source: spip-zone/_plugins_/trad-lang/trunk/lang/tradlang_sk.php @ 75767

Last change on this file since 75767 was 75767, checked in by salvatore@…, 6 years ago

langues (tradlang)

File size: 24.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.net/tradlang_module/tradlang?lang_cible=sk
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // A
11        'aucunmodule' => 'Žiaden modul.',
12        'auteur_revision' => '@nb@ úprava prekladu.',
13        'auteur_revision_specifique' => '@nb@ úprava prekladu v jazyku <abbr title="@lang@">@langue_longue@</abbr>.',
14        'auteur_revisions' => '@nb@  úprav prekladu.',
15        'auteur_revisions_langue' => 'Jazyk príspevkov:',
16        'auteur_revisions_langues' => '@nb@ príspevkoch v jazykoch:',
17        'auteur_revisions_specifique' => '@nb@ úprav prekladu v jazyku<abbr title="@lang@">@langue_longue@</abbr>.',
18
19        // B
20        'bouton_activer_lang' => 'Aktivovať jazyk "@lang@" pre tento modul',
21        'bouton_exporter_fichier' => 'Exportovať súbor',
22        'bouton_exporter_fichier_langue' => 'Exportovať jazykový súbor "@lang@"',
23        'bouton_exporter_fichier_langue_original' => 'Exportovať jazykový súbor originálu ("@lang_mere@")',
24        'bouton_exporter_fichier_po' => 'Exportovať súbor do .po',
25        'bouton_exporter_fichier_zip' => 'Exportovať súbory ako zipy',
26        'bouton_precedent' => 'Predchádzajúci krok',
27        'bouton_suivant' => 'Ďalší krok',
28        'bouton_supprimer_langue_module' => 'Odstrániť tento jazyk modulu',
29        'bouton_supprimer_module' => 'Odstrániť tento modul',
30        'bouton_traduire' => 'Prekladať',
31        'bouton_upload_langue_module' => 'Poslať jazykový súbor',
32        'bouton_vos_favoris_non' => 'Vaše neobľúbené moduly',
33        'bouton_vos_favoris_oui' => 'Vaše obľúbené moduly',
34        'bouton_vos_favoris_tous' => 'Všetky moduly',
35
36        // C
37        'cfg_form_tradlang_autorisations' => 'Povolenia',
38        'cfg_inf_type_autorisation' => 'Ak si vyberiete podľa stavu alebo autora, budete vyzvaní, aby ste si vybrali stavy alebo autorov.',
39        'cfg_lbl_autorisation_auteurs' => 'Povoliť zoznam autorov',
40        'cfg_lbl_autorisation_statuts' => 'Povoliť podľa funkcií autorov',
41        'cfg_lbl_autorisation_webmestre' => 'Povoliť iba webmasterom',
42        'cfg_lbl_liste_auteurs' => 'Autori stránky',
43        'cfg_lbl_statuts_auteurs' => 'Možné stavy',
44        'cfg_lbl_type_autorisation' => 'Spôsob pridelenia povolení',
45        'cfg_legend_autorisation_configurer' => 'Riadiť zásuvný modul',
46        'cfg_legende_autorisation_modifier' => 'Upraviť preklady',
47        'cfg_legende_autorisation_voir' => 'Zobraziť prekladateľské rozhranie',
48        'codelangue' => 'Kód jazyka',
49        'crayon_changer_statut' => 'Pozor! Zmenili ste text reťazca bez toho, aby ste zmenili jeho stav.',
50        'crayon_changer_statuts' => 'Pozor! Zmenili ste obsah jedného reťazca alebo viacerých reťazcov bez toho, aby ste zmenili stav ich prekladu.',
51
52        // E
53        'entrerlangue' => 'Pridať kód jazyka',
54        'erreur_aucun_item_langue_mere' => 'Jazyk autora "@lang_mere@" neobsahuje žiadne položky',
55        'erreur_aucun_module' => 'V databáze nie sú k dispozícii žiadne moduly.',
56        'erreur_aucun_tradlang_a_editer' => 'Žiaden jazykový reťazec sa nepovažuje za nepreložený.',
57        'erreur_autorisation_modifier_modules' => 'Jazykové moduly nemáte povolené prekladať.',
