Changeset 45804 in spip-zone for _squelettes_/eva-web


Ignore:
Timestamp:
Mar 23, 2011, 11:28:30 PM (10 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (eva)

Location:
_squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang
Files:
10 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva.xml

  r45694 r45804  
  99                <traducteur nom="davood" />
  1010        </langue>
  11         <langue code="fr" />
  1211        <langue code="it" />
  1312        <langue code="km" />
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_ca.php

  r44508 r45804  
  99
  1010        // A
  11         'acces_restreint' => 'Acc&eacute;s restringit',
   11        'acces_restreint' => 'Accés restringit',
  1212        'accueil' => 'Inici',
  1313        'agenda' => 'Agenda',
   
  1616        'article_precedent' => 'Anterior',
  1717        'article_precedent_premier' => 'Primer',
  18         'article_suivant' => 'Seg&uuml;ent',
  19         'article_suivant_dernier' => '&Uacute;ltim',
   18        'article_suivant' => 'Següent',
   19        'article_suivant_dernier' => 'Últim',
  2020        'articles' => 'Articles',
  2121        'aucun_evenement' => 'A l\'agenda d\'aquest mes no hi ha cap esdeveniment previst',
   
  2424        // B
  2525        'breves' => 'Breus',
  26         'breves_rubrique' => 'Breus de la secci&oacute;',
   26        'breves_rubrique' => 'Breus de la secció',
  2727
  2828        // C
  2929        'contact' => 'Contacte',
  3030        'copyright_eva' => 'i utilitzeu l\'esquelet',
  31         'copyright_spip' => 'Aquest lloc est&agrave; gestionat sota',
   31        'copyright_spip' => 'Aquest lloc està gestionat sota',
  3232
  3333        // D
  3434        'de_cet_auteur' => 'd\'aquest autor',
  3535        'deconnecter' => 'Desconnectar-se',
  36         'derniere_mise_a_jour' => '&Uacute;ltima actualitzaci&oacute;',
  37         'dernieres_breves' => '&Uacute;ltimes breus',
  38         'derniers_articles' => '&Uacute;ltims articles',
  39         'derniers_commentaires' => '&Uacute;ltimes comentaris',
  40         'derniers_podcasts' => '&Uacute;ltims podcasts ',
  41         'derniers_sites' => '&Uacute;ltims llocs',
   36        'derniere_mise_a_jour' => 'Última actualització',
   37        'dernieres_breves' => 'Últimes breus',
   38        'derniers_articles' => 'Últims articles',
   39        'derniers_commentaires' => 'Últimes comentaris',
   40        'derniers_podcasts' => 'Últims podcasts ',
   41        'derniers_sites' => 'Últims llocs',
  4242        'diaporama' => 'Diaporama ',
  4343        'dix_meilleurs_articles' => 'Els deu millors articles',
  4444        'dix_meilleurs_breves' => 'Les deu millors breus ',
  4545        'dix_meilleurs_commentaires' => 'Els deu millors comentaris',
  46         'doc_redacteurs' => 'Documentaci&oacute; en l&iacute;nia per als escriptors de EVA-Web ',
   46        'doc_redacteurs' => 'Documentació en línia per als escriptors de EVA-Web ',
  4747        'document' => 'Document',
  4848        'documents_joints' => 'Documents adjunts',
   
  6262
  6363        // G
  64         'galaxie_spip' => 'La gal&agrave;xia SPIP ',
   64        'galaxie_spip' => 'La galàxia SPIP ',
  6565        'go' => 'anar',
  6666
   
  6969        'identifier' => 'Esteu autenticats ',
  7070        'il_y_a' => 'Hi ha',
  71         'il_y_a1' => 'signatura (es) a aquesta petici&oacute;. ',
   71        'il_y_a1' => 'signatura (es) a aquesta petició. ',
  7272        'il_y_a2' => 'Hi ha un total de ',
  7373        'il_y_a3' => 'article(s).<br /> Aquest bloc en mostra ',
  7474        'il_y_a4' => 'autor(s).<br /> Aquest bloc en mostra',
  7575        'il_y_a5' => 'breu(s).<br /> Aquest bloc en mostra',
  76         'inscription' => 'Inscripci&oacute;',
   76        'inscription' => 'Inscripció',
  7777
  7878        // J
   
  9393
  9494        // L
  95         'lancer_diaporama' => 'Llan&ccedil;ar el Diaporama',
  96         'lien_externe' => 'Enlla&ccedil; extern al lloc, s\'obre en una nova finestra',
  97         'lire_suite' => 'Llegir la continuaci&oacute;',
   95        'lancer_diaporama' => 'Llançar el Diaporama',
   96        'lien_externe' => 'Enllaç extern al lloc, s\'obre en una nova finestra',
   97        'lire_suite' => 'Llegir la continuació',
  9898
  9999        // M
   
  103103        'm12' => 'desembre',
  104104        'm2' => 'febrer',
  105         'm3' => 'mar&ccedil;',
   105        'm3' => 'març',
  106106        'm4' => 'abril',
  107107        'm5' => 'maig',
   
  110110        'm8' => 'agost',
  111111        'm9' => 'setembre',
  112         'meme_rubrique' => 'En aquesta secci&oacute;',
   112        'meme_rubrique' => 'En aquesta secció',
  113113        'mentions' => 'Mencions',
  114         'mentions_adresse' => 'Adre&ccedil;a: ',
  115         'mentions_directeur_publication' => 'Director de la publicaci&oacute;: ',
  116         'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Aquest lloc es basa en la legislaci&oacute; francesa i internacional pel que fa als drets d\'autor i a la propietat intel&middot;lectual.</p>
  117  <p>Estan reservats tots els drets de reproducci&oacute;.</p>',
   114        'mentions_adresse' => 'Adreça: ',
   115        'mentions_directeur_publication' => 'Director de la publicació: ',
   116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Aquest lloc es basa en la legislació francesa i internacional pel que fa als drets d\'autor i a la propietat intel·lectual.</p>
   117 <p>Estan reservats tots els drets de reproducció.</p>',
  118118        'mentions_droit_auteur_titre' => 'Drets d\'autors: ',
  119119        'mentions_legales' => 'Mencions legals',
  120         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Aquest lloc cont&eacute; enlla&ccedil;os que permeten l\'acc&eacute;s a llocs que no s&oacute;n editats pel responsable d\'aquest lloc.</p>
  121  <p>En conseq&uuml;&egrave;ncia, el director de publicaci&oacute; no pot ser responsable del contingut dels llocs als que l\'internauta podria tenir acc&eacute;s.</p>
  122  <p>Est&agrave; totalment prohibit recollir i utilitzar les informacions que hi ha disponibles al lloc amb finalitats comercials.</p>
  123  <p>Aquesta prohibici&oacute; s\'est&eacute;n sobretot, sense que la llista sigui limitativa, a qualsevol element de redaccional que hi hagi al lloc, a la presentaci&oacute; de pantalles, al programari necessari per les explicacions, als logos, imatges, fotos, gr&agrave;fics, de qualsevol tipus.</p>',
  124         'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Enlla&ccedil;os: ',
  125         'mentions_liens_texte' => '<p>Excepte els llocs que difonguin informacions i/o continguts que tinguin un car&agrave;cter il&middot;legal i/o un car&agrave;cter pol&iacute;tic, religi&oacute;s, pornogr&agrave;fic, xen&ograve;fob, podeu crear un enlla&ccedil; des del vostre lloc cap al nostre Lloc Web.</p>
  126  <p>La publicaci&oacute; de l\'enlla&ccedil; no autoritza de cap manera la reproducci&oacute; d\'elements del Lloc o la presentaci&oacute; a tercers indrets d\'elements del Lloc en forma de Frame o sistema similar.</p>
  127  <p>Finalment, la publicaci&oacute; de l\'enlla&ccedil; no autoritza, en cap cas, l\'enviament de missatges escrits pr&egrave;viament a un correu electr&ograve;nic vinculat al Lloc o la publicaci&oacute; d\'un sistema que permeti l\'enviament massiu de missatges sigui quina sigui la seva naturalesa. </p>
  128  <p>Estan reservats tots els drets de reproducci&oacute;.</p>',
  129         'mentions_liens_titre' => 'Enlla&ccedil;os cap aquest lloc: ',
   120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Aquest lloc conté enllaços que permeten l\'accés a llocs que no són editats pel responsable d\'aquest lloc.</p>
   121 <p>En conseqüència, el director de publicació no pot ser responsable del contingut dels llocs als que l\'internauta podria tenir accés.</p>
   122 <p>Està totalment prohibit recollir i utilitzar les informacions que hi ha disponibles al lloc amb finalitats comercials.</p>
   123 <p>Aquesta prohibició s\'estén sobretot, sense que la llista sigui limitativa, a qualsevol element de redaccional que hi hagi al lloc, a la presentació de pantalles, al programari necessari per les explicacions, als logos, imatges, fotos, gràfics, de qualsevol tipus.</p>',
   124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Enllaços: ',
   125        'mentions_liens_texte' => '<p>Excepte els llocs que difonguin informacions i/o continguts que tinguin un caràcter il·legal i/o un caràcter polític, religiós, pornogràfic, xenòfob, podeu crear un enllaç des del vostre lloc cap al nostre Lloc Web.</p>
   126 <p>La publicació de l\'enllaç no autoritza de cap manera la reproducció d\'elements del Lloc o la presentació a tercers indrets d\'elements del Lloc en forma de Frame o sistema similar.</p>
   127 <p>Finalment, la publicació de l\'enllaç no autoritza, en cap cas, l\'enviament de missatges escrits prèviament a un correu electrònic vinculat al Lloc o la publicació d\'un sistema que permeti l\'enviament massiu de missatges sigui quina sigui la seva naturalesa. </p>
   128 <p>Estan reservats tots els drets de reproducció.</p>',
   129        'mentions_liens_titre' => 'Enllaços cap aquest lloc: ',
  130130        'mentions_logo_cddp74' => 'Lloc oficial del CDDP74',
  131         'mentions_logo_citic' => 'Centre de la Inform&agrave;tica i les TIC de l\'Haute-Savoie (ex CRI74)',
  132         'mentions_logo_edres' => 'Educaci&oacute; Xarxa Haute-Savoie, projecte departamental',
   131        'mentions_logo_citic' => 'Centre de la Informàtica i les TIC de l\'Haute-Savoie (ex CRI74)',
   132        'mentions_logo_edres' => 'Educació Xarxa Haute-Savoie, projecte departamental',
  133133        'mentions_logo_eva' => 'Lloc oficial del projecte eva-web',
  134134        'mentions_logo_spip' => 'Lloc oficial d\'SPIP',
  135135        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, lloc de la comunitat educativa',
  136         'mentions_lois' => 'En virtut de la "loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique" (LCEN) del 21 de juny del 2004, podeu trobar aqu&iacute; les dades de l\'editor i del prove&iuml;dor que acull el lloc:',
  137         'mentions_prestataire' => 'Prove&iuml;dor que assegura l\'emmagatzematge directe i permanent: ',
   136        'mentions_lois' => 'En virtut de la "loi pour la confiance dans l\'économie numérique" (LCEN) del 21 de juny del 2004, podeu trobar aquí les dades de l\'editor i del proveïdor que acull el lloc:',
   137        'mentions_prestataire' => 'Proveïdor que assegura l\'emmagatzematge directe i permanent: ',
  138138        'mentions_qualite' => 'Qualitat: ',
  139         'mentions_qui_texte' => '<p>Origin&agrave;riament <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  140  correspon a un projecte de portal d\'Intranet d\'Establiment, instal&middot;lat als servidors <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
  141  <p>Aquesta versi&oacute;, lleugerament adaptada, permet a una escola o a un establiment implementar un lloc Web col&middot;laboratiu, proposant diferents models de publicaci&oacute; (article, &agrave;lbum de fotos, diaporama ...) </p>
  142  <p>Si voleu m&eacute;s informaci&oacute; sobre el projecte <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consulteu el lloc <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
  143  <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> &eacute;s un programari lliure distribu&iuml;t sota Llic&egrave;ncia P&uacute;blica General
   139        'mentions_qui_texte' => '<p>Originàriament <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   140 correspon a un projecte de portal d\'Intranet d\'Establiment, instal·lat als servidors <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
   141 <p>Aquesta versió, lleugerament adaptada, permet a una escola o a un establiment implementar un lloc Web col·laboratiu, proposant diferents models de publicació (article, àlbum de fotos, diaporama ...) </p>
   142 <p>Si voleu més informació sobre el projecte <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consulteu el lloc <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
   143 <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> és un programari lliure distribuït sota Llicència Pública General
  144144 <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License o GPL)</a>
  145  concebut per funcionar a partir de l\'aplicaci&oacute; <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   145 concebut per funcionar a partir de l\'aplicació <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
  146146 <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
  147147        'mentions_qui_titre' => 'EVA, per qui, per a qui?',
  148         'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'edici&oacute;: ',
   148        'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'edició: ',
  149149        'mentions_site' => 'Lloc Internet de: ',
  150150        'mentions_webmestre' => 'Webmestre: ',
  151151        'meteo' => 'Temps',
  152         'meteo_info' => 'Informacions geogr&agrave;fiques',
  153         'meteo_previsions' => 'Previsi&oacute; del temps',
   152        'meteo_info' => 'Informacions geogràfiques',
   153        'meteo_previsions' => 'Previsió del temps',
  154154        'mis_a_jour' => 'Modificat:',
  155155        'mot_cle' => 'Paraules clau',
  156         'multilinguisme' => 'Mostrar el men&uacute; de llengua d\'EVA-web a les p&agrave;gines p&uacute;bliques?',
   156        'multilinguisme' => 'Mostrar el menú de llengua d\'EVA-web a les pàgines públiques?',
  157157        'multilinguisme_article' => 'Aquest article en:',
  158158
   
  161161
  162162        // P
  163         'page_bas' => 'Peu de p&agrave;gina',
  164         'page_haut' => 'Cap&ccedil;alera',
  165         'pages' => 'P&agrave;gines',
   163        'page_bas' => 'Peu de pàgina',
   164        'page_haut' => 'Capçalera',
   165        'pages' => 'Pàgines',
  166166        'par' => 'Per:',
  167167        'partenaires' => 'Socis',
   
  175175        // R
  176176        'rechercher' => 'Cercar',
  177         'redaction' => 'Redacci&oacute;',
   177        'redaction' => 'Redacció',
  178178        'replier' => 'Tornar a plegar',
  179179        'resultats' => 'Resultats',
   
  183183        'sites' => 'Altres llocs:',
  184184        'sites_references' => 'Llocs referenciats',
  185         'sites_rubrique' => 'Llocs de la secci&oacute;',
  186         'sites_syndic' => 'Llocs sindicats de la secci&oacute;',
  187         'sous_rubrique' => 'Subsecci&oacute; ',
   185        'sites_rubrique' => 'Llocs de la secció',
   186        'sites_syndic' => 'Llocs sindicats de la secció',
   187        'sous_rubrique' => 'Subsecció ',
  188188        'statut_admin' => 'Estatus: Administrador<br />',
  189189        'statut_redac' => 'Estatus: Redactor',
   
  195195
  196196        // T
  197         'texte_page_404' => '<em>Ho sentim!</em><br />La p&agrave;gina que busqueu no existeix.',
   197        'texte_page_404' => '<em>Ho sentim!</em><br />La pàgina que busqueu no existeix.',
  198198        'tous_droits' => 'Reservats tots els drets',
  199199        'tous_les_auteurs' => 'Tots els autors',
   
  202202        'version_eva' => 'EVA-Web 4.1 ',
  203203        'visites' => 'Visites',
  204         'voir_en_ligne' => 'Veure en l&iacute;nia:',
  205         'voir_image' => 'Veure la imatge m&eacute;s gran',
  206         'vous_etes_ici' => 'Esteu aqu&iacute;:',
   204        'voir_en_ligne' => 'Veure en línia:',
   205        'voir_image' => 'Veure la imatge més gran',
   206        'vous_etes_ici' => 'Esteu aquí:',
  207207
  208208        // Z
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_de.php

  r44508 r45804  
  99
  1010        // A
  11         'acces_restreint' => 'eingeschr&auml;nkte Zone',
   11        'acces_restreint' => 'eingeschränkte Zone',
  1212        'accueil' => 'Homepage',
  1313        'agenda' => 'Kalender',
  1414        'aide' => 'Hilfe',
  15         'article_complet' => 'Schlie&szlig;en Sie Artikel ab',
   15        'article_complet' => 'Schließen Sie Artikel ab',
  1616        'article_precedent' => 'vorhergehend artikel',
  1717        'article_precedent_premier' => 'erster Artikel',
   
  1919        'article_suivant_dernier' => 'letzter Artikel',
  2020        'articles' => 'Artikel',
  21         'aucun_evenement' => 'er nicht dort dieser Monat im Kalender vorgesehene Ereigni&szlig;e',
  22         'aucun_resultat_pour' => 'nicht Ergebni&szlig;e f&uuml;r Pr&auml;zedenzfall',
   21        'aucun_evenement' => 'er nicht dort dieser Monat im Kalender vorgesehene Ereigniße',
   22        'aucun_resultat_pour' => 'nicht Ergebniße für Präzedenzfall',
  2323
  2424        // B
  2525        'breves' => 'Nachrichten',
  26         'breves_rubrique' => 'Nachrichten f&uuml;r dieses Kapitel',
   26        'breves_rubrique' => 'Nachrichten für dieses Kapitel',
  2727
  2828        // C
  2929        'contact' => 'Kontakt',
  30         'copyright_eva' => 'und Gebrauch&szlig;chablone',
   30        'copyright_eva' => 'und Gebrauchßchablone',
  3131        'copyright_spip' => 'Diese Site wird vorbei gehandhabt',
  3232
   
  3434        'de_cet_auteur' => 'von diesem Autor',
  3535        'deconnecter' => 'Logout',
  36         'derniere_mise_a_jour' => 'Sp&auml;teste Updates',
  37         'dernieres_breves' => 'sp&auml;teste Nachrichten',
   36        'derniere_mise_a_jour' => 'Späteste Updates',
   37        'dernieres_breves' => 'späteste Nachrichten',
  3838        'derniers_articles' => 'Letzte Artikel',
  39         'derniers_commentaires' => 'sp&auml;teste Kommentare',
  40         'derniers_podcasts' => 'die sp&auml;testen poscasts',
   39        'derniers_commentaires' => 'späteste Kommentare',
   40        'derniers_podcasts' => 'die spätesten poscasts',
  4141        'derniers_sites' => 'Letzte Sites',
  42         'diaporama' => 'Diavorf&uuml;hrung',
   42        'diaporama' => 'Diavorführung',
  4343        'dix_meilleurs_articles' => 'Artikel der Spitze zehn',
  4444        'dix_meilleurs_breves' => 'Nachrichten der Spitzen-zehn',
  4545        'dix_meilleurs_commentaires' => 'Kommentare der Spitze zehn',
  46         'doc_redacteurs' => 'Auf Zeile Dokumente f&uuml;r die Verfa&szlig;er, die EVA_Red verwenden',
   46        'doc_redacteurs' => 'Auf Zeile Dokumente für die Verfaßer, die EVA_Red verwenden',
  4747        'document' => 'Dokument',
  48         'documents_joints' => 'Auh&auml;nge',
   48        'documents_joints' => 'Auhänge',
  4949
  5050        // E
  5151        'erreur_404' => 'Fehler 404',
  5252        'evenement_aucun' => 'Es gibt kein invisaged Ereignis dieser Monat im Tagebuch',
  53         'evenements_a_venir' => 'Ereigni&szlig;e zum zu kommen',
  54         'evenements_du' => 'Ereigni&szlig;e f&uuml;r',
  55         'evenements_passes' => 'Letzte Ereigni&szlig;e',
  56         'evenements_passes_aucun' => 'Es gibt nein Vergangenheitsereigni&szlig;e im Tagebuch',
   53        'evenements_a_venir' => 'Ereigniße zum zu kommen',
   54        'evenements_du' => 'Ereigniße für',
   55        'evenements_passes' => 'Letzte Ereigniße',
   56        'evenements_passes_aucun' => 'Es gibt nein Vergangenheitsereigniße im Tagebuch',
  5757
  5858        // F
  59         'fermer_fenetre' => 'Schlie&szlig;en Sie das Fenster',
   59        'fermer_fenetre' => 'Schließen Sie das Fenster',
  6060        'feuilleter_livre' => 'Blatt durch das Buch',
  6161        'form_pet_message_commentaire' => 'einen Kommentar? ',
   
  6767        // I
  6868        'icone_eva' => 'EVA-Web 4 Icon',
  69         'identifier' => 'Sie werden angeschlo&szlig;en',
   69        'identifier' => 'Sie werden angeschloßen',
  7070        'il_y_a' => 'Es gibt',
  7171        'il_y_a1' => 'Kennzeichnen Sie herein diese Petition',
   
  9393
  9494        // L
  95         'lancer_diaporama' => '&ouml;ffnen Sie Diavorf&uuml;hrung',
  96         'lien_externe' => 'Externes Link, &ouml;ffnen sich im neuen Fenster',
   95        'lancer_diaporama' => 'öffnen Sie Diavorführung',
   96        'lien_externe' => 'Externes Link, öffnen sich im neuen Fenster',
  9797        'lire_suite' => 'Lesen Sie mehr',
  9898
   
  103103        'm12' => 'Dezember',
  104104        'm2' => 'Februar',
  105         'm3' => 'M&auml;rz',
   105        'm3' => 'März',
  106106        'm4' => 'April',
  107107        'm5' => 'Mai',
   
