podľa vnútornej klasifikácie">?</abbr>]', # MODIF
68        'enregistrement_siret_title' => 'Zadajte 5 číslic, nemôžete zadať nuly ani posledné číslice.', # MODIF
69        'enregistrement_tvaintra_comment' => 'napr. FR 45 (automaticky)',
70        'enregistrement_tvaintra_label' => 'Daňové identifikačné číslo', # MODIF
71        'enregistrement_tvaintra_title' => 'Automaticky zistiť z čísla SIREN.', # MODIF
72        'erreur_config' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
73        'erreur_export' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
74        'erreur_import' => '!! - Nastala neznáma chyba _',
75        'exporter_configuration' => 'Nastavenia exportu (<i>informácie o vlastníkovi, redaktorovi a pod.</i>', # MODIF
76        'exporter_fichiers_langues' => 'Reťazce z jazykov stránky na export', # MODIF
77        'exporter_importer' => 'Exportovať/Importovať',
78
79        // F
80        'fax' => 'Fax', # MODIF
81        'fax_abbrev' => 'Fax',
82        'feminin' => 'ženský rod', # MODIF
83        'fonction_administrateur' => 'Administrátor',
84        'fonction_webmaster' => 'Webmaster',
85        'forme' => 'Právnický',
86        'forme_comment' => 'Spoločnosť (<i>uveďte právnu formu...</i>), združenie...', # MODIF
87        'forme_label' => 'Právna forma',
88
89        // H
90        'hebergeur' => 'hosting', # MODIF
91        'home_page' => 'Úvodná stránka',
92
93        // I
94        'idem_label' => 'Tá istá štruktúra ako', # MODIF
95        'import_avertissement' => 'Nemeňte hodnoty, keď si sami nie ste istí: toto vymaže vaše súčasné nastavenie a reťazce jazyka!<br /><br /><b>Veľmi sa odporúča prenechať riadenie tejto stránky webmasterovi hlavnej stránky.</b>', # MODIF
96        'importer_dump' => '<strong>Nahrať súbor:</strong> ',
97        'infos_createur' => 'Informácie o autorovi', # MODIF
98        'infos_createur_short' => 'Créateur', # NEW
99        'infos_hebergeur' => 'Informácie o hostingu', # MODIF
100        'infos_hebergeur_short' => 'Hébergeur', # NEW
101        'infos_idem' => 'Rovnaká štruktúra', # MODIF
102        'infos_legend' => 'Všeobecné informácie', # MODIF
103        'infos_proprietaire' => 'Informácie o vlastníkovi', # MODIF
104        'infos_proprietaire_short' => 'Propriétaire', # NEW
105
106        // L
107        'la' => 'dňa',
108        'le' => ' ',
109        'legal_comment' => 'Tento údaj je nepovinný. Ak ho zadáte, uvedie sa vo vytvorenom bloku údajov.', # MODIF
110        'legal_legend' => 'Právne informácie o štruktúre', # MODIF
111        'libelle_comment' => 'Doplnok pripojený k názvu štruktúry.', # MODIF
112        'libelle_label' => 'Štylizácia', # MODIF
113
114        // M
115        'mail_label' => 'E-mailový kontakt',
116        'mail_to' => 'Kontaktovať túto adresu',
117        'masculin' => 'mužský rod',
118        'mel' => 'E-mail',
119        'mentions_legales' => 'Informácie právneho charakteru', # MODIF
120
121        // N
122        'new_window' => 'Nové okno', # MODIF
123        'news' => 'Novinky', # MODIF
124        'nom_label' => 'Názov štruktúry',
125        'notes' => 'POZNÁMKY',
126        'num_invalide' => 'Číslo neplatné',
127        'numero_maj' => 'Č', # MODIF
128
129        // O
130        'ok_config' => 'V poriadku – hodnoty boli zaznamenané _', # MODIF
131        'ok_export' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli exportované do súboru:<br />"<strong>@fichier@</strong>"', # MODIF
132        'ok_import' => 'V poriadku – vaše nastavenia boli obnovené', # MODIF
133        'outil_exporter' => 'Zálohovacie nástroje',
134        'outil_importer' => 'Obnovovacie nástroje',
135        'outils_de_communication' => 'Komunikačné nástroje',
136
137        // P
138        'pays_label' => 'Krajina',
