Changeset 45795 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2011, 11:27:58 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (saisies)

Location:
_plugins_/saisies/lang
Files:
8 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saisies/lang/saisies.xml

  r45682 r45795  
  77                <traducteur nom="davood" />
  88        </langue>
  9         <langue code="fr" />
  109        <langue code="fr_tu">
  1110                <traducteur nom="beatnick" />
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_ca.php

  r44499 r45795  
  1111        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Fullejar l\'article',
  1212        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Fullejar la breu',
  13         'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Fullejar la secci&oacute;',
   13        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Fullejar la secció',
  1414        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Fullejar la mediateca',
  1515
   
  2222        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur', # NEW
  2323        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
  24         'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique s&eacute;lectionn&eacute; devant le titre', # NEW
   24        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre', # NEW
  2525        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue', # NEW
  2626        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur', # NEW
  2727        'option_aff_rub_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
  28         'option_attention_explication' => 'Un missatge m&eacute;s important que l\'explicaci&oacute;.',
  29         'option_attention_label' => 'Advert&egrave;ncia',
  30         'option_cacher_option_intro_label' => 'Amagar la primera elecci&oacute; buida',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d\'entre els quals hi ha l\'usuari, podr&agrave; fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, &eacute;s l\'autor que ha instal&middot;lat el lloc el que ser&agrave; escollit.',
   28        'option_attention_explication' => 'Un missatge més important que l\'explicació.',
   29        'option_attention_label' => 'Advertència',
   30        'option_cacher_option_intro_label' => 'Amagar la primera elecció buida',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d\'entre els quals hi ha l\'usuari, podrà fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, és l\'autor que ha instal·lat el lloc el que serà escollit.',
  3232        'option_choix_destinataires_label' => 'Possibles destinataris',
  33         'option_class_label' => 'Classes CSS suplement&agrave;ries',
  34         'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en n&uacute;mero de car&agrave;cters. Aquesta opci&oacute; no s\'aplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul&middot;lar.', # MODIF
   33        'option_class_label' => 'Classes CSS suplementàries',
   34        'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en número de caràcters. Aquesta opció no s\'aplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.', # MODIF
  3535        'option_cols_label' => 'Amplada',
  36         'option_datas_explication' => 'Heu d\'especificar una opci&oacute; per l&iacute;nia en la forma "cle|Label du choix"',
   36        'option_datas_explication' => 'Heu d\'especificar una opció per línia en la forma "cle|Label du choix"',
  3737        'option_datas_label' => 'Llista d\'eleccions possibles',
  3838        'option_defaut_label' => 'Valor per defecte',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => 'Id&egrave;ntic que l\'opci&oacute; anterior per&ograve; tanmateix envia el valor dins d\'un camps amagat.',
  40         'option_disable_avec_post_label' => 'Desactivar per&ograve; enviar',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Idèntic que l\'opció anterior però tanmateix envia el valor dins d\'un camps amagat.',
   40        'option_disable_avec_post_label' => 'Desactivar però enviar',
  4141        'option_disable_explication' => 'El camp no pot obtenir el focus.',
  4242        'option_disable_label' => 'Desactivar el camp',
  43         'option_explication_explication' => 'Si &eacute;s necessari, una frase curta descriu l\'objecte del camp.',
  44         'option_explication_label' => 'Explicaci&oacute;',
  45         'option_groupe_affichage' => 'Visualitzaci&oacute;',
  46         'option_groupe_description' => 'Descripci&oacute;',
  47         'option_groupe_utilisation' => 'Utilitzaci&oacute;',
  48         'option_groupe_validation' => 'Validaci&oacute;',
  49         'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicaci&oacute; d\'obligaci&oacute;: <i>[Obligatoire]</i>.',
  50         'option_info_obligatoire_label' => 'Indicaci&oacute; d\'obligaci&oacute;',
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra d\'edici&oacute; completa',
  52         'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra dels f&ograve;rums',
  53         'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra d\'eines del portaplomes si aquest est&agrave; activat.',
   43        'option_explication_explication' => 'Si és necessari, una frase curta descriu l\'objecte del camp.',
   44        'option_explication_label' => 'Explicació',
   45        'option_groupe_affichage' => 'Visualització',
   46        'option_groupe_description' => 'Descripció',
   47        'option_groupe_utilisation' => 'Utilització',
   48        'option_groupe_validation' => 'Validació',
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicació d\'obligació: <i>[Obligatoire]</i>.',
   50        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicació d\'obligació',
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra d\'edició completa',
   52        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra dels fòrums',
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra d\'eines del portaplomes si aquest està activat.',
  5454        'option_inserer_barre_label' => 'Inserir una barra d\'eines',
  5555        'option_label_case_label' => 'Etiqueta situada al costat de la casella',
  56         'option_label_explication' => 'El t&iacute;tol que es mostrar&agrave;.',
   56        'option_label_explication' => 'El títol que es mostrarà.',
  5757        'option_label_label' => 'Etiqueta',
  58         'option_maxlength_explication' => 'L\'usuari no podr&agrave; escriure m&eacute;s car&agrave;cters que aquest nombre.',
  59         'option_maxlength_label' => 'N&uacute;mero m&agrave;xim de car&agrave;cters',
  60         'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra s&eacute;lectionner plusieurs valeurs', # NEW
  61         'option_multiple_label' => 'S&eacute;lection multiple', # NEW
  62         'option_nom_explication' => 'Un nom inform&agrave;tic que identificar&agrave; el camp. Ha de contenir nom&eacute;s car&agrave;cters alfanum&egrave;rics min&uacute;sculs o el car&agrave;cter "_".', # MODIF
   58        'option_maxlength_explication' => 'L\'usuari no podrà escriure més caràcters que aquest nombre.',
   59        'option_maxlength_label' => 'Número màxim de caràcters',
   60        'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs', # NEW
   61        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple', # NEW
   62        'option_nom_explication' => 'Un nom informàtic que identificarà el camp. Ha de contenir només caràcters alfanumèrics minúsculs o el caràcter "_".', # MODIF
  6363        'option_nom_label' => 'Nom del camp',
  6464        'option_obligatoire_label' => 'Camp obligatori',
  65         'option_option_intro_label' => 'Etiqueta de la primera elecci&oacute; buida',
   65        'option_option_intro_label' => 'Etiqueta de la primera elecció buida',
  6666        'option_pliable_label' => 'Plegable',
  67         'option_pliable_label_case' => 'El grup de camps es podr&agrave; replegar.',
   67        'option_pliable_label_case' => 'El grup de camps es podrà replegar.',
  6868        'option_plie_label' => 'Ja plegat',
  69         'option_plie_label_case' => 'Si el grup de camps &eacute;s plegable, ja estar&agrave; plegat a la visualitzaci&oacute; del formulari.',
  70         'option_previsualisation_explication' => 'Si el portaplomes est&agrave; activat, afegit una pestanya per fer una visualitzaci&oacute; pr&egrave;via del text introdu&iuml;t. ',
  71         'option_previsualisation_label' => 'Activar la visualitzaci&oacute; pr&egrave;via',
  72         'option_readonly_explication' => 'El camp es pot llegir, seleccionar, per&ograve; no modificar.',
  73         'option_readonly_label' => 'Nom&eacute;s lectura',
  74         'option_rows_explication' => 'Al&ccedil;ada del bloc en n&uacute;mero de l&iacute;nies. Aquesta opci&oacute; no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul&middot;lar.',
  75         'option_rows_label' => 'N&uacute;mero de l&iacute;nies',
  76         'option_size_explication' => 'Amplada del camp en n&uacute;mero de car&agrave;cters. Aquesta opci&oacute; no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul&middot;lar. ',
   69        'option_plie_label_case' => 'Si el grup de camps és plegable, ja estarà plegat a la visualització del formulari.',
   70        'option_previsualisation_explication' => 'Si el portaplomes està activat, afegit una pestanya per fer una visualització prèvia del text introduït. ',
   71        'option_previsualisation_label' => 'Activar la visualització prèvia',
   72        'option_readonly_explication' => 'El camp es pot llegir, seleccionar, però no modificar.',
   73        'option_readonly_label' => 'Només lectura',
   74        'option_rows_explication' => 'Alçada del bloc en número de línies. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.',
   75        'option_rows_label' => 'Número de línies',
   76        'option_size_explication' => 'Amplada del camp en número de caràcters. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar. ',
  7777        'option_size_label' => 'Mida del camp',
  78         'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetr&agrave; a l\'usuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
  79         'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. L\'usuari no tindr&agrave; cap tria.',
  80         'option_type_choix_un' => 'Permetre a l\'usuari escollir <strong>un &uacute;nic</strong> destinatari.', # MODIF
  81         'option_type_explication' => 'En mode "amagat", el contingut del camp no ser&agrave; visible.',
   78        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetrà a l\'usuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
   79        'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. L\'usuari no tindrà cap tria.',
   80        'option_type_choix_un' => 'Permetre a l\'usuari escollir <strong>un únic</strong> destinatari.', # MODIF
   81        'option_type_explication' => 'En mode "amagat", el contingut del camp no serà visible.',
  8282        'option_type_label' => 'Tipus del camp',
  8383        'option_type_password' => 'Amagat',
   
  8686        // S
  8787        'saisie_case_explication' => 'Permet activar o desactivar alguna cosa.',
  88         'saisie_case_titre' => 'Casella &uacute;nica',
   88        'saisie_case_titre' => 'Casella única',
  8989        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb caselles.',
  9090        'saisie_checkbox_titre' => 'Caselles a marcar', # MODIF
  9191        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier', # NEW
  9292        'saisie_date_titre' => 'Date', # NEW
  93         'saisie_destinataires_explication' => 'Permet escollir un o diversos destinataris entre els autors seleccionats pr&egrave;viament.',
   93        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet escollir un o diversos destinataris entre els autors seleccionats prèviament.',
  9494        'saisie_destinataires_titre' => 'Destinataris',
  9595        'saisie_explication_explication' => 'Un text explicatiu general.',
  96         'saisie_explication_titre' => 'Explicaci&oacute;',
  97         'saisie_fieldset_explication' => 'Un quadre que podr&agrave; englobar diversos camps.',
   96        'saisie_explication_titre' => 'Explicació',
   97        'saisie_fieldset_explication' => 'Un quadre que podrà englobar diversos camps.',
  9898        'saisie_fieldset_titre' => 'Grup de camps',
  9999        'saisie_file_explication' => 'Enviament d\'un arxiu ',
  100100        'saisie_file_titre' => 'Arxiu',
  101         'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert pr&egrave;viament que l\'usuari no podr&agrave; veure.',
   101        'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert prèviament que l\'usuari no podrà veure.',
  102102        'saisie_hidden_titre' => 'Camp amagat',
  103         'saisie_input_explication' => 'Una simple l&iacute;nia de text, que podr&agrave; ser visible o estar amagada (contrasenya).',
  104         'saisie_input_titre' => 'L&iacute;nia de text',
  105         'saisie_oui_non_explication' => 'Si o no, est&agrave; clar? :)',
   103        'saisie_input_explication' => 'Una simple línia de text, que podrà ser visible o estar amagada (contrasenya).',
   104        'saisie_input_titre' => 'Línia de text',
   105        'saisie_oui_non_explication' => 'Si o no, està clar? :)',
  106106        'saisie_oui_non_titre' => 'Si o no ',
  107107        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Un',
  108108        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Dos',
  109109        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Tres',
  110         'saisie_radio_explication' => 'Permet escollir una opci&oacute; entre les diverses disponibles.',
  111         'saisie_radio_titre' => 'Botons r&agrave;dios',
  112         'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article', # NEW
  113         'saisie_selecteur_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article', # NEW
  114         'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection de rubrique', # NEW
  115         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article ou de rubrique', # NEW
  116         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article ou rubrique', # NEW
  117         'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'S&eacute;lecteur de rubrique', # NEW
  118         'saisie_selection_explication' => 'Escollir una opci&oacute; en una llista desplegable.', # MODIF
   110        'saisie_radio_explication' => 'Permet escollir una opció entre les diverses disponibles.',
   111        'saisie_radio_titre' => 'Botons ràdios',
   112        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article', # NEW
   113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article', # NEW
   114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique', # NEW
   115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique', # NEW
   116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique', # NEW
   117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique', # NEW
   118        'saisie_selection_explication' => 'Escollir una opció en una llista desplegable.', # MODIF
  119119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb una llista.',
  120         'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selecci&oacute; m&uacute;ltiple',
   120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selecció múltiple',
  121121        'saisie_selection_titre' => 'Llista desplegable',
  122         'saisie_textarea_explication' => 'Un camp de text en diverses l&iacute;nies.',
   122        'saisie_textarea_explication' => 'Un camp de text en diverses línies.',
  123123        'saisie_textarea_titre' => 'Bloc de text',
  124124
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_de.php

