Changeset 45795 in spip-zone for _plugins_/saisies/lang/saisies_ca.php


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2011, 11:27:58 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (saisies)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/saisies/lang/saisies_ca.php

  r44499 r45795  
  1111        'bouton_parcourir_docs_article' => 'Fullejar l\'article',
  1212        'bouton_parcourir_docs_breve' => 'Fullejar la breu',
  13         'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Fullejar la secció',
   13        'bouton_parcourir_docs_rubrique' => 'Fullejar la secció',
  1414        'bouton_parcourir_mediatheque' => 'Fullejar la mediateca',
  1515
   
  2222        'option_aff_art_interface_explication' => 'Afficher uniquement les articles de la langue de l\'utilisateur', # NEW
  2323        'option_aff_art_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
  24         'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre', # NEW
   24        'option_aff_langue_explication' => 'Affiche la langue de l\'article ou rubrique sélectionné devant le titre', # NEW
  2525        'option_aff_langue_label' => 'Afficher la langue', # NEW
  2626        'option_aff_rub_interface_explication' => 'Afficher uniquement les rubriques de la langue de l\'utilisateur', # NEW
  2727        'option_aff_rub_interface_label' => 'Affichage multilingue', # NEW
  28         'option_attention_explication' => 'Un missatge més important que l\'explicació.',
  29         'option_attention_label' => 'Advertència',
  30         'option_cacher_option_intro_label' => 'Amagar la primera elecció buida',
  31         'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d\'entre els quals hi ha l\'usuari, podrà fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, és l\'autor que ha instal·lat el lloc el que serà escollit.',
   28        'option_attention_explication' => 'Un missatge més important que l\'explicació.',
   29        'option_attention_label' => 'Advertència',
   30        'option_cacher_option_intro_label' => 'Amagar la primera elecció buida',
   31        'option_choix_destinataires_explication' => 'Un o diversos autors, d\'entre els quals hi ha l\'usuari, podrà fer la seva tria. Si no hi ha res seleccionat, és l\'autor que ha instal·lat el lloc el que serà escollit.',
  3232        'option_choix_destinataires_label' => 'Possibles destinataris',
  33         'option_class_label' => 'Classes CSS suplementàries',
  34         'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en número de caràcters. Aquesta opció no s\'aplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.', # MODIF
   33        'option_class_label' => 'Classes CSS suplementàries',
   34        'option_cols_explication' => 'Amplada del bloc en número de caràcters. Aquesta opció no s\'aplica sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.', # MODIF
  3535        'option_cols_label' => 'Amplada',
  36         'option_datas_explication' => 'Heu d\'especificar una opció per línia en la forma "cle|Label du choix"',
   36        'option_datas_explication' => 'Heu d\'especificar una opció per línia en la forma "cle|Label du choix"',
  3737        'option_datas_label' => 'Llista d\'eleccions possibles',
  3838        'option_defaut_label' => 'Valor per defecte',
  39         'option_disable_avec_post_explication' => 'Idèntic que l\'opció anterior però tanmateix envia el valor dins d\'un camps amagat.',
  40         'option_disable_avec_post_label' => 'Desactivar però enviar',
   39        'option_disable_avec_post_explication' => 'Idèntic que l\'opció anterior però tanmateix envia el valor dins d\'un camps amagat.',
   40        'option_disable_avec_post_label' => 'Desactivar però enviar',
  4141        'option_disable_explication' => 'El camp no pot obtenir el focus.',
  4242        'option_disable_label' => 'Desactivar el camp',
  43         'option_explication_explication' => 'Si és necessari, una frase curta descriu l\'objecte del camp.',
  44         'option_explication_label' => 'Explicació',
  45         'option_groupe_affichage' => 'Visualització',
  46         'option_groupe_description' => 'Descripció',
  47         'option_groupe_utilisation' => 'Utilització',
  48         'option_groupe_validation' => 'Validació',
  49         'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicaci&oacute; d\'obligaci&oacute;: <i>[Obligatoire]</i>.',
  50         'option_info_obligatoire_label' => 'Indicaci&oacute; d\'obligaci&oacute;',
  51         'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra d\'edici&oacute; completa',
  52         'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra dels f&ograve;rums',
  53         'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra d\'eines del portaplomes si aquest est&agrave; activat.',
   43        'option_explication_explication' => 'Si és necessari, una frase curta descriu l\'objecte del camp.',
   44        'option_explication_label' => 'Explicació',
   45        'option_groupe_affichage' => 'Visualització',
   46        'option_groupe_description' => 'Descripció',
   47        'option_groupe_utilisation' => 'Utilització',
   48        'option_groupe_validation' => 'Validació',