  111111        'm9' => 'September',
  112112        'meme_rubrique' => 'In diesem Kapitel',
  113         'mentions' => 'Erw&auml;hnungen',
   113        'mentions' => 'Erwähnungen',
  114114        'mentions_adresse' => 'Adresse:',
  115115        'mentions_directeur_publication' => 'Chefredakteur:',
  116116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Diese Website unterliegt nationalem und internationalem Urheberrecht.</p>
  117  <p>Die Wiedergabe der Inhalte in einem anderen Kontext bed&uuml;rfen der Ausdr&uuml;cklichen Zustimmung der Autoren.</p>',
   117 <p>Die Wiedergabe der Inhalte in einem anderen Kontext bedürfen der Ausdrücklichen Zustimmung der Autoren.</p>',
  118118        'mentions_droit_auteur_titre' => 'Urheberrechte:',
  119         'mentions_legales' => 'Legale Erw&auml;hnungen',
  120         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Unsere Website enth&auml;lt Links zu anderen Sites, die nicht vom Herausgeber unserer Website herausgegeben werden.</p>
  121 <p>Der Herausgeber unserer Website ist deshalb nicht f&uuml;r die Inhalte von Websites verantwortlich, die &uuml;ber Links zug&auml;nglich gemacht werden.</p>
  122 <p>Es ist ausdr&uuml;cklich untersagt, die Inhalte dieser Website zu kommerziellen Zwecken zu &uuml;bernehmen und zu verwenden.</p>
  123 <p>Diese Nutzungsenschr&auml;nkung bezieht sich insbesondere aber nicht ausschlie&szlig;lich auf alle redaktionellen Teile, das Screendesign, auf die verwendete Software, Logos, Bilder, Fotos und Grafiken unabh&auml;ngig von ihrer Art und Gestaltung.</p>',
   119        'mentions_legales' => 'Legale Erwähnungen',
   120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Unsere Website enthält Links zu anderen Sites, die nicht vom Herausgeber unserer Website herausgegeben werden.</p>
   121<p>Der Herausgeber unserer Website ist deshalb nicht für die Inhalte von Websites verantwortlich, die über Links zugänglich gemacht werden.</p>
   122<p>Es ist ausdrücklich untersagt, die Inhalte dieser Website zu kommerziellen Zwecken zu übernehmen und zu verwenden.</p>
   123<p>Diese Nutzungsenschränkung bezieht sich insbesondere aber nicht ausschließlich auf alle redaktionellen Teile, das Screendesign, auf die verwendete Software, Logos, Bilder, Fotos und Grafiken unabhängig von ihrer Art und Gestaltung.</p>',
  124124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Hyperlinks:',
  125         'mentions_liens_texte' => '<p>Sie d&uuml;rfen Links zu dieser Websites setzen, es sei denn, diese Links erscheinen auf Websites, die Inhalte folgender Art verbreiten: Illegale Inhalte, politische, religi&ouml;se, pornografische oder ausl&auml;nderfeindliche Inhalte.</p>
  126 <p>Eine Linksetzung rechtfertigt in keiner Weise die &Uuml;bernahme von Inhalten dieser Website oder ihre Einbindung in andere Websites mittels Frames oder &auml;hnlicher Systeme.</p>
  127 <p>Eine Linksetzung f&uuml;hrt auch nicht zur Erlaubnis vorgefertigte Mails an Adressen dieser Website oder ihre &Uuml;bernahme in Systeme f&uuml;r Massenversand, unabh&auml;ngig vom Inhalt der Mails.</p>
   125        'mentions_liens_texte' => '<p>Sie dürfen Links zu dieser Websites setzen, es sei denn, diese Links erscheinen auf Websites, die Inhalte folgender Art verbreiten: Illegale Inhalte, politische, religiöse, pornografische oder ausländerfeindliche Inhalte.</p>
   126<p>Eine Linksetzung rechtfertigt in keiner Weise die Übernahme von Inhalten dieser Website oder ihre Einbindung in andere Websites mittels Frames oder ähnlicher Systeme.</p>
   127<p>Eine Linksetzung führt auch nicht zur Erlaubnis vorgefertigte Mails an Adressen dieser Website oder ihre Übernahme in Systeme für Massenversand, unabhängig vom Inhalt der Mails.</p>
  128128<p>Alle Rechte vorbehalten.</p>',
  129129        'mentions_liens_titre' => 'Hyperlinks zu dieser Website:',
  130130        'mentions_logo_cddp74' => 'Offizielle Website des CDDP74',
  131131        'mentions_logo_citic' => 'Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
  132         'mentions_logo_edres' => '&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental',
   132        'mentions_logo_edres' => 'Éducation Réseau Haute-Savoie, projet départemental',
  133133        'mentions_logo_eva' => 'Offizielle Seite des Projekts Eva-Web',
  134134        'mentions_logo_spip' => 'Offizielle Seite von SPIP',
  135         'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, die Website der p&auml;dagogischen SPIP-Gemeinde',
  136         'mentions_lois' => 'Angaben zu Herausgeber und Hoster dieser Website gem&auml;&szlig; dem Gesetz &uuml;ber "confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique" (LCEN)vom 21.6.2004:',
  137         'mentions_prestataire' => 'Dienstleister f&uuml;r direkte und dauerhafte Speicherung:',
  138         'mentions_qualite' => 'Qualit&auml;t:',
  139         'mentions_qui_texte' => '<p>Urspr&uuml;nglich war <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  140 ein Projekt f&uuml;r ein Intranetportal, welches auf Servern von<a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a> gehostet wurde.</p>
  141 <p>Die vorliegende Version erm&ouml;glicht es Bildungseinrichtungen, eine kollaborative
  142 Website f&uuml;r unterschiedliche Inhalte (Artikel, Fotoalben, Diaporamen usw.) zu betreiben.</p>
   135        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, die Website der pädagogischen SPIP-Gemeinde',
   136        'mentions_lois' => 'Angaben zu Herausgeber und Hoster dieser Website gemäß dem Gesetz über "confiance dans l\'économie numérique" (LCEN)vom 21.6.2004:',
   137        'mentions_prestataire' => 'Dienstleister für direkte und dauerhafte Speicherung:',
   138        'mentions_qualite' => 'Qualität:',
   139        'mentions_qui_texte' => '<p>Ursprünglich war <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   140ein Projekt für ein Intranetportal, welches auf Servern von<a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a> gehostet wurde.</p>
   141<p>Die vorliegende Version ermöglicht es Bildungseinrichtungen, eine kollaborative
   142Website für unterschiedliche Inhalte (Artikel, Fotoalben, Diaporamen usw.) zu betreiben.</p>
  143143<p>Weitere Informationen finden sie unter dieser Adresse: <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a></p>
  144144<p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> ist ein Programm unter der freien GPL-Lizenz
   
  146146und basiert auf dem Programm  <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
  147147<div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
  148         'mentions_qui_titre' => 'EVA, von wem, f&uuml;r wen?',
   148        'mentions_qui_titre' => 'EVA, von wem, für wen?',
  149149        'mentions_responsable_edition' => 'Verantwortlicher Redakteur:',
  150150        'mentions_site' => 'Website von: ',
   
  154154        'meteo_previsions' => 'Wettervorhersage',
  155155        'mis_a_jour' => 'Aktualisierend : ',
  156         'mot_cle' => 'Schl&uuml;&szlig;elw&ouml;rter',
  157         'multilinguisme' => 'Das SprachMen&uuml; von Eva-Netz in den &ouml;ffentlichen Seiten anschlagen?',
   156        'mot_cle' => 'Schlüßelwörter',
   157        'multilinguisme' => 'Das SprachMenü von Eva-Netz in den öffentlichen Seiten anschlagen?',
  158158        'multilinguisme_article' => 'Dieser Artikel in :',
  159159
   
  171171        'podcasts_rss' => 'Podcasts und RSS',
  172172        'post_scriptum' => 'Posten-scriptum',
  173         'pour' => 'f&uuml;r',
  174         'publie' => 'Ver&ouml;ffentlicht',
   173        'pour' => 'für',
   174        'publie' => 'Veröffentlicht',
  175175
  176176        // R
   
  183183        'site' => 'Site',
  184184        'sites' => 'Andere Sites :',
  185         'sites_references' => 'Bezug&szlig;ites',
  186         'sites_rubrique' => 'Sites f&uuml;r dieses Kapitel',
   185        'sites_references' => 'Bezugßites',
   186        'sites_rubrique' => 'Sites für dieses Kapitel',
  187187        'sites_syndic' => 'organisierten Sites gewerkschaftlich',
  188188        'sous_rubrique' => 'Unterabschnitt',
  189189        'statut_admin' => 'Status : Manager',
  190         'statut_redac' => 'Status : Verfa&szlig;er',
   190        'statut_redac' => 'Status : Verfaßer',
  191191        'statut_visit' => 'Status : Besucher',
  192192        'sur_le_web' => 'Auf dem Web',
   
  198198        'texte_page_404' => '<em>Traurig!</em></br>Diese Seite existiert nicht.',
  199199        'tous_droits' => 'Alle Rechte vorbehalten',
  200         'tous_les_auteurs' => 'Alle Verfa&szlig;er',
   200        'tous_les_auteurs' => 'Alle Verfaßer',
  201201
  202202        // V
   
  204204        'visites' => 'Besuche',
  205205        'voir_en_ligne' => 'Sehen Sie auf dem Web',
  206         'voir_image' => 'Sehen Sie, da&szlig; die Abbildung mit urspr&uuml;nglicher Gr&ouml;&szlig;e',
   206        'voir_image' => 'Sehen Sie, daß die Abbildung mit ursprünglicher Größe',
  207207        'vous_etes_ici' => 'Sie sind hier',
  208208
  209209        // Z
  210         'zone' => 'Gesch&uuml;tzte Zone'
   210        'zone' => 'Geschützte Zone'
  211211);
  212212
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_es.php

  r44508 r45804  
  1313        'agenda' => 'Agenda',
  1414        'aide' => 'Ayuda',
  15         'article_complet' => 'Art&iacute;culo entero',
   15        'article_complet' => 'Artículo entero',
  1616        'article_precedent' => 'Precedente',
  1717        'article_precedent_premier' => 'Primero',
  1818        'article_suivant' => 'Siguiente',
  19         'article_suivant_dernier' => '&Uacute;ltimo art&iacute;culo',
  20         'articles' => 'Art&iacute;culos',
  21         'aucun_evenement' => 'No hay ning&uacute;n acontecimiento previsto durante este mes en el orden del d&iacute;a',
  22         'aucun_resultat_pour' => 'Ning&uacute;n resultado para',
   19        'article_suivant_dernier' => 'Último artículo',
   20        'articles' => 'Artículos',
   21        'aucun_evenement' => 'No hay ningún acontecimiento previsto durante este mes en el orden del día',
   22        'aucun_resultat_pour' => 'Ningún resultado para',
  2323
  2424        // B
  2525        'breves' => 'Noticias cortas',
  26         'breves_rubrique' => 'Noticias cortas de la secci&oacute;',
   26        'breves_rubrique' => 'Noticias cortas de la secció',
  2727
  2828        // C
  2929        'contact' => 'Contacto',
  3030        'copyright_eva' => 'y utiliza el esqueleto',
  31         'copyright_spip' => 'Este sitio web est&aacute; administrado con',
   31        'copyright_spip' => 'Este sitio web está administrado con',
  3232
  3333        // D
  3434        'de_cet_auteur' => 'de este autor',
  3535        'deconnecter' => 'Desconectarse',
  36         'derniere_mise_a_jour' => '&Uacute;ltimas actualizaciones',
  37         'dernieres_breves' => 'Los &uacute;ltimos art&iacute;culos cortos',
  38         'derniers_articles' => 'Los &uacute;ltimos art&iacute;culos',
  39         'derniers_commentaires' => 'Los &uacute;ltimos comentarios',
  40         'derniers_podcasts' => '&Uacute;ltimos podcasts',
  41         'derniers_sites' => '&Uacute;ltimos sitios',
   36        'derniere_mise_a_jour' => 'Últimas actualizaciones',
   37        'dernieres_breves' => 'Los últimos artículos cortos',
   38        'derniers_articles' => 'Los últimos artículos',
   39        'derniers_commentaires' => 'Los últimos comentarios',
   40        'derniers_podcasts' => 'Últimos podcasts',
   41        'derniers_sites' => 'Últimos sitios',
  4242        'diaporama' => 'Diaporama',
  43         'dix_meilleurs_articles' => 'Los diez mejores art&iacute;culos',
   43        'dix_meilleurs_articles' => 'Los diez mejores artículos',
  4444        'dix_meilleurs_breves' => 'Las diez mejores noticias cortas',
  4545        'dix_meilleurs_commentaires' => 'Los diez mejores comentarios',
  46         'doc_redacteurs' => 'Documentaci&oacute;n en l&iacute;nea para los redactores usando EVA-Red',
   46        'doc_redacteurs' => 'Documentación en línea para los redactores usando EVA-Red',
  4747        'document' => 'Documento',
  4848        'documents_joints' => 'Documentos adjuntos',
   
  5050        // E
  5151        'erreur_404' => 'Error 404',
  52         'evenement_aucun' => 'No hay ning&uacute;n acontecimiento previsto durante este mes en el orden del d&iacute;a',
  53         'evenements_a_venir' => 'Los pr&oacute;ximos acontecimientos',
   52        'evenement_aucun' => 'No hay ningún acontecimiento previsto durante este mes en el orden del día',
   53        'evenements_a_venir' => 'Los próximos acontecimientos',
  5454        'evenements_du' => 'Los acontecimientos del',
  5555        'evenements_passes' => 'Acontecimientos pasados',
  56         'evenements_passes_aucun' => 'No hay ning&uacute;n acontecimiento pasados en este orden del d&iacute;a',
   56        'evenements_passes_aucun' => 'No hay ningún acontecimiento pasados en este orden del día',
  5757
  5858        // F
  5959        'fermer_fenetre' => 'Cerrar la ventana',
  6060        'feuilleter_livre' => 'hojear el libro',
  61         'form_pet_message_commentaire' => '&iquest;un comentario?',
   61        'form_pet_message_commentaire' => '¿un comentario?',
  6262
  6363        // G
   
  6969        'identifier' => 'Usted se ha autentificado',
  7070        'il_y_a' => 'Hay',
  71         'il_y_a1' => 'firma(s) para esta petici&oacute;n',
   71        'il_y_a1' => 'firma(s) para esta petición',
  7272        'il_y_a2' => 'Se encuentra en total',
  73         'il_y_a3' => 'art&iacute;culo(s).<br /> Este bloque en cartel',
   73        'il_y_a3' => 'artículo(s).<br /> Este bloque en cartel',
  7474        'il_y_a4' => 'autor(es).<br /> Este bloque en cartel',
  7575        'il_y_a5' => 'Noticia(s) cortas.<br /> Este bloque en cartel',
  76         'inscription' => 'inscripci&oacute;n',
   76        'inscription' => 'inscripción',
  7777
  7878        // J
  7979        'j1' => 'lu',
  8080        'j2' => 'ma',
  81         'j3' => 'mi&eacute;r',
   81        'j3' => 'miér',
  8282        'j4' => 'ju',
  8383        'j5' => 'vi',
  84         'j6' => 's&aacute;',
   84        'j6' => 'sá',
  8585        'j7' => 'do',
  8686        'jo1' => 'Lunes',
  8787        'jo2' => 'Martes',
  88         'jo3' => 'Mi&eacute;rcoles',
   88        'jo3' => 'Miércoles',
  8989        'jo4' => 'Jueves',
  9090        'jo5' => 'Viernes',
  91         'jo6' => 'S&aacute;bado',
   91        'jo6' => 'Sábado',
  9292        'jo7' => 'Domingo',
  9393
   
  9595        'lancer_diaporama' => 'Abrir el Diaporama',
  9696        'lien_externe' => 'Enlace exterior al sitio, se abre en una nueva ventana',
  97         'lire_suite' => 'Leer m&aacute;s',
   97        'lire_suite' => 'Leer más',
  9898
  9999        // M
   
  110110        'm8' => 'agosto',
  111111        'm9' => 'septiembre',
  112         'meme_rubrique' => 'En la misma secci&oacute;n',
   112        'meme_rubrique' => 'En la misma sección',
  113113        'mentions' => 'Menciones',
  114         'mentions_adresse' => 'Direcci&oacute;n : ',
  115         'mentions_directeur_publication' => 'Director de la publicaci&oacute;n :',
  116         'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>este sitio est&aacute; incluido en la legislaci&oacute;n francesa e internacional sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual </p>
  117  <p>Se reservan todos los derechos de reproducci&oacute;n.</p>',
   114        'mentions_adresse' => 'Dirección : ',
   115        'mentions_directeur_publication' => 'Director de la publicación :',
   116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>este sitio está incluido en la legislación francesa e internacional sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual </p>
   117 <p>Se reservan todos los derechos de reproducción.</p>',
  118118        'mentions_droit_auteur_titre' => 'derechos de autores :',
  119119        'mentions_legales' => 'Menciones legales',
  120         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Este sitio contiene v&iacute;nculos hipertextuales que dan paso a unos sitios que no son producidos por el responsable de este sitio.</p>
  121  <p>Por consiguiente el director de publicaci&oacute;n no puede ser considerado como responsable del contenido de los sitios a los que el internauta podr&iacute;a acceder.</p>
   120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Este sitio contiene vínculos hipertextuales que dan paso a unos sitios que no son producidos por el responsable de este sitio.</p>
   121 <p>Por consiguiente el director de publicación no puede ser considerado como responsable del contenido de los sitios a los que el internauta podría acceder.</p>
  122122 <p>Queda terminantemente prohibido recoger y utilizar las informaciones disponibles en el sitio con fines comerciales.</p>
  123  <p>Esta prohibici&oacute;n se refiere, sin que el listado siguiente sea limitativo, a todos los elementos de redacci&oacute;n que se encuentran en el sitio, la presentaci&oacute;n de las pantallas, los programas inform&aacute;ticos necesarios a la explotaci&oacute;n, los logotipos, las im&aacute;genes, las fotograf&iacute;as, los gr&aacute;ficos, cualquiera sea su forma.</p>',
  124         'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'v&iacute;nculos hipertexto :',
  125         'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
  126         <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
  127         <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
  128         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>', # NEW
  129         'mentions_liens_titre' => 'V&iacute;nculos hipertexto hacia este sitio :',
   123 <p>Esta prohibición se refiere, sin que el listado siguiente sea limitativo, a todos los elementos de redacción que se encuentran en el sitio, la presentación de las pantallas, los programas informáticos necesarios a la explotación, los logotipos, las imágenes, las fotografías, los gráficos, cualquiera sea su forma.</p>',
   124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'vínculos hipertexto :',
   125        'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   126        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon la reproduction d\'éléments du Site ou la présentation sur des sites tiers d\'éléments du Site sous forme de Frame ou système apparenté.</p>
   127        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon de proposer l\'envoi d\'un message pré-rédigé à une adresse mail liée au Site ou la mise en place d\'un système permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   128        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>', # NEW
   129        'mentions_liens_titre' => 'Vínculos hipertexto hacia este sitio :',
  130130        'mentions_logo_cddp74' => 'Sitio official del CDDP74',
  131         'mentions_logo_citic' => 'Centro de Inform&aacute;tica y de las TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
  132         'mentions_logo_edres' => 'Educaci&oacute;n Red Haute-Savoie, proyecto departamental',
   131        'mentions_logo_citic' => 'Centro de Informática y de las TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
   132        'mentions_logo_edres' => 'Educación Red Haute-Savoie, proyecto departamental',
  133133        'mentions_logo_eva' => 'Sitio oficial del proyecto eva-reb',
  134134        'mentions_logo_spip' => 'Sitio oficial de SPIP',
  135135        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, sitio de la comunidad educativa ',
  136         'mentions_lois' => 'En virtud de la ley para la confianza en la econom&iacute;a num&eacute;rica (LCEN) del 21 de junio de 2004, ah&iacute; tienen los datos del editor y el prestador de servicios que acoge el sitio :',
   136        'mentions_lois' => 'En virtud de la ley para la confianza en la economía numérica (LCEN) del 21 de junio de 2004, ahí tienen los datos del editor y el prestador de servicios que acoge el sitio :',
  137137        'mentions_prestataire' => 'Prestador de servicios que garantiza el almacenamiento directo y permanente :',
  138138        'mentions_qualite' => 'Calidad :',
  139139        'mentions_qui_texte' => '<p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  140         correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   140        correspond à un projet de portail d\'Intranet d\'Établissement, installé sur
  141141        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
  142         <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
  143         en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        <p>Cette version, légèrement adaptée, permet à une école ou à un établissement de mettre
   143        en place un site web collaboratif, en proposant différents modèles de publication
  144144        (article, album photo, diaporama ...) </p>
  145145        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
  146146        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
  147         <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   147        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribué sous Licence Publique Générale
  148148        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
  149         con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   149        conçu pour fonctionner à partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
  150150        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>', # NEW
  151         'mentions_qui_titre' => '&iquest; EVA, por qui&eacute;n, par qui&eacute;n ?',
  152         'mentions_responsable_edition' => 'Director de la redacci&oacute;n :',
   151        'mentions_qui_titre' => '¿ EVA, por quién, par quién ?',
   152        'mentions_responsable_edition' => 'Director de la redacción :',
  153153        'mentions_site' => 'Sitio Internet de : ',
  154154        'mentions_webmestre' => 'Webmaster :',
  155155        'meteo' => 'Meteo',
  156         'meteo_info' => 'Informaciones geogr&aacute;ficas',
  157         'meteo_previsions' => 'predicciones meteol&oacute;gicas',
  158         'mis_a_jour' => 'Actualizaci&oacute;n :',
   156        'meteo_info' => 'Informaciones geográficas',
   157        'meteo_previsions' => 'predicciones meteológicas',
   158        'mis_a_jour' => 'Actualización :',
  159159        'mot_cle' => 'Palabra clave',
  160         'multilinguisme' => '&iquest;Indicar la carta de lengua de EVA-red en las p&aacute;ginas p&uacute;blicas?',
  161         'multilinguisme_article' => 'Este art&iacute;culo en:',
   160        'multilinguisme' => '¿Indicar la carta de lengua de EVA-red en las páginas públicas?',
   161        'multilinguisme_article' => 'Este artículo en:',
  162162
  163163        // N
   
  165165
  166166        // P
  167         'page_bas' => 'p&aacute;gina abajo',
  168         'page_haut' => 'p&aacute;gina arriba',
   167        'page_bas' => 'página abajo',
   168        'page_haut' => 'página arriba',
  169169        'pages' => 'P&aacute:ginas',
  170170        'par' => 'Por :',
   