  r44499 r45795  
  2020
  2121        // O
  22         'option_aff_art_interface_explication' => 'Ausschlie&szlig;lich Artikel in der Sprache des Nutzers anzeigen',
   22        'option_aff_art_interface_explication' => 'Ausschließlich Artikel in der Sprache des Nutzers anzeigen',
  2323        'option_aff_art_interface_label' => 'Mehrsprachige Anzeige',
  24         'option_aff_langue_explication' => 'Sprache des ausgew&auml;hlten Artikels oder der Rubrik vor dem Titel anzeigen',
   24        'option_aff_langue_explication' => 'Sprache des ausgewählten Artikels oder der Rubrik vor dem Titel anzeigen',
  2525        'option_aff_langue_label' => 'Sprache anzeigen',
  26         'option_aff_rub_interface_explication' => 'Ausschlie&szlig;lich Rubriken in der Sprache des Nutzers anzeigen',
   26        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Ausschließlich Rubriken in der Sprache des Nutzers anzeigen',
  2727        'option_aff_rub_interface_label' => 'Mehrsprachige Anzeige',
  2828        'option_attention_explication' => 'Nachricht wichtiger als Meldung',
  2929        'option_attention_label' => 'Achtung',
  3030        'option_cacher_option_intro_label' => 'Erste leere Auswahl ausblenden',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => 'Einer oder mehrere Empf&auml;nger, welche der Besucher ausw&auml;hlen kann. Wenn er keine Auswahl trifft, geht die Nachricht an den ersten Administrator (Autor 1).',
  32         'option_choix_destinataires_label' => 'M&ouml;gliche Empf&auml;nger',
  33         'option_class_label' => 'Zus&auml;tzliche CSS-Klassen',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'Einer oder mehrere Empfänger, welche der Besucher auswählen kann. Wenn er keine Auswahl trifft, geht die Nachricht an den ersten Administrator (Autor 1).',
   32        'option_choix_destinataires_label' => 'Mögliche Empfänger',
   33        'option_class_label' => 'Zusätzliche CSS-Klassen',
  3434        'option_cols_explication' => 'Breite des Blocks in Zeichen. Diese Option kann durch ihre CSS-Stile unwirksam grmacht werden.',
  3535        'option_cols_label' => 'Breite',
  36         'option_datas_explication' => 'Sie m&uuml;ssen in jeder Zeile eine Option im Format "Schl&uuml;ssel|Bezeichnung" angeben.',
  37         'option_datas_label' => 'M&ouml;gliche Angaben',
   36        'option_datas_explication' => 'Sie müssen in jeder Zeile eine Option im Format "Schlüssel|Bezeichnung" angeben.',
   37        'option_datas_label' => 'Mögliche Angaben',
  3838        'option_defaut_label' => 'Standardwert',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => 'Identisch mit voriger Option, jedoch wird der Wert in ein verstecktes Feld eingef&uuml;gt.',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Identisch mit voriger Option, jedoch wird der Wert in ein verstecktes Feld eingefügt.',
  4040        'option_disable_avec_post_label' => 'Senden trotz Deaktivierung',
  41         'option_disable_explication' => 'Das Feld erh&auml;lt keinen Fokus.',
   41        'option_disable_explication' => 'Das Feld erhält keinen Fokus.',
  4242        'option_disable_label' => 'Feld deaktivieren',
  4343        'option_explication_explication' => 'Falls erforderlich kurze Beschreibung des Feldobjekts',
  44         'option_explication_label' => 'Erl&auml;uterung',
   44        'option_explication_label' => 'Erläuterung',
  4545        'option_groupe_affichage' => 'Anzeige',
  4646        'option_groupe_description' => 'Beschreibung',
  4747        'option_groupe_utilisation' => 'Verwendung',
  48         'option_groupe_validation' => 'Best&auml;tigung',
  49         'option_info_obligatoire_explication' => 'Sie k&ouml;nnen die Standardbezeichnung f&uuml;r Pflichtfelder &auml;ndern:<i>[Pflichtfeld]</i>.',
   48        'option_groupe_validation' => 'Bestätigung',
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'Sie können die Standardbezeichnung für Pflichtfelder ändern:<i>[Pflichtfeld]</i>.',
  5050        'option_info_obligatoire_label' => 'Pflichtfeld-Anzeige',
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'Vollst&auml;ndige Symbolleiste "Bearbeiten"',
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'Vollständige Symbolleiste "Bearbeiten"',
  5252        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'Symbolleiste "Foren"',
  53         'option_inserer_barre_explication' => 'Eine Symbolleiste hinzuf&uuml;gen, wenn das Plugin Porte-Plume aktiviert ist.',
  54         'option_inserer_barre_label' => 'Symbolleiste einf&uuml;gen',
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'Eine Symbolleiste hinzufügen, wenn das Plugin Porte-Plume aktiviert ist.',
   54        'option_inserer_barre_label' => 'Symbolleiste einfügen',
  5555        'option_label_case_label' => 'Bezeichnung neben dem Feld',
  5656        'option_label_explication' => 'Anzeigetitel',
   
  5858        'option_maxlength_explication' => 'Der Besucher kann maximal diese Anzahl Zeichen eingeben',
  5959        'option_maxlength_label' => 'Zeichen maximal',
  60         'option_multiple_explication' => 'Der Nutzer kann mehrere Optionen ausw&auml;hlen',
   60        'option_multiple_explication' => 'Der Nutzer kann mehrere Optionen auswählen',
  6161        'option_multiple_label' => 'Mehrfachauswahl',
  62         'option_nom_explication' => 'Reserviertes Wort f&uuml;r das Feld. Darf nur alphanumerische klein geschriebene und das Zeichen "_" (Unterstrich) enthalten.',
   62        'option_nom_explication' => 'Reserviertes Wort für das Feld. Darf nur alphanumerische klein geschriebene und das Zeichen "_" (Unterstrich) enthalten.',
  6363        'option_nom_label' => 'Feldname',
  6464        'option_obligatoire_label' => 'Pflichtfeld',
   
  6767        'option_pliable_label_case' => 'Die Feldgruppe kann zugeklappt werden',
  6868        'option_plie_label' => 'Bereits zugeklappt',
  69         'option_plie_label_case' => 'Wen die Feldgruppe klappbar ist, wird sie beim Anzeigen des Formulars zun&auml;chst zugeklappt angezeigt.',
  70         'option_previsualisation_explication' => 'Reiter "Vorschau" hinzuf&uuml;gen, wenn das Plugin Porte-Plume aktiviert ist.',
   69        'option_plie_label_case' => 'Wen die Feldgruppe klappbar ist, wird sie beim Anzeigen des Formulars zunächst zugeklappt angezeigt.',
   70        'option_previsualisation_explication' => 'Reiter "Vorschau" hinzufügen, wenn das Plugin Porte-Plume aktiviert ist.',
  7171        'option_previsualisation_label' => 'Vorschau aktivieren',
  7272        'option_readonly_explication' => 'Dieses Feld kann angezeigt aber nicht bearbeitet werden.',
  7373        'option_readonly_label' => 'Nur Lesen',
  74         'option_rows_explication' => 'H&ouml;he des Blocks in Zeilen. Diese Option ist nicht immer wirksam, da sie von individuellen CSS-Stilen abgeschaltet werden kann.',
   74        'option_rows_explication' => 'Höhe des Blocks in Zeilen. Diese Option ist nicht immer wirksam, da sie von individuellen CSS-Stilen abgeschaltet werden kann.',
  7575        'option_rows_label' => 'Anzahl Zeilen',
  7676        'option_size_explication' => 'Breite des Felds in Zeichen. Diese Option ist nicht immer wirksam, da sie durch individuelle CSS.Stile abgeschaltet werden kann.',
  77         'option_size_label' => 'Feldgr&ouml;&szlig;e',
  78         'option_type_choix_plusieurs' => 'Auswahl <strong>mehrerer</strong> Empf&auml;nger erlauben',
  79         'option_type_choix_tous' => '<strong>Alle</strong> diese Autoren als Empf&auml;nger hinzuf&uuml;gen. Der Besucher kann keine Auswahl treffen.',
  80         'option_type_choix_un' => 'Der Besucher kann nur <strong>einen einzigen</strong> Empf&auml;nger ausw&auml;hlen.',
   77        'option_size_label' => 'Feldgröße',
   78        'option_type_choix_plusieurs' => 'Auswahl <strong>mehrerer</strong> Empfänger erlauben',
   79        'option_type_choix_tous' => '<strong>Alle</strong> diese Autoren als Empfänger hinzufügen. Der Besucher kann keine Auswahl treffen.',
   80        'option_type_choix_un' => 'Der Besucher kann nur <strong>einen einzigen</strong> Empfänger auswählen.',
  8181        'option_type_explication' => 'Im "versteckten" Modus wird der Inhalt dieses Felds nicht angezeigt.',
  8282        'option_type_label' => 'Feldtyp',
   
  8585
  8686        // S
  87         'saisie_case_explication' => 'Erm&ouml;glicht Dinge zu aktivieren und deaktivieren',
   87        'saisie_case_explication' => 'Ermöglicht Dinge zu aktivieren und deaktivieren',
  8888        'saisie_case_titre' => 'Nur eine Option',
  89         'saisie_checkbox_explication' => 'Erlaubt mehrer Optionen auszuw&auml;hlen',
  90         'saisie_checkbox_titre' => 'K&auml;stchen zum Abhaken',
  91         'saisie_date_explication' => 'Datum aus Kalendarium ausw&auml;hlen',
   89        'saisie_checkbox_explication' => 'Erlaubt mehrer Optionen auszuwählen',
   90        'saisie_checkbox_titre' => 'Kästchen zum Abhaken',
   91        'saisie_date_explication' => 'Datum aus Kalendarium auswählen',
  9292        'saisie_date_titre' => 'Datum',
  93         'saisie_destinataires_explication' => 'Erm&ouml;glicht mehrere Empf&auml;nger aus den vorgeschlagenen Autoren auszuw&auml;hlen',
  94         'saisie_destinataires_titre' => 'Empf&auml;nger',
   93        'saisie_destinataires_explication' => 'Ermöglicht mehrere Empfänger aus den vorgeschlagenen Autoren auszuwählen',
   94        'saisie_destinataires_titre' => 'Empfänger',
  9595        'saisie_explication_explication' => 'Allgemeine Beschreibung',
  9696        'saisie_explication_titre' => 'Beschreibung',
   
  9999        'saisie_file_explication' => 'Datei senden',
  100100        'saisie_file_titre' => 'Datei',
  101         'saisie_hidden_explication' => 'Ein f&uuml;r den Nutzer unsichtbares, vorab ausgef&uuml;lltes Feld',
   101        'saisie_hidden_explication' => 'Ein für den Nutzer unsichtbares, vorab ausgefülltes Feld',
  102102        'saisie_hidden_titre' => 'Verborgenes Feld',
  103103        'saisie_input_explication' => 'Eine einfache Textzeile, kann angezeigt oder ausgeblendet werden (Passwort)',
   
  108108        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Zwei',
  109109        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Drei',
  110         'saisie_radio_explication' => 'Erm&ouml;glicht eine Option aus mehreren verf&uuml;gbaren auszuw&auml;hlen',
  111         'saisie_radio_titre' => 'Radiokn&ouml;pfe',
   110        'saisie_radio_explication' => 'Ermöglicht eine Option aus mehreren verfügbaren auszuwählen',
   111        'saisie_radio_titre' => 'Radioknöpfe',
  112112        'saisie_selecteur_article' => 'Werkzeug zur Auswahl eines Artikels anzeigen',
  113113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Artikelwahl',
   
  116116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Rubrik- oder Artikelwahl',
  117117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Rubrikwahl',
  118         'saisie_selection_explication' => 'Eine Option aus einer Drop-Down-Liste ausw&auml;hlen.',
  119         'saisie_selection_multiple_explication' => 'Mehrere Optionen aus einer Liste ausw&auml;hlen',
   118        'saisie_selection_explication' => 'Eine Option aus einer Drop-Down-Liste auswählen.',
   119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Mehrere Optionen aus einer Liste auswählen',
  120120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Mehrfachauswahl',
  121121        'saisie_selection_titre' => 'Drop-Down-Liste',
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_es.php