58        'erreur_autoriser_profil' => 'Nemáte povolené upravovať tento profil.',
59        'erreur_choisir_lang_cible' => 'Vyberte si cieľový jazyk prekladu.',
60        'erreur_choisir_lang_orig' => 'Vyberte jazyk originálu, ktorý bude slúžiť ako základ pre preklad.',
61        'erreur_choisir_module' => 'Vyberte si modul, ktorý chcete preložiť.',
62        'erreur_code_langue_existant' => 'Táto variéta jazyka už v tomto module existuje',
63        'erreur_code_langue_invalide' => 'Tento kód jazyka je neplatný',
64        'erreur_langue_activer_impossible' => 'Kód jazyka "@lang@" neexistuje.',
65        'erreur_langues_autorisees_insuffisantes' => 'Musíte si vybrať aspoň dva jazyky',
66        'erreur_langues_differentes' => 'Vyberte si iný cieľový jazyk ako jazyk autora',
67        'erreur_modif_tradlang_session' => 'Túto jazykovú položku nemôžete upraviť.',
68        'erreur_modif_tradlang_session_identifier' => 'Prihláste sa, prosím.',
69        'erreur_module_inconnu' => 'Tento modul nie je dostupný',
70        'erreur_pas_langue_cible' => 'Vyberte si cieľový jazyk',
71        'erreur_repertoire_local_inexistant' => 'Pozor: priečinok, ktorý sa používa na ukladanie súborov lokálne, "squelettes/lang" neexistuje',
72        'erreur_statut_js' => 'Zmenili ste jazykový reťazec, ale stav jeho prekladu nie',
73        'erreur_upload_aucune_modif' => 'Vo vašom súbore nie je žiadna zmena',
74        'erreur_upload_choisir_une' => 'Musíte potvrdiť aspoň jednu zmenu',
75        'erreur_upload_fichier_php' => 'Váš súbor "@fichier@" sa nezhoduje s očakávaným súborom "@fichier_attendu@".',
76        'erreur_variable_manquante' => 'Ďalšiu časť reťazca by ste nemali zmeniť:',
77        'erreur_variable_manquante_js' => 'Bola zmenená jedna povinná premenná alebo viacero povinných premenných',
78        'erreur_variable_manquantes' => 'Ďalších (-ie) @nb@ častí (-i) reťazca by ste nemali meniť:',
79        'explication_comm' => 'Komentár je informácia v jazykovom súbore napríklad na vysvetlenie toho, prečo bol daný reťazec preložený určitým spôsobom.',
80        'explication_langue_cible' => 'Jazyk, do ktorého prekladáte.',
81        'explication_langue_origine' => 'Jazyk, z ktorého prekladáte (dostupné sú iba jazyky preložené na 100 %).',
82        'explication_langues_autorisees' => 'Používatelia budú môcť vytvárať nové preklady iba vo zvolených jazykoch.',
83        'explication_limiter_langues_bilan' => 'Podľa predvolených nastavení sa zobrazí @nb@ jazykov, ak si používatelia nezvolia preferované jazyky v svojom profile.',
84        'explication_limiter_langues_bilan_nb' => 'Koľko jazykov sa zobrazí podľa predvolených nastavení (bude vybraná väčšina jazykov).',
85        'explication_sauvegarde_locale' => 'Uloží súbory na stránku do priečinka "squelettes"',
86        'explication_sauvegarde_post_edition' => 'Uloží dočasné súbory vždy, keď zmeníte text jazykového reťazca',
87
88        // F
89        'favoris_ses_modules' => 'Jeho/jej obľúbené moduly',
90        'favoris_vos_modules' => 'Vaše obľúbené moduly',
91
92        // I
93        'icone_modifier_tradlang' => 'Upraviť tento jazykový reťazec',
94        'icone_modifier_tradlang_module' => 'Upraviť tento jazykový modul',
95        'importer_module' => 'Nahráva sa nový jazykový modul',
96        'importermodule' => 'Nahrať modul',
97        'info_1_tradlang' => '@nb@ jazykových reťazcov',