139        'pconfig_avertissement' => 'Nemeňte tieto hodnoty, ak si nie ste istí: tieto hodnoty platia pre celú stránku.<br /><br /><b>Odporúča sa prenechať túto stránku hlavnému webmasterovi.</b>', # MODIF
140        'pconfig_divers_legend' => 'Ďalšie údaje', # MODIF
141        'pconfig_texte' => 'Môžete zadať súradnice @type@ inštitúcie a údaje právneho charakteru.', # MODIF
142        'pconfig_texte_ajouts' => '<br />Systém zobrazí údaje, ktoré uvediete. <br />Majte na pamäti, že niektoré funkcie zásuvného modulu, vrátane automatického vytvárania "informácií právneho charakteru" a "podmienok používania" si vyžadujú, aby bol údaj zadaný.', # MODIF
143        'pconfig_texte_lien_doc' => '<br /><br />Tlačidlo nižšie ukazuje výsledok rôznych funkcií na schválenie:', # MODIF
144        'pconfig_texte_notes' => '<span style="color: red;">*</span><small>Polia označené červenou hviezdičkou môžu obsahovať "viacnásobný" blok.<br /></small>', # MODIF
145        'pconfig_titre_page' => 'Nastavenia', # MODIF
146        'pconfig_titre_page_short' => 'Nastavenia',
147        'pourquoi_ce_plugin' => 'Prečo tento zásuvný modul ? (<i>upozornenia právneho charakteru</i>)', # MODIF
148        'presentation' => '{{{Právne požiadavky pre akúkoľvek internetovú stránku podľa francúzskeho právneho poriadku}}}
149
150Akákoľvek internetová stránka, či už slúži na pracovné alebo súkromné účely, musí spĺňať niekoľko právnych požiadaviek, ktoré uvádza [LCEN | Zobraziť text-legifrance.fr> http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do? cidTexte JORFTEXT000000801164 =] ({Zákon o dôvere v digitálnej ekonomike}) z júna 2004. Tieto informácie musia byť úplne prístupné na každej internetovej stránke, ktorá využíva stránku a redaktor stránok, príp. vlastník, má povinnosť kontrolovať jej obsah v zmysle zohľadnenia komentárov od používateľov.
151
152Vo zvyšku tejto dokumentácie používame tieto termíny:
153- {{Redaktor stránky}} je jej "vlastník", spoločnosť (organizácia) alebo jednotlivec, ktorý je za ňu zodpovedný, ktorý publikuje jej obsah;
154- {{Tvorca stránky}} je spoločnosť (organizácia), jednotlivec alebo agentúra, ktorá obsah vytvorila, resp. vyrobila, na žiadosť redaktora ({niekedy je potrebné rozlišovať technického tvorcu od grafického dizajnéra});
155- {{Poskytovateľ webhostingu stránky}} je spoločnosť (resp. organizácia) alebo jednotlivec, ktorý vlastní server, ktorý stránku fyzicky prevádzkuje.
156
157Tieto tri termíny musia byť v informáciách právneho charakteru každej internetovej stránky jednoznačne definované. Tvorca tejto stránky nemá žiadnu právnu povinnosť, ale je najlepšie uplatniť postup opísaný pre poskytovateľa webhostingu stránky.
158
159{{Pre internetové stránky, ktoré publikujú právnické osoby ({obchodné spoločnosti, združenia, a pod.})}}
160
161Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke a mala by obsahovať tieto údaje:
162- meno alebo názov vydavateľa,
163- jeho sídlo,
164- telefónne číslo,
165- totožnosť redaktora a šéfredaktora, ak existuje,
166- obchodné meno spoločnosti, príp. IČO či ISSN/ISBN,
167- hlavné sídlo spoločnosti, ak je to vhodné,
168- kontakt na ústredie ({e-mailovú  adresu riadiacich pracovníkov uvedených vyššie alebo adresu webmastera}).
169
170{{Pre stránky, ktoré publikujú fyzické osoby (jednotlivci)}}
171
172Stránka s názvom "Informácie právneho charakteru" by sa mala zobraziť na internetovej stránke s uvedením {{krstného mena,}} {{priezviska,}} {{adresy domov}} a {{telefónneho čísla}} vlastníka.
173<br /> Je však možné zostať aj v anonymite a udeliť právo na tieto údaje poskytovateľovi webhostingu pod podmienkou, že sú úplné a správne odoslané na adresu poskytovateľa webhostingu, ktorý môže nechať tieto údaje utajené až na prípad, keby prebiehalo súdne konanie.  V informáciách právneho charakteru musí byť táto možnosť uvedená.