  179179        // R
  180180        'rechercher' => 'Buscar',
  181         'redaction' => 'Redacci&oacute;n',
   181        'redaction' => 'Redacción',
  182182        'replier' => 'Doblar',
  183183        'resultats' => 'Resultados',
   
  187187        'sites' => 'otros sitios :',
  188188        'sites_references' => 'Sitios referenciados',
  189         'sites_rubrique' => 'Los sitios de la secci&oacute;n',
   189        'sites_rubrique' => 'Los sitios de la sección',
  190190        'sites_syndic' => 'Sitios sindicados',
  191         'sous_rubrique' => 'subdivisi&oacute;n de secci&oacute;n',
   191        'sous_rubrique' => 'subdivisión de sección',
  192192        'statut_admin' => 'Estatuto : Administrador',
  193193        'statut_redac' => 'Estatuto : Redactor',
   
  199199
  200200        // T
  201         'texte_page_404' => '<em> &iexcl; l&aacutestima !</em><br />La p&aacute;gina que Usted trata de leer ya no existe.',
   201        'texte_page_404' => '<em> ¡ l&aacutestima !</em><br />La página que Usted trata de leer ya no existe.',
  202202        'tous_droits' => 'Todos derechos reservados',
  203203        'tous_les_auteurs' => 'Todos los autores',
   
  206206        'version_eva' => 'EVA-Web 4.1',
  207207        'visites' => 'Visitas',
  208         'voir_en_ligne' => 'Ver en l&iacute;nea :',
   208        'voir_en_ligne' => 'Ver en línea :',
  209209        'voir_image' => 'Ver la imagen en modo normal',
  210         'vous_etes_ici' => 'Usted est&aacute; aqu&iacute; :',
   210        'vous_etes_ici' => 'Usted está aquí :',
  211211
  212212        // Z
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_fa.php

