Changeset 58987 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 1, 2012, 7:46:34 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (aveline)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _squelettes_/aveline/trunk/lang/aveline_sk.php

  r58880 r58987  
  6060        'description_plan_simple' => 'Zobrazí zoznam rubrík, podrubrík a článkov na stránke.',
  6161        'description_plan_simple_secteur_langue' => 'Zobrazí zoznam rubrík, podrubrík a článkov jazykového sektora. Použite len na stránke rozdelenej do sektorov podľa jazyka.',
  62         'description_portfolio' => 'Portfolio de la distribution par défaut de SPIP.', # NEW
   62        'description_portfolio' => 'Predvolená štatistika SPIPu.',
  6363        'description_resultats_recherche' => 'Výsledky budú zoradené podľa relevantnosti (počtu bodov) zostupne.',
  6464        'description_rubrique-contenuprincipal' => 'Zobrazí logo, dátum posledného pridania, popis a text.',
  6565        'description_rubrique-filariane' => 'Zobrazí stromovú štruktúru rubrík až k tejto rubrike.',
  66         'description_rubrique-formulaire_site' => 'Affiche un formulaire permettant aux visiteurs du site de proposer des référencements de sites. Ces sites apparaîtront comme « proposés » dans l\'espace privé, en attendant une validation par les administrateurs.<br />Ce formulaire ne s\'affiche que si vous avez activé l\'option « Gérer un annuaire de sites » dans la Configuration sur site dans l\'espace privé, et si vous avez réglé « Qui peut proposer des sites référencés » sur « les visiteurs du site public ».', # NEW
   66        'description_rubrique-formulaire_site' => 'Zobrazí formulár, ktorý umožní návštevníkom navrhnúť odkazy na iné stránky. Tieto stránky sa v súkromnej zóne zobrazia ako "navrhované" a budú čakať na schválenie od administrátorov.<br />Tento formulár sa zobrazí iba vtedy, ak ste si v konfigurácii vašej stránky v súkromnej zóne zvolili možnosť "Riadiť adresár stránok"  a ak ste nastavili nastavenie "Kto navrhuje odkazované stránky" na možnosť "návštevníci verejne prístupnej stránky".',
  6767        'description_rubrique-miniplan' => 'Zobrazí stromovú štruktúru podrubrík tejto rubriky.',
  6868        'description_rubrique-mots_cles' => 'Zobrazí kľúčové slová priradené rubrike.',
   
  7070        'description_rubriques_racine' => 'Zoznam rubrík nachádzajúcich sa v koreňovom adresári stránky, ktoré sa nazývajú aj sektory.',
  7171        'description_rubriques_secteur_langue' => 'Vytvorí zoznam podrubrík sektora aktuálneho jazyka. Tento oriešok je jedinečný pre stránky rozdelené do sektorov podľa jazyka.',
  72         'description_selecteur_archives' => 'Cette noisette est à utiliser en conjonction avec la noisette <i>Liste d\'articles</i> (les deux noisettes doivent être placées sur la même page). à la manière d\'un blog, elle fournit une liste des mois et/ou des années pour lesquels des articles ont été publiés et permet de recharger la page en filtrant les résultats selon la période choisie. Vous devez paramétrer le choix de la rubrique comme pour la noisette <i>Liste d\'articles</i>.', # NEW
   72        'description_selecteur_archives' => 'Tento oriešok sa používa spolu s orieškom <i>Zoznam článkov</i> (tieto dva oriešky by mali byť umiestnené na tej istej stránke). Tak ako v blogu je tam zoznam mesiacov a/lebo rokov, v ktorých boli publikované nejaké články a on umožňuje obnoviť stránku s vytriedenými výsledkami za zadané obdobie. Pre oriešok <i>Zoznam</i> si musíte nastaviť výber z rubrík.',
  7373        'description_selection_articles' => 'Výpis článkov do koreňového adresára stránky alebo do nejakej rubriky pomocou zásuvného modulu <i>Výber článkov.</i>',
  7474        'description_site-contenuprincipal' => 'Zobrazí logo, meno, popis, odkaz a poznámky.',
   