98        'info_1_tradlang_module' => '1 jazykový modul',
99        'info_aucun_participant_lang' => 'Do jazyka <abbr title="@lang@">@langue_longue@</abbr> neprekladá žiaden z autorov stránky.',
100        'info_aucun_tradlang_module' => 'Žiaden jazykový modul',
101        'info_auteur_sans_favori' => 'Tento autor nemá žiaden obľúbený modul.',
102        'info_chaine_jamais_modifiee' => 'Tento reťazec sa ešte nikto nikdy neupravoval.',
103        'info_chaine_originale' => 'Tento reťazec je reťazec originálu',
104        'info_choisir_langue' => 'V určitom jazyku',
105        'info_contributeurs' => 'Prispievatelia',
106        'info_filtrer_status' => 'Filtrovať podľa stavu:',
107        'info_langue_mere' => '(jazyk autora)',
108        'info_langues_non_preferees' => 'Iné jazyky:',
109        'info_langues_preferees' => 'Obľúbené jazyky:',
110        'info_module_nb_items_langue_mere' => 'Pôvodný jazyk modulu je <abbr title="@lang_mere@">@lang_mere_longue@</abbr> a obsahuje @nb@ ijazykových položiek.',
111        'info_module_traduction' => '@total@ @statut@ (@percent@ %)',
112        'info_module_traduit_langues' => 'Tento modul je preložený alebo čiastočne preložený do @nb@ jazykov.',
113        'info_module_traduit_pc' => 'Modul preložený na @pc@ %',
114        'info_module_traduit_pc_lang' => 'Modul "@module@" je do jazyka @lang@ (@langue_longue@) preložený na @pc@ % ',
115        'info_modules_priorite_traduits_pc' => 'Prioritné moduly "@priorite@" sú do jazyka @lang@ preložené na @pc@ %',
116        'info_nb_items_module' => 'v module "@module@" je @nb@ položiek',
117        'info_nb_items_module_modif' => '@nb@ položiek modulu "@module@" bolo v jazyku @lang@ "(@langue_longue@)" zmenených a na schválenie ',
118        'info_nb_items_module_modif_aucun' => 'Žiadna položka modulu "@module@" nie je v jazyku @lang@ (@langue_longue@) zmenená ani na schválenie',
119        'info_nb_items_module_modif_un' => 'Jedna položka modulu "@module@" je v jazyku "@lang@ (@langue_longue@)" zmenená a na schválenie',
120        'info_nb_items_module_new' => 'do jazyka @lang@ "(@langue_longue@)" je preložených @nb@ položiek modulu "@module@"',
121        'info_nb_items_module_new_aucun' => 'V jazyku @lang@ (@langue_longue@) nie je na preloženie žiadna položka modulu "@module@"',
122        'info_nb_items_module_new_un' => 'V jazyku "@lang@ (@langue_longue@)" je na preloženie jedna položka modulu "@module@"',
123        'info_nb_items_module_ok' => 'Do jazyka "@lang@ (@langue_longue@)" je preložených @nb@ položiek modulu "@module@"',
124        'info_nb_items_module_ok_aucun' => 'Do jazyka @lang@ (@langue_longue@) nie je preložená žiadna položka modulu "@module@"',
125        'info_nb_items_module_ok_un' => 'Do jazyka "@lang@ (@langue_longue@)" je preložená jedna položka modulu "@module@"',
126        'info_nb_items_priorite' => 'Prioritné moduly "@priorite@" majú @nb@ položiek',
127        'info_nb_items_priorite_modif' => 'V jazyku  @lang@ (@langue_longue@) je zmenených a na schválenie @pc@ % prioritných položiek',
128        'info_nb_items_priorite_new' => '@pc@ % prioritných položiek "@priorite@" v jazyku @lang@ (@langue_longue@) sú nové položky',
129        'info_nb_items_priorite_ok' => 'Prioritné moduly "@priorite@" sú do jazyka @lang@ (@langue_longue@) preložené na @pc@ %',
130        'info_nb_modules_favoris' => '@nb@obľúbených modulov.',
131        'info_nb_participant' => '@nb@ autor zaregistrovaný na tejto stránke, ktorý preložil aspoň jednu vec.',
