Changeset 34827 in spip-zone for _squelettes_/eva-web


Ignore:
Timestamp:
Jan 31, 2010, 9:00:13 PM (10 years ago)
Author:
olivier.gautier@…
Message:

Mise à jour des fichiers de langue.
Merci Salvatore

Location:
_squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang
Files:
1 added
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang/local_ca.php

  r31732 r34827  
  6565
  6666        // I
   67        'icone_eva' => 'Icona EVA-web 4',
  6768        'identifier' => 'Esteu autenticats ',
  6869        'il_y_a' => 'Hi ha',
   
  7273        'il_y_a4' => 'autor(s).<br /> Aquest bloc en mostra',
  7374        'il_y_a5' => 'breu(s).<br /> Aquest bloc en mostra',
   75        'inscription' => 'Inscripci&oacute;',
  7476
  7577        // J
   
  109111        'meme_rubrique' => 'En aquesta secci&oacute;',
  110112        'mentions' => 'Mencions',
   113        'mentions_adresse' => 'Adre&ccedil;a: ',
   114        'mentions_directeur_publication' => 'Director de la publicaci&oacute;: ',
   115        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Aquest lloc es basa en la legislaci&oacute; francesa i internacional pel que fa als drets d\'autor i a la propietat intel&middot;lectual.</p>
   116 <p>Estan reservats tots els drets de reproducci&oacute;.</p>',
   117        'mentions_droit_auteur_titre' => 'Drets d\'autors: ',
  111118        'mentions_legales' => 'Mencions legals',
   119        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Aquest lloc cont&eacute; enlla&ccedil;os que permeten l\'acc&eacute;s a llocs que no s&oacute;n editats pel responsable d\'aquest lloc.</p>
   120 <p>En conseq&uuml;&egrave;ncia, el director de publicaci&oacute; no pot ser responsable del contingut dels llocs als que l\'internauta podria tenir acc&eacute;s.</p>
   121 <p>Est&agrave; totalment prohibit recollir i utilitzar les informacions que hi ha disponibles al lloc amb finalitats comercials.</p>
   122 <p>Aquesta prohibici&oacute; s\'est&eacute;n sobretot, sense que la llista sigui limitativa, a qualsevol element de redaccional que hi hagi al lloc, a la presentaci&oacute; de pantalles, al programari necessari per les explicacions, als logos, imatges, fotos, gr&agrave;fics, de qualsevol tipus.</p>',
   123        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Enlla&ccedil;os: ',
   124        'mentions_liens_texte' => '<p>Excepte els llocs que difonguin informacions i/o continguts que tinguin un car&agrave;cter il&middot;legal i/o un car&agrave;cter pol&iacute;tic, religi&oacute;s, pornogr&agrave;fic, xen&ograve;fob, podeu crear un enlla&ccedil; des del vostre lloc cap al nostre Lloc Web.</p>
   125 <p>La publicaci&oacute; de l\'enlla&ccedil; no autoritza de cap manera la reproducci&oacute; d\'elements del Lloc o la presentaci&oacute; a tercers indrets d\'elements del Lloc en forma de Frame o sistema similar.</p>
   126 <p>Finalment, la publicaci&oacute; de l\'enlla&ccedil; no autoritza, en cap cas, l\'enviament de missatges escrits pr&egrave;viament a un correu electr&ograve;nic vinculat al Lloc o la publicaci&oacute; d\'un sistema que permeti l\'enviament massiu de missatges sigui quina sigui la seva naturalesa. </p>
   127 <p>Estan reservats tots els drets de reproducci&oacute;.</p>',
   128        'mentions_liens_titre' => 'Enlla&ccedil;os cap aquest lloc: ',
   129        'mentions_logo_cddp74' => 'Lloc oficial del CDDP74',
   130        'mentions_logo_citic' => 'Centre de la Inform&agrave;tica i les TIC de l\'Haute-Savoie (ex CRI74)',
   131        'mentions_logo_edres' => 'Educaci&oacute; Xarxa Haute-Savoie, projecte departamental',
   132        'mentions_logo_eva' => 'Lloc oficial del projecte eva-web',
   133        'mentions_logo_spip' => 'Lloc oficial d\'SPIP',
   134        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, lloc de la comunitat educativa',
   135        'mentions_lois' => 'En virtut de la "loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique" (LCEN) del 21 de juny del 2004, podeu trobar aqu&iacute; les dades de l\'editor i del prove&iuml;dor que acull el lloc:',
   136        'mentions_prestataire' => 'Prove&iuml;dor que assegura l\'emmagatzematge directe i permanent: ',
   137        'mentions_qualite' => 'Qualitat: ',
   138        'mentions_qui_texte' => '<p>Origin&agrave;riament <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   139 correspon a un projecte de portal d\'Intranet d\'Establiment, instal&middot;lat als servidors <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
   140 <p>Aquesta versi&oacute;, lleugerament adaptada, permet a una escola o a un establiment implementar un lloc Web col&middot;laboratiu, proposant diferents models de publicaci&oacute; (article, &agrave;lbum de fotos, diaporama ...) </p>
   141 <p>Si voleu m&eacute;s informaci&oacute; sobre el projecte <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consulteu el lloc <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
   142 <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> &eacute;s un programari lliure distribu&iuml;t sota Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General
   143 <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License o GPL)</a>
   144 concebut per funcionar a partir de l\'aplicaci&oacute; <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   145 <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
   146        'mentions_qui_titre' => 'EVA, per qui, per a qui?',
   147        'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'edici&oacute;: ',
   148        'mentions_site' => 'Lloc Internet de: ',
   149        'mentions_webmestre' => 'Webmestre: ',
  112150        'meteo' => 'Temps',
  113151        'meteo_info' => 'Informacions geogr&agrave;fiques',
   