  r44508 r45804  
  99
  1010        // A
  11         'acces_restreint' => '&#1583;&#1587;&#1578;&#1585;&#1587;&#1610; &#1605;&#1581;&#1583;&#1608;&#1583;',
  12         'accueil' => '&#1589;&#1601;&#1581;&#1607;&#8204;&#1610; &#1662;&#1584;&#1610;&#1585;&#1588;',
  13         'agenda' => '&#1585;&#1608;&#1586;&#1606;&#1608;&#1610;&#1587;',
  14         'aide' => '&#1603;&#1605;&#1603;',
  15         'article_complet' => '&#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1575;&#1578; &#1603;&#1575;&#1605;&#1604; ',
  16         'article_precedent' => '&#1662;&#1610;&#1588;&#1610;',
  17         'article_precedent_premier' => '&#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;&#8204;&#1610; &#1606;&#1582;&#1587;&#1578;',
  18         'article_suivant' => '&#1662;&#1587;&#1610; ',
  19         'article_suivant_dernier' => '&#1608;&#1575;&#1662;&#1587;&#1610;&#1606; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;',
  20         'articles' => '&#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1575;&#1578; &#1603;&#1575;&#1605;&#1604; ',
  21         'aucun_evenement' => '&#1583;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606; &#1605;&#1575;&#1607; &#1607;&#1610;&#1670; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1583;&#1585; &#1585;&#1608;&#1586; &#1606;&#1608;&#1610;&#1587; &#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1576;&#1610;&#1606;&#1610; &#1606;&#1588;&#1583;&#1607;',
  22         'aucun_resultat_pour' => '&#1607;&#1610;&#1670; &#1606;&#1578;&#1610;&#1580;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; ',
   11        'acces_restreint' => 'دسترسي محدود',
   12        'accueil' => 'صفحه‌ي پذيرش',
   13        'agenda' => 'روزنويس',
   14        'aide' => 'كمك',
   15        'article_complet' => 'مقالات كامل ',
   16        'article_precedent' => 'پيشي',
   17        'article_precedent_premier' => 'مقاله‌ي نخست',
   18        'article_suivant' => 'پسي ',
   19        'article_suivant_dernier' => 'واپسين مقاله',
   20        'articles' => 'مقالات كامل ',
   21        'aucun_evenement' => 'در اين ماه هيچ برنامه‌اي در روز نويس پيش‌ بيني نشده',
   22        'aucun_resultat_pour' => 'هيچ نتيجه‌اي براي ',
  2323
  2424        // B
  25         'breves' => '&#1575;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585;',
  26         'breves_rubrique' => '&#1575;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1575;&#1610;&#1606; &#1576;&#1582;&#1588; ',
   25        'breves' => 'اخبار',
   26        'breves_rubrique' => 'اخبار براي اين بخش ',
  2727
  2828        // C
  29         'contact' => '&#1578;&#1605;&#1575;&#1587;',
  30         'copyright_eva' => '&#1608; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1575;&#1586; &#1575;&#1587;&#1603;&#1604;&#1578;',
  31         'copyright_spip' => '&#1587;&#1575;&#1582;&#1578; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1576;&#1607; &#1608;&#1587;&#1610;&#1604;&#1607;&#8204;&#1610; ',
   29        'contact' => 'تماس',
   30        'copyright_eva' => 'و استفاده از اسكلت',
   31        'copyright_spip' => 'ساخت سايت به وسيله‌ي ',
  3232
  3333        // D
  34         'de_cet_auteur' => '&#1576;&#1607; &#1608;&#1587;&#1610;&#1604;&#1607;&#8204;&#1610; &#1575;&#1610;&#1606; &#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1607;',
  35         'deconnecter' => '&#1602;&#1591;&#1593; &#1575;&#1585;&#1578;&#1576;&#1575;&#1591;',
  36         'derniere_mise_a_jour' => '&#1608;&#1575;&#1662;&#1587;&#1610;&#1606; &#1585;&#1608;&#1586;&#1570;&#1605;&#1583;&#1587;&#1575;&#1586;&#1610;',
  37         'dernieres_breves' => '&#1570;&#1582;&#1585;&#1610;&#1606; &#1575;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585;',
  38         'derniers_articles' => '&#1608;&#1575;&#1662;&#1587;&#1610;&#1606; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1575;&#1578;',
  39         'derniers_commentaires' => '&#1570;&#1582;&#1585;&#1610;&#1606; &#1606;&#1592;&#1585;&#1575;&#1578;',
  40         'derniers_podcasts' => '&#1570;&#1582;&#1585;&#1610;&#1606; &#1605;&#1581;&#1589;&#1608;&#1604;&#1575;&#1578;',
  41         'derniers_sites' => '&#1570;&#1582;&#1585;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;',
  42         'diaporama' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1610;&#1583;',
  43         'dix_meilleurs_articles' => '&#1583;&#1607; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;&#8204;&#1610; &#1576;&#1585;&#1578;&#1585;',
  44         'dix_meilleurs_breves' => '&#1583;&#1607; &#1582;&#1576;&#1585; &#1576;&#1585;&#1578;&#1585;',
  45         'dix_meilleurs_commentaires' => '&#1583;&#1607; &#1606;&#1592;&#1585; &#1576;&#1585;&#1578;&#1585;',
  46         'doc_redacteurs' => '&#1587;&#1606;&#1583;&#1607;&#1575;&#1610; &#1608;&#1589;&#1604;&#8204;&#1582;&#1591; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1711;&#1575;&#1606;&#1610; &#1603;&#1607; &#1575;&#1586; &#1575;&#1608;&#1575;_&#1608;&#1576; (EVA_Web)&#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1605;&#1610;&#8204;&#1603;&#1606;&#1606;&#1583;',
  47         'document' => '&#1587;&#1606;&#1583;',
  48         'documents_joints' => '&#1587;&#1606;&#1583;&#1607;&#1575;&#1610; &#1662;&#1610;&#1608;&#1587;&#1578;',
   34        'de_cet_auteur' => 'به وسيله‌ي اين نويسنده',
   35        'deconnecter' => 'قطع ارتباط',
   36        'derniere_mise_a_jour' => 'واپسين روزآمدسازي',
   37        'dernieres_breves' => 'آخرين اخبار',
   38        'derniers_articles' => 'واپسين مقالات',
   39        'derniers_commentaires' => 'آخرين نظرات',
   40        'derniers_podcasts' => 'آخرين محصولات',
   41        'derniers_sites' => 'آخرين سايت‌ها',
   42        'diaporama' => 'نمايش اسلايد',
   43        'dix_meilleurs_articles' => 'ده مقاله‌ي برتر',
   44        'dix_meilleurs_breves' => 'ده خبر برتر',
   45        'dix_meilleurs_commentaires' => 'ده نظر برتر',
   46        'doc_redacteurs' => 'سندهاي وصل‌خط براي نويسندگاني كه از اوا_وب (EVA_Web)استفاده مي‌كنند',
   47        'document' => 'سند',
   48        'documents_joints' => 'سندهاي پيوست',
  4949
  5050        // E
  51         'erreur_404' => '&#1582;&#1591;&#1575;&#1610; 404',
  52         'evenement_aucun' => '&#1607;&#1610;&#1580; &#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607;&#8204;&#1610; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1575;&#1610;&#1606; &#1605;&#1575;&#1607; &#1583;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606; &#1585;&#1608;&#1586;&#1606;&#1608;&#1610;&#1587; &#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1576;&#1610;&#1606;&#1610; &#1606;&#1588;&#1583;&#1607; &#1575;&#1587;&#1578;.',
  53         'evenements_a_venir' => '&#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1570;&#1578;&#1610;',
  54         'evenements_du' => '&#1576;&#1585;&#1606;&#1575;&#1605;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610;&#1616;',
  55         'evenements_passes' => '&#1585;&#1608;&#1610;&#1583;&#1575;&#1583;&#1607;&#1575;&#1610; &#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607;',
  56         'evenements_passes_aucun' => '&#1585;&#1608;&#1610;&#1583;&#1575;&#1583;&#1607;&#1575;&#1610; &#1711;&#1584;&#1588;&#1578;&#1607; &#1583;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606; &#1585;&#1608;&#1586;&#1606;&#1608;&#1610;&#1587; &#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1606;&#1610;&#1587;&#1578;.',
   51        'erreur_404' => 'خطاي 404',
   52        'evenement_aucun' => 'هيج برنامه‌ي براي اين ماه در اين روزنويس پيش‌ بيني نشده است.',
   53        'evenements_a_venir' => 'برنامه‌هاي آتي',
   54        'evenements_du' => 'برنامه‌هايِ',
   55        'evenements_passes' => 'رويدادهاي گذشته',
   56        'evenements_passes_aucun' => 'رويدادهاي گذشته در اين روزنويس موجود نيست.',
  5757
  5858        // F
  59         'fermer_fenetre' => '&#1576;&#1587;&#1578;&#1606; &#1662;&#1606;&#1580;&#1585;&#1607;',
  60         'feuilleter_livre' => '&#1608;&#1585;&#1608;&#1602; &#1586;&#1583;&#1606; &#1603;&#1578;&#1575;&#1576; ',
  61         'form_pet_message_commentaire' => '&#1610;&#1603; &#1606;&#1592;&#1585;&#1567; ',
   59        'fermer_fenetre' => 'بستن پنجره',
   60        'feuilleter_livre' => 'وروق زدن كتاب ',
   61        'form_pet_message_commentaire' => 'يك نظر؟ ',
  6262
  6363        // G
  64         'galaxie_spip' => '&#1575;&#1587;&#1662;&#1610;&#1662; &#1711;&#1604;&#1575;&#1603;&#1587;&#1610; (galaxie)',
  65         'go' => '&#1576;&#1585;&#1608;',
   64        'galaxie_spip' => 'اسپيپ گلاكسي (galaxie)',
   65        'go' => 'برو',
  6666
  6767        // I
  68         'icone_eva' => '&#1570;&#1610;&#1603;&#1608;&#1606; &#1575;&#1608;&#1575;-&#1608;&#1576; 4 (EVA-web)',
  69         'identifier' => '&#1608;&#1589;&#1604;&#8204;&#1575;&#1610;&#1583;',
  70         'il_y_a' => '&#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;',
  71         'il_y_a1' => '&#1575;&#1605;&#1590;&#1575;&#1569;&#1607;&#1575;&#1610; &#1575;&#1610;&#1606; &#1591;&#1608;&#1605;&#1575;&#1585; ',
  72         'il_y_a2' => '&#1605;&#1608;&#1580;&#1608;&#1583;&#1610; &#1576;&#1607; &#1591;&#1608;&#1585; &#1603;&#1604;&#1610; ',
  73         'il_y_a3' => '&#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;&#8204;(&#1607;&#1575;). <br />&#1575;&#1610;&#1606; &#1576;&#1604;&#1608;&#1603; &#1583;&#1585; &#1662;&#1608;&#1587;&#1578;&#1585;',
  74         'il_y_a4' => '&#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1607;&#8204;(&#1607;&#1575;). <br /> &#1575;&#1610;&#1606; &#1576;&#1604;&#1608;&#1603; &#1583;&#1585; &#1570;&#1601;&#1610;&#1588; &#1575;&#1587;&#1578;',
  75         'il_y_a5' => '&#1575;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585;. <br />&#1575;&#1610;&#1606; &#1576;&#1604;&#1608;&#1603; &#1570;&#1601;&#1610;&#1588; &#1575;&#1587;&#1578;',
  76         'inscription' => '&#1579;&#1576;&#1578; &#1606;&#1575;&#1605;',
   68        'icone_eva' => 'آيكون اوا-وب 4 (EVA-web)',
   69        'identifier' => 'وصل‌ايد',
   70        'il_y_a' => 'موجود است',
   71        'il_y_a1' => 'امضاءهاي اين طومار ',
   72        'il_y_a2' => 'موجودي به طور كلي ',
   73        'il_y_a3' => 'مقاله‌(ها). <br />اين بلوك در پوستر',
   74        'il_y_a4' => 'نويسنده‌(ها). <br /> اين بلوك در آفيش است',
   75        'il_y_a5' => 'اخبار. <br />اين بلوك آفيش است',
   76        'inscription' => 'ثبت نام',
  7777
  7878        // J
  79         'j1' => '&#1583;&#1608;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  80         'j2' => '&#1587;&#1607;&#8204;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  81         'j3' => '&#1670;&#1607;&#1575;&#1585;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  82         'j4' => '&#1662;&#1606;&#1580;&#8204;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  83         'j5' => '&#1580;&#1605;&#1593;&#1607;',
  84         'j6' => '&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  85         'j7' => '&#1610;&#1603;&#8204;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  86         'jo1' => '&#1583;&#1608;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  87         'jo2' => '&#1587;&#1607;&#8204;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  88         'jo3' => '&#1670;&#1607;&#1575;&#1585;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  89         'jo4' => '&#1662;&#1606;&#1580;&#8204;&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  90         'jo5' => '&#1580;&#1605;&#1593;&#1607;',
  91         'jo6' => '&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
  92         'jo7' => '&#1588;&#1606;&#1576;&#1607;',
   79        'j1' => 'دوشنبه',
   80        'j2' => 'سه‌شنبه',
   81        'j3' => 'چهارشنبه',
   82        'j4' => 'پنج‌شنبه',
   83        'j5' => 'جمعه',
   84        'j6' => 'شنبه',
   85        'j7' => 'يك‌شنبه',
   86        'jo1' => 'دوشنبه',
   87        'jo2' => 'سه‌شنبه',
   88        'jo3' => 'چهارشنبه',
   89        'jo4' => 'پنج‌شنبه',
   90        'jo5' => 'جمعه',
   91        'jo6' => 'شنبه',
   92        'jo7' => 'شنبه',
  9393
  9494        // L
  95         'lancer_diaporama' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1610;&#1583;',
  96         'lien_externe' => '&#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583; &#1576;&#1610;&#1585;&#1608;&#1606;&#1610;&#1548; &#1576;&#1607; &#1610;&#1603; &#1662;&#1606;&#1580;&#1585;&#1607;&#8204;&#1610; &#1580;&#1583;&#1610;&#1583;',
  97         'lire_suite' => '&#1575;&#1583;&#1575;&#1605;&#1607;',
   95        'lancer_diaporama' => 'نمايش اسلايد',
   96        'lien_externe' => 'پيوند بيروني، به يك پنجره‌ي جديد',
   97        'lire_suite' => 'ادامه',
  9898
  9999        // M
  100         'm1' => '&#1688;&#1575;&#1606;&#1608;&#1610;&#1607;',
  101         'm10' => '&#1575;&#1603;&#1578;&#1576;&#1585;',
  102         'm11' => '&#1606;&#1608;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585;',
  103         'm12' => '&#1583;&#1587;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585;',
  104         'm2' => '&#1601;&#1608;&#1585;&#1610;&#1607;',
  105         'm3' => '&#1605;&#1575;&#1585;&#1587;',
  106         'm4' => '&#1570;&#1608;&#1585;&#1610;&#1604;',
  107         'm5' => '&#1605;&#1607;',
  108         'm6' => '&#1688;&#1608;&#1574;&#1606;',
  109         'm7' => '&#1688;&#1608;&#1574;&#1610;&#1607;',
  110         'm8' => '&#1575;&#1608;&#1578;',
  111         'm9' => '&#1587;&#1662;&#1578;&#1575;&#1605;&#1576;&#1585;',
  112         'meme_rubrique' => '&#1583;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606; &#1576;&#1582;&#1588;',
  113         'mentions' => '&#1610;&#1575;&#1583;&#1583;&#1575;&#1588;&#1578;',
  114         'mentions_adresse' => '&#1606;&#1588;&#1575;&#1606;&#1610;: ',
  115         'mentions_directeur_publication' => '&#1585;&#1575;&#1607;&#1606;&#1605;&#1575;&#1610; &#1670;&#1575;&#1662; :',
  116         'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>&#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1578;&#1581;&#1578; &#1602;&#1608;&#1575;&#1606;&#1610;&#1606; &#1601;&#1585;&#1575;&#1606;&#1587;&#1608;&#1610; &#1608; &#1576;&#1610;&#1606;&#8204;&#1575;&#1604;&#1605;&#1604;&#1604;&#1610; &#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575; &#1581;&#1601;&#1575;&#1592;&#1578; &#1575;&#1586; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1608; &#1605;&#1575;&#1604;&#1603;&#1610;&#1578; &#1605;&#1593;&#1606;&#1608;&#1610; &#1605;&#1572;&#1604;&#1601;&#1575;&#1606; &#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1583;&#1575;&#1585;&#1583;.</p>
  117  <p>&#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1576;&#1575;&#1586;&#1578;&#1608;&#1604;&#1610;&#1583; &#1605;&#1581;&#1601;&#1608;&#1592; &#1575;&#1587;&#1578;.</p>',
  118         'mentions_droit_auteur_titre' => '&#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1605;&#1572;&#1604;&#1601; :',
  119         'mentions_legales' => '&#1578;&#1584;&#1603;&#1585; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602;&#1610;',
  120         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>&#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1583;&#1575;&#1585;&#1575;&#1610; &#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;&#1575;&#1610; &#1575;&#1576;&#1585;&#1605;&#1578;&#1606; &#1575;&#1587;&#1578; &#1603;&#1607; &#1583;&#1587;&#1578;&#1585;&#1587;&#1610; &#1576;&#1607; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610;&#1610; &#1585;&#1575; &#1601;&#1585;&#1575;&#1607;&#1605; &#1605;&#1610;&#8204;&#1570;&#1608;&#1585;&#1606;&#1583; &#1603;&#1607; &#1575;&#1586; &#1587;&#1575;&#1610; &#1605;&#1575;&#1604;&#1603; &#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1605;&#1606;&#1578;&#1588;&#1585; &#1606;&#1588;&#1583;&#1607;&#8204;&#1575;&#1606;&#1583;.</p>
  121 <p> &#1583;&#1585; &#1606;&#1578;&#1610;&#1580;&#1607;&#1548; &#1605;&#1583;&#1610;&#1585; &#1606;&#1588;&#1585; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1605;&#1587;&#1572;&#1604;&#1610;&#1578; &#1605;&#1581;&#1578;&#1608;&#1575;&#1610; &#1670;&#1606;&#1575;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610;&#1610; &#1585;&#1575; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; &#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607; &#1605;&#1610;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1583; &#1576;&#1607; &#1583;&#1604;&#1610;&#1604; &#1575;&#1610;&#1606; &#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583;&#8204;&#1607;&#1575; &#1575;&#1586; &#1570;&#1606;&#8204;&#1607;&#1575; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; &#1603;&#1606;&#1583;&#1548; &#1576;&#1585; &#1593;&#1607;&#1583;&#1607; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578;.</p>
  122  <p> &#1711;&#1585;&#1583;&#1570;&#1608;&#1585;&#1610; &#1608; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607;&#8204;&#1610; &#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1575;&#1585;&#1575;&#1610;&#1607; &#1588;&#1583;&#1607; &#1583;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1605;&#1602;&#1575;&#1589;&#1583; &#1578;&#1580;&#1575;&#1585;&#1610; &#1585;&#1587;&#1605;&#1575;&#1611; &#1605;&#1605;&#1606;&#1608;&#1593; &#1575;&#1587;&#1578;</p>
  123 <p>&#1575;&#1610;&#1606; &#1605;&#1605;&#1606;&#1608;&#1593;&#1610;&#1578;&#1548; &#1576;&#1583;&#1608;&#1606; &#1580;&#1575;&#1605;&#1593;&#1610;&#1578;&#1548; &#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1576; &#1587;&#1585;&#1583;&#1576;&#1610;&#1585;&#1610; &#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#1548; &#1589;&#1601;&#1581;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588;&#1711;&#1585;&#1548; &#1606;&#1585;&#1605;&#8204;&#1575;&#1601;&#1586;&#1575;&#1585;&#1607;&#1575;&#1610; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1583;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#1548; &#1608; &#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1604;&#1575;&#1711;&#8204;&#1607;&#1575;&#1548; &#1578;&#1589;&#1575;&#1608;&#1610;&#1585;&#1548; &#1593;&#1603;&#1587;&#8204;&#1607;&#1575;&#1548; &#1591;&#1585;&#1575;&#1581;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610;&#1610; &#1575;&#1586; &#1607;&#1585; &#1606;&#1608;&#1593; &#1603;&#1607; &#1583;&#1585; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1605;&#1608;&#1585;&#1583; &#1575;&#1587;&#1578;&#1601;&#1575;&#1583;&#1607; &#1602;&#1585;&#1575;&#1585; &#1711;&#1585;&#1601;&#1578;&#1607; &#1585;&#1575; &#1588;&#1575;&#1605;&#1604; &#1605;&#1610;&#8204;&#1588;&#1608;&#1583;.</p> ',
  124         'mentions_liens_hypertexte_titre' => '&#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;&#1575;&#1610; &#1575;&#1576;&#1585;&#1605;&#1578;&#1606;:',
  125         'mentions_liens_texte' => '<p>&#1576;&#1607; &#1670;&#1586; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610;&#1610; &#1603;&#1607; &#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1608;/&#1610;&#1575; &#1605;&#1591;&#1575;&#1604;&#1576; &#1594;&#1610;&#1585;&#1602;&#1575;&#1606;&#1608;&#1606;&#1610; &#1608;/&#1610;&#1575; &#1587;&#1610;&#1575;&#1587;&#1610;&#1548; &#1605;&#1584;&#1607;&#1576;&#1610;&#1548; &#1662;&#1608;&#1585;&#1606;&#1608;&#1711;&#1585;&#1575;&#1601;&#1610; &#1610;&#1575; &#1576;&#1610;&#1711;&#1575;&#1606;&#1607; &#1587;&#1578;&#1610;&#1586; &#1662;&#1582;&#1588; &#1605;&#1610;&#8204;&#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1548; &#1605;&#1610;&#8204;&#1578;&#1608;&#1575;&#1606;&#1610;&#1583; &#1610;&#1603; &#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583; &#1575;&#1576;&#1585;&#1605;&#1578;&#1606; &#1585;&#1608;&#1610; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1582;&#1608;&#1583; &#1576;&#1607; &#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1575;&#1610;&#1580;&#1575;&#1583; &#1603;&#1606;&#1610;&#1583;. </<P<p>&#1575;&#1610;&#1580;&#1575;&#1583; &#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583; &#1576;&#1607; &#1607;&#1610;&#1670; &#1585;&#1608; &#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607;&#8204;&#1610; &#1576;&#1575;&#1586;&#1578;&#1608;&#1604;&#1610;&#1583; &#1607;&#1610;&#1670; &#1610;&#1603; &#1575;&#1586; &#1593;&#1606;&#1575;&#1589;&#1585; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1610;&#1575; &#1593;&#1585;&#1590;&#1607;&#8204;&#1610; &#1607;&#1610;&#1670; &#1610;&#1603; &#1575;&#1586; &#1593;&#1606;&#1575;&#1589;&#1585; &#1588;&#1582;&#1589; &#1579;&#1575;&#1604;&#1579; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1585;&#1575; &#1583;&#1585; &#1588;&#1603;&#1604; &#1603;&#1575;&#1583;&#1585; &#1610;&#1575; &#1587;&#1575;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1605;&#1588;&#1575;&#1576;&#1607; &#1606;&#1605;&#1610;&#8204;&#1583;&#1607;&#1583;. </p>
  126 <p>&#1570;&#1582;&#1585; &#1575;&#1610;&#1606;&#1603;&#1607;&#1548; &#1575;&#1610;&#1580;&#1575;&#1583; &#1610;&#1603; &#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583; &#1576;&#1607; &#1607;&#1610;&#1670; &#1585;&#1608; &#1575;&#1580;&#1575;&#1586;&#1607; &#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604; &#1607;&#1610;&#1670; &#1662;&#1610;&#1575;&#1605; &#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1606;&#1608;&#1588;&#1578;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1576;&#1607; &#1606;&#1588;&#1575;&#1606;&#1610; &#1605;&#1585;&#1578;&#1576;&#1591; &#1576;&#1575; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1610;&#1575; &#1606;&#1589;&#1576; &#1607;&#1610;&#1670; &#1587;&#1575;&#1605;&#1575;&#1606;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1603;&#1607; &#1575;&#1605;&#1603;&#1575;&#1606; &#1575;&#1585;&#1587;&#1575;&#1604; &#1662;&#1610;&#1575;&#1605;&#8204;&#1607;&#1575; &#1576;&#1607; &#1607;&#1585; &#1588;&#1603;&#1604; &#1583;&#1610;&#1711;&#1585;&#1610; &#1585;&#1575; &#1601;&#1585;&#1575;&#1607;&#1605; &#1587;&#1575;&#1586;&#1583; &#1606;&#1582;&#1608;&#1575;&#1607;&#1583; &#1583;&#1575;&#1583;.</p>
  127 <p> &#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1576;&#1575;&#1586;&#1578;&#1608;&#1604;&#1610;&#1583; &#1605;&#1581;&#1601;&#1608;&#1592; .</p>',
  128         'mentions_liens_titre' => '&#1662;&#1610;&#1608;&#1606;&#1583;&#1607;&#1575;&#1610; &#1575;&#1576;&#1585;&#1605;&#1578;&#1606; &#1576;&#1607; &#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;: ',
  129         'mentions_logo_cddp74' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1585;&#1587;&#1605;&#1610; &#1587;&#1610;&#8204;&#1583;&#1610;&#8204;&#1583;&#1610;&#8204;&#1662;&#1610;74',
  130         'mentions_logo_citic' => '&#1605;&#1585;&#1603;&#1586; &#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1608; &#1578;&#1610;&#8204;&#1570;&#1610;&#8204;&#1587;&#1610; &#1607;&#1575;&#1608;&#1578;-&#1587;&#1575;&#1608;&#1610; (&#1587;&#1610;&#8204;&#1570;&#1585;&#8204;&#1570;&#1610;74)',
  131         'mentions_logo_edres' => '&#1588;&#1576;&#1603;&#1607; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588;&#1610; &#1607;&#1575;&#1578;-&#1587;&#1575;&#1608;&#1610;&#1548; &#1662;&#1585;&#1608;&#1688;&#1607;&#8204;&#1610; &#1576;&#1582;&#1588;&#1610;',
  132         'mentions_logo_eva' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1585;&#1587;&#1605;&#1610; &#1662;&#1585;&#1608;&#1688;&#1607; &#1575;&#1608;&#1575;-&#1608;&#1576; (eva-web)',
  133         'mentions_logo_spip' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1585;&#1587;&#1605;&#1610; &#1575;&#1587;&#1662;&#1610;&#1662;',
  134         'mentions_logo_spipedu' => ' Spip-edu&#1548; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1580;&#1605;&#1575;&#1593;&#1578; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588;&#1610; ',
  135         'mentions_lois' => '&#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1591;&#1576;&#1575;&#1602; &#1576;&#1575; &#1602;&#1608;&#1575;&#1606;&#1610;&#1606; &#1575;&#1605;&#1606;&#1610;&#1578; &#1583;&#1610;&#1580;&#1610;&#1578;&#1575;&#1604;(LCEN)&#1605;&#1608;&#1585;&#1582; 21  &#1688;&#1608;&#1574;&#1606; &#1587;&#1575;&#1604; 2004&#1548; &#1575;&#1610;&#1606;&#8204;&#1607;&#1575; &#1580;&#1586;&#1574;&#1610;&#1575;&#1578; &#1605;&#1585;&#1576;&#1608;&#1591; &#1576;&#1607; &#1575;&#1585;&#1575;&#1610;&#1607;&#8204;&#8204; &#1583;&#1607;&#1606;&#1583;&#1607;&#8204;&#1610; &#1607;&#1575;&#1587;&#1578; &#1575;&#1610;&#1606; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1607;&#1587;&#1578;&#1606;&#1583;:',
  136         'mentions_prestataire' => '&#1578;&#1583;&#1575;&#1585;&#1603; &#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607;&#8204;&#1610; &#1584;&#1582;&#1610;&#1585;&#1607;&#8204;&#1610; &#1605;&#1587;&#1578;&#1602;&#1610;&#1605; &#1608; &#1583;&#1575;&#1578;&#1605; :',
  137         'mentions_qualite' => '&#1603;&#1601;&#1610;&#1578; :',
  138         'mentions_qui_texte' => '&#1583;&#1585; &#1575;&#1589;&#1604; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a><p>Originally the <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  139  &#1589;&#1585;&#1601;&#1575;&#1611; &#1610;&#1603; &#1662;&#1608;&#1585;&#1578;&#1575;&#1604; &#1605;&#1587;&#1578;&#1602;&#1585; &#1576;&#1608;&#1583; &#1603;&#1607; &#1583;&#1585; &#1587;&#1585;&#1608;&#1585;&#1607;&#1575;&#1610; <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a> &#1606;&#1589;&#1576; &#1588;&#1583;&#1607; &#1576;&#1608;&#1583;.</p>
  140   <p> &#1606;&#1587;&#1582;&#1607;&#8204;&#1610; &#1601;&#1593;&#1575;&#1604;&#1610;&#1548; &#1603;&#1607; &#1603;&#1605;&#1610; &#1575;&#1589;&#1604;&#1575;&#1581; &#1588;&#1583;&#1607;&#1548; &#1607;&#1585; &#1606;&#1607;&#1575;&#1583; &#1570;&#1605;&#1608;&#1586;&#1588;&#1610; &#1608; &#1607;&#1585; &#1605;&#1583;&#1585;&#1587;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1585;&#1575; &#1602;&#1575;&#1583;&#1585; &#1605;&#1610;&#8204;&#1587;&#1575;&#1586;&#1583; &#1578;&#1575; &#1610;&#1603; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1605;&#1588;&#1575;&#1585;&#1603;&#1578;&#1610; &#1575;&#1586; &#1591;&#1585;&#1610;&#1602; &#1606;&#1588;&#1585; &#1575;&#1587;&#1603;&#1604;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1605;&#1578;&#1606;&#1608;&#1593;(&#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607;&#1548; &#1570;&#1604;&#1576;&#1608;&#1605; &#1593;&#1603;&#1587;&#1548; &#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1610;&#1583; &#1608; &#1575;&#1586; &#1575;&#1610;&#1606; &#1602;&#1576;&#1610;&#1604; &#1575;&#1602;&#1604;&#1575;&#1605;) &#1601;&#1585;&#1575;&#1607;&#1605; &#1587;&#1575;&#1586;&#1606;&#1583;.</p>
  141 &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1576;&#1610;&#1588;&#1578;&#1585; &#1604;&#1591;&#1601;&#1575;&#1611; &#1576;&#1607; &#1662;&#1585;&#1608;&#1688;&#1607;&#8204;&#1610; < <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;  <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a> &#1585;&#1575; &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583; &#1603;&#1606;&#1610;&#1583;.web.edres74.net</a></p>
   100        'm1' => 'ژانويه',
   101        'm10' => 'اكتبر',
   102        'm11' => 'نوامبر',
   103        'm12' => 'دسامبر',
   104        'm2' => 'فوريه',
   105        'm3' => 'مارس',
   106        'm4' => 'آوريل',
   107        'm5' => 'مه',
   108        'm6' => 'ژوئن',
   109        'm7' => 'ژوئيه',
   110        'm8' => 'اوت',
   111        'm9' => 'سپتامبر',
   112        'meme_rubrique' => 'در اين بخش',
   113        'mentions' => 'يادداشت',
   114        'mentions_adresse' => 'نشاني: ',
   115        'mentions_directeur_publication' => 'راهنماي چاپ :',
   116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>اين سايت تحت قوانين فرانسوي و بين‌المللي مرتبط با حفاظت از حقوق و مالكيت معنوي مؤلفان قرار دارد.</p>
   117 <p>تمام حقوق بازتوليد محفوظ است.</p>',
   118        'mentions_droit_auteur_titre' => 'حقوق مؤلف :',
   119        'mentions_legales' => 'تذكر حقوقي',
   120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>اين سايت داراي پيوندهاي ابرمتن است كه دسترسي به سايت‌هايي را فراهم مي‌آورند كه از ساي مالك اين سايت منتشر نشده‌اند.</p>
   121<p> در نتيجه، مدير نشر سايت مسؤليت محتواي چنان سايت‌هايي را بازديد كننده مي‌تواند به دليل اين پيوند‌ها از آن‌ها بازديد كند، بر عهده نخواهد گرفت.</p>
   122 <p> گردآوري و استفاده‌ي اطلاعات ارايه شده در اين سايت براي مقاصد تجاري رسماً ممنوع است</p>
   123<p>اين ممنوعيت، بدون جامعيت، تمام مطالب سردبيري اين سايت، صفحه‌هاي نمايشگر، نرم‌افزارهاي مورد استفاده در اين سايت، و تمام لاگ‌ها، تصاوير، عكس‌ها، طراح‌هايي از هر نوع كه در سايت مورد استفاده قرار گرفته را شامل مي‌شود.</p> ',
   124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'پيوندهاي ابرمتن:',
   125        'mentions_liens_texte' => '<p>به چز سايت‌هايي كه اطلاعات و/يا مطالب غيرقانوني و/يا سياسي، مذهبي، پورنوگرافي يا بيگانه ستيز پخش مي‌كنند، مي‌توانيد يك پيوند ابرمتن روي سايت خود به اين سايت ايجاد كنيد. </<P<p>ايجاد پيوند به هيچ رو اجازه‌ي بازتوليد هيچ يك از عناصر سايت يا عرضه‌ي هيچ يك از عناصر شخص ثالث سايت را در شكل كادر يا سامانه‌هاي مشابه نمي‌دهد. </p>
   126<p>آخر اينكه، ايجاد يك پيوند به هيچ رو اجازه ارسال هيچ پيام پيش‌ نوشته‌اي به نشاني مرتبط با سايت يا نصب هيچ سامانه‌اي كه امكان ارسال پيام‌ها به هر شكل ديگري را فراهم سازد نخواهد داد.</p>
   127<p> تمام حقوق بازتوليد محفوظ .</p>',
   128        'mentions_liens_titre' => 'پيوندهاي ابرمتن به اين سايت: ',
   129        'mentions_logo_cddp74' => 'سايت رسمي سي‌دي‌دي‌پي74',
   130        'mentions_logo_citic' => 'مركز اطلاعات و تي‌آي‌سي هاوت-ساوي (سي‌آر‌آي74)',
   131        'mentions_logo_edres' => 'شبكه آموزشي هات-ساوي، پروژه‌ي بخشي',
   132        'mentions_logo_eva' => 'سايت رسمي پروژه اوا-وب (eva-web)',
   133        'mentions_logo_spip' => 'سايت رسمي اسپيپ',
   134        'mentions_logo_spipedu' => ' Spip-edu، سايت براي جماعت آموزشي ',
   135        'mentions_lois' => 'در انطباق با قوانين امنيت ديجيتال(LCEN)مورخ 21  ژوئن سال 2004، اين‌ها جزئيات مربوط به ارايه‌‌ دهنده‌ي هاست اين سايت هستند:',
   136        'mentions_prestataire' => 'تدارك كننده‌ي ذخيره‌ي مستقيم و داتم :',
   137        'mentions_qualite' => 'كفيت :',
   138        'mentions_qui_texte' => 'در اصل سايت <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a><p>Originally the <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
   139 صرفاً يك پورتال مستقر بود كه در سرورهاي <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a> نصب شده بود.</p>
   140  <p> نسخه‌ي فعالي، كه كمي اصلاح شده، هر نهاد آموزشي و هر مدرسه‌اي را قادر مي‌سازد تا يك سايت مشاركتي از طريق نشر اسكلت‌هاي متنوع(مقاله، آلبوم عكس، نمايش اسلايد و از اين قبيل اقلام) فراهم سازند.</p>
   141براي اطلاعات بيشتر لطفاً به پروژه‌ي < <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> سايت  <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a> را بازديد كنيد.web.edres74.net</a></p>
  142142 <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> is free software distributed under the
  143143 <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License or GPL)</a>
  144144 and designed to operate based on the <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a> application framework.</p>
  145145 <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
  146         'mentions_qui_titre' => '&#1575;&#1608;&#1575; (EVA)&#1548; &#1576;&#1575; &#1603;&#1610;&#1548; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1603;&#1610;&#1567;',
  147         'mentions_responsable_edition' => '&#1605;&#1587;&#1572;&#1604;&#1610;&#1578; &#1587;&#1585;&#1583;&#1576;&#1610;&#1585;: ',
  148         'mentions_site' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578; &#1575;&#1610;&#1606;&#1578;&#1585;&#1606;&#1578;&#1610; :',
  149         'mentions_webmestre' => '&#1608;&#1576; &#1605;&#1587;&#1578;&#1585;: ',
  150         'meteo' => '&#1570;&#1576; &#1608; &#1607;&#1608;&#1575;',
  151         'meteo_info' => '&#1575;&#1591;&#1604;&#1575;&#1593;&#1575;&#1578; &#1580;&#1601;&#1585;&#1575;&#1601;&#1610;&#1575;&#1610;&#1610;',
  152         'meteo_previsions' => '&#1662;&#1610;&#1588;&#8204; &#1576;&#1610;&#1606;&#1610; &#1570;&#1576; &#1608; &#1607;&#1608;&#1575;',
  153         'mis_a_jour' => '&#1585;&#1608;&#1586;&#1570;&#1605;&#1583;&#1607;&#8204; :',
  154         'mot_cle' => '&#1608;&#1575;&#1688;&#1607; &#1603;&#1604;&#1610;&#1583;',
  155         'multilinguisme' => '&#1606;&#1605;&#1575;&#1610;&#1588; &#1605;&#1606;&#1608;&#1610; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; &#1575;&#1608;&#1575;-&#1608;&#1576; &#1583;&#1585; &#1589;&#1601;&#1581;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1593;&#1605;&#1608;&#1605;&#1610; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#1567;',
  156         'multilinguisme_article' => '&#1575;&#1610;&#1606; &#1605;&#1602;&#1575;&#1604;&#1607; &#1576;&#1607; &#1586;&#1576;&#1575;&#1606; :',
   146        'mentions_qui_titre' => 'اوا (EVA)، با كي، براي كي؟',
   147        'mentions_responsable_edition' => 'مسؤليت سردبير: ',
   148        'mentions_site' => 'سايت اينترنتي :',
   149        'mentions_webmestre' => 'وب مستر: ',
   150        'meteo' => 'آب و هوا',
   151        'meteo_info' => 'اطلاعات جفرافيايي',
   152        'meteo_previsions' => 'پيش‌ بيني آب و هوا',
   153        'mis_a_jour' => 'روزآمده‌ :',
   154        'mot_cle' => 'واژه كليد',
   155        'multilinguisme' => 'نمايش منوي زبان اوا-وب در صفحه‌هاي عمومي سايت؟',
   156        'multilinguisme_article' => 'اين مقاله به زبان :',
  157157
  158158        // N
  159         'notes' => '&#1610;&#1575;&#1583;&#1583;&#1575;&#1588;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;',
   159        'notes' => 'يادداشت‌ها',
  160160
  161161        // P
  162         'page_bas' => '&#1662;&#1575; &#1589;&#1601;&#1581;&#1607;',
  163         'page_haut' => '&#1587;&#1585;&#1589;&#1601;&#1581;&#1607;',
  164         'pages' => '&#1589;&#1601;&#1581;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;',
  165         'par' => '&#1576;&#1607; &#1608;&#1587;&#1610;&#1604;&#1607;&#8204;&#1610;: ',
  166         'partenaires' => '&#1588;&#1585;&#1610;&#1603;&#8204;&#1607;&#1575;',
  167         'plan_du_site' => '&#1606;&#1602;&#1588;&#1607; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;',
  168         'podcasts' => '&#1662;&#1575;&#1583;&#1603;&#1587;&#1578;',
  169         'podcasts_rss' => '&#1662;&#1575;&#1583;&#1603;&#1587;&#1578; &#1608; &#1570;&#1585;&#1575;&#1587;&#8204;&#1575;&#1587;',
  170         'post_scriptum' => '&#1662;&#1587;&#1578;-&#1575;&#1587;&#1603;&#1585;&#1662;&#1610;&#1578;&#1605;',
  171         'pour' => '&#1576;&#1585;&#1575;&#1610; ',
  172         'publie' => '&#1605;&#1606;&#1578;&#1588;&#1585; &#1588;&#1583;&#1607;:',
   162        'page_bas' => 'پا صفحه',
   163        'page_haut' => 'سرصفحه',
   164        'pages' => 'صفحه‌ها',
   165        'par' => 'به وسيله‌ي: ',
   166        'partenaires' => 'شريك‌ها',
   167        'plan_du_site' => 'نقشه سايت',
   168        'podcasts' => 'پادكست',
   169        'podcasts_rss' => 'پادكست و آراس‌اس',
   170        'post_scriptum' => 'پست-اسكرپيتم',
   171        'pour' => 'براي ',
   172        'publie' => 'منتشر شده:',
  173173
  174174        // R
  175         'rechercher' => '&#1580;&#1587;&#1578;&#1580;&#1608;',
  176         'redaction' => '&#1606;&#1711;&#1575;&#1585;&#1588;',
  177         'replier' => '&#1576;&#1587;&#1578;&#1606;',
  178         'resultats' => '&#1606;&#1578;&#1610;&#1580;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;',
   175        'rechercher' => 'جستجو',
   176        'redaction' => 'نگارش',
   177        'replier' => 'بستن',
   178        'resultats' => 'نتيجه‌ها',
  179179
  180180        // S
  181         'site' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578;',
  182         'sites' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1583;&#1610;&#1711;&#1585;:',
  183         'sites_references' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1605;&#1585;&#1580;&#1593;',
  184         'sites_rubrique' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610;&#1610; &#1576;&#1585;&#1575;&#1610; &#1575;&#1610;&#1606; &#1576;&#1582;&#1588; ',
  185         'sites_syndic' => '&#1587;&#1575;&#1610;&#1578;&#8204;&#1607;&#1575;&#1610; &#1575;&#1588;&#1578;&#1585;&#1575;&#1603;&#1610; ',
  186         'sous_rubrique' => '&#1586;&#1610;&#1585;&#1576;&#1582;&#1588; ',
  187         'statut_admin' => '&#1608;&#1590;&#1593;&#1610;&#1578;: &#1605;&#1583;&#1610;&#1585;<br />',
  188         'statut_redac' => '&#1608;&#1590;&#1593;&#1610;&#1578;:&#8204;&#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1607;',
  189         'statut_visit' => '&#1608;&#1590;&#1593;&#1610;&#1578;: &#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583;&#1603;&#1606;&#1606;&#1583;&#1607;',
  190         'sur_le_web' => '&#1585;&#1608;&#1610; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;',
  191         'sur_un_total_de' => '&#1575;&#1586; &#1605;&#1580;&#1605;&#1608;&#1593;&#1613;',
  192         'syndic_breves' => '&#1605;&#1588;&#1578;&#1585;&#1603;&#8204;&#1587;&#1575;&#1586;&#1610; &#1575;&#1582;&#1576;&#1575;&#1585; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;',
  193         'syndic_site' => '&#1605;&#1588;&#1578;&#1585;&#1603; &#1587;&#1575;&#1586;&#1610; &#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1587;&#1575;&#1610;&#1578;',
   181        'site' => 'سايت',
   182        'sites' => 'سايت‌هاي ديگر:',
   183        'sites_references' => 'سايت‌هاي مرجع',
   184        'sites_rubrique' => 'سايت‌هايي براي اين بخش ',
   185        'sites_syndic' => 'سايت‌هاي اشتراكي ',
   186        'sous_rubrique' => 'زيربخش ',
   187        'statut_admin' => 'وضعيت: مدير<br />',
   188        'statut_redac' => 'وضعيت:‌نويسنده',
   189        'statut_visit' => 'وضعيت: بازديدكننده',
   190        'sur_le_web' => 'روي سايت',
   191        'sur_un_total_de' => 'از مجموعٍ',
   192        'syndic_breves' => 'مشترك‌سازي اخبار سايت',
   193        'syndic_site' => 'مشترك سازي تمام سايت',
  194194
  195195        // T
  196         'texte_page_404' => '<em>&#1575;&#1601;&#1587;&#1608;&#1587;!</em><br /> &#1589;&#1601;&#1581;&#1607;&#8204;&#1575;&#1610; &#1603;&#1607; &#1583;&#1606;&#1576;&#1575;&#1588; &#1607;&#1587;&#1578;&#1610;&#1583; &#1583;&#1610;&#1711;&#1585; &#1606;&#1610;&#1587;&#1578;.',
  197         'tous_droits' => '&#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1581;&#1602;&#1608;&#1602; &#1605;&#1581;&#1601;&#1608;&#1592; ',
  198         'tous_les_auteurs' => '&#1578;&#1605;&#1575;&#1605; &#1606;&#1608;&#1610;&#1587;&#1606;&#1583;&#1607;&#8204;&#1607;&#1575;',
   196        'texte_page_404' => '<em>افسوس!</em><br /> صفحه‌اي كه دنباش هستيد ديگر نيست.',
   197        'tous_droits' => 'تمام حقوق محفوظ ',
   198        'tous_les_auteurs' => 'تمام نويسنده‌ها',
  199199
  200200        // V
  201         'version_eva' => '&#1575;&#1608;&#1575;-&#1608;&#1576; 4.1',
  202         'visites' => '&#1576;&#1575;&#1586;&#1583;&#1610;&#1583;',
  203         'voir_en_ligne' => '&#1608;&#1576; &#1585;&#1575; &#1576;&#1606;&#1711;&#1585;&#1610;&#1583;: ',
  204         'voir_image' => '&#1576;&#1607; &#1578;&#1589;&#1608;&#1610;&#1585; &#1583;&#1585; &#1575;&#1606;&#1583;&#1575;&#1586;&#1607;&#8204;&#1610; &#1575;&#1589;&#1604;&#1610; &#1576;&#1606;&#1711;&#1585;&#1610;&#1583;',
  205         'vous_etes_ici' => '&#1575;&#1610;&#1606;&#1580;&#1575; &#1607;&#1587;&#1578;&#1610;&#1583;: ',
   201        'version_eva' => 'اوا-وب 4.1',
   202        'visites' => 'بازديد',
   203        'voir_en_ligne' => 'وب را بنگريد: ',
   204        'voir_image' => 'به تصوير در اندازه‌ي اصلي بنگريد',
   205        'vous_etes_ici' => 'اينجا هستيد: ',
  206206
  207207        // Z
  208         'zone' => '&#1605;&#1606;&#1591;&#1602;&#1607; &#1581;&#1601;&#1575;&#1592;&#1578; &#1588;&#1583;&#1607;'
   208        'zone' => 'منطقه حفاظت شده'
  209209);
  210210
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_fr.php