132        'info_nb_participant_lang' => '@nb@ autor zaregistrovaný na tejto stránke, ktorý preložil aspoň jednu vec do jazyka <abbr title="@lang@">@langue_longue@</abbr>.',
133        'info_nb_participants' => '@nb@ zaregistrovaných autorov na tejto stránke, ktorí preložili aspoň jednu vec.',
134        'info_nb_participants_lang' => '@nb@ autorov zaregistrovaných na tejto stránke, ktorí preložili aspoň jednu vec do jazyka <abbr title="@lang@">@langue_longue@</abbr>.',
135        'info_nb_tradlang' => '@nb@ jazykových reťazcov',
136        'info_nb_tradlang_module' => '@nb@ jazykových modulov',
137        'info_percent_chaines' => '@traduites@/@total@ preložených reťazcov do jazyka "[@langue@] @langue_longue@"',
138        'info_revisions_stats' => 'Zmeny',
139        'info_status_ok' => 'OK',
140        'info_statut' => 'Stav',
141        'info_str' => 'Text jazykového reťazca',
142        'info_textarea_readonly' => 'Toto textové pole je len na čítanie',
143        'info_tradlangs_sans_version' => '@nb@ jazykových reťazcov, ktoré nemajú vytvorenú prvú revíziu (prvé revízie vytvára CRON).',
144        'info_traducteur' => 'Preložil(i)',
145        'info_traduire_module_lang' => 'Preložiť modul "@module@" do @langue_longue@ (@lang@)',
146        'infos_trad_module' => 'Informácie o prekladoch',
147        'item_creer_langue_cible' => 'Vytvoriť nový cieľový jazyk',
148        'item_langue_cible' => 'Cieľový jazyk: ',
149        'item_langue_origine' => 'Jazyk originálu:',
150        'item_manquant' => 'v tomto jazyku chýba jedna položka (z jazyka autora)',
151        'items_en_trop' => 'v tomto jazyku je naviac @nb@ položiek (oproti jazyku autora)',
152        'items_manquants' => 'v tomto jazyku chýba @nb@ položiek (z jazyka autora)',
153        'items_modif' => 'Zmenené položky:',
154        'items_new' => 'Nových položiek:',
155        'items_total_nb' => 'Celkový počet položiek:',
156
157        // J
158        'job_creation_revisions_modules' => 'Vytváranie pôvodných úprav modulu "@module@"',
159
160        // L
161        'label_fichier_langue' => 'Jazykový súbor, ktorý chcete nahrať',
162        'label_id_tradlang' => 'ID reťazca',
163        'label_idmodule' => 'ID modulu',
164        'label_lang' => 'Jazyk',
165        'label_langue_mere' => 'Jazyk autora',
166        'label_langues_autorisees' => 'Povoliť len vybrané jazyky',
167        'label_langues_preferees_auteur' => 'Váš (vaše) obľúbený (-é) jazyk(y)',
168        'label_langues_preferees_autre' => 'Jej alebo jeho obľúbený (-é) jazyk(y)',
169        'label_limiter_langues_bilan' => 'Obmedziť počet jazykov zobraziť na stránke s bilanciou',
170        'label_limiter_langues_bilan_nb' => 'Počet jazykov',
171        'label_nommodule' => 'Názov modulu',
172        'label_priorite' => 'Priorita',
173        'label_proposition_google_translate' => 'Návrh z Google Translate',
174        'label_recherche_module' => 'V module: ',
175        'label_recherche_status' => 'So stavom: ',
176        'label_repertoire_module_langue' => 'Priečinok modulu',
177        'label_sauvegarde_locale' => 'Povoliť ukladať súbory lokálne',
178        'label_sauvegarde_post_edition' => 'Ukladať súbor pri každej zmene',
179        'label_synchro_base_fichier' => 'Synchronizovať databázu a súbory',
180        'label_texte' => 'Opis modulu',
181        'label_tradlang_comm' => 'Kommentár',
182        'label_tradlang_status' => 'Stav prekladu',