   49        'option_info_obligatoire_explication' => 'Podeu, per defecte, modificar la indicació d\'obligació: <i>[Obligatoire]</i>.',
   50        'option_info_obligatoire_label' => 'Indicació d\'obligació',
   51        'option_inserer_barre_choix_edition' => 'barra d\'edició completa',
   52        'option_inserer_barre_choix_forum' => 'barra dels fòrums',
   53        'option_inserer_barre_explication' => 'Insereix una barra d\'eines del portaplomes si aquest està activat.',
  5454        'option_inserer_barre_label' => 'Inserir una barra d\'eines',
  5555        'option_label_case_label' => 'Etiqueta situada al costat de la casella',
  56         'option_label_explication' => 'El t&iacute;tol que es mostrar&agrave;.',
   56        'option_label_explication' => 'El títol que es mostrarà.',
  5757        'option_label_label' => 'Etiqueta',
  58         'option_maxlength_explication' => 'L\'usuari no podr&agrave; escriure m&eacute;s car&agrave;cters que aquest nombre.',
  59         'option_maxlength_label' => 'N&uacute;mero m&agrave;xim de car&agrave;cters',
  60         'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra s&eacute;lectionner plusieurs valeurs', # NEW
  61         'option_multiple_label' => 'S&eacute;lection multiple', # NEW
  62         'option_nom_explication' => 'Un nom inform&agrave;tic que identificar&agrave; el camp. Ha de contenir nom&eacute;s car&agrave;cters alfanum&egrave;rics min&uacute;sculs o el car&agrave;cter "_".', # MODIF
   58        'option_maxlength_explication' => 'L\'usuari no podrà escriure més caràcters que aquest nombre.',
   59        'option_maxlength_label' => 'Número màxim de caràcters',
   60        'option_multiple_explication' => 'L\'utilisateur pourra sélectionner plusieurs valeurs', # NEW
   61        'option_multiple_label' => 'Sélection multiple', # NEW
   62        'option_nom_explication' => 'Un nom informàtic que identificarà el camp. Ha de contenir només caràcters alfanumèrics minúsculs o el caràcter "_".', # MODIF
  6363        'option_nom_label' => 'Nom del camp',
  6464        'option_obligatoire_label' => 'Camp obligatori',
  65         'option_option_intro_label' => 'Etiqueta de la primera elecci&oacute; buida',
   65        'option_option_intro_label' => 'Etiqueta de la primera elecció buida',
  6666        'option_pliable_label' => 'Plegable',
  67         'option_pliable_label_case' => 'El grup de camps es podr&agrave; replegar.',
   67        'option_pliable_label_case' => 'El grup de camps es podrà replegar.',
  6868        'option_plie_label' => 'Ja plegat',
  69         'option_plie_label_case' => 'Si el grup de camps &eacute;s plegable, ja estar&agrave; plegat a la visualitzaci&oacute; del formulari.',
  70         'option_previsualisation_explication' => 'Si el portaplomes est&agrave; activat, afegit una pestanya per fer una visualitzaci&oacute; pr&egrave;via del text introdu&iuml;t. ',
  71         'option_previsualisation_label' => 'Activar la visualitzaci&oacute; pr&egrave;via',
  72         'option_readonly_explication' => 'El camp es pot llegir, seleccionar, per&ograve; no modificar.',
  73         'option_readonly_label' => 'Nom&eacute;s lectura',
  74         'option_rows_explication' => 'Al&ccedil;ada del bloc en n&uacute;mero de l&iacute;nies. Aquesta opci&oacute; no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul&middot;lar.',
  75         'option_rows_label' => 'N&uacute;mero de l&iacute;nies',
  76         'option_size_explication' => 'Amplada del camp en n&uacute;mero de car&agrave;cters. Aquesta opci&oacute; no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul&middot;lar. ',
   69        'option_plie_label_case' => 'Si el grup de camps és plegable, ja estarà plegat a la visualització del formulari.',
   70        'option_previsualisation_explication' => 'Si el portaplomes està activat, afegit una pestanya per fer una visualització prèvia del text introduït. ',
   71        'option_previsualisation_label' => 'Activar la visualització prèvia',
   72        'option_readonly_explication' => 'El camp es pot llegir, seleccionar, però no modificar.',
   73        'option_readonly_label' => 'Només lectura',
   74        'option_rows_explication' => 'Alçada del bloc en número de línies. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar.',
   75        'option_rows_label' => 'Número de línies',
   76        'option_size_explication' => 'Amplada del camp en número de caràcters. Aquesta opció no es pot aplicar sempre ja que els estils CSS del vostre lloc el poden anul·lar. ',
  7777        'option_size_label' => 'Mida del camp',
  78         'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetr&agrave; a l\'usuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
  79         'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. L\'usuari no tindr&agrave; cap tria.',
  80         'option_type_choix_un' => 'Permetre a l\'usuari escollir <strong>un &uacute;nic</strong> destinatari.', # MODIF
  81         'option_type_explication' => 'En mode "amagat", el contingut del camp no ser&agrave; visible.',
   78        'option_type_choix_plusieurs' => 'Permetrà a l\'usuari escollir <strong>diversos</strong> destinataris.', # MODIF
   79        'option_type_choix_tous' => 'Posar <strong>tots</strong> aquests autors com a destinataris. L\'usuari no tindrà cap tria.',