  r44508 r45804  
  77
  88        // A
  9         'acces_restreint' => 'Acc&egrave;s restreint',
   9        'acces_restreint' => 'Accès restreint',
  1010        'accueil' => 'Accueil',
  1111        'agenda' => 'Agenda',
  1212        'aide' => 'Aide',
  1313        'article_complet' => 'Article complet',
  14         'article_precedent' => 'Pr&eacute;c&eacute;dent',
   14        'article_precedent' => 'Précédent',
  1515        'article_precedent_premier' => 'Premier',
  1616        'article_suivant' => 'Suivant',
  1717        'article_suivant_dernier' => 'Dernier',
  1818        'articles' => 'Articles',
  19         'aucun_evenement' => 'Il n\'y a aucun &eacute;v&egrave;nement &agrave; venir pour ce mois dans l\'agenda',
  20         'aucun_resultat_pour' => 'Aucun r&eacute;sultat pour',
   19        'aucun_evenement' => 'Il n\'y a aucun évènement à venir pour ce mois dans l\'agenda',
   20        'aucun_resultat_pour' => 'Aucun résultat pour',
  2121
  2222        // B
  23         'breves' => 'Br&egrave;ves',
  24         'breves_rubrique' => 'Br&egrave;ves de la rubrique',
   23        'breves' => 'Brèves',
   24        'breves_rubrique' => 'Brèves de la rubrique',
  2525
  2626        // C
  2727        'contact' => 'Contact',
  2828        'copyright_eva' => 'et utilise le squelette ',
  29         'copyright_spip' => 'Ce site est g&eacute;r&eacute; sous',
   29        'copyright_spip' => 'Ce site est géré sous',
  3030
  3131        // D
  3232        'de_cet_auteur' => 'de cet auteur',
  33         'deconnecter' => 'Se d&eacute;connecter',
  34         'derniere_mise_a_jour' => 'Derni&egrave;re mise &agrave; jour',
  35         'dernieres_breves' => 'Derni&egrave;res br&egrave;ves',
   33        'deconnecter' => 'Se déconnecter',
   34        'derniere_mise_a_jour' => 'Dernière mise à jour',
   35        'dernieres_breves' => 'Dernières brèves',
  3636        'derniers_articles' => 'Derniers articles',
  3737        'derniers_commentaires' => 'Derniers commentaires',
   
  4040        'diaporama' => 'Diaporama',
  4141        'dix_meilleurs_articles' => 'Dix meilleurs articles',
  42         'dix_meilleurs_breves' => 'Dix meilleures br&egrave;ves',
   42        'dix_meilleurs_breves' => 'Dix meilleures brèves',
  4343        'dix_meilleurs_commentaires' => 'Dix meilleurs commentaires',
  44         'doc_redacteurs' => 'Documentation en ligne pour les r&eacute;dacteurs pour EVA-Web',
   44        'doc_redacteurs' => 'Documentation en ligne pour les rédacteurs pour EVA-Web',
  4545        'document' => 'Document',
  4646        'documents_joints' => 'Documents joints',
   
  4848        // E
  4949        'erreur_404' => 'Erreur 404',
  50         'evenement_aucun' => 'Il n\'y a aucun &eacute;v&egrave;nement &agrave; venir dans cet agenda.',
  51         'evenements_a_venir' => 'Ev&egrave;nements &agrave; venir',
  52         'evenements_du' => 'Les &eacute;v&egrave;nements du',
  53         'evenements_passes' => 'Ev&egrave;nements pass&eacute;s',
  54         'evenements_passes_aucun' => 'Il n\'y a aucun &eacute;v&egrave;nement pass&eacute; dans cet agenda.',
   50        'evenement_aucun' => 'Il n\'y a aucun évènement à venir dans cet agenda.',
   51        'evenements_a_venir' => 'Evènements à venir',
   52        'evenements_du' => 'Les évènements du',
   53        'evenements_passes' => 'Evènements passés',
   54        'evenements_passes_aucun' => 'Il n\'y a aucun évènement passé dans cet agenda.',
  5555
  5656        // F
  57         'fermer_fenetre' => 'Fermer la fen&ecirc;tre',
   57        'fermer_fenetre' => 'Fermer la fenêtre',
  5858        'feuilleter_livre' => 'Feuilleter le livre',
  59         'form_pet_message_commentaire' => 'Un commentaire&nbsp;?',
   59        'form_pet_message_commentaire' => 'Un commentaire ?',
  6060
  6161        // G
   
  6565        // I
  6666        'icone_eva' => 'Icone EVA-web 4',
  67         'identifier' => 'Vous &ecirc;tes authentifi&eacute;',
   67        'identifier' => 'Vous êtes authentifié',
  6868        'il_y_a' => 'Il y a',
  69         'il_y_a1' => 'signature(s) &agrave; cette p&eacute;tition.',
   69        'il_y_a1' => 'signature(s) à cette pétition.',
  7070        'il_y_a2' => 'Il y a au total',
  7171        'il_y_a3' => 'article(s).<br /> Ce bloc en affiche',
  7272        'il_y_a4' => 'auteur(s).<br /> Ce bloc en affiche',
  73         'il_y_a5' => 'br&egrave;ve(s).<br /> Ce bloc en affiche',
   73        'il_y_a5' => 'brève(s).<br /> Ce bloc en affiche',
  7474        'inscription' => 'Inscription',
  7575
   
  9292        // L
  9393        'lancer_diaporama' => 'Lancer le Diaporama',
  94         'lien_externe' => 'Lien externe au site, s\'ouvre dans une nouvelle fen&ecirc;tre',
   94        'lien_externe' => 'Lien externe au site, s\'ouvre dans une nouvelle fenêtre',
  9595        'lire_suite' => 'Lire la suite',
  9696
   
  9999        'm10' => 'octobre',
  100100        'm11' => 'novembre',
  101         'm12' => 'd&eacute;cembre',
  102         'm2' => 'f&eacute;vrier',
   101        'm12' => 'décembre',
   102        'm2' => 'février',
  103103        'm3' => 'mars',
  104104        'm4' => 'avril',
   
  106106        'm6' => 'juin',
  107107        'm7' => 'juillet',
  108         'm8' => 'ao&ucirc;t',
   108        'm8' => 'août',
  109109        'm9' => 'septembre',
  110110        'meme_rubrique' => 'Dans cette rubrique',
   
  112112        'mentions_adresse' => 'Adresse :',
  113113        'mentions_directeur_publication' => 'Directeur de la publication :',
  114         'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
  115         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   114        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d\'auteur et la propriété intellectuelle.</p>
   115        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>',
  116116        'mentions_droit_auteur_titre' => 'Droits d\'auteurs :',
  117         'mentions_legales' => 'Mentions l&eacute;gales',
  118         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
  119         <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
  120         <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
  121         <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>',
   117        'mentions_legales' => 'Mentions légales',
   118        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'accès à des sites qui ne sont pas édités par le responsable de ce site.</p>
   119        <p>En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi accès.</p>
   120        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site à des fins commerciales.</p>
   121        <p>Cette interdiction s\'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>',
  122122        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Liens hypertextes :',
  123         'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
  124         <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
  125         <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
  126         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>',
   123        'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   124        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon la reproduction d\'éléments du Site ou la présentation sur des sites tiers d\'éléments du Site sous forme de Frame ou système apparenté.</p>
   125        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon de proposer l\'envoi d\'un message pré-rédigé à une adresse mail liée au Site ou la mise en place d\'un système permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   126        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>',
  127127        'mentions_liens_titre' => 'Liens hypertextes vers ce site :',
  128128        'mentions_logo_cddp74' => 'Site officiel du CDDP74',
  129129        'mentions_logo_citic' => 'Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)',
  130         'mentions_logo_edres' => '&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental',
   130        'mentions_logo_edres' => 'Éducation Réseau Haute-Savoie, projet départemental',
  131131        'mentions_logo_eva' => 'Site officiel du projet eva-web',
  132132        'mentions_logo_spip' => 'Site officiel de SPIP',
  133         'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative',
  134         'mentions_lois' => 'En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :',
   133        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, site de la communauté éducative',
   134        'mentions_lois' => 'En vertu de la loi pour la confiance dans l\'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonnées de l\'éditeur et du prestataire qui accueille le site :',
  135135        'mentions_prestataire' => 'Prestataire assurant le stockage direct et permanent :',
  136         'mentions_qualite' => 'Qualit&eacute; :',
   136        'mentions_qualite' => 'Qualité :',
  137137        'mentions_qui_texte' => '<p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  138         correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   138        correspond à un projet de portail d\'Intranet d\'Établissement, installé sur
  139139        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
  140         <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
  141         en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   140        <p>Cette version, légèrement adaptée, permet à une école ou à un établissement de mettre
   141        en place un site web collaboratif, en proposant différents modèles de publication
  142142        (article, album photo, diaporama ...) </p>
  143143        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
  144144        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
  145         <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   145        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribué sous Licence Publique Générale
  146146        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
  147         con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   147        conçu pour fonctionner à partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
  148148        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
  149149        'mentions_qui_titre' => 'EVA, par qui, pour qui ?',
  150         'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'&eacute;dition :',
   150        'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'édition :',
  151151        'mentions_site' => 'Site Internet de : ',
  152152        'mentions_webmestre' => 'Webmestre :',
  153         'meteo' => 'M&eacute;t&eacute;o',
  154         'meteo_info' => 'Informations g&eacute;ographiques',
  155         'meteo_previsions' => 'Pr&eacute;visions m&eacute;t&eacute;o',
  156         'mis_a_jour' => 'Modifi&eacute; :',
  157         'mot_cle' => 'Mots-cl&eacute;',
   153        'meteo' => 'Météo',
   154        'meteo_info' => 'Informations géographiques',
   155        'meteo_previsions' => 'Prévisions météo',
   156        'mis_a_jour' => 'Modifié :',
   157        'mot_cle' => 'Mots-clé',
  158158        'multilinguisme' => 'Afficher le menu de langue d\'EVA-web dans les pages publiques ?',
  159159        'multilinguisme_article' => 'Cet article en :',
   
  173173        'post_scriptum' => 'Post-scriptum',
  174174        'pour' => 'pour',
  175         'publie' => 'Publi&eacute; :',
   175        'publie' => 'Publié :',
  176176
  177177        // R
  178178        'rechercher' => 'Rechercher',
  179         'redaction' => 'R&eacute;daction',
   179        'redaction' => 'Rédaction',
  180180        'replier' => 'Replier',
  181         'resultats' => 'R&eacute;sultats',
   181        'resultats' => 'Résultats',
  182182
  183183        // S
  184184        'site' => 'site',
  185185        'sites' => 'Autres sites :',
  186         'sites_references' => 'Sites r&eacute;f&eacute;renc&eacute;s',
   186        'sites_references' => 'Sites référencés',
  187187        'sites_rubrique' => 'Sites de la rubrique',
  188         'sites_syndic' => 'Sites syndiqu&eacute;s de la rubrique',
   188        'sites_syndic' => 'Sites syndiqués de la rubrique',
  189189        'sous_rubrique' => 'Sous-rubrique',
  190190        'statut_admin' => 'Statut : Administrateur<br />',
  191         'statut_redac' => 'Statut : R&eacute;dacteur',
   191        'statut_redac' => 'Statut : Rédacteur',
  192192        'statut_visit' => 'Statut : Visiteur',
  193193        'sur_le_web' => 'Sur le web',
  194194        'sur_un_total_de' => 'sur un total de',
  195         'syndic_breves' => 'Syndiquer les br&egrave;ves du site',
   195        'syndic_breves' => 'Syndiquer les brèves du site',
  196196        'syndic_site' => 'Syndiquer tout le site',
  197197
  198198        // T
  199         'texte_page_404' => '<em>D&eacute;sol&eacute; !</em><br />La page que vous demandez n\'existe pas ou plus.',
  200         'tous_droits' => 'Tous droits r&eacute;serv&eacute;s',
   199        'texte_page_404' => '<em>Désolé !</em><br />La page que vous demandez n\'existe pas ou plus.',
   200        'tous_droits' => 'Tous droits réservés',
  201201        'tous_les_auteurs' => 'Tous les auteurs',
  202202
   
  206206        'voir_en_ligne' => 'Voir en ligne :',
  207207        'voir_image' => 'Voir l\'image en grand',
  208         'vous_etes_ici' => 'Vous &ecirc;tes ici :',
   208        'vous_etes_ici' => 'Vous êtes ici :',
  209209
  210210        // Z
  211         'zone' => 'zone prot&eacute;g&eacute;e'
   211        'zone' => 'zone protégée'
  212212);
  213213
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_it.php

  r44508 r45804  
  114114        'mentions_adresse' => 'Indirizzo:',
  115115        'mentions_directeur_publication' => 'Direttore della pubblicazione:',
  116         'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Questo sito &egrave; protetto dalla legge italiana ed internazionale sul diritto d\'autore e la propriet&agrave; intellettuale.</p>
   116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Questo sito è protetto dalla legge italiana ed internazionale sul diritto d\'autore e la proprietà intellettuale.</p>
  117117 <p>Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.</p>',
  118118        'mentions_droit_auteur_titre' => 'Diritti degli autori:',
  119119        'mentions_legales' => 'Menzioni legali',
  120120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Questo sito contiene dei link ipertestuali che consentono l\'accesso a siti non gestiti la responsabile di questo sito.</p>
  121  <p>Di conseguenza il direttore della pubblicazione non potr&agrave; essere ritenuto responsabile del contenuto dei siti ai quali il navigatore avr&agrave; accesso.</p>
  122  <p>&amp;Egrave; formalmente vietato raccogliere e utilizzare le informazioni disponibili sul sito a scopi commerciali.</p>
   121 <p>Di conseguenza il direttore della pubblicazione non potrà essere ritenuto responsabile del contenuto dei siti ai quali il navigatore avrà accesso.</p>
   122 <p>&Egrave; formalmente vietato raccogliere e utilizzare le informazioni disponibili sul sito a scopi commerciali.</p>
  123123 <p>Questo divieto si estendo in particolare, senza che questa lista sia esaustiva, a tutti gli elementi redazionali esistenti sul sito, alla veste grafica delle schermate, ai software necessari alla pubblicazione, ai logo, immagini, foto, grafiche, di qualsiasi natura esse siano.</p>',
  124124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Link ipertestuali:',
   
  133133        'mentions_logo_eva' => 'Sito ufficiale del progetto eva-web',
  134134        'mentions_logo_spip' => 'Sito ufficiale di SPIP',
  135         'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, sito della comunit&agrave; educativa',
   135        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, sito della comunità educativa',
  136136        'mentions_lois' => 'Ai sensi della legge sulla fiducia nell\'economia digitale (LCEN) del 21 giugno 2004, ecco le coordinate dell\'editore e del fornitore del servizio che ospita il sito:',
  137137        'mentions_prestataire' => 'Fornitore del servizio che assicura la memorizzazione diretta e permanente:',
  138         'mentions_qualite' => 'Qualit&agrave;:',
   138        'mentions_qualite' => 'Qualità:',
  139139        'mentions_qui_texte' => '<p>In origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  140140corrispondeva a un progetto di portale d\'Intranet istituzionalem installato sui
   