  r44499 r45795  
  1010        // B
  1111        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir l\'article', # NEW
  12         'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la br&egrave;ve', # NEW
   12        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la brève', # NEW
  1313        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Parcourir la rubrique', # NEW
  14         'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la m&eacute;diath&egrave;que', # NEW
   14        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la médiathèque', # NEW
  1515
  1616        // L
  17         'label_annee' => 'A&ntilde;o',
  18         'label_jour' => 'D&iacute;a',
   17        'label_annee' => 'Año',
   18        'label_jour' => 'Día',
  1919        'label_mois' => 'Mes',
  2020
  2121        // O
  22         'option_aff_art_interface_explication' => 'Mostrar s&oacute;lo los art&iacute;culos en el idioma del usuario',
  23         'option_aff_art_interface_label' => 'Aparencia multiling&uuml;e',
  24         'option_aff_langue_explication' => 'Muestra el idioma del art&iacute;culo o de la secci&oacute;n enfrente de su t&iacute;tulo',
   22        'option_aff_art_interface_explication' => 'Mostrar sólo los artículos en el idioma del usuario',
   23        'option_aff_art_interface_label' => 'Aparencia multilingüe',
   24        'option_aff_langue_explication' => 'Muestra el idioma del artículo o de la sección enfrente de su título',
  2525        'option_aff_langue_label' => 'Mostrar el idioma',
  26         'option_aff_rub_interface_explication' => 'Mostrar s&oacute;lo las secciones en el idioma del usuario',
  27         'option_aff_rub_interface_label' => 'Aparencia multiling&uuml;e',
  28         'option_attention_explication' => 'Un mensaje m&aacute;s importante que la explicaci&oacute;n.',
   26        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Mostrar sólo las secciones en el idioma del usuario',
   27        'option_aff_rub_interface_label' => 'Aparencia multilingüe',
   28        'option_attention_explication' => 'Un mensaje más importante que la explicación.',
  2929        'option_attention_label' => 'Aviso',
  30         'option_cacher_option_intro_label' => 'Esconder la primera opci&oacute;n vac&iacute;a',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => 'Una lista de autoras o autores de SPIP. Se podr&aacute;n elegir los destinatorios dentro de esta lista. Si no se selecciona nadie, la elecci&oacute;n ser&aacute; la persona que instal&oacute; el sitio.',
   30        'option_cacher_option_intro_label' => 'Esconder la primera opción vacía',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'Una lista de autoras o autores de SPIP. Se podrán elegir los destinatorios dentro de esta lista. Si no se selecciona nadie, la elección será la persona que instaló el sitio.',
  3232        'option_choix_destinataires_label' => 'Destinaciones posibles',
  3333        'option_class_label' => 'Clases CSS adicionales',
  34         'option_cols_explication' => 'Ancho del bloque (en n&uacute;mero de car&aacute;cteres). Esta opci&oacute;n no se aplica siempre, porque puede ser cancelada por los estilos CSS de tu sitio.',
   34        'option_cols_explication' => 'Ancho del bloque (en número de carácteres). Esta opción no se aplica siempre, porque puede ser cancelada por los estilos CSS de tu sitio.',
  3535        'option_cols_label' => 'Ancho',
  36         'option_datas_explication' => 'Tiene que dar una opci&oacute;n por l&iacute;nea bajo la forma "clave|Etiqueta de la opci&oacute;n"',
   36        'option_datas_explication' => 'Tiene que dar una opción por línea bajo la forma "clave|Etiqueta de la opción"',
  3737        'option_datas_label' => 'Lista de opciones posibles',
  3838        'option_defaut_label' => 'Valor por defecto',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => 'Como la opci&oacute;n anterior, pero igual env&iacute;a el valor en un campo escondido.',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Como la opción anterior, pero igual envía el valor en un campo escondido.',
  4040        'option_disable_avec_post_label' => 'Deactivar pero enviar',
  4141        'option_disable_explication' => 'El campo ya no puede obtener el foco.',
  4242        'option_disable_label' => 'Deactivar el campo',
  4343        'option_explication_explication' => 'Si hace falta, una frase corta que describe el campo',
  44         'option_explication_label' => 'Explicaci&oacute;n',
   44        'option_explication_label' => 'Explicación',
  4545        'option_groupe_affichage' => 'Aparencia',
  46         'option_groupe_description' => 'Descripci&oacute;n',
   46        'option_groupe_description' => 'Descripción',
  4747        'option_groupe_utilisation' => 'Uso',
  48         'option_groupe_validation' => 'Validaci&oacute;n',
  49         'option_info_obligatoire_explication' => 'Puede modificar la indicaci&oacute;n de campo obligatoria: <i>[Obligatorio</i>.',
  50         'option_info_obligatoire_label' => 'Indicaci&oacute;n de campo obligatorio',
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'Barra de edici&oacute;n completa',
   48        'option_groupe_validation' => 'Validación',
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'Puede modificar la indicación de campo obligatoria: <i>[Obligatorio</i>.',
   50        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicación de campo obligatorio',
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'Barra de edición completa',
  5252        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra de los foros',
  53         'option_inserer_barre_explication' => 'Integra una barra tipogr&aacute;fica si &eacute;sta es activa.',
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'Integra una barra tipográfica si ésta es activa.',
  5454        'option_inserer_barre_label' => 'Integrar una barra de herramientas',
  5555        'option_label_case_label' => 'Etiqueta posicionada al lado de la checkbox',
  56         'option_label_explication' => 'El t&iacute;tulo que se ense&ntilde;ar&aacute;',
   56        'option_label_explication' => 'El título que se enseñará',
  5757        'option_label_label' => 'Etiqueta',
  58         'option_maxlength_explication' => 'El campo no podr&aacute; contener m&aacute;s car&aacute;cteres que este n&uacute;mero.',
  59         'option_maxlength_label' => 'N&uacute;mero m&aacute;ximo de car&aacute;cteres',
  60         'option_multiple_explication' => 'Se podr&aacute;n seleccionar varias opciones',
  61         'option_multiple_label' => 'Selecci&oacute;n m&uacute;ltiple',
  62         'option_nom_explication' => 'Un nombre inform&aacute;tico que identificar&aacute; el campo. S&oacute;lo puede contener car&aacute;cteres alfanum&eacute;ricos min&uacute;sculos o el car&aacute;cter "_".',
   58        'option_maxlength_explication' => 'El campo no podrá contener más carácteres que este número.',
   59        'option_maxlength_label' => 'Número máximo de carácteres',
   60        'option_multiple_explication' => 'Se podrán seleccionar varias opciones',
   61        'option_multiple_label' => 'Selección múltiple',
   62        'option_nom_explication' => 'Un nombre informático que identificará el campo. Sólo puede contener carácteres alfanuméricos minúsculos o el carácter "_".',
  6363        'option_nom_label' => 'Nombre del campo',
  6464        'option_obligatoire_label' => 'Campo obligatorio',
  65         'option_option_intro_label' => 'Label de la primera opci&oacute;n vac&iacute;a',
   65        'option_option_intro_label' => 'Label de la primera opción vacía',
  6666        'option_pliable_label' => 'Desplegable',
  67         'option_pliable_label_case' => 'El grupo de campos se podr&aacute; contraer y desplegar.',
  68         'option_plie_label' => 'Ya est&aacute; contraido',
  69         'option_plie_label_case' => 'Si el grupo de campos se puede contraer, ya estar&aacute; contraido cuando se ense&ntilde;e el formulario.',
  70         'option_previsualisation_explication' => 'Si la barra tipogr&aacute;fica es activa, a&ntilde;ade una pesta&ntilde;a de previsualizaci&oacute;n del texto.',
  71         'option_previsualisation_label' => 'Activar la previsualizaci&oacute;n',
   67        'option_pliable_label_case' => 'El grupo de campos se podrá contraer y desplegar.',
   68        'option_plie_label' => 'Ya está contraido',
   69        'option_plie_label_case' => 'Si el grupo de campos se puede contraer, ya estará contraido cuando se enseñe el formulario.',
   70        'option_previsualisation_explication' => 'Si la barra tipográfica es activa, añade una pestaña de previsualización del texto.',
   71        'option_previsualisation_label' => 'Activar la previsualización',
  7272        'option_readonly_explication' => 'El campo se puede leer, seleccionar, pero no se puede modificar.',
  73         'option_readonly_label' => 'S&oacute;lo lectura',
  74         'option_rows_explication' => 'Altura del bloque en n&uacute;mero de l&iacute;neas. Esta opci&oacute;n no se aplica siempre, porque puede ser cancelada por los estilos CSS de su sitio.',
  75         'option_rows_label' => 'N&uacute;mero de l&iacute;neas',
  76         'option_size_explication' => 'Ancho del campo (n&uacute;mero de car&aacute;cteres). Esta opci&oacute;n no se aplica siempre, porque puede ser cancelada por los estilos CSS de su sitio.',
  77         'option_size_label' => 'Tama&ntilde;o del campo',
   73        'option_readonly_label' => 'Sólo lectura',
   74        'option_rows_explication' => 'Altura del bloque en número de líneas. Esta opción no se aplica siempre, porque puede ser cancelada por los estilos CSS de su sitio.',
   75        'option_rows_label' => 'Número de líneas',
   76        'option_size_explication' => 'Ancho del campo (número de carácteres). Esta opción no se aplica siempre, porque puede ser cancelada por los estilos CSS de su sitio.',
   77        'option_size_label' => 'Tamaño del campo',
  7878        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permitirle al usuario elegir <strong>varias</strong> personas destinatorias.',
  79         'option_type_choix_tous' => 'Poner a <strong>todos/as</strong> estas autoras como destinatorias. El usuario no tendr&aacute; ninguna opci&oacute;n.',
  80         'option_type_choix_un' => 'Permitirle al usuario elegir <strong>s&oacute;lo una</strong> persona destinatoria.',
  81         'option_type_explication' => 'En modo "escondido", el contenido del campo no ser&aacute; visible.',
   79        'option_type_choix_tous' => 'Poner a <strong>todos/as</strong> estas autoras como destinatorias. El usuario no tendrá ninguna opción.',
   80        'option_type_choix_un' => 'Permitirle al usuario elegir <strong>sólo una</strong> persona destinatoria.',
   81        'option_type_explication' => 'En modo "escondido", el contenido del campo no será visible.',
  8282        'option_type_label' => 'Tipo del campo',
  8383        'option_type_password' => 'Escondido',
   
  8686        // S
  8787        'saisie_case_explication' => 'Permite activar o deactivar algo.',
  88         'saisie_case_titre' => 'Checkbox &uacute;nico',
   88        'saisie_case_titre' => 'Checkbox único',
  8989        'saisie_checkbox_explication' => 'Permite elegir varias opciones con checkboxes',
  9090        'saisie_checkbox_titre' => 'Checkboxes',
   
  9393        'saisie_destinataires_explication' => 'Permite elegir una o varias personas destinatorias dentro de las autoras seleccionadas.',
  9494        'saisie_destinataires_titre' => 'Personas destinatorias',
  95         'saisie_explication_explication' => 'Una explicaci&oacute;n general.',
  96         'saisie_explication_titre' => 'Explicaci&oacute;n',
  97         'saisie_fieldset_explication' => 'Un marco que podr&aacute; englobar varios campos.',
   95        'saisie_explication_explication' => 'Una explicación general.',
   96        'saisie_explication_titre' => 'Explicación',
   97        'saisie_fieldset_explication' => 'Un marco que podrá englobar varios campos.',
  9898        'saisie_fieldset_titre' => 'Grupo de campos',
  9999        'saisie_file_explication' => 'Mandar un archivo',
   
  101101        'saisie_hidden_explication' => 'Un campo invisible, que ya contiene un valor',
  102102        'saisie_hidden_titre' => 'Campo escondido',
  103         'saisie_input_explication' => 'Una sola l&iacute;nea de texto, que puede ser visible u ocultada (contrase&ntilde;a).',
  104         'saisie_input_titre' => 'L&iacute;nea de texto',
  105         'saisie_oui_non_explication' => 'S&iacute; o no. &iquest;Est&aacute; claro? :)',
  106         'saisie_oui_non_titre' => 'S&iacute; o no',
   103        'saisie_input_explication' => 'Una sola línea de texto, que puede ser visible u ocultada (contraseña).',
   104        'saisie_input_titre' => 'Línea de texto',
   105        'saisie_oui_non_explication' => 'Sí o no. ¿Está claro? :)',
   106        'saisie_oui_non_titre' => 'Sí o no',
  107107        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Uno',
  108108        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Dos',
  109109        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Tres',
  110         'saisie_radio_explication' => 'Permite elegir una opci&oacute;n dentro de varias opciones disponibles.',
  111         'saisie_radio_titre' => 'Botones de opci&oacute;n',
  112         'saisie_selecteur_article' => 'Muestra un navegador de selecci&oacute;n de art&iacute;culo',
  113         'saisie_selecteur_article_titre' => 'Selector de art&iacute;culo',
  114         'saisie_selecteur_rubrique' => 'Muestra un navegador de selecci&oacute;n de secci&oacute;n',
  115         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Muestra un navegador de selecci&oacute;n de art&iacute;culo o de secci&oacute;n',
  116         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Selector de art&iacute;culo o de secci&oacute;n',
  117         'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Selector de secci&oacute;n',
  118         'saisie_selection_explication' => 'Elegir una opci&oacute;n dentro de una lista desplegable.',
   110        'saisie_radio_explication' => 'Permite elegir una opción dentro de varias opciones disponibles.',
   111        'saisie_radio_titre' => 'Botones de opción',
   112        'saisie_selecteur_article' => 'Muestra un navegador de selección de artículo',
   113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Selector de artículo',
   114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Muestra un navegador de selección de sección',
   115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Muestra un navegador de selección de artículo o de sección',
   116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Selector de artículo o de sección',
   117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Selector de sección',
   118        'saisie_selection_explication' => 'Elegir una opción dentro de una lista desplegable.',
  119119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permite elegir varias opciones con una lista.',
  120         'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selecci&oacute;n multiple',
   120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selección multiple',
  121121        'saisie_selection_titre' => 'Lista desplegable',
  122         'saisie_textarea_explication' => 'Un campo de texto sobre varias l&iacute;neas.',
   122        'saisie_textarea_explication' => 'Un campo de texto sobre varias líneas.',
  123123        'saisie_textarea_titre' => 'Bloque de texto',
  124124
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_fa.php

