Changeset 47270 in spip-zone for _core_/plugins/breves/lang/breves_vi.php


Ignore:
Timestamp:
Apr 30, 2011, 6:28:22 PM (8 years ago)
Author:
denisb@…
Message:

langues (breves)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _core_/plugins/breves/lang/breves_vi.php

  r47268 r47270  
  3333        'item_utiliser_breves' => 'Dùng tin ngắn',
  3434
   35        // L
   36        'logo_breve' => 'LOGO CỦA TIN NGẮN',
   37
  3538        // T
  3639        'texte_breves' => 'Tin ngắn là đoạn văn ngắn gọn đơn giản để có thể thông báo online các chi tiết cô đọng, quản trị các thông cáo báo chí, lịch trình sự việc ...',
   
  3942        'titre_breve_refusee' => 'Tin ngắn bị từ chối',
  4043        'titre_breves' => 'Tin ngắn',
   44        'titre_langue_breve' => 'NGÔN NGỮ CỦA TIN NGẮN',
  4145        'titre_page_breves' => 'Tin ngắn'
  4246);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.