Changeset 26748 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Feb 19, 2009, 11:25:54 AM (11 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (couteauprive)

Location:
_plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang
Files:
9 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ast.php

  r26467 r26748  
  4040        'basique' => 'Básica',
  4141        'blocs:aide' => 'Bloques Desplegables: <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (alias: <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) y <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  42         'blocs:description' => 'Te permite crear bloques que puen facese visibles o invisibles al calcar nel so t&iacute;tulu.
   42        'blocs:description' => '<MODIF>Te permite crear bloques que puen facese visibles o invisibles al calcar nel so t&iacute;tulu.
  4343
  4444@puce@ {{Nos testos SPIP}}: los redactores disponen de les nueves balices &lt;bloc&gt; (o &lt;invisible&gt;) y &lt;visible&gt; pa utilizar nos testos as&iacute;:
   
  6363@puce@ Si marques &laquo;si&raquo; embaxo, l\'apertura d\'un bloque provocar&aacute; que se pesllen toos los dem&aacute;s bloques de la p&aacute;xina, col env&iacute;s de nun tener m&aacute;s que uno solu abiertu a la vez.[[%bloc_unique%]]',
  6464        'blocs:nom' => 'Bloques Desplegables',
  65         'boites_privees:description' => '<MODIF>Toes les caxes descrites embaxo apaecen per dayuri na parte privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
   65        'boites_privees:description' => 'Toes les caxes descrites embaxo apaecen per dayuri na parte privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
  6666- {{Les revisiones de La Navaya Suiza}}: un cuadru na presente p&aacute;xina de configuraci&oacute;n, que indica les caberes modificaciones amest&aacute;es al c&oacute;digu del plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
  67 - {{Los art&iacute;culos en formatu SPIP}}: un cuadru plegable suplementariu pa los art&iacute;culos, col env&iacute;s de saber el c&oacute;digu fonte utilizao polos autores.
  68 - {{Estad&iacute;stiques de los autores}}: un cuadru suplementariu na [p&aacute;xina de los autores->./?exec=auteurs] que amuesa los caberos 10 coneutaos y les inscripciones nun confirm&aacute;es. S&oacute;lo los alministradores ven esta informaci&oacute;n.
  69 - {{Les URLs propies}}: un cuadru desplegable pa cada oxetu de conten&iacute;u (art&iacute;culu, estaya, autor, ...) que indica la URL propia asociada igual que los eventuales nomatos. La ferramienta &laquo;[.->type_urls]&raquo; te permite l\'axuste finu de les URLs del to sitiu.
  70 - {{L\'orde d\'autores}}: un cuadru desplegable pa los art&iacute;culos que tengan m&aacute;s d\'un autor y que permite axustar facilmente l\'orde en que s\'amuesen.',
   67- {{Los art&iacute;culos en formatu SPIP}}: un cuadru estenderexable suplementariu pa los art&iacute;culos, col env&iacute;s de saber el c&oacute;digu fonte utilizao polos autores.
   68- {{Estad&iacute;stiques de los autores}}: un cuadru estenderexable suplementariu na [p&aacute;xina de los autores->./?exec=auteurs] que amuesa los caberos 10 coneutaos y les inscripciones nun confirm&aacute;es. S&oacute;lo los alministradores ven esta informaci&oacute;n.
   69- {{Los webmasters SPIP}}: un cuadru estenderexable na [p&aacute;xina de los autores->./?exec=auteurs] que amuesa los alministradores elevaos al rangu de webmaster SPIP. S&oacute;lo los alministradores puen ver etas informaci&oacute;n. Si yes webmaster t&uacute; mesmu, mira tambi&eacute;n la ferramienta &laquo;[.->webmasters]&raquo;.
   70- {{Les URLs propies}}: un cuadru estenderexable pa cada oxetu de conten&iacute;u (art&iacute;culu, estaya, autor, ...) que indica la URL propia asociada igual que los eventuales nomatos. La ferramienta &laquo;[.->type_urls]&raquo; te permite l\'axuste finu de les URLs del to sitiu.
   71- {{L\'orde d\'autores}}: un cuadru estenderexable pa los art&iacute;culos que tengan m&aacute;s d\'un autor y que permite axustar facilmente l\'orde en que s\'amuesen.',
  7172        'boites_privees:nom' => 'Caxes privaes',
  7273        'bp_tri_auteurs' => 'Ordenaciones d\'autores',
   