  r44499 r45795  
  99
  1010        // B
  11         'bouton_parcourir_docs_article' => '&#1605;&#1585;&#1608;&#1585; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;',
  12         'bouton_parcourir_docs_breve' => '&#1605;&#1585;&#1608;&#1585; &#1582;&#1576;&#1585;',
  13         'bouton_parcourir_docs_rubrique' => '&#1605;&#1585;&#1608;&#1585; &#1576;&#1582;&#1588;',
  14         'bouton_parcourir_mediatheque' => '&#1605;&#1585;&#1608;&#1585; &#1603;&#1578;&#1575;&#1576;&#1582;&#1575;&#1606;&#1607; &#1670;&#1606;&#1583;&#1585;&#1587;&#1575;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610;',
   11        'bouton_parcourir_docs_article' => 'مرور مقاله',
   12        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'مرور خبر',
   13        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'مرور بخش',
   14        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'مرور كتابخانه چندرسانه‌اي',
  1515
  1616        // L
  17         'label_annee' => '&#1587;&#1575;&#1604;',
  18         'label_jour' => '&#1585;&#1608;&#1586;',
  19         'label_mois' => '&#1605;&#1575;&#1607;',
   17        'label_annee' => 'سال',
   18        'label_jour' => 'روز',
   19        'label_mois' => 'ماه',
  2020
  2121        // O
  22         'option_aff_art_interface_explication' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1575;&#1578; &#1601;&#1602;&#1591; &#1576;&#1607; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;',
  23         'option_aff_art_interface_label' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1670;&#1606;&#1583;&#1586;&#1576;&#1575;&#1606;&#1607;',
  24         'option_aff_langue_explication' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607; &#1610;&#1575; &#1576;&#1582;&#1588; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1588;&#1583;&#1607;&#8204; &#1662;&#1610;&#1588; &#1575;&#1586; &#1578;&#1610;&#1578;&#1585;',
  25         'option_aff_langue_label' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606;',
  26         'option_aff_rub_interface_explication' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1576;&#1582;&#1588;&#8204;&#1607;&#1575; &#1601;&#1602;&#1591; &#1576;&#1607; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;',
  27         'option_aff_rub_interface_label' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1670;&#1606;&#1583;&#1586;&#1576;&#1575;&#1606;&#1607;',
  28         'option_attention_explication' => '&#1662;&#1610;&#1575;&#1605;&#1610; &#1605;&#1607;&#1605;&#8204;&#1578;&#1585; &#1575;&#1586; &#1578;&#1608;&#1590;&#1610;&#1581;.',
  29         'option_attention_label' => '&#1607;&#1588;&#1583;&#1575;&#1585;',
  30         'option_cacher_option_intro_label' => '&#1662;&#1606;&#1607;&#1575;&#1606;&#8204;&#1587;&#1575;&#1586;&#1610; &#1606;&#1582;&#1587;&#1578;&#1610;&#1606; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1582;&#1575;&#1604;&#1610; ',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => '&#1610;&#1603; &#1610;&#1575; &#1670;&#1606;&#1583; &#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1607; &#1603;&#1607; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585; &#1605;&#1610;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583; &#1575;&#1586; &#1605;&#1610;&#1575;&#1606;&#1588;&#1575;&#1606; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1603;&#1606;&#1583;. &#1575;&#1711;&#1585; &#1603;&#1587;&#1610; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1606;&#1588;&#1608;&#1583;&#1548;&#8204; &#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1603;&#1607; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1585;&#1575; &#1606;&#1589;&#1576; &#1603;&#1585;&#1583;&#1607; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1588;&#1583;.<NEW>Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est s&eacute;lectionn&eacute;, c\'est l\'auteur qui a install&eacute; le site qui sera choisi.',
  32         'option_choix_destinataires_label' => '<&#1583;&#1585;&#1610;&#1575;&#1601;&#1578;&#8204; &#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; &#1605;&#1581;&#1578;&#1605;&#1604;',
  33         'option_class_label' => '&#1603;&#1604;&#1575;&#1587;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1587;&#1610;.&#1575;&#1587;.&#1575;&#1587; &#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1610; ',
  34         'option_cols_explication' => '&#1662;&#1607;&#1606;&#1575;&#1610; &#1576;&#1604;&#1608;&#1603; &#1576;&#1607; &#1578;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1603;&#1575;&#1585;&#1570;&#1603;&#1578;&#1585;&#1607;&#1575;. &#1575;&#1610;&#1606; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607; &#1607;&#1605;&#1610;&#1588;&#1607; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;&#1583; &#1606;&#1583;&#1575;&#1585;&#1583; &#1670;&#1585;&#1575; &#1603;&#1607; &#1588;&#1610;&#1608;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1587;&#1610;.&#1575;&#1587;.&#1575;&#1587; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1588;&#1605;&#1575; &#1605;&#1610;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583; &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1605;&#1606;&#1578;&#1601;&#1610; &#1587;&#1575;&#1586;&#1583;.',
  35         'option_cols_label' => '&#1662;&#1607;&#1606;&#1575;',
  36         'option_datas_explication' => '&#1604;&#1575;&#1586;&#1605; &#1575;&#1587;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1607;&#1585; &#1585;&#1583;&#1610;&#1601; &#1610;&#1603; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607; &#1583;&#1585; &#1602;&#1575;&#1604;&#1576; &laquo;&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1610; &#1603;&#1604;&#1610;&#1583;|&#1576;&#1585;&#1670;&#1587;&#1576;&#1616;&raquo; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1603;&#1606;&#1610;&#1583;.',
  37         'option_datas_label' => '&#1601;&#1607;&#1585;&#1587;&#1578; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1605;&#1605;&#1603;&#1606; ',
  38         'option_defaut_label' => '&#1605;&#1602;&#1583;&#1575;&#1585; &#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1711;&#1586;&#1610;&#1583;&#1607;',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => '&#1607;&#1605;&#1575;&#1606;&#1606;&#1583; &#1608;&#1590;&#1593;&#1610;&#1578; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1610; &#1602;&#1576;&#1604;&#1610; &#1575;&#1605;&#1575; &#1607;&#1606;&#1608;&#1586; &#1605;&#1602;&#1583;&#1575;&#1585; &#1583;&#1585; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1605;&#1582;&#1601;&#1610; &#1662;&#1587;&#1578; &#1588;&#1608;&#1583;.',
  40         'option_disable_avec_post_label' => '&#1594;&#1610;&#1585;&#1601;&#1593;&#1575;&#1604; &#1575;&#1605;&#1575; &#1662;&#1587;&#1578; &#1588;&#1583;&#1607;',
  41         'option_disable_explication' => '&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1606;&#1605;&#1610;&#8204;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583; &#1578;&#1605;&#1585;&#1603;&#1586; &#1576;&#1610;&#1588;&#1578;&#1585;&#1610; &#1576;&#1711;&#1610;&#1585;&#1583;.',
  42         'option_disable_label' => '&#1594;&#1610;&#1585;&#1601;&#1593;&#1575;&#1604; &#1587;&#1575;&#1586;&#1610; &#1605;&#1610;&#1583;&#1606;',
  43         'option_explication_explication' => '&#1583;&#1585; &#1607;&#1606;&#1711;&#1575;&#1605; &#1606;&#1610;&#1575;&#1586;&#1548; &#1610;&#1603; &#1593;&#1576;&#1575;&#1585;&#1578; &#1603;&#1608;&#1578;&#1575;&#1607; &#1605;&#1608;&#1590;&#1608;&#1593; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1585;&#1575; &#1576;&#1610;&#1575;&#1606; &#1603;&#1606;&#1583;.',
  44         'option_explication_label' => '&#1578;&#1608;&#1590;&#1610;&#1581;',
  45         'option_groupe_affichage' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; ',
  46         'option_groupe_description' => '&#1578;&#1608;&#1589;&#1610;&#1601;',
  47         'option_groupe_utilisation' => '&#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;&#1583;',
  48         'option_groupe_validation' => '&#1575;&#1585;&#1586;&#1588;&#8204;&#1711;&#1584;&#1575;&#1585;&#1610;',
  49         'option_info_obligatoire_explication' => '&#1605;&#1610;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1610;&#1583; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;&#1583; &#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1711;&#1586;&#1610;&#1583;&#1607;&#8204;&#1610; &#1575;&#1604;&#1586;&#1575;&#1605;&#1610; &#1585;&#1575; &#1575;&#1589;&#1604;&#1575;&#1581; &#1603;&#1606;&#1610;&#1583;: <i>[Obligatoire]</i>.',
  50         'option_info_obligatoire_label' => '&#1606;&#1588;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1586;&#1575;&#1605;',
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => '&#1605;&#1610;&#1604;&#8204;&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1608;&#1610;&#1585;&#1575;&#1610;&#1588; &#1603;&#1575;&#1605;&#1604; ',
  52         'option_inserer_barre_choix_forum' => '&#1605;&#1610;&#1604;&#8204;&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1587;&#1582;&#1606;&#1711;&#1575;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;',
  53         'option_inserer_barre_explication' => '&#1711;&#1606;&#1580;&#1575;&#1606;&#1583;&#1606; &#1610;&#1603; &#1605;&#1610;&#1604;&#8204;&#8204;&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &laquo;&#1670;&#1608;&#1576; &#1602;&#1604;&#1605;&raquo; &laquo;porte-plume&raquo; &#1575;&#1711;&#1585; &#1570;&#1606; &#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585; &#1601;&#1593;&#1575;&#1604; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;.',
  54         'option_inserer_barre_label' => '&#1711;&#1606;&#1580;&#1575;&#1606;&#1583;&#1606; &#1610;&#1603; &#1605;&#1610;&#1604;&#8204;&#1575;&#1576;&#1586;&#1575;&#1585;',
  55         'option_label_case_label' => '&#1576;&#1585;&#1670;&#1587;&#1576; &#1603;&#1606;&#1575;&#1585; &#1670;&#1603; &#1576;&#1575;&#1603;&#1587; ',
  56         'option_label_explication' => '&#1578;&#1610;&#1578;&#1585;&#1610; &#1603;&#1607; &#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1583;&#1575;&#1583;&#1607; &#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1588;&#1583;.',
  57         'option_label_label' => '&#1576;&#1585;&#1670;&#1587;&#1576;',
  58         'option_maxlength_explication' => '&#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585; &#1606;&#1605;&#1610;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583; &#1603;&#1575;&#1585;&#1570;&#1603;&#1578;&#1585;&#1607;&#1575;&#1610;&#1610; &#1576;&#1610;&#1588; &#1575;&#1586; &#1575;&#1610;&#1606; &#1578;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1578;&#1575;&#1610;&#1662; &#1603;&#1606;&#1583;.',
  59         'option_maxlength_label' => '&#1578;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1576;&#1610;&#1588;&#1578;&#1585;&#1610;&#1606; &#1603;&#1575;&#1585;&#1570;&#1603;&#1578;&#1585;',
  60         'option_multiple_explication' => '&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1575;&#1610;&#1610; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585; &#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; &#1670;&#1606;&#1583; &#1605;&#1602;&#1583;&#1575;&#1585;',
  61         'option_multiple_label' => '&#1670;&#1606;&#1583;&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610;',
  62         'option_nom_explication' => '&#1610;&#1603; &#1575;&#1587;&#1605; &#1575;&#1606;&#1601;&#1608;&#1585;&#1605;&#1575;&#1578;&#1610;&#1603; &#1603;&#1607; &#1575;&#1610;&#1606; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1585;&#1575; &#1605;&#1593;&#1585;&#1601;&#1610; &#1603;&#1606;&#1583;. &#1575;&#1610;&#1606; &#1575;&#1587;&#1605; &#1601;&#1602;&#1591; &#1576;&#1575;&#1610;&#1583; &#1605;&#1585;&#1603;&#1576; &#1575;&#1586; &#1581;&#1585;&#1608;&#1601; &#1603;&#1608;&#1670;&#1603; &#1608; &#1610;&#1575; &#1570;&#1606;&#1583;&#1585; &#1604;&#1575;&#1610;&#1606; &laquo;_&raquo; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;. ',
  63         'option_nom_label' => '&#1575;&#1587;&#1605; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606;',
  64         'option_obligatoire_label' => '&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1586;&#1575;&#1605;&#1610;',
  65         'option_option_intro_label' => '&#1576;&#1585;&#1670;&#1587;&#1576; &#1606;&#1582;&#1587;&#1578;&#1610;&#1606; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1610; &#1582;&#1575;&#1604;&#1610; ',
  66         'option_pliable_label' => '&#1711;&#1587;&#1578;&#1585;&#1588;&#1610; ',
  67         'option_pliable_label_case' => '&#1711;&#1585;&#1608;&#1607;&#8204; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1670;&#1610;&#1606; &#1582;&#1608;&#1585;.',
  68         'option_plie_label' => '&#1670;&#1610;&#1606; &#1582;&#1608;&#1585;&#1583;&#1607;',
  69         'option_plie_label_case' => '&#1575;&#1711;&#1585; &#1711;&#1585;&#1608;&#1607; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606;&#8204;&#1607;&#1575; &#1670;&#1610;&#1606; &#1582;&#1608;&#1585; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;&#1548; &#1575;&#1610;&#1606; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607; &#1570;&#1606;&#8204;&#1607;&#1575; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1601;&#1585;&#1605; &#1670;&#1610;&#1606; &#1582;&#1608;&#1585; &#1603;&#1585;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;. ',
  70         'option_previsualisation_explication' => '&#1575;&#1711;&#1585; &#1670;&#1608;&#1576; &#1602;&#1604;&#1605; &#1601;&#1593;&#1575;&#1604; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;&#1548; &#1610;&#1603; &#1578;&#1576; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1605;&#1578;&#1606; &#1608;&#1585;&#1608;&#1583;&#1610; &#1575;&#1590;&#1575;&#1601;&#1607; &#1603;&#1606;.',
  71         'option_previsualisation_label' => '&#1601;&#1593;&#1575;&#1604; &#1587;&#1575;&#1586;&#1610; &#1662;&#1610;&#1588; &#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; ',
  72         'option_readonly_explication' => '&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1605;&#1588;&#1575;&#1607;&#1583;&#1607; &#1608; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588;&#1548; &#1575;&#1605;&#1575; &#1606;&#1575;&#1608;&#1610;&#1585;&#1575;&#1610;&#1588;&#1610;.',
  73         'option_readonly_label' => '&#1601;&#1602;&#1591; &#1582;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1606;&#1610;',
  74         'option_rows_explication' => '&#1576;&#1604;&#1606;&#1583;&#1610; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585; &#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583;&#8204;&#1607;&#1575;. &#1575;&#1610;&#1606; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;&#1583;&#1610;/&#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1587;&#1578;&#1610; &#1606;&#1610;&#1587;&#1578; &#1586;&#1610;&#1585;&#1575; &#1587;&#1610;.&#1575;&#1587;.&#1575;&#1587; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1588;&#1605;&#1575; &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1585;&#1583; &#1605;&#1610;&#8204;&#1603;&#1606;&#1583;.',
  75         'option_rows_label' => '&#1578;&#1593;&#1583;&#1575;&#1583; &#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;&#1575;',
  76         'option_size_explication' => '&#1662;&#1607;&#1606;&#1575;&#1610; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1576;&#1585; &#1575;&#1587;&#1575;&#1587; &#1578;&#1593;&#1583;&#1575; &#1603;&#1575;&#1585;&#1570;&#1603;&#1578;&#1585;. &#1575;&#1610;&#1606; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607; &#1607;&#1605;&#1610;&#1588;&#1607; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585;&#1583;&#1610;/&#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1587;&#1578;&#1610; &#1606;&#1610;&#1587;&#1578; &#1586;&#1610;&#1585;&#1575; &#1587;&#1610;.&#1575;&#1587;.&#1575;&#1587; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1588;&#1605;&#1575; &#1570;&#1606; &#1585;&#1575; &#1585;&#1583; &#1605;&#1610;&#8204;&#1603;&#1606;&#1583;.',
  77         'option_size_label' => '&#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1586;&#1607;&#8204;&#1610; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606;',
  78         'option_type_choix_plusieurs' => '&#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607; &#1576;&#1607; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585; &#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1578;&#1582;&#1575;&#1576; <strong> &#1670;&#1606;&#1583;</strong> &#1583;&#1585;&#1610;&#1575;&#1601;&#1578; &#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607;&#8204;&#1610; &#1575;&#1610;&#1605;&#1610;&#1604;.',
  79         'option_type_choix_tous' => '<strong>&#1578;&#1605;&#1575;&#1605;</strong> &#1605;&#1572;&#1604;&#1601;&#1575;&#1606; &#1583;&#1585;&#1610;&#1575;&#1601;&#1578;&#8204;&#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; &#1588;&#1608;&#1606;&#1583;. &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;.',