183        'label_tradlang_str' => 'Preložený reťazec (@lang@)',
184        'label_update_langues_cible_mere' => 'Aktualizovať tento jazyk v databáze',
185        'label_valeur_fichier' => 'Vo vašom súbore',
186        'label_valeur_fichier_valider' => 'Potvrďte zmenu vo svojom súbore',
187        'label_valeur_id' => 'Kód jazyka:',
188        'label_valeur_originale' => 'V databáze',
189        'label_version_originale' => 'Originálny reťazec (@lang@)',
190        'label_version_originale_choisie' => 'Vo vybranom jazyku (@lang@)',
191        'label_version_originale_comm' => 'Komentár k pôvodnej verzii (@lang@)',
192        'label_version_selectionnee' => 'Reťazec vo vybranom jazyku (@lang@)',
193        'label_version_selectionnee_comm' => 'Komentár vo vybranom jazyku (@lang@)',
194        'languesdispo' => 'Dostupné jazyky',
195        'legend_conf_bilan' => 'Zobrazenie bilancie',
196        'lien_accueil_interface' => 'Úvodná stránka prekladateľského rozhrania',
197        'lien_aide_recherche' => 'Pomoc s vyhľadávaním',
198        'lien_aucun_status' => 'Žiadny',
199        'lien_bilan' => 'Bilancia aktuálnych prekladov.',
200        'lien_check_all' => 'Označiť všetky',
201        'lien_check_none' => 'Odznačiť všetky',
202        'lien_code_langue' => 'Neplatný kód jazyka. V kóde jazyka musia byť aspoň dve písmená (kód ISO-631).',
203        'lien_confirm_export' => 'Potvrdiť export aktuálneho súboru (tzn. prepísať obsah súboru @fichier@)',
204        'lien_editer_chaine' => 'Upraviť',
205        'lien_editer_tous' => 'Upraviť všetky nepreložené reťazce',
206        'lien_export' => 'Automaticky exportovať aktuálny súbor.',
207        'lien_page_depart' => 'Vrátiť sa na úvodnú stránku?',
208        'lien_profil_auteur' => 'Váš profil',
209        'lien_profil_autre' => 'Jeho/jej profil',
210        'lien_proportion' => 'Pomer zobrazených reťazcov',
211        'lien_recharger_page' => 'Obnoviť stránku.',
212        'lien_recherche_avancee' => 'Podrobné vyhľadávanie',
213        'lien_retour' => 'Späť',
214        'lien_retour_module' => 'Vrátiť sa na modul "@module@"',
215        'lien_retour_page_auteur' => 'Späť na vašu stránku',
216        'lien_retour_page_auteur_autre' => 'Späť na jeho/jej stránku',
217        'lien_revenir_traduction' => 'Vrátiť sa na stránku s prekladom',
218        'lien_sauvegarder' => 'Zálohovať/obnoviť aktuálny súbor.',
219        'lien_telecharger' => '[Stiahnuť]',
220        'lien_traduction_module' => 'Modul ',
221        'lien_traduction_vers' => ' do ',
222        'lien_traduire_suivant_str_module' => 'Preložiť ďalší nepreložený reťazec modulu "@module@"',
223        'lien_trier_langue_non' => 'Zobraziť celý zoznam.',
224        'lien_utiliser_google_translate' => 'Používať túto verziu',
225        'lien_voir_bilan_lang' => 'Zobraziť štatistiku jazyka @langue_longue@ (@lang@)',
226        'lien_voir_bilan_module' => 'Zobraziť bilanciu modulu @nom_mod@   @module@',
227        'lien_voir_toute_chaines_module' => 'Zobraziť všetky reťazce modulu.',
228
229        // M
230        'menu_info_interface' => 'Zobrazí odkaz na prekladateľské rozhranie',
231        'menu_titre_interface' => 'Prekladateľské rozhranie',
232        'message_afficher_vos_modules' => 'Zobraziť moduly:',
233        'message_aucun_resultat_chaine' => 'Vašim kritériám nevyhovujú v jazykových reťazcoch žiadne výsledky.',
234        'message_aucun_resultat_statut' => 'Tento stav nemá nastavený žiaden reťazec.',