  145145 <p>Per maggiori informazioni sul progetto <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consulta il sito
  146146   <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
  147  <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> &egrave; un software libero distribuito sotto licenza pubblica generale
   147 <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> è un software libero distribuito sotto licenza pubblica generale
  148148 <a rel="licence" target="_blank" href="http://katolaz.homeunix.net/gplv3/gplv3-it-final.html">GNU (GNU General Public License o GPL)</a>
  149149 concepito per funzionare grazie all\'applicazione <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_km.php

  r44508 r45804  
  99
  1010        // A
  11         'acces_restreint' => 'Acc&egrave;s restreint', # NEW
  12         'accueil' => '&#6033;&#6086;&#6038;&#6096;&#6042;&#6026;&#6078;&#6040;',
   11        'acces_restreint' => 'Accès restreint', # NEW
   12        'accueil' => 'ទំព័រដើម',
  1313        'agenda' => 'Agenda', # NEW
  14         'aide' => '&#6023;&#6086;&#6035;&#6077;&#6041;',
   14        'aide' => 'ជំនួយ',
  1515        'article_complet' => 'Article complet', # NEW
  16         'article_precedent' => '&#6040;&#6075;&#6035;',
  17         'article_precedent_premier' => '&#6050;&#6031;&#6098;&#6032;&#6036;&#6033;&#6026;&#6086;&#6036;&#6076;&#6020;',
  18         'article_suivant' => '&#6036;&#6035;&#6098;&#6033;&#6070;&#6036;&#6091;',
  19         'article_suivant_dernier' => '&#6050;&#6031;&#6098;&#6032;&#6036;&#6033;&#6032;&#6098;&#6040;&#6072;&#6036;&#6086;&#6037;&#6075;&#6031;',
  20         'articles' => '&#6050;&#6031;&#6098;&#6032;&#6036;&#6033;',
  21         'aucun_evenement' => 'Il n\'y a aucun &eacute;v&egrave;nement &agrave; venir pour ce mois dans l\'agenda', # NEW
  22         'aucun_resultat_pour' => '&#6018;&#6098;&#6040;&#6070;&#6035;&#6043;&#6033;&#6098;&#6034;&#6037;&#6043; &#6047;&#6086;&#6042;&#6070;&#6036;&#6091;',
   16        'article_precedent' => 'មុន',
   17        'article_precedent_premier' => 'អត្ថបទដំបូង',
   18        'article_suivant' => 'បន្ទាប់',
   19        'article_suivant_dernier' => 'អត្ថបទថ្មីបំផុត',
   20        'articles' => 'អត្ថបទ',
   21        'aucun_evenement' => 'Il n\'y a aucun évènement à venir pour ce mois dans l\'agenda', # NEW
   22        'aucun_resultat_pour' => 'គ្មានលទ្ធផល សំរាប់',
  2323
  2424        // B
  25         'breves' => '&#6026;&#6086;&#6030;&#6073;&#6020;',
  26         'breves_rubrique' => '&#6026;&#6086;&#6030;&#6073;&#6020; &#6047;&#6086;&#6042;&#6070;&#6036;&#6091;&#6037;&#6098;&#6035;&#6082;&#6016;&#6035;&#6081;&#6087;',
   25        'breves' => 'ដំណឹង',
   26        'breves_rubrique' => 'ដំណឹង សំរាប់ផ្នែកនេះ',
  2727
  2828        // C
  29         'contact' => '&#6033;&#6070;&#6016;&#6091;&#6033;&#6020;',
  30         'copyright_eva' => '&#6035;&#6071;&#6020; &#6036;&#6098;&#6042;&#6078;&#6036;&#6098;&#6042;&#6070;&#6047;&#6091;&#6018;&#6086;&#6042;&#6076;&#6017;&#6098;&#6035;&#6070;&#6031;',
  31         'copyright_spip' => '&#6047;&#6083;&#6032;&#6093;&#6035;&#6081;&#6087; &#6031;&#6098;&#6042;&#6076;&#6044;&#6036;&#6070;&#6035;&#6018;&#6098;&#6042;&#6036;&#6091;&#6018;&#6098;&#6042;&#6020; &#6026;&#6084;&#6041;',
   29        'contact' => 'ទាក់ទង',
   30        'copyright_eva' => 'និង ប្រើប្រាស់គំរូខ្នាត',
   31        'copyright_spip' => 'សៃថ៍នេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយ',
  3232
  3333        // D
  34         'de_cet_auteur' => '&#6026;&#6084;&#6041; &#6050;&#6098;&#6035;&#6016;&#6035;&#6071;&#6038;&#6035;&#6098;&#6034;&#6035;&#6081;&#6087;',
  35         'deconnecter' => '&#6038;&#6071;&#6035;&#6071;&#6031;&#6098;&#6041;&#6021;&#6081;&#6025;',
  36         'derniere_mise_a_jour' => '&#6016;&#6070;&#6042;&#6036;&#6035;&#6098;&#6033;&#6070;&#6035;&#6091;&#6047;&#6040;&#6096;&#6041; &#6032;&#6098;&#6040;&#6072;&#6036;&#6086;&#6037;&#6075;&#6031;',
  37         'dernieres_breves' => '&#6026;&#6086;&#6030;&#6073;&#6020;&#6032;&#6098;&#6040;&#6072;&#6036;&#6086;&#6037;&#6075;&#6031;',
  38         'derniers_articles' => '&#6050;&#6031;&#6098;&#6032;&#6036;&#6033;&#6032;&#6098;&#6040;&#6072;&#6036;&#6086;&#6037;&#6075;&#6031;',
  39         'derniers_commentaires' => '&#6044;&#6071;&#6021;&#6070;&#6042;&#6032;&#6098;&#6040;&#6072;&#6036;&#6086;&#6037;&#6075;&#6031;',
   34        'de_cet_auteur' => 'ដោយ អ្នកនិពន្ធនេះ',
   35        'deconnecter' => 'ពិនិត្យចេញ',
   36        'derniere_mise_a_jour' => 'ការបន្ទាន់សម័យ ថ្មីបំផុត',
   37        'dernieres_breves' => 'ដំណឹងថ្មីបំផុត',
   38        'derniers_articles' => 'អត្ថបទថ្មីបំផុត',
   39        'derniers_commentaires' => 'វិចារថ្មីបំផុត',
  4040        'derniers_podcasts' => 'Derniers podcasts', # NEW
  41         'derniers_sites' => '&#6047;&#6083;&#6032;&#6093;&#6032;&#6098;&#6040;&#6072;&#6036;&#6086;&#6037;&#6075;&#6031;',
  42         'diaporama' => '&#6016;&#6070;&#6042;&#6036;&#6020;&#6098;&#6048;&#6070;&#6025;&#6042;&#6086;&#6016;&#6071;&#6043;&#6042;&#6076;&#6036;&#6039;&#6070;&#6038;',
  43         'dix_meilleurs_articles' => '&#6026;&#6036;&#6091;&#6050;&#6031;&#6098;&#6032;&#6036;&#6033;&#6016;&#6086;&#6038;&#6076;&#6043;',
  44         'dix_meilleurs_breves' => '&#6026;&#6036;&#6091;&#6026;&#6086;&#6030;&#6073;&#6020;&#6016;&#6086;&#6038;&#6076;&#6043;',
  45         'dix_meilleurs_commentaires' => '&#6026;&#6036;&#6091;&#6044;&#6071;&#6021;&#6070;&#6042;&#6016;&#6086;&#6038;&#6076;&#6043;',
  46         'doc_redacteurs' => 'Documentation en ligne pour les r&eacute;dacteurs pour EVA-Web', # NEW
  47         'document' => '&#6063;&#6016;&#6047;&#6070;&#6042;',
  48         'documents_joints' => '&#6063;&#6016;&#6047;&#6070;&#6042;&#6039;&#6098;&#6023;&#6070;&#6036;&#6091;',
   41        'derniers_sites' => 'សៃថ៍ថ្មីបំផុត',
   42        'diaporama' => 'ការបង្ហាញរំកិលរូបភាព',
   43        'dix_meilleurs_articles' => 'ដប់អត្ថបទកំពូល',
   44        'dix_meilleurs_breves' => 'ដប់ដំណឹងកំពូល',
   45        'dix_meilleurs_commentaires' => 'ដប់វិចារកំពូល',
   46        'doc_redacteurs' => 'Documentation en ligne pour les rédacteurs pour EVA-Web', # NEW
   47        'document' => 'ឯកសារ',
   48        'documents_joints' => 'ឯកសារភ្ជាប់',
  4949
  5050        // E
  51         'erreur_404' => '&#6016;&#6086;&#6048;&#6075;&#6047; &#6116;&#6112;&#6116;',
  52         'evenement_aucun' => 'Il n\'y a aucun &eacute;v&egrave;nement &agrave; venir dans cet agenda.', # NEW
  53         'evenements_a_venir' => '&#6038;&#6098;&#6042;&#6073;&#6031;&#6098;&#6031;&#6071;&#6016;&#6070;&#6042;&#6040;&#6016;&#6026;&#6043;&#6091;',
  54         'evenements_du' => '&#6038;&#6098;&#6042;&#6073;&#6031;&#6098;&#6031;&#6071;&#6016;&#6070;&#6042; &#6047;&#6086;&#6042;&#6070;&#6036;&#6091;',
  55         'evenements_passes' => '&#6038;&#6098;&#6042;&#6073;&#6031;&#6098;&#6031;&#6071;&#6016;&#6070;&#6042;&#6016;&#6035;&#6098;&#6043;&#6020;',
  56         'evenements_passes_aucun' => 'Il n\'y a aucun &eacute;v&egrave;nement pass&eacute; dans cet agenda.', # NEW
   51        'erreur_404' => 'កំហុស ៤០៤',
   52        'evenement_aucun' => 'Il n\'y a aucun évènement à venir dans cet agenda.', # NEW
   53        'evenements_a_venir' => 'ព្រឹត្តិការមកដល់',
   54        'evenements_du' => 'ព្រឹត្តិការ សំរាប់',
   55        'evenements_passes' => 'ព្រឹត្តិការកន្លង',
   56        'evenements_passes_aucun' => 'Il n\'y a aucun évènement passé dans cet agenda.', # NEW
  5757
  5858        // F
  59         'fermer_fenetre' => '&#6036;&#6071;&#6033;&#6036;&#6020;&#6098;&#6050;&#6077;&#6021;',
   59        'fermer_fenetre' => 'បិទបង្អួច',
  6060        'feuilleter_livre' => 'Feuilleter le livre', # NEW
  61         'form_pet_message_commentaire' => '&#6040;&#6077;&#6041;&#6044;&#6071;&#6021;&#6070;&#6042; &#6060;?',
   61        'form_pet_message_commentaire' => 'មួយវិចារ ឬ?',
  6262
  6363        // G
  6464        'galaxie_spip' => 'La galaxie SPIP', # NEW
  65         'go' => '&#6033;&#6085;',
   65        'go' => 'ទៅ',
  6666
  6767        // I
  6868        'icone_eva' => 'Icone EVA-web 4', # NEW
  69         'identifier' => '&#6050;&#6098;&#6035;&#6016;&#6016;&#6086;&#6038;&#6075;&#6020;&#6043;&#6078;&#6036;&#6030;&#6098;&#6031;&#6070;&#6025;',
  70         'il_y_a' => '&#6040;&#6070;&#6035;',
  71         'il_y_a1' => '&#6048;&#6031;&#6098;&#6032;&#6043;&#6081;&#6017;&#6070; &#6047;&#6086;&#6042;&#6070;&#6036;&#6091;&#6036;&#6030;&#6098;&#6031;&#6073;&#6020;&#6035;&#6081;&#6087;',
  72         'il_y_a2' => '&#6040;&#6070;&#6035;&#6047;&#6042;&#6075;&#6036;',
   69        'identifier' => 'អ្នកកំពុងលើបណ្តាញ',
   70        'il_y_a' => 'មាន',
   71        'il_y_a1' => 'ហត្ថលេខា សំរាប់បណ្តឹងនេះ',
   72        'il_y_a2' => 'មានសរុប',
  7373        'il_y_a3' => 'article(s).<br /> Ce bloc en affiche', # NEW
  7474        'il_y_a4' => 'auteur(s).<br /> Ce bloc en affiche', # NEW
  75         'il_y_a5' => 'br&egrave;ve(s).<br /> Ce bloc en affiche', # NEW
   75        'il_y_a5' => 'brève(s).<br /> Ce bloc en affiche', # NEW
  7676        'inscription' => 'Inscription', # NEW
  7777
  7878        // J
  79         'j1' => '&#6021;.',
  80         'j2' => '&#6050;.',
  81         'j3' => '&#6038;.',
  82         'j4' => '&#6038;&#6098;&#6042;.',
  83         'j5' => '&#6047;.',
  84         'j6' => '&#6047;&#6085;.',
  85         'j7' => '&#6050;&#6070;&#6033;&#6071;.',
  86         'jo1' => '&#6032;&#6098;&#6020;&#6083; &#6021;&#6035;&#6098;&#6033;',
  87         'jo2' => '&#6032;&#6098;&#6020;&#6083; &#6050;&#6020;&#6098;&#6018;&#6070;&#6042;',
  88         'jo3' => '&#6032;&#6098;&#6020;&#6083; &#6038;&#6075;&#6034;',
  89         'jo4' => '&#6032;&#6098;&#6020;&#6083; &#6038;&#6098;&#6042;&#6048;&#6047;&#6098;&#6036;&#6093;',
  90         'jo5' => '&#6032;&#6098;&#6020;&#6083; &#6047;&#6075;&#6016;&#6098;&#6042;',
  91         'jo6' => '&#6032;&#6098;&#6020;&#6083; &#6047;&#6085;&#6042;&#6093;',
  92         'jo7' => '&#6032;&#6098;&#6020;&#6083; &#6050;&#6070;&#6033;&#6071;&#6031;&#6098;&#6041;',
   79        'j1' => '.',
   80        'j2' => '.',
   81        'j3' => '.',
   82        'j4' => 'ព្រ.',
   83        'j5' => '.',
   84        'j6' => 'សៅ.',
   85        'j7' => 'អាទិ.',
   86        'jo1' => 'ថ្ងៃ ចន្ទ',
   87        'jo2' => 'ថ្ងៃ អង្គារ',
   88        'jo3' => 'ថ្ងៃ ពុធ',
   89        'jo4' => 'ថ្ងៃ ព្រហស្ប៍',
   90        'jo5' => 'ថ្ងៃ សុក្រ',
   91        'jo6' => 'ថ្ងៃ សៅរ៍',
   92        'jo7' => 'ថ្ងៃ អាទិត្យ',
  9393
  9494        // L
  95         'lancer_diaporama' => '&#6036;&#6078;&#6016; &#6016;&#6070;&#6042;&#6036;&#6020;&#6098;&#6048;&#6070;&#6025;&#6042;&#6086;&#6016;&#6071;&#6043;&#6042;&#6076;&#6036;&#6039;&#6070;&#6038;',
  96         'lien_externe' => '&#6031;&#6086;&#6030;&#6039;&#6098;&#6023;&#6070;&#6036;&#6091;&#6017;&#6070;&#6020;&#6016;&#6098;&#6042;&#6085;, &#6036;&#6078;&#6016;&#6023;&#6070;&#6036;&#6020;&#6098;&#6050;&#6077;&#6021;&#6032;&#6098;&#6040;&#6072;',
  97         'lire_suite' => '&#6050;&#6070;&#6035;&#6036;&#6035;&#6098;&#6031;',
   95        'lancer_diaporama' => 'បើក ការបង្ហាញរំកិលរូបភាព',
   96        'lien_externe' => 'តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ, បើកជាបង្អួចថ្មី',
   97        'lire_suite' => 'អានបន្ត',
  9898
  9999        // M
  100         'm1' => '&#6017;&#6082; &#6040;&#6016;&#6042;&#6070;',
  101         'm10' => '&#6017;&#6082; &#6031;&#6075;&#6043;&#6070;',
  102         'm11' => '&#6017;&#6082; &#6044;&#6071;&#6021;&#6098;&#6022;&#6071;&#6016;&#6070;',
  103         'm12' => '&#6017;&#6082; &#6034;&#6098;&#6035;&#6076;',
  104         'm2' => '&#6017;&#6082; &#6016;&#6075;&#6040;&#6098;&#6039;&#6088;',
  105         'm3' => '&#6017;&#6082; &#6040;&#6071;&#6035;&#6070;',
  106         'm4' => '&#6017;&#6082; &#6040;&#6081;&#6047;&#6070;',
  107         'm5' => '&#6017;&#6082; &#6055;&#6047;&#6039;&#6070;',
  108         'm6' => '&#6017;&#6082; &#6040;&#6071;&#6032;&#6075;&#6035;&#6070;',
  109         'm7' => '&#6017;&#6082; &#6016;&#6016;&#6098;&#6016;&#6026;&#6070;',
  110         'm8' => '&#6017;&#6082; &#6047;&#6072;&#6048;&#6070;',
  111         'm9' => '&#6017;&#6082; &#6016;&#6025;&#6098;&#6025;&#6070;',
  112         'meme_rubrique' => '&#6016;&#6098;&#6035;&#6075;&#6020;&#6037;&#6098;&#6035;&#6082;&#6016;&#6035;&#6081;&#6087;',
  113         'mentions' => '&#6016;&#6086;&#6030;&#6031;&#6091;&#6031;&#6098;&#6042;&#6070;',
   100        'm1' => 'ខែ មករា',
   101        'm10' => 'ខែ តុលា',
   102        'm11' => 'ខែ វិច្ឆិកា',
   103        'm12' => 'ខែ ធ្នូ',
   104        'm2' => 'ខែ កុម្ភៈ',
   105        'm3' => 'ខែ មិនា',
   106        'm4' => 'ខែ មេសា',
   107        'm5' => 'ខែ ឧសភា',
   108        'm6' => 'ខែ មិថុនា',
   109        'm7' => 'ខែ កក្កដា',
   110        'm8' => 'ខែ សីហា',
   111        'm9' => 'ខែ កញ្ញា',
   112        'meme_rubrique' => 'ក្នុងផ្នែកនេះ',
   113        'mentions' => 'កំណត់ត្រា',
  114114        'mentions_adresse' => 'Adresse :', # NEW
  115115        'mentions_directeur_publication' => 'Directeur de la publication :', # NEW
  116         'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
  117         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>', # NEW
   116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d\'auteur et la propriété intellectuelle.</p>
   117        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>', # NEW
  118118        'mentions_droit_auteur_titre' => 'Droits d\'auteurs :', # NEW
  119         'mentions_legales' => '&#6016;&#6086;&#6030;&#6031;&#6091;&#6031;&#6098;&#6042;&#6070;&#6037;&#6098;&#6043;&#6076;&#6044;&#6016;&#6070;&#6042;',
  120         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
  121         <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
  122         <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
  123         <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>', # NEW
   119        'mentions_legales' => 'កំណត់ត្រាផ្លូវការ',
   120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'accès à des sites qui ne sont pas édités par le responsable de ce site.</p>
   121        <p>En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi accès.</p>
   122        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site à des fins commerciales.</p>
   123        <p>Cette interdiction s\'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>', # NEW
  124124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Liens hypertextes :', # NEW
  125         'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
  126         <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
  127         <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
  128         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>', # NEW
   125        'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   126        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon la reproduction d\'éléments du Site ou la présentation sur des sites tiers d\'éléments du Site sous forme de Frame ou système apparenté.</p>
   127        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon de proposer l\'envoi d\'un message pré-rédigé à une adresse mail liée au Site ou la mise en place d\'un système permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   128        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>', # NEW
  129129        'mentions_liens_titre' => 'Liens hypertextes vers ce site :', # NEW
  130130        'mentions_logo_cddp74' => 'Site officiel du CDDP74', # NEW
  131131        'mentions_logo_citic' => 'Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)', # NEW
  132         'mentions_logo_edres' => '&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental', # NEW
   132        'mentions_logo_edres' => 'Éducation Réseau Haute-Savoie, projet départemental', # NEW
  133133        'mentions_logo_eva' => 'Site officiel du projet eva-web', # NEW
  134134        'mentions_logo_spip' => 'Site officiel de SPIP', # NEW
  135         'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative', # NEW
  136         'mentions_lois' => 'En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :', # NEW
   135        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, site de la communauté éducative', # NEW
   136        'mentions_lois' => 'En vertu de la loi pour la confiance dans l\'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonnées de l\'éditeur et du prestataire qui accueille le site :', # NEW
  137137        'mentions_prestataire' => 'Prestataire assurant le stockage direct et permanent :', # NEW
  138         'mentions_qualite' => 'Qualit&eacute; :', # NEW
   138        'mentions_qualite' => 'Qualité :', # NEW
  139139        'mentions_qui_texte' => '<p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  140         correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   140        correspond à un projet de portail d\'Intranet d\'Établissement, installé sur
  141141        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
  142         <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
  143         en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        <p>Cette version, légèrement adaptée, permet à une école ou à un établissement de mettre
   143        en place un site web collaboratif, en proposant différents modèles de publication
  144144        (article, album photo, diaporama ...) </p>
  145145        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
  146146        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
  147         <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   147        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribué sous Licence Publique Générale
  148148        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
  149         con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   149        conçu pour fonctionner à partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
  150150        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>', # NEW
  151151        'mentions_qui_titre' => 'EVA, par qui, pour qui ?', # NEW
  152         'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'&eacute;dition :', # NEW
   152        'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'édition :', # NEW
  153153        'mentions_site' => 'Site Internet de : ', # NEW
  154154        'mentions_webmestre' => 'Webmestre :', # NEW
  155         'meteo' => '&#6050;&#6070;&#6016;&#6070;&#6047;&#6034;&#6070;&#6031;&#6075;',
  156         'meteo_info' => '&#6038;&#6031;&#6092;&#6040;&#6070;&#6035;&#6039;&#6076;&#6040;&#6071;&#6047;&#6070;&#6047;&#6098;&#6031;&#6098;&#6042;',
  157         'meteo_previsions' => '&#6038;&#6098;&#6041;&#6070;&#6016;&#6042; &#6034;&#6070;&#6031;&#6075;&#6050;&#6070;&#6016;&#6070;&#6047;',
  158         'mis_a_jour' => '&#6036;&#6070;&#6035;&#6036;&#6035;&#6098;&#6033;&#6070;&#6035;&#6091;&#6047;&#6040;&#6096;&#6041;&#6102;',
  159         'mot_cle' => '&#6038;&#6070;&#6016;&#6098;&#6041;&#6018;&#6035;&#6098;&#6043;&#6073;&#6087;',
  160         'multilinguisme' => '&#6036;&#6020;&#6098;&#6048;&#6070;&#6025; &#6040;&#6082;&#6035;&#6025;&#6070;&#6044; &#6035;&#6083;&#6039;&#6070;&#6047;&#6070; &#6042;&#6036;&#6047;&#6091; EVA-Web &#6016;&#6098;&#6035;&#6075;&#6020;&#6033;&#6086;&#6038;&#6096;&#6042;&#6047;&#6070;&#6034;&#6070;&#6042;&#6030;&#6087; &#6060;?',
  161         'multilinguisme_article' => '&#6050;&#6031;&#6098;&#6032;&#6036;&#6033;&#6035;&#6081;&#6087; &#6016;&#6098;&#6035;&#6075;&#6020;&#6102;',
   155        'meteo' => 'អាកាសធាតុ',
   156        'meteo_info' => 'ពត៌មានភូមិសាស្ត្រ',
   157        'meteo_previsions' => 'ព្យាករ ធាតុអាកាស',
   158        'mis_a_jour' => 'បានបន្ទាន់សម័យ៖',
   159        'mot_cle' => 'ពាក្យគន្លឹះ',
   160        'multilinguisme' => 'បង្ហាញ មែនញាវ នៃភាសា របស់ EVA-Web ក្នុងទំព័រសាធារណះ ឬ?',
   161        'multilinguisme_article' => 'អត្ថបទនេះ ក្នុង៖',
  162162
  163163        // N
  164         'notes' => '&#6016;&#6086;&#6030;&#6031;&#6091;&#6031;&#6098;&#6042;&#6070;',
   164        'notes' => 'កំណត់ត្រា',
  165165
  166166        // P
  167167        'page_bas' => 'Bas de page', # NEW
  168168        'page_haut' => 'Haut de page', # NEW
  169         'pages' => '&#6033;&#6086;&#6038;&#6096;&#6042;',
  170         'par' => '&#6026;&#6084;&#6041;&#6102;',
  171         'partenaires' => '&#6026;&#6083;&#6018;&#6076;',
  172         'plan_du_site' => '&#6037;&#6082;&#6035;&#6033;&#6072;&#6047;&#6083;&#6032;&#6093;',
   169        'pages' => 'ទំព័រ',
   170        'par' => 'ដោយ៖',
   171        'partenaires' => 'ដៃគូ',
   172        'plan_du_site' => 'ផែនទីសៃថ៍',
  173173        'podcasts' => 'Podcasts', # NEW
  174174        'podcasts_rss' => 'Podcast et RSS', # NEW
  175175        'post_scriptum' => 'Post-scriptum', # NEW
  176         'pour' => '&#6047;&#6086;&#6042;&#6070;&#6036;&#6091;',
  177         'publie' => '&#6036;&#6070;&#6035;&#6036;&#6084;&#6087;&#6037;&#6098;&#6047;&#6070;&#6041;',
   176        'pour' => 'សំរាប់',
   177        'publie' => 'បានបោះផ្សាយ',
  178178
  179179        // R
  180         'rechercher' => '&#6042;&#6016;&#6040;&#6078;&#6043;',
  181         'redaction' => 'R&eacute;daction', # NEW
  182         'replier' => '&#6036;&#6071;&#6033;',
  183         'resultats' => '&#6043;&#6033;&#6098;&#6034;&#6037;&#6043;',
   180        'rechercher' => 'រកមើល',
   181        'redaction' => 'Rédaction', # NEW
   182        'replier' => 'បិទ',
   183        'resultats' => 'លទ្ធផល',
  184184
  185185        // S
  186186        'site' => 'site', # NEW
  187         'sites' => '&#6047;&#6083;&#6032;&#6093;&#6026;&#6033;&#6083;&#6102;',
  188         'sites_references' => '&#6047;&#6083;&#6032;&#6093;&#6041;&#6084;&#6020;',
  189         'sites_rubrique' => '&#6047;&#6083;&#6032;&#6093; &#6047;&#6086;&#6042;&#6070;&#6036;&#6091;&#6037;&#6098;&#6035;&#6082;&#6016;&#6035;&#6081;&#6087;',
  190         'sites_syndic' => 'Sites syndiqu&eacute;s de la rubrique', # NEW
   187        'sites' => 'សៃថ៍ដទៃ៖',
   188        'sites_references' => 'សៃថ៍យោង',
   189        'sites_rubrique' => 'សៃថ៍ សំរាប់ផ្នែកនេះ',
   190        'sites_syndic' => 'Sites syndiqués de la rubrique', # NEW
  191191        'sous_rubrique' => 'Sous-rubrique', # NEW
  192         'statut_admin' => '&#6047;&#6098;&#6032;&#6070;&#6035;&#6039;&#6070;&#6038;&#6102; &#6050;&#6098;&#6035;&#6016;&#6018;&#6098;&#6042;&#6036;&#6091;&#6018;&#6098;&#6042;&#6020;',
  193         'statut_redac' => '&#6047;&#6098;&#6032;&#6070;&#6035;&#6039;&#6070;&#6038;&#6102; &#6050;&#6098;&#6035;&#6016;&#6047;&#6042;&#6047;&#6081;&#6042;',
  194         'statut_visit' => '&#6047;&#6098;&#6032;&#6070;&#6035;&#6039;&#6070;&#6038;&#6102; &#6033;&#6047;&#6098;&#6047;&#6035;&#6070;&#6016;&#6042;',
  195         'sur_le_web' => '&#6043;&#6078;&#6050;&#6071;&#6035;&#6042;&#6078;&#6030;&#6082;&#6031;',
  196         'sur_un_total_de' => '&#6038;&#6072;&#6047;&#6042;&#6075;&#6036; &#6035;&#6083;',
  197         'syndic_breves' => 'Syndiquer les br&egrave;ves du site', # NEW
   192        'statut_admin' => 'ស្ថានភាព៖ អ្នកគ្រប់គ្រង',
   193        'statut_redac' => 'ស្ថានភាព៖ អ្នកសរសេរ',
   194        'statut_visit' => 'ស្ថានភាព៖ ទស្សនាករ',
   195        'sur_le_web' => 'លើអិនរើណែត',
   196        'sur_un_total_de' => 'ពីសរុប នៃ',
   197        'syndic_breves' => 'Syndiquer les brèves du site', # NEW
  198198        'syndic_site' => 'Syndiquer tout le site', # NEW
  199199
  200200        // T
  201         'texte_page_404' => '<em>D&eacute;sol&eacute; !</em><br />La page que vous demandez n\'existe pas ou plus.', # NEW
  202         'tous_droits' => '&#6042;&#6016;&#6098;&#6047;&#6070;&#6018;&#6098;&#6042;&#6036;&#6091;&#6047;&#6071;&#6033;&#6098;&#6034;&#6071;',
  203         'tous_les_auteurs' => '&#6018;&#6098;&#6042;&#6036;&#6091;&#6050;&#6098;&#6035;&#6016;&#6047;&#6042;&#6047;&#6081;&#6042;',
   201        'texte_page_404' => '<em>Désolé !</em><br />La page que vous demandez n\'existe pas ou plus.', # NEW
   202        'tous_droits' => 'រក្សាគ្រប់សិទ្ធិ',
   203        'tous_les_auteurs' => 'គ្រប់អ្នកសរសេរ',
  204204
  205205        // V
  206206        'version_eva' => 'EVA-Web 4.1',
  207         'visites' => '&#6021;&#6086;&#6030;&#6076;&#6043;&#6040;&#6078;&#6043;',
  208         'voir_en_ligne' => '&#6040;&#6078;&#6043; &#6043;&#6078;&#6050;&#6071;&#6035;&#6042;&#6078;&#6030;&#6082;&#6031;',
  209         'voir_image' => '&#6040;&#6078;&#6043;&#6042;&#6076;&#6036;&#6039;&#6070;&#6038; &#6023;&#6070;&#6033;&#6086;&#6048;&#6086;&#6026;&#6078;&#6040;',
  210         'vous_etes_ici' => '&#6050;&#6098;&#6035;&#6016;&#6035;&#6085;&#6033;&#6072;&#6035;&#6081;&#6087;',
   207        'visites' => 'ចំណូលមើល',
   208        'voir_en_ligne' => 'មើល លើអិនរើណែត',
   209        'voir_image' => 'មើលរូបភាព ជាទំហំដើម',
   210        'vous_etes_ici' => 'អ្នកនៅទីនេះ',
  211211
  212212        // Z
  213         'zone' => '&#6031;&#6086;&#6036;&#6035;&#6091;&#6036;&#6070;&#6035;&#6016;&#6070;&#6042;&#6038;&#6070;&#6042;'
   213        'zone' => 'តំបន់បានការពារ'
  214214);
  215215
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_pt.php