  473474        'pucesli:nom' => 'Marques guapes',
  474475
   476        // Q
   477        'qui_webmestres' => 'Los webmasters SPIP',
   478
  475479        // R
  476480        'raccourcis' => 'Atayos tipogr&aacute;ficos activos de la Navaya Suiza:',
   
  520524        'sommaire_avec' => 'Un testu con sumariu: <b>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</b>',
  521525        'sommaire_sans' => 'Un testu ensin sumariu: <b>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</b>',
  522         'spam:description' => '<MODIF>Tenta lluchar escontra los unv&iacute;os de mensaxes autom&aacute;ticos y gafientos na parte p&uacute;blica. Delles pallabres, igual que les balices en claro &lt;a>&lt;/a>, tan torg&aacute;es: encamienta a los redactores a usar los atayos pa enllaces de SPIP.
   526        'spam:description' => 'Tenta lluchar escontra los unv&iacute;os de mensaxes autom&aacute;ticos y gafientos na parte p&uacute;blica. Delles pallabres, igual que les balices en claro &lt;a>&lt;/a>, tan torg&aacute;es: encamienta a los redactores a usar los atayos pa enllaces de SPIP.
  523527
  524528Llista equ&iacute; les secuencies torg&aacute;es separtandoles con espacios. [[%spam_mots%]]
  525529• Pa una espresi&oacute;n con espacios, ponla ente comines.
  526530_ • Pa especificar una pallabra entera, m&eacute;tela ente par&eacute;ntesis. Exemplu:~{(premiu)}.
  527 _ • Pa una espresi&oacute;n regular, verifica bien la sintaxis y ponla dientro de barres y comines. Exemplu:~{"/@test\\.(com|org|ast)/"}.',
   531_ • Pa una espresi&oacute;n regular, verifica bien la sintaxis y ponla dientro de barres y comines. Exemplu:~{<html>"/@test\\.(com|org|ast)/"</html>}.',
  528532        'spam:nom' => 'Llucha escontra la puxarra',
  529533        'spam_test_ko' => '&iexcl;Esti mensaxe bloquiarase pol filtru anti-SPAM!',
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_ca.php

  r26467 r26748  
  3939        'basique' => 'B&agrave;sic',
  4040        'blocs:aide' => 'Blocs Desplegables: <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (&agrave;lies: <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) i <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  41         'blocs:description' => 'Us permet crear blocs que, amb el t&iacute;tol clicable, els pot tornar visibles o invisibles.
   41        'blocs:description' => '<MODIF>Us permet crear blocs que, amb el t&iacute;tol clicable, els pot tornar visibles o invisibles.
  4242
  4343@puce@ {{En els textos SPIP}}: els redactors tenen disponibles les noves etiquetes &lt;bloc&gt; (o &lt;invisible&gt;) i &lt;visible&gt; per utilitzar en el seus textos d\'aquesta manera:
   