235        'message_aucune_nouvelle_langue_dispo' => 'Tento modul je dostupný vo všetkých jazykoch',
236        'message_changement_lang_orig' => 'Vybraný jazyk originálu ("@lang_orig@") nie je preložený dostatočne, bude nahradený jazykom "@lang_nouvelle@".',
237        'message_changement_lang_orig_inexistante' => 'Vybraný jazyk originálu ("@lang_orig@") neexistuje, bude nahradený jazykom "@lang_nouvelle@".',
238        'message_changement_statut' => 'Zmena stavu z(o) "@statut_old@" na ""@statut_new@"',
239        'message_confirm_redirection' => 'Budete presmerovaný na zmenu modulu',
240        'message_demande_update_langues_cible_mere' => 'Môžete požiadať administrátora o opätovnú synchronizáciu tohto jazyka s hlavným jazykom.',
241        'message_info_choisir_langues_profiles' => '<a href="@url_profil@">Vo svojom profile</a> si môžete vybrať obľúbené jazyky a používať ich ako predvolené.',
242        'message_lang_cible_selectionnee_auto_preferees' => 'Jazyk, do ktorého sa chystáte prekladať, bol vybraný automaticky ("@lang@") z vašich obľúbených jazykov. Môžete to zmeniť pomocou formulára na výber modulov.',
243        'message_langues_choisies_affichees' => 'Zobrazené sú len jazyky, ktoré ste si vybrali: @langues@.',
244        'message_langues_preferees_affichees' => 'Zobrazené sú len vaše obľúbené jazyky: @langues@.',
245        'message_langues_utilisees_affichees' => 'Zobrazených je len @nb@ najpoužívanejších jazykov: @langues@.',
246        'message_module_langue_ajoutee' => 'Do modulu "@module@" bol pridaný jazyk "@langue@".',
247        'message_module_updated' => 'Jazykový modul "@module@" bol aktualizovaný.',
248        'message_passage_trad' => 'Presun na preklad',
249        'message_passage_trad_creation_lang' => 'Vytvorenie jazyka @lang@ a presun na preklad',
250        'message_suppression_module_ok' => 'Modul @module@ bol odstránený.',
251        'message_suppression_module_trads_ok' => 'Modul @module@ bol odstránený. @nb@ položiek, ktoré k nemu patrili boli odstránené tiež.',
252        'message_synchro_base_fichier_ok' => 'Súbory a databáza sú zosynchronizované.',
253        'message_synchro_base_fichier_pas_ok' => 'Súbory a databáza nie sú zosynchronizované.',
254        'message_upload_nb_modifies' => 'Zmenili ste @nb@ jazykových reťazcov.',
255        'module_deja_importe' => 'Modul "@module@" bol už nahraný',
256        'moduletitre' => 'Dostupné moduly',
257
258        // N
259        'nb_item_langue_en_trop' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) je 1 položka naviac.',
260        'nb_item_langue_inexistant' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) neexistuje 1 položka.',
261        'nb_item_langue_mere' => 'Hlavný jazyk tohto modulu obsahuje 1 položku.',
262        'nb_items_langue_cible' => 'Cieľový jazyk "@langue@" obsahuje @nb@ položiek definovaných v jazyku autora.',
263        'nb_items_langue_en_trop' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) je @nb@ položiek naviac.',
264        'nb_items_langue_inexistants' => 'V jazyku "@langue_longue@" (@langue@) neexistuje @nb@ položiek.',
265        'nb_items_langue_mere' => 'Hlavný jazyk tohto modulu obsahuje @nb@ položiek.',
266        'notice_affichage_limite' => 'Zobrazenie je obmedzené na @nb@ nepreložené jazykové reťazce.',
267        'notice_aucun_module_favori_priorite' => 'Žiadny taký modul s prioritou "@priorite@" sa nenašiel.',
268
269        // R