  7878
  7979        // E
  80         'explication_afficher_selecteur_archives' => 'À la façon d\'un blog, ajoute en début et/ou en fin de liste un sélecteur permettant de restreindre la liste aux publications d\'un mois ou d\'une date donnée.', # NEW
  81         'explication_afficher_source_rss' => 'Pour les articles importés avec le plugin Flux RSS en article, doit-on afficher la source, à savoir le site d\'où l\'article a été copié ?', # NEW
   80        'explication_afficher_selecteur_archives' => 'Tak ako v blogu pridá na začiatok a/lebo koniec zoznamu oddeľovač, ktorý umožňuje obmedziť zoznam publikovaných prvkov za mesiac alebo k určitému dátumu.',
   81        'explication_afficher_source_rss' => 'Má sa pri článkoch nahratých zásuvným modulom RSS v článku zobraziť zdroj, teda stránka, z ktorej bol článok skopírovaný?',
  8282        'explication_afficher_tri_alphabetique_nom' => 'Ak je zoznam zotriedený podľa názvu, zobrazenie abecedného registra umožňuje priamy prístup k prvkom, ktorých názov sa začína na požadované písmeno.',
  83         'explication_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Quand la liste triée par titre, affiche un index alphabétique permet d\'accéder directement aux éléments dont le titre commence par la lettre demandée. <strong>ATTENTION :</strong> ne fonctionnera pas correctement si vous utilisez des titres numérotés.', # NEW
   83        'explication_afficher_tri_alphabetique_titre' => 'Ak zoznam zotriedite podľa nadpisu, zobrazí sa abecedný register, ktorý umožňuje priamy prístup k prvkom, ktorých nadpis sa začína na určité písmeno. <strong>POZOR:</strong> ak používate číslované nadpisy, nebude to fungovať správne.',
  8484        'explication_choix_periode' => 'Ajoute des liens permettant au visiteur de modifier la période (évènements passés, en cours ou à venir). Les liens ne seront affichés que s\'il y a des évènements sur la période considérée.', # NEW
  8585        'explication_choix_tri' => 'Ako na SPIP-Contrib, pridáva trvalé odkazy návštevníkom, aby mohli zmeniť zotriedenie zoznamu.',
   
  9090        'explication_precedent_suivant_type_lien' => 'Vyberte si, aký typ odkazov sa má zobraziť',
  9191        'explication_raccourcis_typo' => 'Môžete používať klávesové skratky SPIPu.',
  92         'explication_restreindre_langue' => 'Dans le cas d\'un site multilingue, on peut vouloir restreindre l\'affichage uniquement aux objets dans la même langue.', # NEW
   92        'explication_restreindre_langue' => 'V prípade viacjazyčnej stránky môžete chcieť obmedziť zobrazenie na objekty v rovnakom jazyku.',
  9393        'explication_themes_anythingslider' => 'Vous pouvez disposer de plus de thèmes en les activant sur la <a href="./?exec=configurer_anythingslider">page de configuration d\'AnythingSlider</a>.', # NEW
  94         'explication_tri_recherche' => 'Par défaut, les résultats sont triés par pertinence. Si vous activez le tri modifiable, l\'option "Par pertinence" sera automatiquement ajoutée.', # NEW
  95         'explication_utiliser_logo_evenement_article_rubrique' => 'Pour que les évènements puissent avoir leur propre logo, vous devez installer le plugin \'Documents et Logo pour Agenda\'.', # NEW
  96         'explication_vignette_ajout_css' => 'Une majorité de thèmes pour Zpip ne prennent pas en compte les vignettes d\'auteurs. Cette option permet de rajouter en dur dans le squelette quelques styles CSS pour améliorer l\'affichage. à ne pas activer si le thème prend en charge les vignettes.', # NEW
   94        'explication_tri_recherche' => 'Podľa predvolených nastavení budú výsledky zotriedené podľa relevantnosti. Ak aktivujete triedenie podľa úprav, možnosť "podľa relevantnosti" bude pridaná automaticky.',
   95        'explication_utiliser_logo_evenement_article_rubrique' => 'Pre udalosti, ktoré môžu mať svoje vlastné logo musíte nainštalovať zásuvný modul "Dokumenty a logo pre kalendár udalostí".',
   96        'explication_vignette_ajout_css' => 'Väčšina farebných motívov pre Zpip neberie do úvahy miniatúry autorov. Táto možnosť vám umožňuje znova pridať pevnú šablónu do niektorých štýlov CSS na vylepšenie zobrazenia. Neaktivujte túto možnosť, ak farebný motív podporuje miniatúry.',
  9797
  9898        // I
   