  6262@puce@ Marcant amb una creu &laquo;si&raquo; m&eacute;s avall, l\'obertura d\'un bloc provocar&agrave; el tancament de tots els altres blocs de la p&agrave;gina, per tal de tenir-ne nom&eacute;s un d\'obert a la vegada.[[%bloc_unique%]]',
  6363        'blocs:nom' => 'Blocs Desplegables',
  64         'boites_privees:description' => '<MODIF>Tots els quadres descrits m&eacute;s avall apareixen aqu&iacute; o a la part privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%bp_urls_propres%]]
  65 - {{Les revisions del Ganivet Su&iacute;s}} : un quadre a la p&agrave;gina actual de configuraci&oacute;, indicant les &uacute;ltimes modificacions aportades al codi del plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
  66 - {{Els articles en format SPIP}}: un quadre plegable suplementari pels vostres articles per tal de con&egrave;ixer el codi font utilitzat pels seus autors.
  67 - {{Els autors en estat}}: un quadre suplementari a [la p&agrave;gina d\'autors->./?exec=auteurs] que indica els 10 &uacute;ltims connectats i les inscripcions no confirmades. Aquestes informacions nom&eacute;s les veuen els administradors.
  68 - {{Veure els URLs propis}}: un quadre desplegable per cada objecte de contingut (article, secci&oacute;, autor,...) indicant el URL propi associat aix&iacute; com el seu &agrave;lies eventual. L\'eina &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; us permet una configuraci&oacute; dels URLs. - {{Les classificacions d\'autors}}: un quadre desplegable pels articles que contenen m&eacute;s d\'un autor i que permet simplement ajustar-ne l\'ordre de visualitzaci&oacute;. ',
   64        'boites_privees:description' => 'Tots els quadres descrits m&eacute;s avall apareixen aqu&iacute; o a la part privada.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
   65- {{Les revisions del Ganivet Su&iacute;s}}: un quadre a la p&agrave;gina actual de configuraci&oacute;, indicant les &uacute;ltimes modificacions aportades al codi del plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
   66- {{Els articles en format SPIP}}: un quadre desplegable suplementari pels vostres articles que permet con&egrave;ixer el codi font utilitzat pels seus autors.
   67- {{Els autors en estat}}: un quadre desplegable sobre [la page des auteurs->./?exec=auteurs] que indica els 10 &uacute;ltims connectats i les inscripcions no confirmades. Aquestes informacions nom&eacute;s les veuen els administradors.
   68- {{Els Webmestres SPIP}}: un quadre desplegable a [la page des auteurs->./?exec=auteurs] que indica els administradors que tenen el nivell de Webmestre SPIP. Nom&eacute;s els administradors veuen aquestes informacions. Si tu mateix ets Webmestre, mira tamb&eacute; l\'eina &laquo;&nbsp;[.->webmestres]&nbsp;&raquo;.
   69- {{Els URLs propis}}: un quadre desplegable per cada objecte de contingut (article, secci&oacute;, autor,...) indicant el URL propi associat aix&iacute; com el seu &agrave;lies eventual. L\'eina &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; us permet una configuraci&oacute; dels URLs del vostre lloc Web. - {{Les classificacions d\'autors}}: un quadre desplegable pels articles que contenen m&eacute;s d\'un autor i que permet simplement ajustar-ne l\'ordre de visualitzaci&oacute;. ',
  6970        'boites_privees:nom' => 'Requadres privats',
  7071        'bp_tri_auteurs' => 'Les classificacions d\'autors',
   
  471472        'pucesli:nom' => 'Car&agrave;cters bonics',
  472473
   474        // Q
   475        'qui_webmestres' => 'Els Webmestres SPIP',
   476
  473477        // R
  474478        'raccourcis' => 'Dreceres tipogr&agrave;fiques actives del Ganivet Su&iacute;s:',
   
  518522        'sommaire_avec' => 'Un text amb sumari:  <b>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</b>',
  519523        'sommaire_sans' => 'Un text sense sumari: <b>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</b>',
  520         'spam:description' => '<MODIF>Intenta lluitar contra els enviaments de missatges autom&agrave;tics i mal&egrave;vols a la part p&uacute;blica. Algunes paraules, com les etiquetes en clar &lt;a>&lt;/a>, estan prohibides: animeu als vostres redactors a fer servir les dreceres d\'enlla&ccedil;os SPIP.
   524        'spam:description' => 'Intenta lluitar contra els enviaments de missatges autom&agrave;tics i mal&egrave;vols a la part p&uacute;blica. Algunes paraules, com les etiquetes en clar &lt;a>&lt;/a>, estan prohibides: animeu als vostres redactors a fer servir les dreceres d\'enlla&ccedil;os SPIP.
  521525
  522526Llisteu aqu&iacute; les seq&uuml;&egrave;ncies prohibides separant-les per espais. [[%spam_mots%]]
  523527• Per una expressi&oacute; amb espais, poseu-la entre cometes.
  524528_ • Per especificar una paraula sencera, poseu-la entre par&egrave;ntesi. Exemple~:~{(asses)}.
  525 _ • Per una expressi&oacute; regular, verifiqueu b&eacute; la sintaxi i poseu-la entre barres inclinades i entre cometes. Exemple~:~{"/@test\\.(com|fr)/"}.  ',
   529_ • Per una expressi&oacute; regular, verifiqueu b&eacute; la sintaxi i poseu-la entre barres inclinades i entre cometes. Exemple~:~{<html>"/@test\\.(com|fr)/"</html>}.',
  526530        'spam:nom' => 'Lluita contra l\'SPAM',
  527531        'spam_test_ko' => 'Aquest missatge ser&agrave; bloquejat pel filtre anti-SPAM!',
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_en.php

