Changeset 59218 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Mar 10, 2012, 9:58:50 PM (8 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (tipafriend)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/tipafriend/lang/tipafriend_sk.php

  r59130 r59218  
  2727        'cfgform_comment_close_button' => 'podľa predvolených nastavení aktivované, táto možnosť vám umožňuje rozhodnúť, či sa v spodnej časti okna zobrazí tlačidlo "Zatvoriť"; <strong>táto možnosť je automaticky deaktivovaná ak sú deaktivované hlavičky, ktoré sú vymenované vyššie.</strong>',
  2828        'cfgform_comment_contenu' => 'Tu si vyberte typ objektu SPIPu (<i>článok, novinka, autor, a i.</i>) ktorý bude pripojený do e-mailu.',
  29         'cfgform_comment_header' => 'cette option vous permet de choisir si les informations de la balise &lt;head&gt; de la page doivent être présentes ou non (<i>il peut être utile de les désactiver si vous utilisez une fenêtre javascript type \'thickbox\', ou au contraire de forcer leur affichage dans le même contexte avec un contenu en frame</i>).', # NEW
   29        'cfgform_comment_header' => 'táto možnosť vám umožňuje rozhodnúť sa, či stránka musí mať tag  &lt;head&gt; ("hlavička") alebo nie (<i>môže byť užitočné deaktivovať túto možnosť, ak používate javascriptové okno typu "thickbox" alebo ich chcete zobraziť iným spôsobom v rovnakom kontexte s rámom</i>).',
  3030        'cfgform_comment_javascript' => 'funkciu otvárania vyskakovacieho okna môžete deaktivovať (<i>napríklad v prípade použitia javascriptových okien typu "thickbox" alebo "fancybox"</i>).',
  3131        'cfgform_comment_options' => 'musíte zadať úplné parametre, napríklad: "class=\'thickbox\'", budú automaticky pridané k odkazom na vaše šablóny; <b>používajte len jednoduché úvodzovky (\'...\').</b>',
   
  118118        'form_exp_nom_label' => 'Vaše meno',
  119119        'form_exp_send_label' => '<em>Pripojíte kópiu e-mailu (pole "Cc")</em>',
  120         'form_intro' => 'Pour transmettre l\'adresse de cette page, indiquez les adresses e-mail de vos contacts, votre propre adresse e-mail ainsi que vote nom. Vous pouvez également si vous le souhaitez ajouter un commentaire qui sera inclus dans le corps du message.<br /><small>{{*}} {Aucune de ces informations ne sera conservée.}</small>', # NEW
   120        'form_intro' => 'Ak chcete poslať adresu tejto stránky, zadajte e-mailové adresy svojich kontaktov, svoju vlastnú e-mailovú adresu a hodnotenie. Ak chcete, môžete prípadne aj pridať komentár, ktorý bude pridaný do hlavného textu správy. <br /><small>{{*}} {Žiaden z týchto údajov nebude uložený.}</small>',
  121121        'form_message_label' => 'Môžete pridať text',
  122122        'form_separe_virgule' => '<em>Môžete uviesť viac adries oddelených bodkočiarkou.</em>',
   
  126126        'info_doc' => 'Ak máte problémy so zobrazením tejto stránky, [kliknite sem.->@link@]',
  127127        'info_doc_titre' => 'Poznámka o zobrazení tejto stránky',
  128         'info_skel_doc' => 'Cette page de documentation est conçue sous forme de squelette SPIP fonctionnant avec la distribution standard ({fichiers du répertoire "squelettes-dist/"}). Si vous ne parvenez pas à visualiser la page, ou que votre site utilise ses propres squelettes, les liens ci-dessous vous permettent de gérer son affichage :
   128        'info_skel_doc' => 'Táto stránka dokumentácie je vytvorená ako šablóna SPIPu, ktorá funguje s bežnou distribúciou  ({súbory v priečinku "squelettes-dist/"}). Ak sa vám stránka nezobrazuje správne alebo ak vaša stránka využíva vlastné šablóny, odkazy uvedené nižšie vám pomôžu upraviť jej zobrazenie:
  129129
  130 -* [Mode "texte simple"->@mode_brut@] ({html simple + balise INSERT_HEAD})
  131 -* [Mode "squelette Zpip"->@mode_zpip@] ({squelette Z compatible})
  132 -* [Mode "squelette SPIP"->@mode_spip@] ({compatible distribution})', # NEW
   130-* [Režim "nenáformátovaný text"->@mode_brut@] ({jednoduché html + tag INSERT_HEAD})
   131-* [Režim "šablóna Zpip"->@mode_zpip@] ({kompatibilné so šablónou Z})
   132-* [Režim "šablóna SPIP"->@mode_spip@] ({kompatibilné s distribúciou})',
  133133
  134134        // L
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.