  80         'option_type_choix_un' => '&#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607; &#1576;&#1607; &#1603;&#1575;&#1585;&#1576;&#1585; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588; <strong> &#1601;&#1602;&#1591; &#1610;&#1603; </strong> &#1583;&#1585;&#1610;&#1575;&#1601;&#1578;&#8204;&#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; ',
  81         'option_type_explication' => '&#1583;&#1585; &#1581;&#1575;&#1604;&#1578; &laquo;&#1662;&#1608;&#1588;&#1610;&#1583;&#1607;&raquo;&#1548; &#1605;&#1581;&#1578;&#1608;&#1575;&#1610; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1602;&#1575;&#1576;&#1604; &#1585;&#1572;&#1610;&#1578; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1576;&#1608;&#1583;. ',
  82         'option_type_label' => '&#1606;&#1608;&#1593; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606;',
  83         'option_type_password' => '&#1662;&#1608;&#1588;&#1610;&#1583;&#1607;',
  84         'option_type_text' => '&#1593;&#1575;&#1583;&#1610;',
   22        'option_aff_art_interface_explication' => 'نمايش مقالات فقط به زبان كاربر',
   23        'option_aff_art_interface_label' => 'نمايش چندزبانه',
   24        'option_aff_langue_explication' => 'نمايش زبان مقاله يا بخش انتخاب شده‌ پيش از تيتر',
   25        'option_aff_langue_label' => 'نمايش زبان',
   26        'option_aff_rub_interface_explication' => 'نمايش بخش‌ها فقط به زبان كاربر',
   27        'option_aff_rub_interface_label' => 'نمايش چندزبانه',
   28        'option_attention_explication' => 'پيامي مهم‌تر از توضيح.',
   29        'option_attention_label' => 'هشدار',
   30        'option_cacher_option_intro_label' => 'پنهان‌سازي نخستين انتخاب خالي ',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'يك يا چند نويسنده كه كاربر مي‌تواند از ميانشان انتخاب كند. اگر كسي انتخاب نشود،‌ نويسنده‌اي كه سايت را نصب كرده انتخاب خواهد شد.<NEW>Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est sélectionné, c\'est l\'auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
   32        'option_choix_destinataires_label' => '<دريافت‌ كنندگان محتمل',
   33        'option_class_label' => 'كلاس‌هاي سي.اس.اس اضافي ',
   34        'option_cols_explication' => 'پهناي بلوك به تعداد كارآكترها. اين گزينه هميشه كاربرد ندارد چرا كه شيوه‌هاي سي.اس.اس سايت شما مي‌تواند آن را منتفي سازد.',
   35        'option_cols_label' => 'پهنا',
   36        'option_datas_explication' => 'لازم است براي هر رديف يك گزينه در قالب «گزينه‌ي كليد|برچسبِ» انتخاب كنيد.',
   37        'option_datas_label' => 'فهرست گزينه‌هاي ممكن ',
   38        'option_defaut_label' => 'مقدار پيش‌ گزيده',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'همانند وضعيت گزينه‌ي قبلي اما هنوز مقدار در ميدان مخفي پست شود.',
   40        'option_disable_avec_post_label' => 'غيرفعال اما پست شده',
   41        'option_disable_explication' => 'ميدان نمي‌‌تواند تمركز بيشتري بگيرد.',
   42        'option_disable_label' => 'غيرفعال سازي ميدن',
   43        'option_explication_explication' => 'در هنگام نياز، يك عبارت كوتاه موضوع ميدان را بيان كند.',
   44        'option_explication_label' => 'توضيح',
   45        'option_groupe_affichage' => 'نمايش ',
   46        'option_groupe_description' => 'توصيف',
   47        'option_groupe_utilisation' => 'كاربرد',
   48        'option_groupe_validation' => 'ارزش‌گذاري',
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'مي‌توانيد كاربرد پيش‌ گزيده‌ي الزامي را اصلاح كنيد: <i>[Obligatoire]</i>.',
   50        'option_info_obligatoire_label' => 'نشان الزام',
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'ميل‌ابزار ويرايش كامل ',
   52        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'ميل‌ابزار سخنگاه‌ها',
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'گنجاندن يك ميل‌‌ابزار «چوب قلم» «porte-plume» اگر آن ابزار فعال باشد.',
   54        'option_inserer_barre_label' => 'گنجاندن يك ميل‌ابزار',
   55        'option_label_case_label' => 'برچسب كنار چك باكس ',
   56        'option_label_explication' => 'تيتري كه نمايش داده خواهد شد.',
   57        'option_label_label' => 'برچسب',
   58        'option_maxlength_explication' => 'كاربر نمي‌تواند كارآكترهايي بيش از اين تعداد تايپ كند.',
   59        'option_maxlength_label' => 'تعداد بيشترين كارآكتر',
   60        'option_multiple_explication' => 'توانايي كاربر در انتخاب چند مقدار',
   61        'option_multiple_label' => 'چندگزينه‌اي',
   62        'option_nom_explication' => 'يك اسم انفورماتيك كه اين ميدان را معرفي كند. اين اسم فقط بايد مركب از حروف كوچك و يا آندر لاين «_» باشد. ',
   63        'option_nom_label' => 'اسم ميدان',
   64        'option_obligatoire_label' => 'ميدان الزامي',
   65        'option_option_intro_label' => 'برچسب نخستين گزينه‌ي خالي ',
   66        'option_pliable_label' => 'گسترشي ',
   67        'option_pliable_label_case' => 'گروه‌ ميدان‌هاي چين خور.',
   68        'option_plie_label' => 'چين خورده',
   69        'option_plie_label_case' => 'اگر گروه ميدان‌ها چين خور باشد، اين گزينه آن‌ها را در نمايش فرم چين خور كرده است. ',
   70        'option_previsualisation_explication' => 'اگر چوب قلم فعال باشد، يك تب براي پيش‌ نمايش متن ورودي اضافه كن.',
   71        'option_previsualisation_label' => 'فعال سازي پيش نمايش ',
   72        'option_readonly_explication' => 'ميدان قابل مشاهده و گزينش، اما ناويرايشي.',
   73        'option_readonly_label' => 'فقط خوانداني',
   74        'option_rows_explication' => 'بلندي ميدان در پيوند‌ها. اين گزينه كاربردي/كاربستي نيست زيرا سي.اس.اس سايت شما آن را رد مي‌كند.',
   75        'option_rows_label' => 'تعداد پيوندها',
   76        'option_size_explication' => 'پهناي ميدان بر اساس تعدا كارآكتر. اين گزينه هميشه كاربردي/كاربستي نيست زيرا سي.اس.اس سايت شما آن را رد مي‌كند.',
   77        'option_size_label' => 'اندازه‌ي ميدان',
   78        'option_type_choix_plusieurs' => 'اجازه به كاربر در انتخاب <strong> چند</strong> دريافت كننده‌ي ايميل.',
   79        'option_type_choix_tous' => '<strong>تمام</strong> مؤلفان دريافت‌كننده شوند. كاربر گزينه‌اي نخواهد داشت.',
   80        'option_type_choix_un' => 'اجازه به كاربر براي گزينش <strong> فقط يك </strong> دريافت‌كننده ',
   81        'option_type_explication' => 'در حالت «پوشيده»، محتواي ميدان قابل رؤيت نخواهد بود. ',
   82        'option_type_label' => 'نوع ميدان',
   83        'option_type_password' => 'پوشيده',
   84        'option_type_text' => 'عادي',
  8585
  8686        // S
  87         'saisie_case_explication' => '&#1601;&#1593;&#1575;&#1604; &#1610;&#1575; &#1594;&#1610;&#1585;&#1601;&#1593;&#1575;&#1604;&#8204;&#1587;&#1575;&#1586;&#1610; &#1610;&#1603; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1610; &#1605;&#1588;&#1582;&#1589;.',
  88         'saisie_case_titre' => '&#1578;&#1603; &#1670;&#1603;&#8204; &#1576;&#1575;&#1603;&#1588;',
  89         'saisie_checkbox_explication' => '&#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607;&#8204;&#1610; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588; &#1670;&#1603;&#8204; &#1576;&#1575;&#1603;&#1587; &#1670;&#1606;&#1583;&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610;.',
  90         'saisie_checkbox_titre' => '&#1670;&#1603; &#1576;&#1575;&#1603;&#1587;&#8204;&#1607;&#1575;',
  91         'saisie_date_explication' => '&#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607; &#1608;&#1575;&#1585;&#1583;&#1587;&#1575;&#1586;&#1610; &#1583;&#1575;&#1583;&#1607; &#1576;&#1575; &#1603;&#1605;&#1603; &#1578;&#1602;&#1608;&#1610;&#1605;',
  92         'saisie_date_titre' => '&#1578;&#1575;&#1585;&#1610;&#1582;',
  93         'saisie_destinataires_explication' => '&#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607;&#8204;&#1610; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588; &#1610;&#1603; &#1610;&#1575; &#1670;&#1606;&#1583; &#1583;&#1585;&#1610;&#1575;&#1601;&#1578; &#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1605;&#1610;&#1575;&#1606; &#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; &#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1711;&#1586;&#1610;&#1583;&#1607;.',
  94         'saisie_destinataires_titre' => '&#1583;&#1585;&#1610;&#1575;&#1601;&#1578;&#8204; &#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606;',
  95         'saisie_explication_explication' => '&#1610;&#1603; &#1605;&#1578;&#1606; &#1578;&#1608;&#1589;&#1610;&#1601;&#1610; &#1603;&#1604;&#1610;.',
  96         'saisie_explication_titre' => '&#1578;&#1608;&#1589;&#1610;&#1601;',
  97         'saisie_fieldset_explication' => '&#1603;&#1575;&#1583;&#1585;&#1610; &#1603;&#1607; &#1605;&#1605;&#1603;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578; &#1670;&#1606;&#1583; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#1607; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583;.',
  98         'saisie_fieldset_titre' => '&#1711;&#1585;&#1608;&#1607; &#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606;',
  99         'saisie_file_explication' => '&#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604; &#1662;&#1585;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;',
  100         'saisie_file_titre' => '&#1662;&#1585;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;',
  101         'saisie_hidden_explication' => '&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1575;&#1586;&#8204;&#1662;&#1610;&#1588;&#8204;&#8204; &#1662;&#1615;&#1585;&#1610; &#1603;&#1607; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583;&#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; &#1607;&#1585;&#1711;&#1586; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1583;&#1610;&#1583;.',
  102         'saisie_hidden_titre' => '&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1662;&#1608;&#1588;&#1610;&#1583;&#1607;',
  103         'saisie_input_explication' => '&#1582;&#1591; &#1587;&#1575;&#1583;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1575;&#1586; &#1605;&#1578;&#1606; &#1603;&#1607; &#1605;&#1610;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583; &#1662;&#1608;&#1588;&#1610;&#1583;&#1607; &#1610;&#1575; &#1570;&#1588;&#1603;&#1575;&#1585; &#1576;&#1575;&#1588;&#1583; (&#1711;&#1584;&#1585;&#1608;&#1575;&#1688;&#1607;)',
  104         'saisie_input_titre' => '&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1605;&#1578;&#1606;&#1610;',
  105         'saisie_oui_non_explication' => '&#1576;&#1604;&#1607; &#1610;&#1575; &#1606;&#1607;&#1548; &#1585;&#1608;&#1588;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578;&#1567; :)',
  106         'saisie_oui_non_titre' => '&#1576;&#1604;&#1607; &#1610;&#1575; &#1606;&#1607;',
  107         'saisie_radio_defaut_choix1' => '&#1610;&#1603; ',
  108         'saisie_radio_defaut_choix2' => '&#1583;&#1608;',
  109         'saisie_radio_defaut_choix3' => '&#1587;&#1607;',
  110         'saisie_radio_explication' => '&#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607;&#8204;&#1610; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588; &#1610;&#1603; &#1578;&#1603; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1575;&#1586; &#1605;&#1610;&#1575;&#1606; &#1670;&#1606;&#1583; &#1575;&#1605;&#1603;&#1575;&#1606;.',
  111         'saisie_radio_titre' => '&#1583;&#1603;&#1605;&#1607; &#1585;&#1575;&#1583;&#1610;&#1608;&#1610;&#1610;',
  112         'saisie_selecteur_article' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1610;&#1603; &#1605;&#1585;&#1608;&#1585;&#1711;&#1585; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;',
  113         'saisie_selecteur_article_titre' => '&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588;&#1711;&#1585; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;',
  114         'saisie_selecteur_rubrique' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1605;&#1585;&#1608;&#1585;&#1711;&#1585; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588;&#1711;&#1585; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;',
  115         'saisie_selecteur_rubrique_article' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1605;&#1585;&#1608;&#1585;&#1711;&#1585; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588;&#1711;&#1585; &#1610;&#1603; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607; &#1610;&#1575; &#1610;&#1603; &#1576;&#1582;&#1588;',
  116         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => '&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588;&#1711;&#1585; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607; &#1610;&#1575; &#1576;&#1582;&#1588;',
  117         'saisie_selecteur_rubrique_titre' => '&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588;&#1711;&#1585; &#1576;&#1582;&#1588;',
  118         'saisie_selection_explication' => '&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588; &#1610;&#1603; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607; &#1575;&#1586; &#1601;&#1607;&#1585;&#1587;&#1578; &#1570;&#1576;&#1588;&#1575;&#1585;&#1610;.',
  119         'saisie_selection_multiple_explication' => '&#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607;&#8204;&#1610; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1588; &#1670;&#1606;&#1583; &#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607; &#1576;&#1575; &#1610;&#1603; &#1601;&#1607;&#1585;&#1587;&#1578;.',
  120         'saisie_selection_multiple_titre' => '&#1670;&#1606;&#1583;&#1711;&#1586;&#1610;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610;',
  121         'saisie_selection_titre' => '&#1601;&#1607;&#1585;&#1587;&#1578;&#8204;&#1583;&#1575;&#1606; &#1570;&#1576;&#1588;&#1575;&#1585;&#1610; ',
  122         'saisie_textarea_explication' => '&#1605;&#1610;&#1583;&#1575;&#1606; &#1605;&#1578;&#1606; &#1670;&#1606;&#1583;&#1582;&#1591;&#1610;.',
  123         'saisie_textarea_titre' => '&#1576;&#1604;&#1608;&#1603;&#8204;&#1605;&#1578;&#1606;',
   87        'saisie_case_explication' => 'فعال يا غيرفعال‌سازي يك گزينه‌ي مشخص.',
   88        'saisie_case_titre' => 'تك چك‌ باكش',
   89        'saisie_checkbox_explication' => 'اجازه‌ي گزينش چك‌ باكس چندگزينه‌اي.',
   90        'saisie_checkbox_titre' => 'چك باكس‌ها',
   91        'saisie_date_explication' => 'اجازه واردسازي داده با كمك تقويم',
   92        'saisie_date_titre' => 'تاريخ',
   93        'saisie_destinataires_explication' => 'اجازه‌ي گزينش يك يا چند دريافت كننده از ميان نويسندگان پيش‌ گزيده.',
   94        'saisie_destinataires_titre' => 'دريافت‌ كنندگان',
   95        'saisie_explication_explication' => 'يك متن توصيفي كلي.',
   96        'saisie_explication_titre' => 'توصيف',
   97        'saisie_fieldset_explication' => 'كادري كه ممكن است چند ميدان داشته باشد.',
   98        'saisie_fieldset_titre' => 'گروه ميدان',
   99        'saisie_file_explication' => 'ارسال پرونده',
   100        'saisie_file_titre' => 'پرونده',
   101        'saisie_hidden_explication' => 'ميدان از‌پيش‌‌ پُري كه بازديدكننده هرگز نخواهد ديد.',
   102        'saisie_hidden_titre' => 'ميدان پوشيده',
   103        'saisie_input_explication' => 'خط ساده‌اي از متن كه مي‌تواند پوشيده يا آشكار باشد (گذرواژه)',
   104        'saisie_input_titre' => 'ميدان متني',
   105        'saisie_oui_non_explication' => 'بله يا نه، روشن است؟ :)',
   106        'saisie_oui_non_titre' => 'بله يا نه',
   107        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'يك ',
   108        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'دو',
   109        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'سه',
   110        'saisie_radio_explication' => 'اجازه‌ي گزينش يك تك گزينه‌اي از ميان چند امكان.',
   111        'saisie_radio_titre' => 'دكمه راديويي',
   112        'saisie_selecteur_article' => 'نمايش يك مرورگر گزينش مقاله',
   113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'گزينشگر مقاله',
   114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'نمايش مرورگر گزينشگر مقاله',
   115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'نمايش مرورگر گزينشگر يك مقاله يا يك بخش',
   116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'گزينشگر مقاله يا بخش',
   117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'گزينشگر بخش',
   118        'saisie_selection_explication' => 'گزينش يك گزينه از فهرست آبشاري.',
   119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'اجازه‌ي گزينش چند گزينه با يك فهرست.',
   120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'چندگزينه‌اي',
   121        'saisie_selection_titre' => 'فهرست‌دان آبشاري ',
   122        'saisie_textarea_explication' => 'ميدان متن چندخطي.',
   123        'saisie_textarea_titre' => 'بلوك‌متن',
  124124
  125125        // T
  126         'tous_visiteurs' => '&#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583;&#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606; (&#1581;&#1578;&#1610; &#1579;&#1576;&#1578; &#8204;&#1606;&#1575;&#1605; &#1606;&#1575;&#1588;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606;)',
   126        'tous_visiteurs' => 'تمام بازديدكنندگان (حتي ثبت ‌نام ناشدگان)',
  127127
  128128        // V
  129         'vue_sans_reponse' => '<i>&#1576;&#1610;&#8204; &#1662;&#1575;&#1587;&#1582;</i>',
   129        'vue_sans_reponse' => '<i>بي‌ پاسخ</i>',
  130130
  131131        // Z
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_fr.php