  r44508 r45804  
  1010        // A
  1111        'acces_restreint' => 'Acesso restrito',
  12         'accueil' => 'P&aacute;gina inicial',
   12        'accueil' => 'Página inicial',
  1313        'agenda' => 'Agenda',
  1414        'aide' => 'Ajuda',
   
  1717        'article_precedent_premier' => 'Primeiro',
  1818        'article_suivant' => 'Seguinte',
  19         'article_suivant_dernier' => '&Uacute;ltimo',
   19        'article_suivant_dernier' => 'Último',
  2020        'articles' => 'Artigos',
  21         'aucun_evenement' => 'N&amp;atilde;o h&aacute; nenhum evento previsto para este m&ecirc;s na agenda',
   21        'aucun_evenement' => 'N&atilde;o há nenhum evento previsto para este mês na agenda',
  2222        'aucun_resultat_pour' => 'Nenhum resultado para',
  2323
   
  2929        'contact' => 'Contacto',
  3030        'copyright_eva' => 'e utiliza o esqueleto',
  31         'copyright_spip' => 'S&iacute;tio desenvolvido com',
   31        'copyright_spip' => 'Sítio desenvolvido com',
  3232
  3333        // D
  3434        'de_cet_auteur' => 'deste autor',
  3535        'deconnecter' => 'Desligar-se',
  36         'derniere_mise_a_jour' => '&Uacute;ltima actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o',
  37         'dernieres_breves' => '&Uacute;ltimas breves',
  38         'derniers_articles' => '&Uacute;ltimos artigos',
  39         'derniers_commentaires' => '&Uacute;ltimos coment&aacute;rios',
  40         'derniers_podcasts' => '&Uacute;ltimos podcasts',
  41         'derniers_sites' => '&Uacute;ltimos s&iacute;tios',
   36        'derniere_mise_a_jour' => 'Última actualiza&ccedil;&atilde;o',
   37        'dernieres_breves' => 'Últimas breves',
   38        'derniers_articles' => 'Últimos artigos',
   39        'derniers_commentaires' => 'Últimos comentários',
   40        'derniers_podcasts' => 'Últimos podcasts',
   41        'derniers_sites' => 'Últimos sítios',
  4242        'diaporama' => 'Diaporama',
  4343        'dix_meilleurs_articles' => 'Dez melhores artigos',
  4444        'dix_meilleurs_breves' => 'Dez melhores breves',
  45         'dix_meilleurs_commentaires' => 'Dez melhores coment&aacute;rios',
  46         'doc_redacteurs' => 'Documenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o em linha para os autores que usam EVA-Red',
   45        'dix_meilleurs_commentaires' => 'Dez melhores comentários',
   46        'doc_redacteurs' => 'Documenta&ccedil;&atilde;o em linha para os autores que usam EVA-Red',
  4747        'document' => 'Documento',
  4848        'documents_joints' => 'Documentos juntos',
   
  5050        // E
  5151        'erreur_404' => 'Erro 404',
  52         'evenement_aucun' => 'N&amp;atilde;o h&aacute; nenhum evento previsto para este m&ecirc;s na agenda',
  53         'evenements_a_venir' => 'Pr&oacute;ximos eventos',
   52        'evenement_aucun' => 'N&atilde;o há nenhum evento previsto para este mês na agenda',
   53        'evenements_a_venir' => 'Próximos eventos',
  5454        'evenements_du' => 'Eventos do',
  5555        'evenements_passes' => 'Eventos passados',
  56         'evenements_passes_aucun' => 'N&amp;atilde;o h&aacute; nenhum evento passado na agenda',
   56        'evenements_passes_aucun' => 'N&atilde;o há nenhum evento passado na agenda',
  5757
  5858        // F
  5959        'fermer_fenetre' => 'Fechar a janela',
  6060        'feuilleter_livre' => 'folhear o livro',
  61         'form_pet_message_commentaire' => 'Algum coment&aacute;rio?',
   61        'form_pet_message_commentaire' => 'Algum comentário?',
  6262
  6363        // G
  64         'galaxie_spip' => 'A gal&aacute;xia SPIP',
   64        'galaxie_spip' => 'A galáxia SPIP',
  6565        'go' => 'ir',
  6666
   
  6868        'icone_eva' => 'Icone EVA-web 4', # NEW
  6969        'identifier' => 'Voc?™ j&aacute; est&aacute; autentificado',
  70         'il_y_a' => 'H&aacute;',
  71         'il_y_a1' => 'assinatura(s) para esta peti&amp;ccedil;&amp;atilde;o',
  72         'il_y_a2' => 'H&aacute; na totalidade',
   70        'il_y_a' => 'Há',
   71        'il_y_a1' => 'assinatura(s) para esta peti&ccedil;&atilde;o',
   72        'il_y_a2' => 'Há na totalidade',
  7373        'il_y_a3' => 'artigo(s).<br /> Este bloco em cartaz',
  7474        'il_y_a4' => 'autor(es).<br /> Este bloco em cartaz',
  75         'il_y_a5' => 'Not&iacute;cia(s) curtas.<br /> Este bloco em cartaz',
   75        'il_y_a5' => 'Notícia(s) curtas.<br /> Este bloco em cartaz',
  7676        'inscription' => 'Inscription', # NEW
  7777
   
  8282        'j4' => 'qui',
  8383        'j5' => 'sext',
  84         'j6' => 's&aacute;b',
   84        'j6' => 'sáb',
  8585        'j7' => 'dom',
  8686        'jo1' => 'Segunda-feira',
  87         'jo2' => 'Ter&amp;ccedil;a-feira',
   87        'jo2' => 'Ter&ccedil;a-feira',
  8888        'jo3' => 'Quarta-feira',
  8989        'jo4' => 'Quinta-feira',
  9090        'jo5' => 'Sexta-feira',
  91         'jo6' => 'S&aacute;bado',
   91        'jo6' => 'Sábado',
  9292        'jo7' => 'Domingo',
  9393
  9494        // L
  9595        'lancer_diaporama' => 'Abrir o diaporama',
  96         'lien_externe' => 'Hiperliga&amp;ccedil;&amp;atilde;o externa ao s&iacute;tio, abre em nova janela',
   96        'lien_externe' => 'Hiperliga&ccedil;&atilde;o externa ao sítio, abre em nova janela',
  9797        'lire_suite' => 'Ler mais',
  9898
   
  103103        'm12' => 'dezembro',
  104104        'm2' => 'fevereiro',
  105         'm3' => 'mar&amp;ccedil;o',
   105        'm3' => 'mar&ccedil;o',
  106106        'm4' => 'abril',
  107107        'm5' => 'maio',
   
  111111        'm9' => 'setembro',
  112112        'meme_rubrique' => 'Nesta rubrica',
  113         'mentions' => 'Men&amp;ccedil;&amp;otilde;es',
   113        'mentions' => 'Men&ccedil;&otilde;es',
  114114        'mentions_adresse' => 'Adresse :', # NEW
  115115        'mentions_directeur_publication' => 'Directeur de la publication :', # NEW
  116         'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
  117         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>', # NEW
   116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<p>Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d\'auteur et la propriété intellectuelle.</p>
   117        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>', # NEW
  118118        'mentions_droit_auteur_titre' => 'Droits d\'auteurs :', # NEW
  119         'mentions_legales' => 'Men&amp;ccedil;&amp;otilde;es legais',
  120         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
  121         <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
  122         <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
  123         <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>', # NEW
   119        'mentions_legales' => 'Men&ccedil;&otilde;es legais',
   120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'accès à des sites qui ne sont pas édités par le responsable de ce site.</p>
   121        <p>En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi accès.</p>
   122        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site à des fins commerciales.</p>
   123        <p>Cette interdiction s\'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>', # NEW
  124124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => 'Liens hypertextes :', # NEW
  125         'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
  126         <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
  127         <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
  128         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>', # NEW
   125        'mentions_liens_texte' => '<p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   126        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon la reproduction d\'éléments du Site ou la présentation sur des sites tiers d\'éléments du Site sous forme de Frame ou système apparenté.</p>
   127        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon de proposer l\'envoi d\'un message pré-rédigé à une adresse mail liée au Site ou la mise en place d\'un système permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   128        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>', # NEW
  129129        'mentions_liens_titre' => 'Liens hypertextes vers ce site :', # NEW
  130130        'mentions_logo_cddp74' => 'Site officiel du CDDP74', # NEW
  131131        'mentions_logo_citic' => 'Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)', # NEW
  132         'mentions_logo_edres' => '&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental', # NEW
   132        'mentions_logo_edres' => 'Éducation Réseau Haute-Savoie, projet départemental', # NEW
  133133        'mentions_logo_eva' => 'Site officiel du projet eva-web', # NEW
  134134        'mentions_logo_spip' => 'Site officiel de SPIP', # NEW
  135         'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative', # NEW
  136         'mentions_lois' => 'En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :', # NEW
   135        'mentions_logo_spipedu' => 'Spip-edu, site de la communauté éducative', # NEW
   136        'mentions_lois' => 'En vertu de la loi pour la confiance dans l\'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonnées de l\'éditeur et du prestataire qui accueille le site :', # NEW
  137137        'mentions_prestataire' => 'Prestataire assurant le stockage direct et permanent :', # NEW
  138         'mentions_qualite' => 'Qualit&eacute; :', # NEW
   138        'mentions_qualite' => 'Qualité :', # NEW
  139139        'mentions_qui_texte' => '<p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  140         correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   140        correspond à un projet de portail d\'Intranet d\'Établissement, installé sur
  141141        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
  142         <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
  143         en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        <p>Cette version, légèrement adaptée, permet à une école ou à un établissement de mettre
   143        en place un site web collaboratif, en proposant différents modèles de publication
  144144        (article, album photo, diaporama ...) </p>
  145145        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
  146146        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
  147         <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   147        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribué sous Licence Publique Générale
  148148        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
  149         con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   149        conçu pour fonctionner à partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
  150150        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>', # NEW
  151151        'mentions_qui_titre' => 'EVA, par qui, pour qui ?', # NEW
  152         'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'&eacute;dition :', # NEW
   152        'mentions_responsable_edition' => 'Responsable d\'édition :', # NEW
  153153        'mentions_site' => 'Site Internet de : ', # NEW
  154154        'mentions_webmestre' => 'Webmestre :', # NEW
  155         'meteo' => 'M&eacute;t&eacute;o', # NEW
  156         'meteo_info' => 'Informations g&eacute;ographiques', # NEW
  157         'meteo_previsions' => 'Pr&eacute;visions m&eacute;t&eacute;o', # NEW
  158         'mis_a_jour' => 'Actualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o :',
   155        'meteo' => 'Météo', # NEW
   156        'meteo_info' => 'Informations géographiques', # NEW
   157        'meteo_previsions' => 'Prévisions météo', # NEW
   158        'mis_a_jour' => 'Actualiza&ccedil;&atilde;o :',
  159159        'mot_cle' => 'Palavras-chaves',
  160         'multilinguisme' => 'Afixar a ementa de l&iacute;ngua EVA-web nas p&aacute;ginas p&uacute;blicas?',
   160        'multilinguisme' => 'Afixar a ementa de língua EVA-web nas páginas públicas?',
  161161        'multilinguisme_article' => 'Este artigo:',
  162162
   
  167167        'page_bas' => 'Bas de page', # NEW
  168168        'page_haut' => 'Haut de page', # NEW
  169         'pages' => 'P&aacute;ginas',
   169        'pages' => 'Páginas',
  170170        'par' => 'Por:',
  171171        'partenaires' => 'Parceiros',
  172         'plan_du_site' => 'Mapa do s&iacute;tio',
   172        'plan_du_site' => 'Mapa do sítio',
  173173        'podcasts' => 'Podcasts',
  174174        'podcasts_rss' => 'Podcast e RSS',
   
  179179        // R
  180180        'rechercher' => 'Pesquisar',
  181         'redaction' => 'Reda&amp;ccedil;&amp;atilde;o',
   181        'redaction' => 'Reda&ccedil;&atilde;o',
  182182        'replier' => 'Dobrar',
  183183        'resultats' => 'Resultados',
   
  185185        // S
  186186        'site' => 'site', # NEW
  187         'sites' => 'outros s&iacute;tios:',
  188         'sites_references' => 'S&iacute;tios referenciados',
  189         'sites_rubrique' => 'S&iacute;tios da rubrica',
  190         'sites_syndic' => 'S&iacute;tios sindicados',
   187        'sites' => 'outros sítios:',
   188        'sites_references' => 'Sítios referenciados',
   189        'sites_rubrique' => 'Sítios da rubrica',
   190        'sites_syndic' => 'Sítios sindicados',
  191191        'sous_rubrique' => 'sub-rubrica',
  192192        'statut_admin' => 'Estatuto: Administrador',
  193193        'statut_redac' => 'Estatuto: Autor',
  194194        'statut_visit' => 'Estatuto: Visitante',
  195         'sur_le_web' => 'Liga&amp;ccedil;&amp;otilde;es &uacute;teis',
   195        'sur_le_web' => 'Liga&ccedil;&otilde;es úteis',
  196196        'sur_un_total_de' => 'sobre um total de',
  197         'syndic_breves' => 'Syndiquer les br&egrave;ves du site', # NEW
   197        'syndic_breves' => 'Syndiquer les brèves du site', # NEW
  198198        'syndic_site' => 'Syndiquer tout le site', # NEW
  199199
  200200        // T
  201         'texte_page_404' => 'Desculpe!</em><br />A p&aacute;gina que procura n&amp;atilde;o foi encontrada. ', # em
   201        'texte_page_404' => 'Desculpe!</em><br />A página que procura n&atilde;o foi encontrada. ', # em
  202202        'tous_droits' => 'Todos os direitos reservados',
  203203        'tous_les_auteurs' => 'Todos os autores',
   
  208208        'voir_en_ligne' => 'Ver em linha:',
  209209        'voir_image' => 'Ver a imagem ampliada',
  210         'vous_etes_ici' => 'Voc&amp;ecirc; encontra-se aqui:',
   210        'vous_etes_ici' => 'Voc&ecirc; encontra-se aqui:',
  211211
  212212        // Z
 • _squelettes_/eva-web/4_0/eva_lang/lang/eva_sk.php

  r44508 r45804  
  99
  1010        // A
  11         'acces_restreint' => '<NEW>Obmedzen&yacute; pr&iacute;stup',
  12         'accueil' => '<NEW>Domovsk&aacute; str&aacute;nka',
  13         'agenda' => '<NEW>Di&aacute;r',
  14         'aide' => '<NEW>N&aacute;poveda',
  15         'article_complet' => '<NEW>Cel&eacute; &#269;l&aacute;nky',
  16         'article_precedent' => '<NEW>Predch&aacute;dzaj&uacute;ci',
  17         'article_precedent_premier' => '<NEW>Prv&yacute; &#269;l&aacute;nok',
  18         'article_suivant' => '<NEW>&#270;al&#353;&iacute;',
  19         'article_suivant_dernier' => '<NEW>Najnov&#353;&iacute; &#269;l&aacute;nok',
  20         'articles' => '<NEW>&#268;l&aacute;nky',
  21         'aucun_evenement' => '<NEW>&#381;iadna pl&aacute;novan&aacute; udalos&#357; nie je zap&iacute;san&aacute; v di&aacute;ri na tento mesiac',
  22         'aucun_resultat_pour' => '<NEW>&#381;iadne v&yacute;sledky pre',
   11        'acces_restreint' => '<NEW>Obmedzený prístup',
   12        'accueil' => '<NEW>Domovská stránka',
   13        'agenda' => '<NEW>Diár',
   14        'aide' => '<NEW>Nápoveda',
   15        'article_complet' => '<NEW>Celé články',
   16        'article_precedent' => '<NEW>Predchádzajúci',
   17        'article_precedent_premier' => '<NEW>Prvý článok',
   18        'article_suivant' => '<NEW>Ďalší',
   19        'article_suivant_dernier' => '<NEW>Najnovší článok',
   20        'articles' => '<NEW>Články',
   21        'aucun_evenement' => '<NEW>Žiadna plánovaná udalosť nie je zapísaná v diári na tento mesiac',
   22        'aucun_resultat_pour' => '<NEW>Žiadne výsledky pre',
  2323
  2424        // B
   