174
175{{Informácie o podmienkach poskytovania webhostingu pre stránku}}
176
177Právnické {{a}} fyzické osoby ({súhrne pre všetkých,}) majú povinnosť uviesť podmienky pre poskytovanie webhostingu pre stránku aj v prípade, ak sa webhosting poskytuje bezplatne.
178<br /> Treba uviesť tieto údaje:
179- obchodné meno poskytovateľa webhostingu,
180- jeho obchodné meno,
181- jeho sídlo,
182- telefónne číslo.
183
184V prípade, že má stránka svoj vlastný server alebo je prevádzkovaná na serveri, ktorý je súkromným majetkom jedného z redaktorov, sa tieto údaje nehodia, ale treba uviesť jeden z vyššie spomenutých dôvodov.
185
186{{Osobné údaje používateľov}}
187
188V prípade, že stránka zhromažďuje osobné údaje internetových používateľov, ako e-mailová adresa na prihlásenie sa na odoberanie informačného materiálu, podmienky využívania takýchto údajov redaktormi stránky, vrátane ich poskytnutia tretím stranám musia byť jednoznačne uvedené.
189
190Pokiaľ ide o informačné materiály (tzv. newslettery), je tu   {{povinnosť ponúkať možnosť spôsob odhlásiť sa z odoberania materiálov, ak sa tak rozhodne}} používateľ ({v každom e-maile je odkaz na aktuálny postup}).
191
192{{Poznámka o CNIL}}
193
194[CNIL-> http://www.cnil.fr/] ({Commission Nationale Informatique et Libertés = Národná komisia pre informatiku a slobody}) je organizácia, ktorej poslaním je ochrana súkromia a osobných slobôd.
195<br /> Ak je na stránke uložený údaj, ktorý priamo alebo nepriamo odhaľuje identitu používateľa, treba do kódu stránky vložiť deklaráciu CNIL, ktorá vám na oplátku pošle číslo potvrdenia, ktoré máte povinnosť zadať.
196<br /> Na pripomenutie CNIL zaviedla na elektronickú deklaráciu postup (pozri {.} internetovú stránku, ktorej adresa je uvedená nižšie).
197
198Okrem toho používateľ musí mať možnosť získať prístup ku všetkým svojim osobným údajom, musí mať možnosť upravovať ich, ak je to potrebné a dokonca aj vymazať všetky svoje údaje uložené na stránke. V informáciách právneho charakteru pre danú stránku musí byť preto jednoznačne uvedený nástroj, ktorý má používateľ k dispozícii na to, aby mohol vykonať vyššie uvedené úkony.
199
200Internetová stránka CNIL: [-> http://www.cnil.fr/]
201
202Majte na pamäti, že najnovšie dodatky z poslednej podmienky vylučujú niektoré stránky  ({súkromné blogy alebo blogy združení}). Viac informácií nájdete na internetovej stránke CNILu.
203
204{{Ďalšie odporúčané komentáre}}
205
206Na zabezpečenie maximálnej ochrany vašej osoby sa veľmi odporúča, aby ste v informáciách právneho charakteru pre vašu stránku uviedli údaje o ochrane autorských práv a multimediálnych súboroch na stránke, rozsah vašej zodpovednosti za tieto súbory  ({t. j. obmedzenie zodpovednosti}); stránka by mala poskytnúť aj informácie o používaní cookies ({Rada} CNIL).
207
208Vo všeobecnejšej rovine treba informácie právneho charakteru pre vašu stránku prispôsobiť vašej činnosti ({viazaná živnosť, komerčná stránka, atď.}).', # MODIF
209        'presentation_outils_de_communication' => '{{{Propagácia vašej internetovej stránky}}}
210
211Zásuvný modul {{Informácie právneho charakteru}} ponúka aj sadu nástrojov na prezentovanie informácií na vylepšenie a zdôraznenie vašich silných stránok.