  r44499 r45795  
  88        // B
  99        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir l\'article',
  10         'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la br&egrave;ve',
   10        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la brève',
  1111        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Parcourir la rubrique',
  12         'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la m&eacute;diath&egrave;que',
   12        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la médiathèque',
  1313
  1414        // L
  15         'label_annee' => 'Ann&eacute;e',
   15        'label_annee' => 'Année',
  1616        'label_jour' => 'Jour',
  1717        'label_mois' => 'Mois',
   
  2020        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur',
  2121        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue',
  22         'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique s&eacute;lectionn&eacute; devant le titre',
   22        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre',
  2323        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue',
  2424        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur',
   
  2727        'option_attention_label' => 'Avertissement',
  2828        'option_cacher_option_intro_label' => 'Cacher le premier choix vide',
  29         'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est s&eacute;lectionn&eacute;, c\'est l\'auteur qui a install&eacute; le site qui sera choisi.',
   29        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est sélectionné, c\'est l\'auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
  3030        'option_choix_destinataires_label' => 'Destinataires possibles',
  31         'option_class_label' => 'Classes CSS suppl&eacute;mentaires',
  32         'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caract&egrave;res. Cette option n\'est pas toujours appliqu&eacute;e car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   31        'option_class_label' => 'Classes CSS supplémentaires',
   32        'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
  3333        'option_cols_label' => 'Largeur',
  3434        'option_datas_explication' => 'Vous devez indiquez un choix par ligne sous la forme "cle|Label du choix"',
  3535        'option_datas_label' => 'Liste des choix possibles',
  36         'option_defaut_label' => 'Valeur par d&eacute;faut',
  37         'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique &agrave; l\'option pr&eacute;c&eacute;dente mais poste quand m&ecirc;me la valeur dans un champ cach&eacute;.',
  38         'option_disable_avec_post_label' => 'D&eacute;sactiver mais poster',
   36        'option_defaut_label' => 'Valeur par défaut',
   37        'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique à l\'option précédente mais poste quand même la valeur dans un champ caché.',
   38        'option_disable_avec_post_label' => 'Désactiver mais poster',
  3939        'option_disable_explication' => 'Le champ ne peut plus obtenir le focus.',
  40         'option_disable_label' => 'D&eacute;sactiver le champ',
  41         'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase d&eacute;crivant l\'objet du champ.',
   40        'option_disable_label' => 'Désactiver le champ',
   41        'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase décrivant l\'objet du champ.',
  4242        'option_explication_label' => 'Explication',
  4343        'option_groupe_affichage' => 'Affichage',
   
  4545        'option_groupe_utilisation' => 'Utilisation',
  4646        'option_groupe_validation' => 'Validation',
  47         'option_info_obligatoire_explication' => 'Vous pouvez modifier l\'indication d\'obligation par d&eacute;faut : <i>[Obligatoire]</i>.',
   47        'option_info_obligatoire_explication' => 'Vous pouvez modifier l\'indication d\'obligation par défaut : <i>[Obligatoire]</i>.',
  4848        'option_info_obligatoire_label' => 'Indication d\'obligation',
  49         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'&eacute;dition compl&egrave;te',
   49        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'édition complète',
  5050        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barre des forums',
  51         'option_inserer_barre_explication' => 'Ins&egrave;re une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activ&eacute;.',
  52         'option_inserer_barre_label' => 'Ins&eacute;rer une barre d\'outils',
  53         'option_label_case_label' => 'Label plac&eacute; &agrave; c&ocirc;t&eacute; de la case',
  54         'option_label_explication' => 'Le titre qui sera affich&eacute;.',
   51        'option_inserer_barre_explication' => 'Insère une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activé.',
   52        'option_inserer_barre_label' => 'Insérer une barre d\'outils',
   53        'option_label_case_label' => 'Label placé à côté de la case',
   54        'option_label_explication' => 'Le titre qui sera affiché.',
  5555        'option_label_label' => 'Label',
  56         'option_maxlength_explication' => 'L\'utilisateur ne pourra pas taper plus de caract&egrave;res que ce nombre.',
  57         'option_maxlength_label' => 'Nombre de caract&egrave;res maximum',
  58         'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra s&eacute;lectionner plusieurs valeurs',
  59         'option_multiple_label' => 'S&eacute;lection multiple',
  60         'option_nom_explication' => 'Un nom informatique qui identifiera le champ. Il ne doit contenir que des caract&egrave;res alpha-num&eacute;riques minuscules ou le caract&egrave;re "_".',
   56        'option_maxlength_explication' => 'L\'utilisateur ne pourra pas taper plus de caractères que ce nombre.',
   57        'option_maxlength_label' => 'Nombre de caractères maximum',
   58        'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs',
   59        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple',
   60        'option_nom_explication' => 'Un nom informatique qui identifiera le champ. Il ne doit contenir que des caractères alpha-numériques minuscules ou le caractère "_".',
  6161        'option_nom_label' => 'Nom du champ',
  6262        'option_obligatoire_label' => 'Champ obligatoire',
  6363        'option_option_intro_label' => 'Label du premier choix vide',
  6464        'option_pliable_label' => 'Pliable',
  65         'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra &ecirc;tre repli&eacute;.',
  66         'option_plie_label' => 'D&eacute;j&agrave; pli&eacute;',
  67         'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera d&eacute;j&agrave; pli&eacute; &agrave; l\'affichage du formulaire.',
  68         'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activ&eacute;, ajoute un onglet pour pr&eacute;visualiser le rendu du texte saisi.',
  69         'option_previsualisation_label' => 'Activer la pr&eacute;visualisation',
  70         'option_readonly_explication' => 'Le champ peut &ecirc;tre lu, s&eacute;lectionn&eacute;, mais pas modifi&eacute;.',
   65        'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra être replié.',
   66        'option_plie_label' => 'Déjà plié',
   67        'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera déjà plié à l\'affichage du formulaire.',
   68        'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activé, ajoute un onglet pour prévisualiser le rendu du texte saisi.',
   69        'option_previsualisation_label' => 'Activer la prévisualisation',
   70        'option_readonly_explication' => 'Le champ peut être lu, sélectionné, mais pas modifié.',
  7171        'option_readonly_label' => 'Lecture seule',
  72         'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n\'est pas toujours appliqu&eacute;e car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   72        'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
  7373        'option_rows_label' => 'Nombre de lignes',
  74         'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caract&egrave;res. Cette option n\'est pas toujours appliqu&eacute;e car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   74        'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
  7575        'option_size_label' => 'Taille du champ',
  76         'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre &agrave; l\'utilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
   76        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
  7777        'option_type_choix_tous' => 'Mettre <strong>tous</strong> ces auteurs en destinataires. L\'utilisateur n\'aura aucun choix.',
  78         'option_type_choix_un' => 'Permettre &agrave; l\'utilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
  79         'option_type_explication' => 'En mode "masqu&eacute;", le contenu du champ ne sera pas visible.',
   78        'option_type_choix_un' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
   79        'option_type_explication' => 'En mode "masqué", le contenu du champ ne sera pas visible.',
  8080        'option_type_label' => 'Type du champ',
  81         'option_type_password' => 'Masqu&eacute;',
   81        'option_type_password' => 'Masqué',
  8282        'option_type_text' => 'Normal',
  8383
  8484        // S
  85         'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de d&eacute;sactiver quelque chose.',
   85        'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de désactiver quelque chose.',
  8686        'saisie_case_titre' => 'Case unique',
  8787        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec des cases.',
  88         'saisie_checkbox_titre' => 'Cases &agrave; cocher',
   88        'saisie_checkbox_titre' => 'Cases à cocher',
  8989        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier',
  9090        'saisie_date_titre' => 'Date',
  91         'saisie_destinataires_explication' => 'Permet de choisir un ou plusieurs destinataires parmis des auteurs pr&eacute;-s&eacute;lectionn&eacute;.',
   91        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet de choisir un ou plusieurs destinataires parmis des auteurs pré-sélectionné.',
  9292        'saisie_destinataires_titre' => 'Destinataires',
  93         'saisie_explication_explication' => 'Un texte explicatif g&eacute;n&eacute;ral.',
   93        'saisie_explication_explication' => 'Un texte explicatif général.',
  9494        'saisie_explication_titre' => 'Explication',
  9595        'saisie_fieldset_explication' => 'Un cadre qui pourra englober plusieurs champs.',
   