  2929        'contact' => '<NEW>Kontakt',
  3030        'copyright_eva' => 'and use template', # MODIF
  31         'copyright_spip' => 'This site is managed by', # MODIF
   31        'copyright_spip' => 'This site is managed by',
  3232
  3333        // D
  3434        'de_cet_auteur' => 'By this author', # MODIF
  35         'deconnecter' => '<NEW>Odhl&aacute;si&#357; sa',
  36         'derniere_mise_a_jour' => '<NEW>Najnov&#353;ie aktualiz&aacute;cie',
  37         'dernieres_breves' => '<NEW>Najnov&#353;ie novinky',
  38         'derniers_articles' => '<NEW>Najnov&#353;ie &#269;l&aacute;nky',
  39         'derniers_commentaires' => '<NEW>Najnov&#353;ie koment&aacute;re',
  40         'derniers_podcasts' => '<NEW>Najnov&#353;ie podcasty',
  41         'derniers_sites' => '<NEW>Najnov&#353;ie str&aacute;nky',
   35        'deconnecter' => '<NEW>Odhlásiť sa',
   36        'derniere_mise_a_jour' => '<NEW>Najnovšie aktualizácie',
   37        'dernieres_breves' => '<NEW>Najnovšie novinky',
   38        'derniers_articles' => '<NEW>Najnovšie články',
   39        'derniers_commentaires' => '<NEW>Najnovšie komentáre',
   40        'derniers_podcasts' => '<NEW>Najnovšie podcasty',
   41        'derniers_sites' => '<NEW>Najnovšie stránky',
  4242        'diaporama' => 'Slideshow', # MODIF
  43         'dix_meilleurs_articles' => '<NEW>Najlep&#353;&iacute;ch 10 &#269;l&aacute;nkov',
  44         'dix_meilleurs_breves' => '<NEW>Najlep&#353;&iacute;ch 10 noviniek',
  45         'dix_meilleurs_commentaires' => '<NEW>Najlep&#353;&iacute;ch 10 koment&aacute;rov',
  46         'doc_redacteurs' => 'Online documents for writers using EVA_Red', # MODIF
   43        'dix_meilleurs_articles' => '<NEW>Najlepších 10 článkov',
   44        'dix_meilleurs_breves' => '<NEW>Najlepších 10 noviniek',
   45        'dix_meilleurs_commentaires' => '<NEW>Najlepších 10 komentárov',
   46        'doc_redacteurs' => 'Online documents for writers using EVA_Red',
  4747        'document' => '<NEW>Dokument',
  48         'documents_joints' => '<NEW>Pr&iacute;lohy',
   48        'documents_joints' => '<NEW>Prílohy',
  4949
  5050        // E
  5151        'erreur_404' => '<NEW>Chyba 404',
  52         'evenement_aucun' => '<NEW>&#381;iadna udalos&#357; nie je v di&aacute;ri napl&aacute;novan&aacute; na tento mesiac',
  53         'evenements_a_venir' => '<NEW>Nasleduj&uacute;ce udalosti',
   52        'evenement_aucun' => '<NEW>Žiadna udalosť nie je v diári naplánovaná na tento mesiac',
   53        'evenements_a_venir' => '<NEW>Nasledujúce udalosti',
  5454        'evenements_du' => '<NEW>Udalosti na',
  5555        'evenements_passes' => '<NEW>Udalosti v minulosti',
  56         'evenements_passes_aucun' => '<NEW>&#381;iadne udalosti v minulosti nie s&uacute; v di&aacute;ri',
   56        'evenements_passes_aucun' => '<NEW>Žiadne udalosti v minulosti nie sú v diári',
  5757
  5858        // F
  59         'fermer_fenetre' => '<NEW>Zatvori&#357; okno',
  60         'feuilleter_livre' => '<NEW>Prelistova&#357; knihu',
  61         'form_pet_message_commentaire' => '<NEW>Jeden koment&aacute;r?',
   59        'fermer_fenetre' => '<NEW>Zatvoriť okno',
   60        'feuilleter_livre' => '<NEW>Prelistovať knihu',
   61        'form_pet_message_commentaire' => '<NEW>Jeden komentár?',
  6262
  6363        // G
  6464        'galaxie_spip' => '<NEW>Galaxia SPIP',
  65         'go' => '<NEW>Prejs&#357; na',
   65        'go' => '<NEW>Prejsť na',
  6666
  6767        // I
  6868        'icone_eva' => '<NEW>Icone EVA-web 4', # MODIF
  69         'identifier' => '<NEW>Ste pripojen&yacute;',
   69        'identifier' => '<NEW>Ste pripojený',
  7070        'il_y_a' => 'There is', # MODIF
  71         'il_y_a1' => '<NEW>Podpis(y) pre t&uacute;to pet&iacute;ciu',
   71        'il_y_a1' => '<NEW>Podpis(y) pre túto petíciu',
  7272        'il_y_a2' => 'There is in total', # MODIF
  7373        'il_y_a3' => 'Article(s).</br> This block in poster', # MODIF
  7474        'il_y_a4' => 'Author(s).</br> This block in poster', # MODIF
  75         'il_y_a5' => 'News.</br>This block in poster', # MODIF
   75        'il_y_a5' => 'News.</br>This block in poster',
  7676        'inscription' => '<NEW>Inscription', # MODIF
  7777
   
  8080        'j2' => '<NEW>Uto',
  8181        'j3' => '<NEW>Str',
  82         'j4' => '<NEW>&#352;tv',
   82        'j4' => '<NEW>Štv',
  8383        'j5' => '<NEW>Pia',
  8484        'j6' => '<NEW>Sob',
   
  8787        'jo2' => '<NEW>Utorok',
  8888        'jo3' => '<NEW>Streda',
  89         'jo4' => '<NEW>&#352;tvrtok',
   89        'jo4' => '<NEW>Štvrtok',
  9090        'jo5' => '<NEW>Piatok',
  9191        'jo6' => '<NEW>Sobota',
  92         'jo7' => '<NEW>Nede&#318;a',
   92        'jo7' => '<NEW>Nedeľa',
  9393
  9494        // L
  9595        'lancer_diaporama' => 'Open Slideshow', # MODIF
  96         'lien_externe' => '<NEW>Extern&yacute; odkaz, otvor&iacute; sa v novom okne',
  97         'lire_suite' => '<NEW>&#268;&iacute;ta&#357; &#271;alej',
   96        'lien_externe' => '<NEW>Externý odkaz, otvorí sa v novom okne',
   97        'lire_suite' => '<NEW>Čítať ďalej',
  9898
  9999        // M
  100         'm1' => '<NEW>Janu&aacute;r',
  101         'm10' => '<NEW>Okt&oacute;ber',
   100        'm1' => '<NEW>Január',
   101        'm10' => '<NEW>Október',
  102102        'm11' => 'November', # MODIF
  103         'm12' => 'December', # MODIF
  104         'm2' => '<NEW>Febru&aacute;r',
   103        'm12' => 'December',
   104        'm2' => '<NEW>Február',
  105105        'm3' => '<NEW>Marec',
  106         'm4' => '<NEW>Apr&iacute;l',
  107         'm5' => '<NEW>M&aacute;j',
  108         'm6' => '<NEW>J&uacute;n',
  109         'm7' => '<NEW>J&uacute;l',
  110         'm8' => 'August', # MODIF
   106        'm4' => '<NEW>Apríl',
   107        'm5' => '<NEW>Máj',
   108        'm6' => '<NEW>Jún',
   109        'm7' => '<NEW>Júl',
   110        'm8' => 'August',
  111111        'm9' => 'September', # MODIF
  112112        'meme_rubrique' => '<NEW>V tejto rubrike',
  113         'mentions' => '<NEW>Pozn&aacute;mky',
   113        'mentions' => '<NEW>Poznámky',
  114114        'mentions_adresse' => '<NEW>Adresse :', # MODIF
  115115        'mentions_directeur_publication' => '<NEW>Directeur de la publication :', # MODIF
  116         'mentions_droit_auteur_texte' => '<NEW><p>Ce site rel&egrave;ve de la l&eacute;gislation fran&ccedil;aise et internationale sur le droit d\'auteur et la propri&eacute;t&eacute; intellectuelle.</p>
  117         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>', # MODIF
   116        'mentions_droit_auteur_texte' => '<NEW><p>Ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d\'auteur et la propriété intellectuelle.</p>
   117        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>',
  118118        'mentions_droit_auteur_titre' => '<NEW>Droits d\'auteurs :', # MODIF
  119         'mentions_legales' => 'Legal notes', # MODIF
  120         'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<NEW><p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'acc&egrave;s &agrave; des sites qui ne sont pas &eacute;dit&eacute;s par le responsable de ce site.</p>
  121         <p>En cons&eacute;quence le directeur de publication ne saurait &ecirc;tre tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi acc&egrave;s.</p>
  122         <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site &agrave; des fins commerciales.</p>
  123         <p>Cette interdiction s\'&eacute;tend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, &agrave; tout &eacute;l&eacute;ment r&eacute;dactionnel figurant sur le site, &agrave; la pr&eacute;sentation des &eacute;crans, aux logiciels n&eacute;cessaires &agrave; l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>', # MODIF
   119        'mentions_legales' => 'Legal notes',
   120        'mentions_liens_hypertexte_texte' => '<NEW><p>Ce site contient des liens hypertextes permettant l\'accès à des sites qui ne sont pas édités par le responsable de ce site.</p>
   121        <p>En conséquence le directeur de publication ne saurait être tenu pour responsable du contenu des sites auxquels l\'internaute aurait ainsi accès.</p>
   122        <p>Il est formellement interdit de collecter et d\'utiliser les informations disponibles sur le site à des fins commerciales.</p>
   123        <p>Cette interdiction s\'étend notamment, sans que cette liste ne soit limitative, à tout élément rédactionnel figurant sur le site, à la présentation des écrans, aux logiciels nécessaires à l\'exploitation, aux logos, images, photos, graphiques, de quelque nature qu\'ils soient.</p>',
  124124        'mentions_liens_hypertexte_titre' => '<NEW>Liens hypertextes :', # MODIF
  125         'mentions_liens_texte' => '<NEW><p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caract&egrave;re ill&eacute;gal et/ou &agrave; caract&egrave;re politique, religieux, pornographique, x&eacute;nophobe, vous pouvez cr&eacute;er un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
  126         <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on la reproduction d\'&eacute;l&eacute;ments du Site ou la pr&eacute;sentation sur des sites tiers d\'&eacute;l&eacute;ments du Site sous forme de Frame ou syst&egrave;me apparent&eacute;.</p>
  127         <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune fa&ccedil;on de proposer l\'envoi d\'un message pr&eacute;-r&eacute;dig&eacute; &agrave; une adresse mail li&eacute;e au Site ou la mise en place d\'un syst&egrave;me permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
  128         <p>Tous les droits de reproduction sont r&eacute;serv&eacute;s.</p>', # MODIF
   125        'mentions_liens_texte' => '<NEW><p>A l\'exception de sites diffusant des informations et/ou contenus ayant un caractère illégal et/ou à caractère politique, religieux, pornographique, xénophobe, vous pouvez créer un lien hypertexte vers notre Site sur votre site.</p>
   126        <p>La mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon la reproduction d\'éléments du Site ou la présentation sur des sites tiers d\'éléments du Site sous forme de Frame ou système apparenté.</p>
   127        <p>Enfin, la mise en place de lien hypertexte n\'autorise en aucune façon de proposer l\'envoi d\'un message pré-rédigé à une adresse mail liée au Site ou la mise en place d\'un système permettant l\'envoi massif de messages quelle qu\'en soit la nature.</p>
   128        <p>Tous les droits de reproduction sont réservés.</p>',
  129129        'mentions_liens_titre' => '<NEW>Liens hypertextes vers ce site :', # MODIF
  130130        'mentions_logo_cddp74' => '<NEW>Site officiel du CDDP74', # MODIF
  131131        'mentions_logo_citic' => '<NEW>Centre de l\'Informatique et des TIC de Haute-Savoie (ex CRI74)', # MODIF
  132         'mentions_logo_edres' => '<NEW>&Eacute;ducation R&eacute;seau Haute-Savoie, projet d&eacute;partemental', # MODIF
   132        'mentions_logo_edres' => '<NEW>Éducation Réseau Haute-Savoie, projet départemental',
  133133        'mentions_logo_eva' => '<NEW>Site officiel du projet eva-web', # MODIF
  134134        'mentions_logo_spip' => '<NEW>Site officiel de SPIP', # MODIF
  135         'mentions_logo_spipedu' => '<NEW>Spip-edu, site de la communaut&eacute; &eacute;ducative', # MODIF
  136         'mentions_lois' => '<NEW>En vertu de la loi pour la confiance dans l\'&eacute;conomie num&eacute;rique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonn&eacute;es de l\'&eacute;diteur et du prestataire qui accueille le site :', # MODIF
   135        'mentions_logo_spipedu' => '<NEW>Spip-edu, site de la communauté éducative',
   136        'mentions_lois' => '<NEW>En vertu de la loi pour la confiance dans l\'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, voici les coordonnées de l\'éditeur et du prestataire qui accueille le site :',
  137137        'mentions_prestataire' => '<NEW>Prestataire assurant le stockage direct et permanent :', # MODIF
  138         'mentions_qualite' => '<NEW>Qualit&eacute; :', # MODIF
   138        'mentions_qualite' => '<NEW>Qualité :',
  139139        'mentions_qui_texte' => '<NEW><p>A l\'origine <a href="http://eva-web.edres74.net/eva/">EVA</a>
  140         correspond &agrave; un projet de portail d\'Intranet d\'&Eacute;tablissement, install&eacute; sur
   140        correspond à un projet de portail d\'Intranet d\'Établissement, installé sur
  141141        les serveurs <a href="http://www.pingoo.org/">PingOO</a>.</p>
  142         <p>Cette version, l&eacute;g&egrave;rement adapt&eacute;e, permet &agrave; une &eacute;cole ou &agrave; un &eacute;tablissement de mettre
  143         en place un site web collaboratif, en proposant diff&eacute;rents mod&egrave;les de publication
   142        <p>Cette version, légèrement adaptée, permet à une école ou à un établissement de mettre
   143        en place un site web collaboratif, en proposant différents modèles de publication
  144144        (article, album photo, diaporama ...) </p>
  145145        <p>Pour plus de renseignements sur le projet <a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a>, consultez le site
  146146        <a href="http://eva-web.edres74.net">http://eva-web.edres74.net</a></p>
  147         <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribu&eacute; sous Licence Publique G&eacute;n&eacute;rale
   147        <p><a href="http://eva-web.edres74.net">EVA-web</a> est un logiciel libre distribué sous Licence Publique Générale
  148148        <a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html">GNU (GNU General Public License ou GPL)</a>
  149         con&ccedil;u pour fonctionner &agrave; partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
  150         <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>', # MODIF
   149        conçu pour fonctionner à partir de l\'application <a href="http://www.spip.net/">SPIP</a>.</p>
   150        <div style="text-align:center;"><a rel="licence" target="_blank" href="http://www.april.org/gnu/gpl_french.html"><img alt="Licence GNU GPL" style="border-width:0" width="80" height="100" src="http://www.fsf.org/graphics/philosophical-gnu-sm.jpg"/></a></div>',
  151151        'mentions_qui_titre' => '<NEW>EVA, par qui, pour qui ?', # MODIF
  152         'mentions_responsable_edition' => '<NEW>Responsable d\'&eacute;dition :', # MODIF
   152        'mentions_responsable_edition' => '<NEW>Responsable d\'édition :',
  153153        'mentions_site' => '<NEW>Site Internet de : ', # MODIF
  154154        'mentions_webmestre' => '<NEW>Webmestre :', # MODIF
  155         'meteo' => '<NEW>Po&#269;asie',
  156         'meteo_info' => '<NEW>Zemepisn&eacute; &uacute;daje',
  157         'meteo_previsions' => '<NEW>Predpove&#271; po&#269;asia',
  158         'mis_a_jour' => 'Updated: ', # MODIF
  159         'mot_cle' => '<NEW>K&#318;&uacute;&#269;ov&eacute; slov&aacute;',
   155        'meteo' => '<NEW>Počasie',
   156        'meteo_info' => '<NEW>Zemepisné údaje',
   157        'meteo_previsions' => '<NEW>Predpoveď počasia',
   158        'mis_a_jour' => 'Updated: ',
   159        'mot_cle' => '<NEW>Kľúčové slová',
  160160        'multilinguisme' => 'Display the menu of language of EVA-Web in the public pages?', # MODIF
  161         'multilinguisme_article' => '<NEW>Tento &#269;l&aacute;nok je v :',
   161        'multilinguisme_article' => '<NEW>Tento článok je v :',
  162162
  163163        // N
  164         'notes' => '<NEW>Pozn&aacute;mky',
   164        'notes' => '<NEW>Poznámky',
  165165
  166166        // P
  167167        'page_bas' => '<NEW>Bas de page', # MODIF
  168168        'page_haut' => '<NEW>Haut de page', # MODIF
  169         'pages' => '<NEW>Str&aacute;nky',
   169        'pages' => '<NEW>Stránky',
  170170        'par' => 'by :', # MODIF
  171171        'partenaires' => '<NEW>Partneri',
  172         'plan_du_site' => '<NEW>Mapa str&aacute;nky',
   172        'plan_du_site' => '<NEW>Mapa stránky',
  173173        'podcasts' => '<NEW>Podcasty',
  174174        'podcasts_rss' => '<NEW>Podcasty a RSS',
  175175        'post_scriptum' => '<NEW>P.S.',
  176176        'pour' => '<NEW>pre',
  177         'publie' => '<NEW>Publikovan&yacute;',
   177        'publie' => '<NEW>Publikovaný',
  178178
  179179        // R
  180         'rechercher' => '<NEW>Vyh&#318;ada&#357;',
   180        'rechercher' => '<NEW>Vyhľadať',
  181181        'redaction' => '<NEW>Redakcia',
  182         'replier' => '<NEW>Zatvori&#357;',
  183         'resultats' => '<NEW>V&yacute;sledky',
   182        'replier' => '<NEW>Zatvoriť',
   183        'resultats' => '<NEW>Výsledky',
  184184
  185185        // S
  186186        'site' => '<NEW>site', # MODIF
  187         'sites' => '<NEW>In&eacute; str&aacute;nky :',
  188         'sites_references' => '<NEW>Odkazy na str&aacute;nky',
   187        'sites' => '<NEW>Iné stránky :',
   188        'sites_references' => '<NEW>Odkazy na stránky',
  189189        'sites_rubrique' => '<NEW>Odkazy v tejto rubrike',
  190         'sites_syndic' => 'Syndicated sites', # MODIF
   190        'sites_syndic' => 'Syndicated sites',
  191191        'sous_rubrique' => '<NEW>Podrubrika',
  192         'statut_admin' => '<NEW>Status : Spr&aacute;vca',
  193         'statut_redac' => '<NEW>Status : &#381;urnalista',
  194         'statut_visit' => '<NEW>Status : N&aacute;v&#353;tevn&iacute;k',
   192        'statut_admin' => '<NEW>Status : Správca',
   193        'statut_redac' => '<NEW>Status : Žurnalista',
   194        'statut_visit' => '<NEW>Status : Návštevník',
  195195        'sur_le_web' => '<NEW>Na webe',
  196         'sur_un_total_de' => '<NEW>Z celkov&eacute;ho po&#269;tu',
  197         'syndic_breves' => '<NEW>Syndiquer les br&egrave;ves du site', # MODIF
   196        'sur_un_total_de' => '<NEW>Z celkového počtu',
   197        'syndic_breves' => '<NEW>Syndiquer les brèves du site',
  198198        'syndic_site' => '<NEW>Syndiquer tout le site', # MODIF
  199199
  200200        // T
  201         'texte_page_404' => '<NEW><em>Prep&aacute;&#269;te .</em></br>Zd&aacute; sa, &#382;e t&aacute;to str&aacute;nka bola odstr&aacute;nen&aacute; z tohto webu.',
  202         'tous_droits' => '<NEW>V&#353;etky pr&aacute;va vyhraden&eacute;',
  203         'tous_les_auteurs' => '<NEW>V&#353;etci &#382;urnalisti',
   201        'texte_page_404' => '<NEW><em>Prepáčte .</em></br>Zdá sa, že táto stránka bola odstránená z tohto webu.',
   202        'tous_droits' => '<NEW>Všetky práva vyhradené',
   203        'tous_les_auteurs' => '<NEW>Všetci žurnalisti',
  204204
  205205        // V
  206206        'version_eva' => 'EVA-Web 4.1', # MODIF
  207         'visites' => '<NEW>N&aacute;v&#353;tevy',
  208         'voir_en_ligne' => '<NEW>Zobrazi&#357; na webe',
  209         'voir_image' => '<NEW>Zobrazi&#357; obr&aacute;zok v p&ocirc;vodnej ve&#318;kosti',
  210         'vous_etes_ici' => '<NEW>Nach&aacute;dzate sa tu',
   207        'visites' => '<NEW>Návštevy',
   208        'voir_en_ligne' => '<NEW>Zobraziť na webe',
   209        'voir_image' => '<NEW>Zobraziť obrázok v pôvodnej veľkosti',
   210        'vous_etes_ici' => '<NEW>Nachádzate sa tu',
  211211
  212212        // Z
  213         'zone' => '<NEW>Chr&aacute;nen&aacute; z&oacute;na'
   213        'zone' => '<NEW>Chránená zóna'
  214214);
  215215
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.