270        'readme' => 'Tento modul umožňuje správu jazykových súborov',
271
272        // S
273        'str_status_modif' => 'Zmenený (MODIF)',
274        'str_status_new' => 'Nový (NEW)',
275        'str_status_traduit' => 'Preložený',
276
277        // T
278        'texte_contacter_admin' => 'Ak sa chcete zúčastniť, kontaktujte administrátora.',
279        'texte_erreur' => 'CHYBA',
280        'texte_erreur_acces' => '<b>Pozor:</b> do súboru <tt>@fichier_lang@</tt> sa nedá písať. Skontrolujte prístupové práva.',
281        'texte_existe_deja' => ' už existuje.',
282        'texte_explication_langue_cible' => 'Cieľový jazyk si musíte zvoliť, ak pracujete s jazykom, ktorý už existuje; v opačnom prípade môžete vytvoriť nový.',
283        'texte_export_impossible' => 'Súbor sa nedá exportovať. Skontrolujte práva na zápis pri súbore @cible@',
284        'texte_filtre' => 'Filter (vyhľadávanie)',
285        'texte_inscription_ou_login' => 'Ak chcete mať prístup k prekladu, musíte sa na stránke zaregistrovať alebo príhlásiť.',
286        'texte_interface' => 'Prekladateľské rozhranie: ',
287        'texte_interface2' => 'Prekladateľské rozhranie',
288        'texte_langue' => 'Jazyk:',
289        'texte_langue_cible' => 'cieľový jazyk je jazyk, do ktorého prekladáte.',
290        'texte_langue_origine' => 'jazyk originálu ako svoj model (ak je to možné, uprednostnite jazyk autora),',
291        'texte_langues_differentes' => 'Cieľový jazyk a jazyk originálu sa musia odlišovať.',
292        'texte_modifier' => 'Upraviť',
293        'texte_module' => 'modul, ktorý chcete preložiť,',
294        'texte_module_traduire' => 'Modul na preloženie:',
295        'texte_non_traduit' => 'nepreložený',
296        'texte_operation_impossible' => 'Operácia sa nedá vykonať. Ak ste zaškrtli pole "vybrať všetko",<br> musíte si zvoliť operáciu "Zobraziť".',
297        'texte_pas_autoriser_traduire' => 'Na prístup k prekladom nemáte povolenie. ',
298        'texte_pas_de_reponse' => 'žiadna reakcia',
299        'texte_recapitulatif' => 'Prehľad prekladov',
300        'texte_restauration_impossible' => 'súbor sa nedá obnoviť',
301        'texte_sauvegarde' => 'Prekladateľské rozhranie, uloženie/obnovenie súboru',
302        'texte_sauvegarde_courant' => 'Záložná kópia aktuálneho súboru:',
303        'texte_sauvegarde_impossible' => 'súbor sa nedá uložiť',
304        'texte_sauvegarder' => 'Zálohovať',
305        'texte_selection_langue' => 'Ak chcete vidieť preložený jazykový súbor/jazykový súbor, ktorý sa práve prekladá, vyberte si, prosím, jazyk:',
306        'texte_selectionner' => 'Na to, aby ste mohli začať prekladať, si musíte zvoliť:',
307        'texte_selectionner_version' => 'Vyberte si verziu súboru a potom kliknite na tlačidlo nižšie.',
308        'texte_seul_admin' => 'K tomuto kroku má prístup len administrátor.',
309        'texte_total_chaine' => 'Počet reťazcov:',
310        'texte_total_chaine_conflit' => 'Počet reťazcov, ktoré sa najčastejšie používajú:',
311        'texte_total_chaine_modifie' => 'Počet reťazcov, ktoré treba aktualizovať:',
312        'texte_total_chaine_non_traduite' => 'Počet nepreložených reťazcov:',
313        'texte_total_chaine_traduite' => 'Počet preložených reťazcov:',
314        'texte_tout_selectionner' => 'Vybrať všetky',
315        'texte_type_operation' => 'Typ operácie',
316        'texte_voir_bilan' => 'Zobraziť <a href="@url@" class="spip_in">bilanciu prekladov.</a>',