  r26467 r26748  
  3939        'basique' => 'Basic',
  4040        'blocs:aide' => 'Folding blocks: <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (alias: <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) and <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  41         'blocs:description' => 'Allows you to create blocks which show/hide when you click on the title.
   41        'blocs:description' => '<MODIF>Allows you to create blocks which show/hide when you click on the title.
  4242
  4343@puce@ {{In SPIP texts}}: authors can use the tags &lt;bloc&gt; (or &lt;invisible&gt;) and &lt;visible&gt; in this way:
   
  6262@puce@ If you tick "yes" below, opening one block will cause all other blocks on the page to close. i.e. only one block is open at a time.[[%bloc_unique%]]',
  6363        'blocs:nom' => 'Folding Blocks',
  64         'boites_privees:description' => '<MODIF>All the boxes described below appear somewhere in the editing area.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
   64        'boites_privees:description' => 'All the boxes described below appear somewhere in the editing area.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
  6565- {{Swiss Knife updates}}: a box on this configuration page showing the last changes made to the code of the plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
  6666- {{Articles in SPIP format}}: an extra folding box for your articles showing the source code used by their authors.
  6767- {{Author stats}}: an extra box on [the authors\' page->./?exec=auteurs] showing the last 10 connected authors and unconfirmed registrations. Only administrators can view this information.
  68 - {{Clean URLs}}: a box for each objet type (article, section, author, ...) showing the clean URL associated with it and any existing aliases. The tool &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; makes possible a fine adjustment of the site\'s URLs.- {{Order of authors}}: a folding box for articles which have more than one author, allowing you simply to adjust the order in which they are displayed.',
   68- {{SPIP webmasters}} : a box on the [authors\' page->./?exec=auteurs] showing which administrators are also SPIP webmasters. Only administrators can see this information. If you are a webmaster, see also the the tool "[.->webmestres]".
   69- {{Friendly URLs}}: a box for each objet type (article, section, author, ...) showing the clean URL associated with it and any existing aliases. The tool &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; makes possible a fine adjustment of the site\'s URLs.- {{Order of authors}}: a folding box for articles which have more than one author, allowing you simply to adjust the order in which they are displayed.',
  6970        'boites_privees:nom' => 'Private boxes',
  7071        'bp_tri_auteurs' => 'Order of authors',
   
  469470        'pucesli:nom' => 'Beautiful bullets',
  470471
   472        // Q
   473        'qui_webmestres' => 'SPIP webmasters',
   474
  471475        // R
  472476        'raccourcis' => 'Active Swiss Knife typographical shortcuts:',
   
  516520        'sommaire_avec' => 'An article with summary: <b>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</b>',
  517521        'sommaire_sans' => 'An article without summary: <b>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</b>',
  518         'spam:description' => '<MODIF>Attempts to fight against the sending of abusive and automatic messages through forms on the public site. Some words and the tags  &lt;a>&lt;/a> are prohibited. Train your authors to use SPIP shortcuts for links
   522        'spam:description' => 'Attempts to fight against the sending of abusive and automatic messages through forms on the public site. Some words and the tags  &lt;a>&lt;/a> are prohibited. Train your authors to use SPIP shortcuts for links
  519523
  520524List here the sequences you wish to prohibit separating them with spaces. [[%spam_mots%]]
  521525• Expressions containing spaces should be placed within inverted commas.
  522526• To specify a whole word, place it in brackets. For example: {(asses)}.
  523 ',
   527_ • To use a regular expression, first check the syntax, then place it between slashes and inverted commas. Example:~{<html>"/@test\\.(com|fr)/"</html>}.',
  524528        'spam:nom' => 'Fight against SPAM',
  525529        'spam_test_ko' => 'This message would be blocked by the anti-SPAM filter!',
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_es.php