  122160
  123161        // P
   162        'page_bas' => 'Peu de p&agrave;gina',
   163        'page_haut' => 'Cap&ccedil;alera',
  124164        'pages' => 'P&agrave;gines',
  125165        'par' => 'Per:',
   
  139179
  140180        // S
   181        'site' => 'lloc',
  141182        'sites' => 'Altres llocs:',
  142183        'sites_references' => 'Llocs referenciats',
   
  149190        'sur_le_web' => 'A la Web',
  150191        'sur_un_total_de' => 'd\'un total de ',
   192        'syndic_breves' => 'Sindicar les breus del lloc',
   193        'syndic_site' => 'Sindicar tot el lloc',
  151194
  152195        // T
   
  156199
  157200        // V
  158         'version_eva' => 'EVA-Web 4.1',
   201        'version_eva' => 'EVA-Web 4.1 ',
  159202        'visites' => 'Visites',
  160203        'voir_en_ligne' => 'Veure en l&iacute;nia:',
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang/local_de.php

  r31732 r34827  
  6464
  6565        // I
   66        'icone_eva' => '<NEW>Icone EVA-web 4',
  6667        'identifier' => 'Sie werden angeschlo&szlig;en',
  6768        'il_y_a' => 'Es gibt',
   
  7172        'il_y_a4' => 'Autor </br> dieser Block im poster',
  7273        'il_y_a5' => 'Nachrichten </br> dieser Block im poster',
   74        'inscription' => '<NEW>Inscription',
  7375
  7476        // J
   
