source: spip-zone/_plugins_/verifier/lang/verifier_sk.php @ 57591

Last change on this file since 57591 was 57591, checked in by salvatore@…, 8 years ago

langues (verifier)

File size: 6.4 KB
Line 
1<?php
2// This is a SPIP language file  --  Ceci est un fichier langue de SPIP
3// extrait automatiquement de http://trad.spip.org
4// ** ne pas modifier le fichier **
5
6if (!defined('_ECRIRE_INC_VERSION')) return;
7
8$GLOBALS[$GLOBALS['idx_lang']] = array(
9
10        // E
11        'erreur_code_postal' => 'Toto PSČ je neplatné.',
12        'erreur_comparaison_egal' => 'Hodnota sa musí zhodovať s poľom "@nom_champ@"',
13        'erreur_comparaison_egal_type' => 'Hodnota musí sa musí zhodovať s poľom "@nom_champ@" a musí byť rovnakého typu',
14        'erreur_comparaison_grand' => 'Hodnota musí byť väčšia ako pole "@nom_champ@"',
15        'erreur_comparaison_grand_egal' => 'Hodnota musí byť väčšia alebo rovná poľu "@nom_champ@"',
16        'erreur_comparaison_petit' => 'Hodnota musí byť menšia ako pole "@nom_champ@"',
17        'erreur_comparaison_petit_egal' => 'Hodnota musí byť menšia alebo rovná ako "@nom_champ@"',
18        'erreur_date' => 'Tento dátum je neplatný.',
19        'erreur_date_format' => 'Formát dátumu je neplatný.',
20        'erreur_decimal' => 'Hodnota musí byť desatinné číslo.',
21        'erreur_decimal_nb_decimales' => 'Číslo musí mať po desatinnej čiarke viac ako @nb_decimales@ miest.',
22        'erreur_email' => 'E-mailová adresa <em>@email@</em> nemá  správny formát.',
23        'erreur_email_nondispo' => 'E-mailová adresa <em>@email@</em> sa už používa.',
24        'erreur_entier' => 'Hodnota musí byť celé číslo.',
25        'erreur_entier_entre' => 'Hodnota musí byť medzi @min@ a @max@.',
26        'erreur_entier_max' => 'Hodnota musí byť menšia ako @max@.',
27        'erreur_entier_min' => 'Hodnota musí byť väčšia ako @min@.',
28        'erreur_id_document' => 'Tento identifikátor dokumentu nie je platný.',
29        'erreur_inconnue_generique' => 'Formát nie je správny.',
30        'erreur_numerique' => 'Formát čísla je neplatný.',
31        'erreur_regex' => 'Reťazec pravidelného výrazu má nesprávny formát.',
32        'erreur_siren' => 'IČO je neplatné.',
33        'erreur_siret' => 'Obchodné meno s IČOm je neplatné.',
34        'erreur_taille_egal' => 'Údaj musí mať presne @egal@ znakov.',
35        'erreur_taille_entre' => 'Údaj musí mať medzi @min@ a @max@ znakov.',
36        'erreur_taille_max' => 'Údaj nesmie mať menej ako @max@ znakov.',
37        'erreur_taille_min' => 'Údaj nesmie mať menej ako @min@ znakov.',
38        'erreur_telephone' => 'Telefónne číslo je neplatné.',
39        'erreur_url' => 'Internetová adresa <em>@url@</em> je neplatná.',
40        'erreur_url_protocole' => 'Zadaná adresa <em>(@url@)</em> sa musí začínať s @protocole@',
41        'erreur_url_protocole_exact' => 'Zadaná adresa <em>(@url@)</em> sa nezačína s platným protokolom (napr. http://)',
42
43        // N
44        'normaliser_option_date' => 'Normaliser la date ?', # NEW
45        'normaliser_option_date_aucune' => 'Non', # NEW
46        'normaliser_option_date_en_datetime' => 'Au format «Datetime» (pour SQL)', # NEW
47
48        // O
49        'option_decimal_nb_decimales_label' => 'Počet desatinných miest',
50        'option_email_disponible_label' => 'Dostupná adresa',
51        'option_email_disponible_label_case' => 'Skontrolujte, či túto adresu už nepoužíva iný používateľ',
52        'option_email_mode_5322' => 'Skontrolovať podľa najprísnejších dostupných štandardov',
53        'option_email_mode_label' => 'Režim kontroly e-mailov',