  9797        'saisie_file_explication' => 'Envoi d\'un fichier',
  9898        'saisie_file_titre' => 'Fichier',
  99         'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pr&eacute;-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.',
  100         'saisie_hidden_titre' => 'Champ cach&eacute;',
  101         'saisie_input_explication' => 'Une simple ligne de texte, pouvant &ecirc;tre visible ou masqu&eacute;e (mot de passe).',
   99        'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pré-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.',
   100        'saisie_hidden_titre' => 'Champ caché',
   101        'saisie_input_explication' => 'Une simple ligne de texte, pouvant être visible ou masquée (mot de passe).',
  102102        'saisie_input_titre' => 'Ligne de texte',
  103103        'saisie_oui_non_explication' => 'Oui ou non, c\'est clair ? :)',
   
  108108        'saisie_radio_explication' => 'Permet de choisir une option parmis plusieurs disponibles.',
  109109        'saisie_radio_titre' => 'Boutons radios',
  110         'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article',
  111         'saisie_selecteur_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article',
  112         'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection de rubrique',
  113         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article ou de rubrique',
  114         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article ou rubrique',
  115         'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'S&eacute;lecteur de rubrique',
  116         'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste d&eacute;roulante.',
   110        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article',
   111        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article',
   112        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique',
   113        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique',
   114        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique',
   115        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique',
   116        'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste déroulante.',
  117117        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec une liste.',
  118         'saisie_selection_multiple_titre' => 'S&eacute;lection multiple',
  119         'saisie_selection_titre' => 'Liste d&eacute;roulante',
   118        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Sélection multiple',
   119        'saisie_selection_titre' => 'Liste déroulante',
  120120        'saisie_textarea_explication' => 'Un champ de texte sur plusieurs lignes.',
  121121        'saisie_textarea_titre' => 'Bloc de texte',
  122122
  123123        // T
  124         'tous_visiteurs' => 'Tous les visiteurs (m&ecirc;me non enregistr&eacute;s)',
   124        'tous_visiteurs' => 'Tous les visiteurs (même non enregistrés)',
  125125
  126126        // V
  127         'vue_sans_reponse' => '<i>Sans r&eacute;ponse</i>',
   127        'vue_sans_reponse' => '<i>Sans réponse</i>',
  128128
  129129        // Z
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_fr_tu.php

  r45651 r45795  
  1010        // B
  1111        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir l\'article',
  12         'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la br&egrave;ve',
   12        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la brève',
  1313        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Parcourir la rubrique',
  14         'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la m&eacute;diath&egrave;que',
   14        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la médiathèque',
  1515
  1616        // L
  17         'label_annee' => 'Ann&eacute;e',
   17        'label_annee' => 'Année',
  1818        'label_jour' => 'Jour',
  1919        'label_mois' => 'Mois',
   
  2222        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur',
  2323        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue',
  24         'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique s&eacute;lectionn&eacute; devant le titre',
   24        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre',
  2525        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue',
  2626        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur',
   
  2929        'option_attention_label' => 'Avertissement',
  3030        'option_cacher_option_intro_label' => 'Cacher le premier choix vide',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est s&eacute;lectionn&eacute;, c\'est l\'auteur qui a install&eacute; le site qui sera choisi.',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un ou plusieurs auteurs parmis lesquels l\'utilisateur pourra faire son choix. Si rien n\'est sélectionné, c\'est l\'auteur qui a installé le site qui sera choisi.',
  3232        'option_choix_destinataires_label' => 'Destinataires possibles',
  33         'option_class_label' => 'Classes CSS suppl&eacute;mentaires',
  34         'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caract&egrave;res. Cette option n\'est pas toujours appliqu&eacute;e car les styles CSS de ton site peuvent l\'annuler.',
   33        'option_class_label' => 'Classes CSS supplémentaires',
   34        'option_cols_explication' => 'Largeur du bloc en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de ton site peuvent l\'annuler.',
  3535        'option_cols_label' => 'Largeur',
  3636        'option_datas_explication' => 'Tu dois indiquez un choix par ligne sous la forme "cle|Label du choix"',
  3737        'option_datas_label' => 'Liste des choix possibles',
  38         'option_defaut_label' => 'Valeur par d&eacute;faut',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique &agrave; l\'option pr&eacute;c&eacute;dente mais poste quand m&ecirc;me la valeur dans un champ cach&eacute;.',
  40         'option_disable_avec_post_label' => 'D&eacute;sactiver mais poster',
   38        'option_defaut_label' => 'Valeur par défaut',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Identique à l\'option précédente mais poste quand même la valeur dans un champ caché.',
   40        'option_disable_avec_post_label' => 'Désactiver mais poster',
  4141        'option_disable_explication' => 'Le champ ne peut plus obtenir le focus.',
  42         'option_disable_label' => 'D&eacute;sactiver le champ',
  43         'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase d&eacute;crivant l\'objet du champ.',
   42        'option_disable_label' => 'Désactiver le champ',
   43        'option_explication_explication' => 'Si besoin, une courte phrase décrivant l\'objet du champ.',
  4444        'option_explication_label' => 'Explication',
  4545        'option_groupe_affichage' => 'Affichage',
   
  4747        'option_groupe_utilisation' => 'Utilisation',
  4848        'option_groupe_validation' => 'Validation',
  49         'option_info_obligatoire_explication' => 'Tu peux modifier l\'indication d\'obligation par d&eacute;faut : <i>[Obligatoire]</i>.',
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'Tu peux modifier l\'indication d\'obligation par défaut : <i>[Obligatoire]</i>.',
  5050        'option_info_obligatoire_label' => 'Indication d\'obligation',
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'&eacute;dition compl&egrave;te',
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'édition complète',
  5252        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barre des forums',
  53         'option_inserer_barre_explication' => 'Ins&egrave;re une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activ&eacute;.',
  54         'option_inserer_barre_label' => 'Ins&eacute;rer une barre d\'outils',
  55         'option_label_case_label' => 'Label plac&eacute; &agrave; c&ocirc;t&eacute; de la case',
  56         'option_label_explication' => 'Le titre qui sera affich&eacute;.',
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'Insère une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activé.',
   54        'option_inserer_barre_label' => 'Insérer une barre d\'outils',
   55        'option_label_case_label' => 'Label placé à côté de la case',
   56        'option_label_explication' => 'Le titre qui sera affiché.',
  5757        'option_label_label' => 'Label',
  58         'option_maxlength_explication' => 'L\'utilisateur ne pourra pas taper plus de caract&egrave;res que ce nombre.',
  59         'option_maxlength_label' => 'Nombre de caract&egrave;res maximum',
  60         'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra s&eacute;lectionner plusieurs valeurs',
  61         'option_multiple_label' => 'S&eacute;lection multiple',
  62         'option_nom_explication' => 'Un nom informatique qui identifiera le champ. Il ne doit contenir que des caract&egrave;res alpha-num&eacute;riques minuscules ou le caract&egrave;re "_".',
   58        'option_maxlength_explication' => 'L\'utilisateur ne pourra pas taper plus de caractères que ce nombre.',
   59        'option_maxlength_label' => 'Nombre de caractères maximum',
   60        'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs',
   61        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple',
   62        'option_nom_explication' => 'Un nom informatique qui identifiera le champ. Il ne doit contenir que des caractères alpha-numériques minuscules ou le caractère "_".',
  6363        'option_nom_label' => 'Nom du champ',
  6464        'option_obligatoire_label' => 'Champ obligatoire',
  6565        'option_option_intro_label' => 'Label du premier choix vide',
  6666        'option_pliable_label' => 'Pliable',
  67         'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra &ecirc;tre repli&eacute;.',
  68         'option_plie_label' => 'D&eacute;j&agrave; pli&eacute;',
  69         'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera d&eacute;j&agrave; pli&eacute; &agrave; l\'affichage du formulaire.',
  70         'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activ&eacute;, ajoute un onglet pour pr&eacute;visualiser le rendu du texte saisi.',
  71         'option_previsualisation_label' => 'Activer la pr&eacute;visualisation',
  72         'option_readonly_explication' => 'Le champ peut &ecirc;tre lu, s&eacute;lectionn&eacute;, mais pas modifi&eacute;.',
   67        'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra être replié.',
   68        'option_plie_label' => 'Déjà plié',
   69        'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera déjà plié à l\'affichage du formulaire.',
   70        'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activé, ajoute un onglet pour prévisualiser le rendu du texte saisi.',
   71        'option_previsualisation_label' => 'Activer la prévisualisation',
   72        'option_readonly_explication' => 'Le champ peut être lu, sélectionné, mais pas modifié.',
  7373        'option_readonly_label' => 'Lecture seule',
  74         'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n\'est pas toujours appliqu&eacute;e car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
   74        'option_rows_explication' => 'Hauteur du bloc en nombre de ligne. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de votre site peuvent l\'annuler.',
  7575        'option_rows_label' => 'Nombre de lignes',
  76         'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caract&egrave;res. Cette option n\'est pas toujours appliqu&eacute;e car les styles CSS de ton site peuvent l\'annuler.',
   76        'option_size_explication' => 'Largeur du champ en nombre de caractères. Cette option n\'est pas toujours appliquée car les styles CSS de ton site peuvent l\'annuler.',
  7777        'option_size_label' => 'Taille du champ',
  78         'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre &agrave; l\'utilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
   78        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>plusieurs</strong> destinataires.',
  7979        'option_type_choix_tous' => 'Mettre <strong>tous</strong> ces auteurs en destinataires. L\'utilisateur n\'aura aucun choix.',
  80         'option_type_choix_un' => 'Permettre &agrave; l\'utilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
  81         'option_type_explication' => 'En mode "masqu&eacute;", le contenu du champ ne sera pas visible.',
   80        'option_type_choix_un' => 'Permettre à l\'utilisateur de choisir <strong>un seul</strong> destinataire.',
   81        'option_type_explication' => 'En mode "masqué", le contenu du champ ne sera pas visible.',
  8282        'option_type_label' => 'Type du champ',
  83         'option_type_password' => 'Masqu&eacute;',
   83        'option_type_password' => 'Masqué',
  8484        'option_type_text' => 'Normal',
  8585
  8686        // S
  87         'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de d&eacute;sactiver quelque chose.',
   87        'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de désactiver quelque chose.',
  8888        'saisie_case_titre' => 'Case unique',
  8989        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec des cases.',
  90         'saisie_checkbox_titre' => 'Cases &agrave; cocher',
   90        'saisie_checkbox_titre' => 'Cases à cocher',
  9191        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier',
  9292        'saisie_date_titre' => 'Date',
  93         'saisie_destinataires_explication' => 'Permet de choisir un ou plusieurs destinataires parmis des auteurs pr&eacute;-s&eacute;lectionn&eacute;.',
   93        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet de choisir un ou plusieurs destinataires parmis des auteurs pré-sélectionné.',
  9494        'saisie_destinataires_titre' => 'Destinataires',
  95         'saisie_explication_explication' => 'Un texte explicatif g&eacute;n&eacute;ral.',
   95        'saisie_explication_explication' => 'Un texte explicatif général.',
  9696        'saisie_explication_titre' => 'Explication',
  9797        'saisie_fieldset_explication' => 'Un cadre qui pourra englober plusieurs champs.',
   
  9999        'saisie_file_explication' => 'Envoi d\'un fichier',
  100100        'saisie_file_titre' => 'Fichier',
  101         'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pr&eacute;-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.',
  102         'saisie_hidden_titre' => 'Champ cach&eacute;',
  103         'saisie_input_explication' => 'Une simple ligne de texte, pouvant &ecirc;tre visible ou masqu&eacute;e (mot de passe).',
   101        'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pré-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.',
   102        'saisie_hidden_titre' => 'Champ caché',
   103        'saisie_input_explication' => 'Une simple ligne de texte, pouvant être visible ou masquée (mot de passe).',
  104104        'saisie_input_titre' => 'Ligne de texte',
  105105        'saisie_oui_non_explication' => 'Oui ou non, c\'est clair ? :)',
   
  110110        'saisie_radio_explication' => 'Permet de choisir une option parmis plusieurs disponibles.',
  111111        'saisie_radio_titre' => 'Boutons radios',
  112         'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article',
  113         'saisie_selecteur_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article',
  114         'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection de rubrique',
  115         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article ou de rubrique',
  116         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article ou rubrique',
  117         'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'S&eacute;lecteur de rubrique',
  118         'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste d&eacute;roulante.',
   112        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article',
   113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article',
   114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique',
   115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique',
   116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique',
   117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique',
   118        'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste déroulante.',
  119119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec une liste.',
  120         'saisie_selection_multiple_titre' => 'S&eacute;lection multiple',
  121         'saisie_selection_titre' => 'Liste d&eacute;roulante',
   120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Sélection multiple',
   121        'saisie_selection_titre' => 'Liste déroulante',
  122122        'saisie_textarea_explication' => 'Un champ de texte sur plusieurs lignes.',
  123123        'saisie_textarea_titre' => 'Bloc de texte',
  124124
  125125        // T
  126         'tous_visiteurs' => 'Tous les visiteurs (m&ecirc;me non enregistr&eacute;s)',
   126        'tous_visiteurs' => 'Tous les visiteurs (même non enregistrés)',
  127127
  128128        // V
  129         'vue_sans_reponse' => '<i>Sans r&eacute;ponse</i>',
   129        'vue_sans_reponse' => '<i>Sans réponse</i>',
  130130
  131131        // Z
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_sk.php

  r44533 r45795  
  1010        // B
  1111        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Parcourir l\'article', # NEW
  12         'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la br&egrave;ve', # NEW
   12        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Parcourir la brève', # NEW
  1313        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Parcourir la rubrique', # NEW
  14         'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la m&eacute;diath&egrave;que', # NEW
   14        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Parcourir la médiathèque', # NEW
  1515
  1616        // L
  17         'label_annee' => 'Ann&eacute;e', # NEW
   17        'label_annee' => 'Année', # NEW
  1818        'label_jour' => 'Jour', # NEW
  1919        'label_mois' => 'Mois', # NEW
   