  108110        'meme_rubrique' => 'In diesem Kapitel',
  109111        'mentions' => 'Erw&auml;hnungen',
   112        'mentions_adresse' => '<NEW>Adresse :',
   113        'mentions_directeur_publication' => '<NEW>Directeur de la publication :',
   114        'mentions_droit_auteur_texte' => '<NEW><p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
   115        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   116        'mentions_droit_auteur_titre' => '<NEW>Droits d\'auteurs :',
  110117        'mentions_legales' => 'Legale Erw&auml;hnungen',
   118        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<NEW><p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
   119        <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
   120        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
   121        <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>',
   122        'mentions_liens_hypertexte_titre' => '<NEW>Liens hypertextes :',
   123        'mentions_liens_texte' => '<NEW><p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   124        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
   125        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   126        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   127        'mentions_liens_titre' => '<NEW>Liens hypertextes vers ce site :',
   128        'mentions_logo_cddp74' => '<NEW>Site officiel du CDDP74',
   129        'mentions_logo_citic' => '<NEW>Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
   130        'mentions_logo_edres' => '<NEW>&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental',
   131        'mentions_logo_eva' => '<NEW>Site officiel du projet eva-web',
   132        'mentions_logo_spip' => '<NEW>Site officiel de SPIP',
   133        'mentions_logo_spipedu' => '<NEW>Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative',
   134        'mentions_lois' => '<NEW>En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :',
   135        'mentions_prestataire' => '<NEW>Prestataire assurant le stockage direct et permanent :',
   136        'mentions_qualite' => '<NEW>Qualit&eacute; :',
   137        'mentions_qui_texte' => '<NEW><p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   138        correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   139        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
   140        <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
   141        en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        (article, album photo, diaporama ...) </p>
   143        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
   144        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
   145        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   146        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
   147        con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   148        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
   149        'mentions_qui_titre' => '<NEW>EVA, par qui, pour qui ?',
   150        'mentions_responsable_edition' => '<NEW>Responsable d\'&eacute;dition :',
   151        'mentions_site' => '<NEW>Site Internet de : ',
   152        'mentions_webmestre' => '<NEW>Webmestre :',
   153        'meteo' => '<NEW>M&eacute;t&eacute;o',
   154        'meteo_info' => '<NEW>Informations g&eacute;ographiques',
   155        'meteo_previsions' => '<NEW>Pr&eacute;visions m&eacute;t&eacute;o',
  111156        'mis_a_jour' => 'Aktualisierend : ',
  112157        'mot_cle' => 'Schl&uuml;&szlig;elw&ouml;rter',
   
  118163
  119164        // P
   165        'page_bas' => '<NEW>Bas de page',
   166        'page_haut' => '<NEW>Haut de page',
  120167        'pages' => 'Seiten',
  121168        'par' => 'vorbei :',
   
  135182
  136183        // S
   184        'site' => '<NEW>site',
  137185        'sites' => 'Andere Sites :',
  138186        'sites_references' => 'Bezug&szlig;ites',
   
  145193        'sur_le_web' => 'Auf dem Web',
  146194        'sur_un_total_de' => 'Von der Summe von',
   195        'syndic_breves' => '<NEW>Syndiquer les br&egrave;ves du site',
   196        'syndic_site' => '<NEW>Syndiquer tout le site',
  147197
  148198        // T
   
  152202
  153203        // V
  154         'version_eva' => 'Eva-Web 4.1',
   204        'version_eva' => 'EVA-Web 4.1',
  155205        'visites' => 'Besuche',
  156206        'voir_en_ligne' => 'Sehen Sie auf dem Web',
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang/local_en.php

  r31732 r34827  
  6565
  6666        // I
   67        'icone_eva' => '<NEW>Icone EVA-web 4',
  6768        'identifier' => 'You are connected',
  6869        'il_y_a' => 'There is',
   
  7273        'il_y_a4' => 'Author(s).</br> This block in poster',
  7374        'il_y_a5' => 'News.</br>This block in poster',
   75        'inscription' => '<NEW>Inscription',
  7476
  7577        // J
   