  r26467 r26748  
  3838        'basique' => 'B&aacute;sico',
  3939        'blocs:aide' => '<Bloques Desplegables : <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (alias : <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) et <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  40         'blocs:description' => 'Permite crear bloques que pueden hacerse visibles o invisibles al pulsar en su t&iacute;tulo.
   40        'blocs:description' => '<MODIF>Permite crear bloques que pueden hacerse visibles o invisibles al pulsar en su t&iacute;tulo.
  4141
  4242@puce@ {{En los textos de SPIP}}: los redactores disponen de las  nuevas balizas &lt;bloc&gt; (o &lt;invisible&gt;) y &lt;visible&gt; para utilizarlas en sus textos as&iacute;:
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_fr.php

  r26659 r26748  
  6161
  6262@puce@ Le Couteau Suisse utilise par d&eacute;faut la balise HTML &lt;h4&gt; pour le titre des blocs d&eacute;pliables. Choisissez ici une autre balise &lt;hN&gt;&nbsp;:[[%bloc_h4%]]',
  63         'label:bloc_h4' => 'Balise pour les titres&nbsp;:',
  6463        'blocs:nom' => 'Blocs D&eacute;pliables',
  6564        'boites_privees:description' => 'Toutes les bo&icirc;tes d&eacute;crites ci-dessous apparaissent ici ou l&agrave; dans la partie priv&eacute;e.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
   
  307306        'label:balise_decoupe' => 'Activer la balise #CS_DECOUPE :',
  308307        'label:balise_sommaire' => 'Activer la balise #CS_SOMMAIRE :',
   308        'label:bloc_h4' => 'Balise pour les titres&nbsp;:',
  309309        'label:bloc_unique' => 'Un seul bloc ouvert sur la page :',
  310310        'label:couleurs_fonds' => 'Permettre les fonds :',
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_fr_tu.php

  r26467 r26748  
  4040        'basique' => 'Basique',
  4141        'blocs:aide' => 'Blocs D&eacute;pliables : <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (alias : <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) et <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  42         'blocs:description' => 'Te permet  de cr&eacute;er des blocs dont le titre cliquable peut les rendre visibles ou invisibles.
   42        'blocs:description' => '<MODIF>Te permet  de cr&eacute;er des blocs dont le titre cliquable peut les rendre visibles ou invisibles.
  4343
  4444@puce@ {{Dans les textes SPIP}} : les r&eacute;dacteurs ont &agrave; disposition les  nouvelles balises &lt;bloc&gt; (ou &lt;invisible&gt;) et &lt;visible&gt; &agrave; utiliser dans leurs textes comme ceci :
   