212
213Napríklad ponúka model "vizitka" stránky, ako aj "v-Card" ({Virtual Card = Virtuálna vizitka umožňuje automaticky nahrať vaše kontaktné údaje do manažéra kontaktov alebo do e-mailového adresára.})
214
215Viac informácií nájdete na stránke s príkladmi ({táto stránka berie do úvahy údaje v rôznych formulároch zásuvného modulu; na to, aby sa niečo zobrazilo, treba vyplniť aspoň niektoré}).', # MODIF
216        'presentation_plugin' => '{{{Funkcie zásuvného modulu "Informácie právneho charakteru"}}}
217
218Tento zásuvný modul ponúka sadu formulárov a šablón na uľahčenie sprístupnenia vyššie uvedených informácií. Umožňuje vám zadať konkrétne údaje o vydavateľovi, tvorcovi, poskytovateľovi webhostingu pre stránku a poskytuje šablóny na zobrazenie týchto údajov.
219
220Odporúča sa, aby si používateľ zásuvného modulu prispôsobil šablónu "mentions_legales.html" v priečinku "modeles/". Nachádzajú sa tam právne texty. Texty môžete upraviť alebo pridať kliknutím na tlačidlo "Texty v jazyku majiteľa".
221
222Tieto šablóny môžete pomocou klávesových skratiek "&lt;mentions_legales|&gt;" a "&lt;conditions_utilisation|&gt;"
223pridať aj do redakčných objektov SPIPu.
224
225Napokon ponúka šablóny na vytvorenie hlavičky a päty stránky, ktoré vytvoríte rovnako ako tie v SPIPe, pridaním informácií o autorských právach a uvedením informácií právneho charakteru, ktoré sa vzťahujú na stránku. Môžete si ich, samozrejme, prispôsobiť: sú na to súbory "inc-head.html" a "inc-pied.html", ktoré sa nachádzajú v priečinku "public/inc/" zásuvného modulu. Ak chcete tieto súbory využívať, uložte ich priamo do priečinka  "public/" alebo do koreňového adresára svojho priečinka so šablónami.
226
227{{{Poznámka pre používateľov šablón Zpip}}}
228
229Od verzie 1.1 poskytuje zásuvný modul prispôsobenie pre šablóny, ktoré sú kompatibilné s týmito šablónami.  Ak ich chcete zobraziť, jednoducho pridajte do šablón, ktoré sú uvedené vyššie "_zpip". Obsah týchto šablón nájdete v priečinku "public/contenu/".', # MODIF
230        'proprietaire' => 'vlastník', # MODIF
231        'proprietaire_export_import' => 'Informácie právneho charakteru: technická údržba', # MODIF
232        'proprietaire_export_import_texte_supp' => 'Tu môžete zálohovať svoje súčasné nastavenia a svoje vlastné jazykové reťazce alebo ich obnoviť z predtým vytvorenej zálohy (<i>vrátane tých z inej stránky...</i>)<br /><br />', # MODIF
233        'proprietaire_retour_plateforme' => 'Späť na platformu', # MODIF
234        'proprietaire_texte' => 'Tu môžete definovať všeobecné možnosti stránky, ktoré využíva zásuvný modul s názvom <b>Informácie právneho charakteru.</b><br /><br />Môžete definovať aj jazykové reťazce, ktorých použitie je vymedzené na príslušnej stránke.<br />', # MODIF
235        'proprietaire_texte_supp' => 'Tento zásuvný modul vám ponúka možnosť centralizovať a zautomatizovať riadenie stránky pri "inštitucionálnej" alebo "profesionálnej" prevádzke SPIPu.<br /><br />Umožňuje vám zadať konkrétne údaje o <b>vlastníkovi</b> stránky, organizácii, spoločnosti, inštitúcii alebo jednotlivcovi na to, aby ste sa mohli prezentovať rôznymi spôsobmi a do istej miery automaticky vytvoriť informácie o autorských právach, informácie právneho charakteru a podmienky používania pre konkrétnu stránku.', # MODIF
236        'proprietaire_titre_page' => 'Platforma Informácie právneho charakteru', # MODIF
237        'proprietaire_titre_page_short' => 'Platforma',
238        'pskels_info_mentions_legales' => 'Tieto bloky umožňujú uviesť údaje o <b>autorovi</b> a <b>webhostingu</b> stránky, aby sa automaticky nastavili  <b>Informácie právneho charakteru</b> a <b >Podmienky používania.</b><br /><br />Tieto texty tvoria <u>právne minimum pre každú internetovú stránku</u> a sú veľmi všeobecné. Treba ich považovať za základ pre prácu na tvorbe vlastných textov.<br /><br />Ak si zvolíte túto možnosť, môžete ich upraviť na stránke "Texty v jazyku majiteľa".', # MODIF