  109111        'meme_rubrique' => 'In this section',
  110112        'mentions' => 'Notes',
   113        'mentions_adresse' => '<NEW>Adresse :',
   114        'mentions_directeur_publication' => '<NEW>Directeur de la publication :',
   115        'mentions_droit_auteur_texte' => '<NEW><p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
   116        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   117        'mentions_droit_auteur_titre' => '<NEW>Droits d\'auteurs :',
  111118        'mentions_legales' => 'Legal notes',
   119        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<NEW><p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
   120        <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
   121        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
   122        <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>',
   123        'mentions_liens_hypertexte_titre' => '<NEW>Liens hypertextes :',
   124        'mentions_liens_texte' => '<NEW><p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   125        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
   126        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   127        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   128        'mentions_liens_titre' => '<NEW>Liens hypertextes vers ce site :',
   129        'mentions_logo_cddp74' => '<NEW>Site officiel du CDDP74',
   130        'mentions_logo_citic' => '<NEW>Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
   131        'mentions_logo_edres' => '<NEW>&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental',
   132        'mentions_logo_eva' => '<NEW>Site officiel du projet eva-web',
   133        'mentions_logo_spip' => '<NEW>Site officiel de SPIP',
   134        'mentions_logo_spipedu' => '<NEW>Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative',
   135        'mentions_lois' => '<NEW>En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :',
   136        'mentions_prestataire' => '<NEW>Prestataire assurant le stockage direct et permanent :',
   137        'mentions_qualite' => '<NEW>Qualit&eacute; :',
   138        'mentions_qui_texte' => '<NEW><p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   139        correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   140        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
   141        <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
   142        en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   143        (article, album photo, diaporama ...) </p>
   144        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
   145        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
   146        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   147        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
   148        con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   149        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
   150        'mentions_qui_titre' => '<NEW>EVA, par qui, pour qui ?',
   151        'mentions_responsable_edition' => '<NEW>Responsable d\'&eacute;dition :',
   152        'mentions_site' => '<NEW>Site Internet de : ',
   153        'mentions_webmestre' => '<NEW>Webmestre :',
  112154        'meteo' => 'Weather',
  113155        'meteo_info' => 'Geographical information',
   
  122164
  123165        // P
   166        'page_bas' => '<NEW>Bas de page',
   167        'page_haut' => '<NEW>Haut de page',
  124168        'pages' => 'Pages',
  125169        'par' => 'by :',
   
  139183
  140184        // S
   185        'site' => '<NEW>site',
  141186        'sites' => 'Other Sites :',
  142187        'sites_references' => 'Reference Sites',
   
  149194        'sur_le_web' => 'On the Web',
  150195        'sur_un_total_de' => 'From total of',
   196        'syndic_breves' => '<NEW>Syndiquer les br&egrave;ves du site',
   197        'syndic_site' => '<NEW>Syndiquer tout le site',
  151198
  152199        // T
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang/local_es.php

  r31732 r34827  
  6464
  6565        // I
   66        'icone_eva' => 'Icono EVA-red 4',
  6667        'identifier' => 'Usted se ha autentificado',
  6768        'il_y_a' => 'Hay',
   
  7172        'il_y_a4' => 'autor(es).<br /> Este bloque en cartel',
  7273        'il_y_a5' => 'Noticia(s) cortas.<br /> Este bloque en cartel',
   74        'inscription' => 'inscripci&oacute;n',
  7375
  7476        // J
   