317        'tfoot_total' => 'Celkom',
318        'th_avancement' => 'Postup',
319        'th_comm' => 'Komentár',
320        'th_date' => 'Dátum',
321        'th_items_modifs' => 'Zmenené položky',
322        'th_items_new' => 'Nové položky',
323        'th_items_traduits' => 'Preložené položky',
324        'th_langue' => 'Jazyk',
325        'th_langue_mere' => 'Jazyk autora',
326        'th_langue_origine' => 'Text v pôvodnom jazyku',
327        'th_langue_voulue' => 'Preklad v jazyku "@lang@"',
328        'th_module' => 'Modul',
329        'th_status' => 'Stav',
330        'th_total_items_module' => 'Počet položiek celkom',
331        'th_traduction' => 'Preklad',
332        'th_traduction_voulue' => 'Preklad v jazyku "@lang@"',
333        'titre_bilan' => 'Bilancia prekladov',
334        'titre_bilan_langue' => 'Bilancia prekladov do jazyka "@lang@"',
335        'titre_bilan_module' => 'Bilancia prekladov modulu "@module@"',
336        'titre_changer_langue_selection' => 'Zmeniť vybraný jazyk',
337        'titre_changer_langues_affichees' => 'Zmeniť zobrazené jazyky',
338        'titre_commentaires_chaines' => 'Komentáre k tomuto reťazcu',
339        'titre_form_import_step_1' => '1. krok: Pošlite svoj súbor',
340        'titre_form_import_step_2' => '2. krok: Potvrdenie vašich zmien',
341        'titre_inscription' => 'Registrácia',
342        'titre_logo_tradlang_module' => 'Logo modulu',
343        'titre_modifications_chaines' => 'Posledné zmeny tohto reťazca', # MODIF
344        'titre_modifier' => 'Upraviť',
345        'titre_page_auteurs' => 'Zoznam prispievateľov',
346        'titre_page_configurer_tradlang' => 'Nastavenia zásuvného modulu Trad-lang',
347        'titre_page_tradlang_module' => 'Modul #@id@ : @module@',
348        'titre_profil_auteur' => 'Upraví váš profil',
349        'titre_profil_autre' => 'Upraví jeho/jej profil',
350        'titre_recherche_tradlang' => 'Jazykové reťazce',
351        'titre_revisions_ses' => 'Jeho/jej príspevky',
352        'titre_revisions_sommaire' => 'Posledné zmeny',
353        'titre_revisions_vos' => 'Vaše príspevky',
354        'titre_stats_ses' => 'Jeho alebo jej štatistiky',
355        'titre_stats_trads_journalieres' => 'Počet zmien za deň',
356        'titre_stats_trads_mensuelles' => 'Počet zmien za mesiac',
357        'titre_stats_vos' => 'Vaše štatistiky',
358        'titre_tradlang' => 'Trad-lang',
359        'titre_tradlang_chaines' => 'Jazykové reťazce',
360        'titre_tradlang_module' => 'Jazykový modul',
361        'titre_tradlang_modules' => 'Jazykové moduly',
362        'titre_tradlang_non_traduit' => '1 nepreložený jazykový reťazec',
363        'titre_tradlang_non_traduits' => '@nb@ nepreložených jazykových reťazcov',
364        'titre_traduction' => 'Preklady',
365        'titre_traduction_chaine_de_vers' => 'Preklad reťazca "@chaine@" modulu "@module@" z(o) <abbr title="@lang_orig_long@">@lang_orig@</abbr> do <abbr title="@lang_cible_long@">@lang_cible@</abbr>',
366        'titre_traduction_de' => 'Preklad z',
367        'titre_traduction_module_de_vers' => 'Preklad modulu "@module@" <abbr title="@lang_orig_long@">@lang_orig@</abbr> do <abbr title="@lang_cible_long@">@lang_cible@</abbr>',
368        'titre_traduire' => 'Preložiť',
369        'tradlang' => 'Trad-Lang',
370        'traduction' => 'Preklad @lang@',
371        'traductions' => 'Preklady'
372);
373
374?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.