239        'pskels_legal_legend_createur' => 'Údaje o tvorcovi stránky', # MODIF
240        'pskels_legal_legend_hebergeur' => 'Údaje o poskytovateľovi webhostingu', # MODIF
241        'pskels_titre_page' => 'Nastavenie šablón',
242        'ptexte_cliquez_pour_editer' => 'Na upravenie zápisu klávesovými skratkami kliknite sem', # MODIF
243        'ptexte_editable_ttl' => 'Ak to chcete zmeniť, kliknite na daný riadok.',
244        'ptexte_form_titre' => 'Úpravy dokončené/Nový zápis', # MODIF
245        'ptexte_info_supp' => '<br /><b>Používanie reťazcov tejto stránky</b><br /><br />Reťazce tejto stránky sú uložené v jazykovom súbore s názvom <b>"vlastník",</b> takže ich môžete používať vo svojich šablónach pomocou schémy:<br /><br /><center><code>&lt;:vlastník:skratka:&gt;</code></center><br />Majte na pamäti, že ak vo svojich textoch použijete klávesové skratky, musíte pridať volanie filtra <b>"|propre".</b> Tak napríklad vyvoláte formulár:<br /><br /><center><code>&lt;:vlastník:skratka|propre:&gt;</code></center><br />Na zjednodušenie môžete použiť tag <b>TEXTES_PROPRIETAIRE</b> takto:<br /><br /><center><code>#TEXTES_PROPRIETAIRE{<br />skratka,<br />parametre,<br />spôsob_spracovania},</code></center><br />kde "parametre" predstavujú rad parametrov, ktoré sa majú preniesť s reťazcom a "spôsob spracovania" názov  funkcie spracovania textu (<i>predvolené je "vlastné"</i>).', # MODIF
246        'ptexte_info_tags' => '<br /><b>Vo svojich textoch môžete používať tagy uvedené nižšie (<i>musia byť zadané tak, ako tu: ’@texte@’</i>):</b><ul><li>@nom_site@</li><li>@url_site@</li><li>@descriptif_site@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom@</li><li>@proprietaire_forme@</li><li>@proprietaire_nom _responsable@</li><li>@proprietaire_fonction_ responsable_texte@</li><li>@proprietaire_ mail_administratif@</li></ul>Tento zoznam je <b>neúplný,</b> ak sa v textoch nachádzajú tagy, ktoré v tomto zozname nie sú uvedené, nechajte ich v týchto textoch.', # MODIF
247        'ptexte_info_texte' => '<li> <b> Jazykové súbory </ b> <br /> Záznamy v jazykových súboroch sa definujú tak, že sa zadá vyvolávací reťazec  (<i>  "skratka" záznamu v tabuľke,</ i >) ktorá je priradená celému textu (<i> záznamy tabuľky "zobraziť text",</ i>) ktorý môže byť formátovaný tak, ako si to želáte. <br /> </ li> <li > <b> Skratky názvov </ b> <br /> skratkami musia byť textové reťazce <u> bez medzier a špeciálnych znakov </ u> (<i> tu môžete svoje skratky zadať s medzerami, ktoré budú nahradené podčiarkovníkmi </ i>). </ li> <b> Formátovanie textu </ b> <br /> Text môžete písať rovnakým spôsobom ako články v SPIPe. </ li> </ ul>', # MODIF
248        'ptexte_info_titre' => 'Pomoc/pripomienky...',
249        'ptexte_supprimer' => 'Vymazať vstup', # MODIF
250        'ptexte_texte' => 'Táto stránka vám umožňuje upravovať niektoré texty potrebné pre stránku bez toho, aby ste museli prejsť na bežnú stránku s úpravami (<i>zmena jazykového súbora na serveri.</i>)<br /><br />Záznamy označené v tabuľke ako "Zobrazovaný text" môžete upraviť jedným kliknutím na riadok príslušnej "skratky". Záznamy môžete pridávať aj pomocou formulára "Úplné úpravy".', # MODIF
251        'ptexte_titre_page' => 'Texty v jazyku majiteľa', # MODIF
252        'ptexte_titre_page_short' => 'Texty jazyka',
253
254        // R
255        'responsable_fonction_label' => 'Funkcia zodpovedného zamestnanca',
256        'responsable_mail_label' => 'E-mailová adresa zodpovedného zamestnanca',
257        'responsable_nom_label' => 'Meno zodpovedného zamestnanca',
258        'retour' => 'Späť',
259        'rue_label' => 'Ulica', # MODIF
260
261        // S