  108110        'meme_rubrique' => 'En la misma secci&oacute;n',
  109111        'mentions' => 'Menciones',
   112        'mentions_adresse' => 'Direcci&oacute;n : ',
   113        'mentions_directeur_publication' => 'Director de la publicaci&oacute;n :',
   114        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>este sitio est&aacute; incluido en la legislaci&oacute;n francesa e internacional sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual </p>
   115 <p>Se reservan todos los derechos de reproducci&oacute;n.</p>',
   116        'mentions_droit_auteur_titre' => 'derechos de autores :',
  110117        'mentions_legales' => 'Menciones legales',
   118        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Este sitio contiene v&iacute;nculos hipertextuales que dan paso a unos sitios que no son producidos por el responsable de este sitio.</p>
   119 <p>Por consiguiente el director de publicaci&oacute;n no puede ser considerado como responsable del contenido de los sitios a los que el internauta podr&iacute;a acceder.</p>
   120 <p>Queda terminantemente prohibido recoger y utilizar las informaciones disponibles en el sitio con fines comerciales.</p>
   121 <p>Esta prohibici&oacute;n se refiere, sin que el listado siguiente sea limitativo, a todos los elementos de redacci&oacute;n que se encuentran en el sitio, la presentaci&oacute;n de las pantallas, los programas inform&aacute;ticos necesarios a la explotaci&oacute;n, los logotipos, las im&aacute;genes, las fotograf&iacute;as, los gr&aacute;ficos, cualquiera sea su forma.</p>',
   122        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'v&iacute;nculos hipertexto :',
   123        'mentions_liens_texte' => '<NEW><p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   124        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
   125        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   126        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   127        'mentions_liens_titre' => 'V&iacute;nculos hipertexto hacia este sitio :',
   128        'mentions_logo_cddp74' => 'Sitio official del CDDP74',
   129        'mentions_logo_citic' => 'Centro de Inform&aacute;tica y de las TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
   130        'mentions_logo_edres' => 'Educaci&oacute;n Red Haute-Savoie, proyecto departamental',
   131        'mentions_logo_eva' => 'Sitio oficial del proyecto eva-reb',
   132        'mentions_logo_spip' => 'Sitio oficial de SPIP',
   133        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, sitio de la comunidad educativa ',
   134        'mentions_lois' => 'En virtud de la ley para la confianza en la econom&iacute;a num&eacute;rica (LCEN) del 21 de junio de 2004, ah&iacute; tienen los datos del editor y el prestador de servicios que acoge el sitio :',
   135        'mentions_prestataire' => 'Prestador de servicios que garantiza el almacenamiento directo y permanente :',
   136        'mentions_qualite' => 'Calidad :',
   137        'mentions_qui_texte' => '<NEW><p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   138        correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   139        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
   140        <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
   141        en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        (article, album photo, diaporama ...) </p>
   143        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
   144        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
   145        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   146        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
   147        con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   148        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
   149        'mentions_qui_titre' => '&iquest; EVA, por qui&eacute;n, par qui&eacute;n ?',
   150        'mentions_responsable_edition' => 'Director de la redacci&oacute;n :',
   151        'mentions_site' => 'Sitio Internet de : ',
   152        'mentions_webmestre' => 'Webmaster :',
   153        'meteo' => 'Meteo',
   154        'meteo_info' => 'Informaciones geogr&aacute;ficas',
   155        'meteo_previsions' => 'predicciones meteol&oacute;gicas',
  111156        'mis_a_jour' => 'Actualizaci&oacute;n :',
  112157        'mot_cle' => 'Palabra clave',
   
  118163
  119164        // P
   165        'page_bas' => 'p&aacute;gina abajo',
   166        'page_haut' => 'p&aacute;gina arriba',
  120167        'pages' => 'P&aacute:ginas',
  121168        'par' => 'Por :',
   
  135182
  136183        // S
   184        'site' => 'sitio',
  137185        'sites' => 'otros sitios :',
  138186        'sites_references' => 'Sitios referenciados',
   
  145193        'sur_le_web' => 'En la Web',
  146194        'sur_un_total_de' => 'sobre un total de',
   195        'syndic_breves' => 'Sindicar las noticias breves del sitio',
   196        'syndic_site' => 'Sindicar todo el contenido del sitio',
  147197
  148198        // T
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang/local_fr.php

  r31732 r34827  
  6666        'icone_eva' => 'Icone EVA-web 4',
  6767        'identifier' => 'Vous &ecirc;tes authentifi&eacute;',
  68         'inscription' => 'Inscription',
  6968        'il_y_a' => 'Il y a',
  7069        'il_y_a1' => 'signature(s) &agrave; cette p&eacute;tition.',
   
  7372        'il_y_a4' => 'auteur(s).<br /> Ce bloc en affiche',
  7473        'il_y_a5' => 'br&egrave;ve(s).<br /> Ce bloc en affiche',
   74        'inscription' => 'Inscription',
  7575
  7676        // J
   
  163163
  164164        // P
  165         'pages' => 'Pages',
  166165        'page_bas' => 'Bas de page',
  167166        'page_haut' => 'Haut de page',
   167        'pages' => 'Pages',
  168168        'par' => 'Par :',
  169169        'partenaires' => 'Partenaires',
   