  2222        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur', # NEW
  2323        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
  24         'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique s&eacute;lectionn&eacute; devant le titre', # NEW
   24        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre', # NEW
  2525        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue', # NEW
  2626        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur', # NEW
  2727        'option_aff_rub_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
  28         'option_attention_explication' => '<NEW>Spr&aacute;va d&ocirc;le&#382;itej&#353;ia ako vysvetl&iacute;vka.',
   28        'option_attention_explication' => '<NEW>Správa dôležitejšia ako vysvetlívka.',
  2929        'option_attention_label' => '<NEW>Upozornenie',
  3030        'option_cacher_option_intro_label' => 'Cacher le premier choix vide', # NEW
  31         'option_choix_destinataires_explication' => '<NEW>Autori, z ktor&yacute;ch si pou&#382;&iacute;vate&#318; m&ocirc;&#382;e vybra&#357;. Ak si nevyberie, bude to autor, ktor&yacute; nain&#353;taloval str&aacute;nku, ktor&aacute; m&aacute; by&#357; vybran&aacute;.',
  32         'option_choix_destinataires_label' => '<NEW>Mo&#382;n&iacute; pr&iacute;jemcovia',
  33         'option_class_label' => '<NEW>&#270;al&#353;ie CSS triedy',
  34         'option_cols_explication' => '<NEW>&#352;&iacute;rka po&#318;a v znakoch. T&aacute;to mo&#382;nos&#357; sa v&#382;dy nepou&#382;&iacute;va, lebo CSS &#353;t&yacute;ly va&#353;ej str&aacute;nky to m&ocirc;&#382;u zru&#353;i&#357;.', # MODIF
  35         'option_cols_label' => '<NEW>&#352;&iacute;rka',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => '<NEW>Autori, z ktorých si používateľ môže vybrať. Ak si nevyberie, bude to autor, ktorý nainštaloval stránku, ktorá má byť vybraná.',
   32        'option_choix_destinataires_label' => '<NEW>Možní príjemcovia',
   33        'option_class_label' => '<NEW>Ďalšie CSS triedy',
   34        'option_cols_explication' => '<NEW>Šírka poľa v znakoch. Táto možnosť sa vždy nepoužíva, lebo CSS štýly vašej stránky to môžu zrušiť.', # MODIF
   35        'option_cols_label' => '<NEW>Šírka',
  3636        'option_datas_explication' => 'Vous devez indiquez un choix par ligne sous la forme "cle|Label du choix"', # NEW
  3737        'option_datas_label' => 'Liste des choix possibles', # NEW
  38         'option_defaut_label' => '<NEW>Predvolen&aacute; hodnota',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => 'Same as previous option position but still post value in a hidden field.', # MODIF
  40         'option_disable_avec_post_label' => 'Disabled but posted.', # MODIF
   38        'option_defaut_label' => '<NEW>Predvolená hodnota',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Same as previous option position but still post value in a hidden field.',
   40        'option_disable_avec_post_label' => 'Disabled but posted.',
  4141        'option_disable_explication' => 'The field can not get the focus.', # MODIF
  42         'option_disable_label' => 'Disable the field', # MODIF
  43         'option_explication_explication' => 'If necessary, a short sentence describing the subject field.', # MODIF
   42        'option_disable_label' => 'Disable the field',
   43        'option_explication_explication' => 'If necessary, a short sentence describing the subject field.',
  4444        'option_explication_label' => 'Explanation', # MODIF
  4545        'option_groupe_affichage' => 'Display', # MODIF
   
  4747        'option_groupe_utilisation' => 'Usage', # MODIF
  4848        'option_groupe_validation' => 'Validation', # MODIF
  49         'option_info_obligatoire_explication' => 'You can modify the default indication of obligation: <i>[Obligatoire]</i>.', # MODIF
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'You can modify the default indication of obligation: <i>[Obligatoire]</i>.',
  5050        'option_info_obligatoire_label' => 'Indication of obligation', # MODIF
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'&eacute;dition compl&egrave;te', # NEW
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barre d\'édition complète', # NEW
  5252        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barre des forums', # NEW
  53         'option_inserer_barre_explication' => 'Ins&egrave;re une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activ&eacute;.', # NEW
  54         'option_inserer_barre_label' => 'Ins&eacute;rer une barre d\'outils', # NEW
  55         'option_label_case_label' => 'Label plac&eacute; &agrave; c&ocirc;t&eacute; de la case', # NEW
  56         'option_label_explication' => 'The title that will be displayed.', # MODIF
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'Insère une barre d\'outils du porte-plume si ce dernier est activé.', # NEW
   54        'option_inserer_barre_label' => 'Insérer une barre d\'outils', # NEW
   55        'option_label_case_label' => 'Label placé à côté de la case', # NEW
   56        'option_label_explication' => 'The title that will be displayed.',
  5757        'option_label_label' => 'Label', # MODIF
  58         'option_maxlength_explication' => 'The user can not type more characters than this number.', # MODIF
  59         'option_maxlength_label' => 'Maximum number of characters', # MODIF
  60         'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra s&eacute;lectionner plusieurs valeurs', # NEW
  61         'option_multiple_label' => 'S&eacute;lection multiple', # NEW
   58        'option_maxlength_explication' => 'The user can not type more characters than this number.',
   59        'option_maxlength_label' => 'Maximum number of characters',
   60        'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs', # NEW
   61        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple', # NEW
  6262        'option_nom_explication' => 'A digital name that identifies the field. It should contain only lowercase alphanumeric characters or the character "_".', # MODIF
  6363        'option_nom_label' => 'Field name', # MODIF
   
  6565        'option_option_intro_label' => 'Label du premier choix vide', # NEW
  6666        'option_pliable_label' => 'Pliable', # NEW
  67         'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra &ecirc;tre repli&eacute;.', # NEW
  68         'option_plie_label' => 'D&eacute;j&agrave; pli&eacute;', # NEW
  69         'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera d&eacute;j&agrave; pli&eacute; &agrave; l\'affichage du formulaire.', # NEW
  70         'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activ&eacute;, ajoute un onglet pour pr&eacute;visualiser le rendu du texte saisi.', # NEW
  71         'option_previsualisation_label' => 'Activer la pr&eacute;visualisation', # NEW
  72         'option_readonly_explication' => 'The field can be viewed, selected, but not modified.', # MODIF
   67        'option_pliable_label_case' => 'Le groupe de champs pourra être replié.', # NEW
   68        'option_plie_label' => 'Déjà plié', # NEW
   69        'option_plie_label_case' => 'Si le groupe de champs est pliable, il sera déjà plié à l\'affichage du formulaire.', # NEW
   70        'option_previsualisation_explication' => 'Si le porte-plume est activé, ajoute un onglet pour prévisualiser le rendu du texte saisi.', # NEW
   71        'option_previsualisation_label' => 'Activer la prévisualisation', # NEW
   72        'option_readonly_explication' => 'The field can be viewed, selected, but not modified.',
  7373        'option_readonly_label' => 'Read only', # MODIF
  74         'option_rows_explication' => 'Field height in lines. This option is not always applied/used because the CSS styles of your site can cancel it.', # MODIF
   74        'option_rows_explication' => 'Field height in lines. This option is not always applied/used because the CSS styles of your site can cancel it.',
  7575        'option_rows_label' => 'Lines number', # MODIF
  76         'option_size_explication' => 'Field width in characters. This option is not always applied/used because the CSS styles of your site can cancel it.', # MODIF
   76        'option_size_explication' => 'Field width in characters. This option is not always applied/used because the CSS styles of your site can cancel it.',
  7777        'option_size_label' => 'Field size', # MODIF
  7878        'option_type_choix_plusieurs' => 'Allow the user to choose <strong>many</ strong> recipients.', # MODIF
  7979        'option_type_choix_tous' => 'Make <strong>all</ strong> these authors as recipients. The user will not have choice.', # MODIF
  8080        'option_type_choix_un' => 'Allow the user to choose <strong>one</ strong> recipient.', # MODIF
  81         'option_type_explication' => '<MODIF>Mode "password", the contents of the field will be hidden.', # MODIF
  82         'option_type_label' => '<NEW>Typ po&#318;a',
   81        'option_type_explication' => '<MODIF>Mode "password", the contents of the field will be hidden.',
   82        'option_type_label' => '<NEW>Typ poľa',
  8383        'option_type_password' => '<NEW><MODIF>Heslo',
  84         'option_type_text' => '<NEW>Norm&aacute;lny',
   84        'option_type_text' => '<NEW>Normálny',
  8585
  8686        // S
  87         'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de d&eacute;sactiver quelque chose.', # NEW
   87        'saisie_case_explication' => 'Permet d\'activer ou de désactiver quelque chose.', # NEW
  8888        'saisie_case_titre' => 'Case unique', # NEW
  8989        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec des cases.', # NEW
  90         'saisie_checkbox_titre' => 'Cases &agrave; cocher', # NEW
   90        'saisie_checkbox_titre' => 'Cases à cocher', # NEW
  9191        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier', # NEW
  9292        'saisie_date_titre' => 'Date', # NEW
  93         'saisie_destinataires_explication' => '<NEW><MODIF>Umo&#382;&#328;uje vybra&#357; jedn&eacute;ho alebo viacer&yacute;ch pr&iacute;jemcov z predvolen&yacute;ch autorov .',
  94         'saisie_destinataires_titre' => '<NEW>Pr&iacute;jemcovia',
  95         'saisie_explication_explication' => 'Un texte explicatif g&eacute;n&eacute;ral.', # NEW
   93        'saisie_destinataires_explication' => '<NEW><MODIF>Umožňuje vybrať jedného alebo viacerých príjemcov z predvolených autorov .',
   94        'saisie_destinataires_titre' => '<NEW>Príjemcovia',
   95        'saisie_explication_explication' => 'Un texte explicatif général.', # NEW
  9696        'saisie_explication_titre' => 'Explication', # NEW
  97         'saisie_fieldset_explication' => '<NEW>R&aacute;m, v ktorom m&ocirc;&#382;e by&#357; nieko&#318;ko pol&iacute;.',
   97        'saisie_fieldset_explication' => '<NEW>Rám, v ktorom môže byť niekoľko polí.',
  9898        'saisie_fieldset_titre' => 'Fieldset', # MODIF
  9999        'saisie_file_explication' => 'Envoi d\'un fichier', # NEW
  100100        'saisie_file_titre' => 'Fichier', # NEW
  101         'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pr&eacute;-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.', # NEW
  102         'saisie_hidden_titre' => 'Champ cach&eacute;', # NEW
  103         'saisie_input_explication' => '<NEW>Jednoduch&yacute; riadok textu, ktor&yacute; mo&#382;no zobrazi&#357; alebo skry&#357; (heslo).',
  104         'saisie_input_titre' => '<NEW>Textov&eacute; pole',
   101        'saisie_hidden_explication' => 'Un champ pré-rempli que l\'utilisateur ne pourra pas voir.', # NEW
   102        'saisie_hidden_titre' => 'Champ caché', # NEW
   103        'saisie_input_explication' => '<NEW>Jednoduchý riadok textu, ktorý možno zobraziť alebo skryť (heslo).',
   104        'saisie_input_titre' => '<NEW>Textové pole',
  105105        'saisie_oui_non_explication' => 'Oui ou non, c\'est clair ? :)', # NEW
  106106        'saisie_oui_non_titre' => 'Oui ou non', # NEW
   
  110110        'saisie_radio_explication' => 'Permet de choisir une option parmis plusieurs disponibles.', # NEW
  111111        'saisie_radio_titre' => 'Boutons radios', # NEW
  112         'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article', # NEW
  113         'saisie_selecteur_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article', # NEW
  114         'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection de rubrique', # NEW
  115         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article ou de rubrique', # NEW
  116         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article ou rubrique', # NEW
  117         'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'S&eacute;lecteur de rubrique', # NEW
  118         'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste d&eacute;roulante.', # NEW
   112        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article', # NEW
   113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article', # NEW
   114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique', # NEW
   115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique', # NEW
   116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique', # NEW
   117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique', # NEW
   118        'saisie_selection_explication' => 'Choisir une option dans une liste déroulante.', # NEW
  119119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permet de choisir plusieurs options avec une liste.', # NEW
  120         'saisie_selection_multiple_titre' => 'S&eacute;lection multiple', # NEW
  121         'saisie_selection_titre' => 'Liste d&eacute;roulante', # NEW
  122         'saisie_textarea_explication' => '<NEW>Textov&eacute; pole s viacer&yacute;mi riadkami.',
   120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Sélection multiple', # NEW
   121        'saisie_selection_titre' => 'Liste déroulante', # NEW
   122        'saisie_textarea_explication' => '<NEW>Textové pole s viacerými riadkami.',
  123123        'saisie_textarea_titre' => 'Textarea', # MODIF
  124124
  125125        // T
  126         'tous_visiteurs' => '<NEW>V&#353;etci n&aacute;v&#353;tevn&iacute;ci (aj nezaregistrovan&iacute;)',
   126        'tous_visiteurs' => '<NEW>Všetci návštevníci (aj nezaregistrovaní)',
  127127
  128128        // V
  129         'vue_sans_reponse' => '<i>Sans r&eacute;ponse</i>', # NEW
   129        'vue_sans_reponse' => '<i>Sans réponse</i>', # NEW
  130130
  131131        // Z
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.