  6363@puce@ En cochant &laquo;oui&raquo; ci-dessous, l\'ouverture d\'un bloc provoquera la fermeture de tous les autres blocs de la page, afin d\'en avoir qu\'un seul ouvert &agrave; la fois.[[%bloc_unique%]]',
  6464        'blocs:nom' => 'Blocs D&eacute;pliables',
  65         'boites_privees:description' => '<MODIF>Toutes les bo&icirc;tes d&eacute;crites ci-dessous apparaissent ici ou l&agrave; dans la partie priv&eacute;e.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
   65        'boites_privees:description' => 'Toutes les bo&icirc;tes d&eacute;crites ci-dessous apparaissent ici ou l&agrave; dans la partie priv&eacute;e.[[%cs_rss%]][[->%format_spip%]][[->%stat_auteurs%]][[->%qui_webmasters%]][[->%bp_urls_propres%]][[->%bp_tri_auteurs%]]
  6666- {{Les r&eacute;visions du Couteau Suisse}} : un cadre sur la pr&eacute;sente page de configuration, indiquant les derni&egrave;res modifications apport&eacute;es au code du plugin ([Source->@_CS_RSS_SOURCE@]).
  67 - {{Les articles au format SPIP}} : un cadre repliable suppl&eacute;mentaire pour tes articles afin de conna&icirc;tre le code source utilis&eacute; par leurs auteurs.
  68 - {{Les auteurs en stat}} : un cadre suppl&eacute;mentaire sur [la page des auteurs->./?exec=auteurs] indiquant les 10 derniers connect&eacute;s et les inscriptions non confirm&eacute;es. Seuls les administrateurs voient ces informations.
   67- {{Les articles au format SPIP}} : un cadre d&eacute;pliable suppl&eacute;mentaire pour tes articles permettant de conna&icirc;tre le code source utilis&eacute; par leurs auteurs.
   68- {{Les auteurs en stat}} : un cadre d&eacute;pliable sur [la page des auteurs->./?exec=auteurs] indiquant les 10 derniers connect&eacute;s et les inscriptions non confirm&eacute;es. Seuls les administrateurs voient ces informations.
   69- {{Les webmestres SPIP}} : un cadre d&eacute;pliable sur [la page des auteurs->./?exec=auteurs] indiquant les administrateurs &eacute;lev&eacute;s au rang de webmestre SPIP. Seuls les administrateurs voient ces informations. Si tu es webmestre toi-m&ecirc;me, voir aussi l\'outil &laquo;&nbsp;[.->webmestres]&nbsp;&raquo;.
  6970- {{Les URLs propres}} : un cadre d&eacute;pliable pour chaque objet de contenu (article, rubrique, auteur, ...) indiquant l\'URL propre associ&eacute;e ainsi que leurs alias &eacute;ventuels. L\'outil &laquo;&nbsp;[.->type_urls]&nbsp;&raquo; te permet une configuration fine des URLs de ton site.
  7071- {{Les tris d\'auteurs}} : un cadre d&eacute;pliable pour les articles contenant plus d\'un auteur et permettant simplement d\'en ajuster l\'ordre d\'affichage.',
   
  473474        'pucesli:nom' => 'Belles puces',
  474475
   476        // Q
   477        'qui_webmestres' => 'Les webmestres SPIP',
   478
  475479        // R
  476480        'raccourcis' => 'Raccourcis typographiques actifs du Couteau Suisse&nbsp;:',
   
  520524        'sommaire_avec' => 'Un texte avec sommaire&nbsp;: <b>@_CS_AVEC_SOMMAIRE@</b>',
  521525        'sommaire_sans' => 'Un texte sans sommaire&nbsp;: <b>@_CS_SANS_SOMMAIRE@</b>',
  522         'spam:description' => '<MODIF>Tente de lutter contre les envois de messages automatiques et malveillants en partie publique. Certains mots et les balises &lt;a>&lt;/a> sont interdits :  inciter vos r&eacute;dacteurs &agrave; utiliser les raccourcis de liens SPIP.
   526        'spam:description' => 'Tente de lutter contre les envois de messages automatiques et malveillants en partie publique. Certains mots tout comme les balises &lt;a>&lt;/a> sont interdits :  incite tes r&eacute;dacteurs &agrave; utiliser les raccourcis de liens SPIP.
  523527
  524528Liste ici les s&eacute;quences interdites en les s&eacute;parant par des espaces. [[%spam_mots%]]
  525 • Pour une expression avec des espaces, placez-la entre guillemets.
  526 _ • Pour sp&eacute;cifier un mot entier, mettez-le entre parenth&egrave;ses. Exemple~:~{(asses)}.
  527 _ • Pour une expression r&eacute;guli&egrave;re, v&eacute;rifie bien la syntaxe et place-la entre slashes et entre guillemets. Exemple~:~{"/@test\\.(com|fr)/"}.',
   529• Pour une expression avec des espaces, place-la entre guillemets.
   530_ • Pour sp&eacute;cifier un mot entier, mets-le entre parenth&egrave;ses. Exemple~:~{(asses)}.
   531_ • Pour une expression r&eacute;guli&egrave;re, v&eacute;rifie bien la syntaxe et place-la entre slashes et entre guillemets. Exemple~:~{<html>"/@test\\.(com|fr)/"</html>}.',
  528532        'spam:nom' => 'Lutte contre le SPAM',
   533        'spam_test_ko' => 'Ce message serait bloqu&eacute; par le filtre anti-SPAM !',
   534        'spam_test_ok' => 'Ce message serait accept&eacute; par le filtre anti-SPAM.',
   535        'spam_tester' => 'Lancer le test !',
   536        'spam_tester_label' => 'Teste ici ta liste de s&eacute;quences interdites :',
  529537        'spip_cache:description' => '@puce@ Le cache occupe un certain espace disque et SPIP peut en limiter l\'importance. Une valeur vide ou &eacute;gale &agrave; 0 signifie qu\'aucun quota ne s\'applique.[[%quota_cache% Mo]]
  530538
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_gl.php