  193193        'sur_le_web' => 'Sur le web',
  194194        'sur_un_total_de' => 'sur un total de',
   195        'syndic_breves' => 'Syndiquer les br&egrave;ves du site',
  195196        'syndic_site' => 'Syndiquer tout le site',
  196         'syndic_breves' => 'Syndiquer les br&egrave;ves du site',
  197197
  198198        // T
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang/local_it.php

  r31732 r34827  
  6464
  6565        // I
   66        'icone_eva' => '<NEW>Icone EVA-web 4',
  6667        'identifier' => 'siete autenticati',
  6768        'il_y_a' => 'c\'?®',
   
  7172        'il_y_a4' => 'autori.<br /> questo blocco in manifesto',
  7273        'il_y_a5' => 'News.<br /> questo blocco in manifesto',
   74        'inscription' => '<NEW>Inscription',
  7375
  7476        // J
   
  108110        'meme_rubrique' => 'nella stessa sezione',
  109111        'mentions' => 'Menzioni',
   112        'mentions_adresse' => '<NEW>Adresse :',
   113        'mentions_directeur_publication' => '<NEW>Directeur de la publication :',
   114        'mentions_droit_auteur_texte' => '<NEW><p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
   115        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   116        'mentions_droit_auteur_titre' => '<NEW>Droits d\'auteurs :',
  110117        'mentions_legales' => 'Menzioni legali',
   118        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<NEW><p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
   119        <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
   120        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
   121        <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>',
   122        'mentions_liens_hypertexte_titre' => '<NEW>Liens hypertextes :',
   123        'mentions_liens_texte' => '<NEW><p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   124        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
   125        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   126        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   127        'mentions_liens_titre' => '<NEW>Liens hypertextes vers ce site :',
   128        'mentions_logo_cddp74' => '<NEW>Site officiel du CDDP74',
   129        'mentions_logo_citic' => '<NEW>Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
   130        'mentions_logo_edres' => '<NEW>&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental',
   131        'mentions_logo_eva' => '<NEW>Site officiel du projet eva-web',
   132        'mentions_logo_spip' => '<NEW>Site officiel de SPIP',
   133        'mentions_logo_spipedu' => '<NEW>Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative',
   134        'mentions_lois' => '<NEW>En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :',
   135        'mentions_prestataire' => '<NEW>Prestataire assurant le stockage direct et permanent :',
   136        'mentions_qualite' => '<NEW>Qualit&eacute; :',
   137        'mentions_qui_texte' => '<NEW><p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   138        correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   139        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
   140        <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
   141        en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        (article, album photo, diaporama ...) </p>
   143        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
   144        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
   145        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   146        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
   147        con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   148        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
   149        'mentions_qui_titre' => '<NEW>EVA, par qui, pour qui ?',
   150        'mentions_responsable_edition' => '<NEW>Responsable d\'&eacute;dition :',
   151        'mentions_site' => '<NEW>Site Internet de : ',
   152        'mentions_webmestre' => '<NEW>Webmestre :',
   153        'meteo' => '<NEW>M&eacute;t&eacute;o',
   154        'meteo_info' => '<NEW>Informations g&eacute;ographiques',
   155        'meteo_previsions' => '<NEW>Pr&eacute;visions m&eacute;t&eacute;o',
  111156        'mis_a_jour' => 'aggiornamenti : ',
  112157        'mot_cle' => 'parole chiave',
   
  118163
  119164        // P
   165        'page_bas' => '<NEW>Bas de page',
   166        'page_haut' => '<NEW>Haut de page',
  120167        'pages' => 'Pagine',
  121168        'par' => 'da parte de :',
   
  135182
  136183        // S
   184        'site' => '<NEW>site',
  137185        'sites' => 'altri siti web :',
  138186        'sites_references' => 'siti web rinviati',
   
  145193        'sur_le_web' => 'legami utili',
  146194        'sur_un_total_de' => 'su un totale di',
   195        'syndic_breves' => '<NEW>Syndiquer les br&egrave;ves du site',
   196        'syndic_site' => '<NEW>Syndiquer tout le site',
  147197
  148198        // T
   