   80        'option_type_choix_un' => 'Permetre a l\'usuari escollir <strong>un únic</strong> destinatari.', # MODIF
   81        'option_type_explication' => 'En mode "amagat", el contingut del camp no serà visible.',
  8282        'option_type_label' => 'Tipus del camp',
  8383        'option_type_password' => 'Amagat',
   
  8686        // S
  8787        'saisie_case_explication' => 'Permet activar o desactivar alguna cosa.',
  88         'saisie_case_titre' => 'Casella &uacute;nica',
   88        'saisie_case_titre' => 'Casella única',
  8989        'saisie_checkbox_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb caselles.',
  9090        'saisie_checkbox_titre' => 'Caselles a marcar', # MODIF
  9191        'saisie_date_explication' => 'Permet de saisir une date ? l\'aide d\'un calendrier', # NEW
  9292        'saisie_date_titre' => 'Date', # NEW
  93         'saisie_destinataires_explication' => 'Permet escollir un o diversos destinataris entre els autors seleccionats pr&egrave;viament.',
   93        'saisie_destinataires_explication' => 'Permet escollir un o diversos destinataris entre els autors seleccionats prèviament.',
  9494        'saisie_destinataires_titre' => 'Destinataris',
  9595        'saisie_explication_explication' => 'Un text explicatiu general.',
  96         'saisie_explication_titre' => 'Explicaci&oacute;',
  97         'saisie_fieldset_explication' => 'Un quadre que podr&agrave; englobar diversos camps.',
   96        'saisie_explication_titre' => 'Explicació',
   97        'saisie_fieldset_explication' => 'Un quadre que podrà englobar diversos camps.',
  9898        'saisie_fieldset_titre' => 'Grup de camps',
  9999        'saisie_file_explication' => 'Enviament d\'un arxiu ',
  100100        'saisie_file_titre' => 'Arxiu',
  101         'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert pr&egrave;viament que l\'usuari no podr&agrave; veure.',
   101        'saisie_hidden_explication' => 'Un camp omplert prèviament que l\'usuari no podrà veure.',
  102102        'saisie_hidden_titre' => 'Camp amagat',
  103         'saisie_input_explication' => 'Una simple l&iacute;nia de text, que podr&agrave; ser visible o estar amagada (contrasenya).',
  104         'saisie_input_titre' => 'L&iacute;nia de text',
  105         'saisie_oui_non_explication' => 'Si o no, est&agrave; clar? :)',
   103        'saisie_input_explication' => 'Una simple línia de text, que podrà ser visible o estar amagada (contrasenya).',
   104        'saisie_input_titre' => 'Línia de text',
   105        'saisie_oui_non_explication' => 'Si o no, està clar? :)',
  106106        'saisie_oui_non_titre' => 'Si o no ',
  107107        'saisie_radio_defaut_choix1' => 'Un',
  108108        'saisie_radio_defaut_choix2' => 'Dos',
  109109        'saisie_radio_defaut_choix3' => 'Tres',
  110         'saisie_radio_explication' => 'Permet escollir una opci&oacute; entre les diverses disponibles.',
  111         'saisie_radio_titre' => 'Botons r&agrave;dios',
  112         'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article', # NEW
  113         'saisie_selecteur_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article', # NEW
  114         'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection de rubrique', # NEW
  115         'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de s&eacute;lection d\'article ou de rubrique', # NEW
  116         'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'S&eacute;lecteur d\'article ou rubrique', # NEW
  117         'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'S&eacute;lecteur de rubrique', # NEW
  118         'saisie_selection_explication' => 'Escollir una opci&oacute; en una llista desplegable.', # MODIF
   110        'saisie_radio_explication' => 'Permet escollir una opció entre les diverses disponibles.',
   111        'saisie_radio_titre' => 'Botons ràdios',
   112        'saisie_selecteur_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article', # NEW
   113        'saisie_selecteur_article_titre' => 'Sélecteur d\'article', # NEW
   114        'saisie_selecteur_rubrique' => 'Affiche un navigateur de sélection de rubrique', # NEW
   115        'saisie_selecteur_rubrique_article' => 'Affiche un navigateur de sélection d\'article ou de rubrique', # NEW
   116        'saisie_selecteur_rubrique_article_titre' => 'Sélecteur d\'article ou rubrique', # NEW
   117        'saisie_selecteur_rubrique_titre' => 'Sélecteur de rubrique', # NEW
   118        'saisie_selection_explication' => 'Escollir una opció en una llista desplegable.', # MODIF
  119119        'saisie_selection_multiple_explication' => 'Permet escollir diverses opcions amb una llista.',
  120         'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selecci&oacute; m&uacute;ltiple',
   120        'saisie_selection_multiple_titre' => 'Selecció múltiple',
  121121        'saisie_selection_titre' => 'Llista desplegable',
  122         'saisie_textarea_explication' => 'Un camp de text en diverses l&iacute;nies.',
   122        'saisie_textarea_explication' => 'Un camp de text en diverses línies.',
  123123        'saisie_textarea_titre' => 'Bloc de text',
  124124
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.