  r26467 r26748  
  3939        'basique' => 'B&aacute;sica',
  4040        'blocs:aide' => 'Bloques despregables : <b>&lt;bloque&gt;&lt;/bloque&gt;</b> (alias : <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) e <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  41         'blocs:description' => 'Perm&iacute;telle crear bloques nos que o t&iacute;tulo &eacute; activo e pode facelos visibles ou invisibles.
   41        'blocs:description' => '<MODIF>Perm&iacute;telle crear bloques nos que o t&iacute;tulo &eacute; activo e pode facelos visibles ou invisibles.
  4242
  4343@puce@ {{Nos textos SPIP}} : os redactores te&ntilde;en a disposici&oacute;n as novas balizas &lt;bloque&gt; (ou &lt;invisible&gt;) e &lt;visible&gt; para utilizar nos seus textos, coma no caso :
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_nl.php

  r26060 r26748  
  3636        'basique' => 'Fundamenteel',
  3737        'blocs:aide' => 'Openvouwen blokken : <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (alias : <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) et <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  38         'blocs:description' => 'Laat u toe om blokken te cre&euml;ren waarvan de titel cliquable ze zichtbaar of onzichtbaar kan maken.
   38        'blocs:description' => '<MODIF>Laat u toe om blokken te cre&euml;ren waarvan de titel cliquable ze zichtbaar of onzichtbaar kan maken.
  3939
  4040@puce@ {{In de SPIP teksten}} : de redacteuren hebben ter beschikking de nieuwe bakens &lt;bloc&gt; (om &lt;invisible&gt;) en &lt;visible&gt; om bij hun teksten zoals dit te gebruiken :
 • _plugins_/_stable_/couteau_suisse/lang/couteauprive_tr.php

  r26467 r26748  
  3737        'basique' => 'Temel',
  3838        'blocs:aide' => 'Katlanabilir bloklar : <b>&lt;bloc&gt;&lt;/bloc&gt;</b> (alias : <b>&lt;invisible&gt;&lt;/invisible&gt;</b>) et <b>&lt;visible&gt;&lt;/visible&gt;</b>',
  39         'blocs:description' => 'T&#305;klanabilir ba&#351;l&#305;klar sayesinde g&ouml;r&uuml;n&uuml;r veya g&ouml;r&uuml;nmez olabilen bloklar olu&#351;turman&#305;za olanak tan&#305;r.
   39        'blocs:description' => '<MODIF>T&#305;klanabilir ba&#351;l&#305;klar sayesinde g&ouml;r&uuml;n&uuml;r veya g&ouml;r&uuml;nmez olabilen bloklar olu&#351;turman&#305;za olanak tan&#305;r.
  4040@puce@ {{SPIP metinlerinde}} : yazarlar i&ccedil;in yeni komutlar sunulmu&#351;tur &lt;bloc&gt; (ou &lt;invisible&gt;) ve &lt;visible&gt; bu komutlar metinlerde &#351;u bi&ccedil;imde kullan&#305;labilir :
  4141
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.