54        'option_email_mode_normal' => 'Normálna kontrola SPIPu',
55        'option_email_mode_strict' => 'Prísnejšia kontrola',
56        'option_entier_max_label' => 'Maximálna hodnota',
57        'option_entier_min_label' => 'Minimálna hodnota',
58        'option_regex_modele_label' => 'Hodnota sa musí zhodovať s týmto výrazom',
59        'option_siren_siret_mode_label' => 'Určite to chcete potvrdiť?',
60        'option_siren_siret_mode_siren' => 'IČO',
61        'option_siren_siret_mode_siret' => 'IČO a obchodné meno',
62        'option_taille_max_label' => 'Maximálna veľkosť',
63        'option_taille_min_label' => 'Minimálna veľkosť',
64        'option_url_mode_complet' => 'Úplné overenie internetovej adresy',
65        'option_url_mode_label' => 'Režim overenia internetovej adresy',
66        'option_url_mode_php_filter' => 'Úplné overenie internetovej adresy pomocou PHP filtra FILTER_VALIDATE_URL',
67        'option_url_mode_protocole_seul' => 'Iba overenie existencie protokolu',
68        'option_url_protocole_label' => 'Názov protokolu, ktorý treba overiť',
69        'option_url_type_protocole_exact' => 'Zadajte protokol:',
70        'option_url_type_protocole_ftp' => 'Protokoly na prenos súborov: FTP alebo SFTP',
71        'option_url_type_protocole_label' => 'Typ protokolu, ktorý treba overiť',
72        'option_url_type_protocole_mail' => 'E-mailové protokoly: IMAP, POP3 alebo SMTP',
73        'option_url_type_protocole_tous' => 'Všetky akceptované protokoly',
74        'option_url_type_protocole_web' => 'Internetové protokoly: HTTP alebo HTTPS',
75
76        // T
77        'type_date' => 'Dátum',
78        'type_date_description' => 'Skontrolujte, či je dátum vo formáte DD/MM/RRRR. Oddeľovacím znakom môže byť čokoľvek (napr. ".", "/").',
79        'type_decimal' => 'Desatinné číslo',
80        'type_decimal_description' => 'Skontroluje, či je zadané desatinné číslo s možnosťou obmedziť jeho hodnotu určitým rozsahom a určiť počet desatinných miest.',
81        'type_email' => 'E-mailová adresa',
82        'type_email_description' => 'Skontrolujte, či má e-mailová adresa správnu podobu.',
83        'type_email_disponible' => 'Dostupnosť e-mailovej adresy',
84        'type_email_disponible_description' => 'Skontrolujte, či e-mailovú adresu už nepoužíva iný používateľ systému.',
85        'type_entier' => 'Celé číslo',
86        'type_entier_description' => 'Skontroluje, či je hodnotou celé číslo s možnosťou obmedziť ju dvoma hraničnými hodnotami.',
87        'type_regex' => 'Pravidelný výraz',
88        'type_regex_description' => 'Skontrolujte, že hodnota sa zhoduje so zadaným výrazom. Viac informácií o používaní pravidelných výrazov nájdete v <a href="http://fr2.php.net/manual/en/reference.pcre.pattern.syntax.php">internetovompomocníkovi k PHP.</a>',
89        'type_siren_siret' => 'IČO alebo IČO a obchodné meno',
90        'type_siren_siret_description' => 'Skontroluje, že hodnota je platné číslo z Fracúzskeho<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/SIREN">Système d’Identification du Répertoire des ENtreprises</a> (Obchodný register).',
91        'type_taille' => 'Veľkosť',
92        'type_taille_description' => 'Skontroluje, že veľkosť hodnoty zodpovedá určenej minimálnej a/lebo maximálnej hodnote.',
93        'type_telephone' => 'Telefónne číslo',
94        'type_telephone_description' => 'Skontroluje, či sa telefónne číslo zhoduje s rozoznávaným formátom telefónnych čísel.',
95        'type_url' => 'Internetová adresa',
96        'type_url_description' => 'Overí, či sa internetová adresa zhoduje s rozoznávaným formátom.'
97);
98
99?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.