  152202
  153203        // V
  154         'version_eva' => 'EWA-Web 4.1',
   204        'version_eva' => 'EVA-Web 4.1',
  155205        'visites' => 'Visite',
  156206        'voir_en_ligne' => 'Vedere sul net :',
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva-web40/lang/local_pt.php

  r31732 r34827  
  6464
  6565        // I
   66        'icone_eva' => '<NEW>Icone EVA-web 4',
  6667        'identifier' => 'Voc?™ j&aacute; est&aacute; autentificado',
  6768        'il_y_a' => 'H&aacute;',
   
  7172        'il_y_a4' => 'autor(es).<br /> Este bloco em cartaz',
  7273        'il_y_a5' => 'Not&iacute;cia(s) curtas.<br /> Este bloco em cartaz',
   74        'inscription' => '<NEW>Inscription',
  7375
  7476        // J
   
  108110        'meme_rubrique' => 'Nesta rubrica',
  109111        'mentions' => 'Men&amp;ccedil;&amp;otilde;es',
   112        'mentions_adresse' => '<NEW>Adresse :',
   113        'mentions_directeur_publication' => '<NEW>Directeur de la publication :',
   114        'mentions_droit_auteur_texte' => '<NEW><p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
   115        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   116        'mentions_droit_auteur_titre' => '<NEW>Droits d\'auteurs :',
  110117        'mentions_legales' => 'Men&amp;ccedil;&amp;otilde;es legais',
   118        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<NEW><p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
   119        <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
   120        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
   121        <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>',
   122        'mentions_liens_hypertexte_titre' => '<NEW>Liens hypertextes :',
   123        'mentions_liens_texte' => '<NEW><p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   124        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
   125        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   126        <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   127        'mentions_liens_titre' => '<NEW>Liens hypertextes vers ce site :',
   128        'mentions_logo_cddp74' => '<NEW>Site officiel du CDDP74',
   129        'mentions_logo_citic' => '<NEW>Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
   130        'mentions_logo_edres' => '<NEW>&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental',
   131        'mentions_logo_eva' => '<NEW>Site officiel du projet eva-web',
   132        'mentions_logo_spip' => '<NEW>Site officiel de SPIP',
   133        'mentions_logo_spipedu' => '<NEW>Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative',
   134        'mentions_lois' => '<NEW>En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :',
   135        'mentions_prestataire' => '<NEW>Prestataire assurant le stockage direct et permanent :',
   136        'mentions_qualite' => '<NEW>Qualit&eacute; :',
   137        'mentions_qui_texte' => '<NEW><p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   138        correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   139        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
   140        <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
   141        en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        (article, album photo, diaporama ...) </p>
   143        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
   144        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
   145        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   146        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
   147        con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   148        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
   149        'mentions_qui_titre' => '<NEW>EVA, par qui, pour qui ?',
   150        'mentions_responsable_edition' => '<NEW>Responsable d\'&eacute;dition :',
   151        'mentions_site' => '<NEW>Site Internet de : ',
   152        'mentions_webmestre' => '<NEW>Webmestre :',
   153        'meteo' => '<NEW>M&eacute;t&eacute;o',
   154        'meteo_info' => '<NEW>Informations g&eacute;ographiques',
   155        'meteo_previsions' => '<NEW>Pr&eacute;visions m&eacute;t&eacute;o',
  111156        'mis_a_jour' => 'Actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o :',
  112157        'mot_cle' => 'Palavras-chaves',
   
  118163
  119164        // P
   165        'page_bas' => '<NEW>Bas de page',
   166        'page_haut' => '<NEW>Haut de page',
  120167        'pages' => 'P&aacute;ginas',
  121168        'par' => 'Por:',
   
  135182
  136183        // S
   184        'site' => '<NEW>site',
  137185        'sites' => 'outros s&iacute;tios:',
  138186        'sites_references' => 'S&iacute;tios referenciados',
   
  145193        'sur_le_web' => 'Liga&amp;ccedil;&amp;otilde;es &uacute;teis',
  146194        'sur_un_total_de' => 'sobre um total de',
   195        'syndic_breves' => '<NEW>Syndiquer les br&egrave;ves du site',
   196        'syndic_site' => '<NEW>Syndiquer tout le site',
  147197
  148198        // T
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.