  145145        'item_nom_page' => 'Názov stránky',
  146146        'item_nom_site' => 'názov stránky',
  147         'item_notation' => 'formulaire de notation classique', # NEW
   147        'item_notation' => 'klasický hodnotiaci formulár',
  148148        'item_note' => 'poznámka',
  149149        'item_num_titre' => 'hodnotenie (číslo)',
   
  202202        'label_afficher_descriptif_site' => 'Zobraziť popis stránky?',
  203203        'label_afficher_docs_joints' => 'Zobraziť pripojené súbory?',
  204         'label_afficher_formulaire_note' => 'Afficher le formulaire de notation ?', # NEW
   204        'label_afficher_formulaire_note' => 'Zobraziť hodnotiaci formulár?',
  205205        'label_afficher_groupe' => 'Zobraziť typ (skupinu) kľúčového slova?',
  206206        'label_afficher_introduction' => 'Zobraziť úvod?',
   
  316316        'label_niveau_titre' => 'Úroveň nadpisu:',
  317317        'label_nombre_articles_syndiques_a_afficher' => 'Počet syndikovaných článkov, ktorý sa má zobraziť:',
  318         'label_options_anythingslider' => 'Options du slider', # NEW
   318        'label_options_anythingslider' => 'Možnosti jazdca',
  319319        'label_options_resumes' => 'Možnosti zhrnutí',
  320320        'label_pas_pagination' => 'Žiadne číslovanie strán:',
  321321        'label_pas_selecteur_archives' => 'Žiaden oddeľovač:',
  322322        'label_periode' => 'Čas:',
  323         'label_position_choix_periode' => 'Position de la liste de choix :', # NEW
  324         'label_position_choix_tri' => 'Position de la liste de choix :', # NEW
   323        'label_position_choix_periode' => 'Umiestnenie zoznamu na výber:',
   324        'label_position_choix_tri' => 'Umiestnenie zoznamu na výber:',
  325325        'label_position_filtrer_articles' => 'Umiestnenie odkazov:',
  326326        'label_position_filtrer_sous_rubriques' => 'Umiestnenie odkazov:',
   
  352352        'label_si_vignettes' => 'Ak zobrazenie miniatúr',
  353353        'label_site_specifique' => 'Ak špeciálne stránky, ktoré?',
  354         'label_start_stopped' => 'Au chargement de la page, ne pas lancer automatiquement le défilement du slider ?', # NEW
   354        'label_start_stopped' => 'Pri nahrávaní stránky nezačať  posúvať jazdec automaticky?',
  355355        'label_style_liste' => 'Štýl zoznamu:',
  356356        'label_style_pagination' => 'Štýl číslovania strán:',
   
  364364        'label_texte_devant_rubrique' => 'Ak áno, text pred rubrikou:',
  365365        'label_texte_devant_selecteur_archives' => 'Text pred prepínačom:',
  366         'label_theme' => 'Thème du slider :', # NEW
   366        'label_theme' => 'Farebný motív jazdca:',
  367367        'label_thread' => 'Vzhľad vlákien v diskusiách:',
  368368        'label_titre_liste' => 'Ak sa má zobraziť názov, ktorý?',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.