262        'sauvegardes_dans_dump' => 'Zálohy majú byť umiestnené v priečinku "tmp/dump/".', # MODIF
263        'serveur_legend' => 'Údaje o serveri, na ktorom sa nachádza stránka', # MODIF
264        'serveur_os_comment' => 'Operačný systém nainštalovaný na tomto serveri.', # MODIF
265        'serveur_os_label' => 'Beží na systéme', # MODIF
266        'serveur_os_web_label' => 'Odkaz s informáciami o tomto systéme na internete', # MODIF
267        'serveur_type_comment' => 'Technické parametre servera, na ktorom sa stránka nachádza.', # MODIF
268        'serveur_type_label' => 'Typ servera',
269        'siege' => 'Centrála', # MODIF
270        'siren' => '<abbr title="French Système d\'Identification du Répertoire des ENtreprises">SIREN</abbr>', # MODIF
271        'siren_abbrev' => 'Siren',
272        'siret' => '<abbr title="French Système d\'Identification du Répertoire des ETablissements">SIRET</abbr>', # MODIF
273        'siret_abbrev' => 'Siret',
274        'site_web_label' => 'Adresa internetovej stránky',
275        'sous_le_numero' => ' pod číslom', # MODIF
276        'spip_proprio' => 'Informácie právneho charakteru', # MODIF
277
278        // T
279        'tel' => 'Telefón', # MODIF
280        'tel_abbrev' => 'Tel.', # MODIF
281        'telecopie_label' => 'Fax', # MODIF
282        'telephone_label' => 'Telefónne číslo', # MODIF
283        'testing_page_bloc' => 'Blok údajov',
284        'testing_page_bloc_complet' => 'Blok s úplným kontaktom',
285        'testing_page_business_cards' => 'Vizitky (<i>v-karty a vizitky</i>)',
286        'testing_page_business_cards_complet' => 'Celé texty vizitiek',
287        'testing_page_carte_visite' => 'Vizitky (<i>vo vývoji</i>)', # MODIF
288        'testing_page_carte_visite_administrateur' => 'Vizitka administrátora',
289        'testing_page_carte_visite_chef' => 'Vizitka zodpovedného zamestnanca',
290        'testing_page_carte_visite_normale' => 'Klasická vizitka (<i>predvolené</i>)', # MODIF
291        'testing_page_carte_visite_site' => 'Vizitka celej stránky (<i>internetové odkazy</i>)', # MODIF
292        'testing_page_carte_visite_webmaster' => 'Vizitka webmastera',
293        'testing_page_code' => 'Kód: ',
294        'testing_page_copyright' => 'Údaje o autorských právach',
295        'testing_page_footer' => 'Informácie o autorských právach',
296        'testing_page_googlemap' => 'Googlemap',
297        'testing_page_intro' => 'Táto stránka vám umožňuje vyskúšať si vzhľad údajov, ktoré poskytuje tento zásuvný modul. Pre každý údaj je určený vyvolávací kód({model alebo tag}) na zaradenie do šablón.
298 
299Tiež vám odporúčame, aby ste sa pozreli na  [informácie právneho charakteru->@mentions_legales@] o šablóne.', # MODIF
300        'testing_page_liens_cartes_visite' => 'Informácie o kartách a odkazy na ne',
301        'testing_page_modele' => 'Model: ', # MODIF
302        'testing_page_public' => 'Testovacia stránka',
303        'testing_page_textes_proprietaire' => 'Použitie textov vlastníka', # MODIF
304        'testing_page_titre' => 'Test nastavení vlastníka', # MODIF
305        'testing_page_vcard' => 'Informácie o "vCard" a odkazy na ňu',
306        'tva_intracommunautaire' => 'DIČ',
307        'tva_intracommunautaire_abbrev' => 'DIČ',
308        'tva_non_applicable' => 'Nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts">CGI</abbr>', # MODIF
309        'tva_nonapplicable_comment' => 'nepodlieha DPH podľa odseku 293B <abbr title="French Code Général des Impôts">CGI</abbr> ; micro-social regime.', # MODIF
310        'tva_nonapplicable_label' => 'Nepodlieha DPH',
311
312        // U
313        'utiliser_ce_plugin' => 'Použitie tohto zásuvného modulu',
314
315        // V
316        'ville_label' => 'Mesto'
317);
318
319?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.