Changeset 60968 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 5, 2012, 1:35:24 PM (9 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (couteauprive)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/couteau_suisse/lang/couteauprive_sk.php

  r60792 r60968  
  228228        'decoupe:aide' => 'Blok kariet: <b><onglets></onglets></b><br/>Oddeľovač stránok alebo kariet: @sep@',
  229229        'decoupe:aide2' => 'Alias: @sep@',
  230         'decoupe:description' => '@puce@ Divides the display of an article into pages using automatic page numbering. Simply place four consecutive + signes (<code>++++</code>) where you wish a page break to occur.
  231 
  232 By default, the Penknife inserts the pagination links at the top and bottom of the page. But you can place the links elsewhere in your template by using the #CS_DECOUPE tag, which you can activate here:
   230        'decoupe:description' => '@puce@ Rozdelí článok na strany, ktoré budú automaticky očíslované.
   231Tam, kde chcete, aby bol zlom strany, jednoducho zadajte štyri znaky + za sebou (<code>++++</code>).
   232
   233Podľa predvolených nastavení modul Vreckový nožík umiestni odkazy na stránkovanie na vrchnú a spodnú časť strany. Vy však môžete dať v šablóne odkazy aj inde pomocou tagu #CS_DECOUPE, ktorý aktivujete tu:
  233234[[%balise_decoupe%]]
  234235
  235 @puce@ If you use this separator between  <onglets> and </onglets> tags, then you will receive a tabbed page instead.
  236 
  237 In templates you can use the tags #ONGLETS_DEBUT, #ONGLETS_TITRE and #ONGLETS_FIN.
  238 
  239 This tool may be combined with "[.->sommaire]".', # MODIF
   236@puce@ Ak použijete tento oddeľovač medzi  tagmi <onglets> a </onglets>, potom namiesto toho vytvoríte stránku s kartami.
   237
   238V šablónach môžete používať tagy
   239#ONGLETS_DEBUT, #ONGLETS_TITRE a #ONGLETS_FIN.
   240
   241Tento nástroj môžete spojiť s nástrojom "[zhrnutie.->sommaire]".',
  240242        'decoupe:nom' => 'Division in pages and tabs',
  241243        'desactiver_flash:description' => 'Deletes the flash objects from your site and replaces them by the associated alternative content.',
   
  284286        'ecran_maj_ko2' => 'K dispozícii je verzia @n@ bezpečnostnej obrazovky. Môžete aktualizovať vzdialený súbor " [.->ecran_securite] ".',
  285287        'ecran_maj_ok' => '(zdá sa, že je aktuálny).',
  286         'ecran_securite:description' => 'The security screen is a PHP file directly downloaded from the official SPIP site which protects your sites by blocking certain attacks aimed at specific security flaws. This system allows you to react very quickly whenever a problem is discovered, by covering up for such flaws without needing to immediately update your site nor apply any complex patches.
  287 
  288 Important note: the screen locks down certain variables. For example, the variables named as <code>id_xxx</code> are all checked as being whole integer numbers in order to avoid SQL code injections via this very common URL variable. Certain plugins are not compatible with all of the rules imposed by this screen, including those that might use a syntax like  <code>&id_x=new</code> to create a new object {x}.
  289 
  290 In addition to the security, this screen has a configurable ability to restrict access by indexing robots to the PHP scripts, in such a way as to indicate that they should " come back later " whenever the server is currently saturated.[[ %ecran_actif%]][[->
  291 @puce@ Adjust the anti-robot protection when the server load exceeds the value: %ecran_load%
  292 _ {The default value is 4. Assign a value of 0 to deactivate this process.}@_ECRAN_CONFLIT@]]
  293 
  294 When making an official update, update the associated remote file (click above on [update]) to take advantage of the most recent protective measures.
  295 
  296 - Local file version: ', # NEW
   288        'ecran_securite:description' => 'Bezpečnostná obrazovka je súbor PHP priamo stiahnutý z oficiálnej stránky SPIPu, ktorý chráni vaše stránky tým, že blokuje niektoré útoky zamerané na určité chyby v zabezpečení. Tento systém vám umožňuje veľmi rýchlo zareagovať vždy, ak sa objaví problém ochranou systému pri týchto chybách bez toho, aby ste museli okamžite aktualizovať svoju stránku alebo použiť zložité záplaty.
   289
   290Dôležitá poznámka: obrazovka zamkne niektoré premenné. Napríklad všetky premenné s názvom <code>id_xxx</code> sú nastavené ako celé nezáporné čísla, aby sa zabránilo injekciám do SQL kódu cez túto veľmi bežnú premennú internetovej adresy. Niektorým zásuvným modulom nevyhovujú všetky pravidlá, ktoré zaviedla táto obrazovka vrátane tých, ktoré musia na vytvorenie nového objektu {x} používať syntax, ako napríklad  <code>&id_x=new.</code>
   291
   292Okrem zabezpečenia môže mať táto obrazovka nastavenú možnosť zakázať prístup indexovacím robotom do skriptov PHP, ak je server zaťažený, a to tak, že im povie, aby sa prišli neskôr.[[ %ecran_actif%]][[->
   293@puce@ Upravte ochranu proti robotom vždy, keď nahrávanie na serveri prekročí hodnotu: %ecran_load%
   294_ {Predvolená hodnota je 4. Ak chcete tento proces deaktivovať, nastavte hodnotu na 0.}@_ECRAN_CONFLIT@]]
   295
   296Pri oficiálnej aktualizácii aktualizujte prepojený vzdialený súbor (kliknite hore na [aktualizovať]) a využívajte najnovšie ochranné prvky.
   297
   298- Verzia lokálneho súboru: ',
  297299        'ecran_securite:nom' => 'Bezpečnostná obrazovka',
  298300        'effaces' => 'Deleted',
   
  314316
  315317        // F
  316         'f_jQuery:description' => 'Prevents the installation of {jQuery} on the public site in order to economise some "machine resources". The jQuery library ([->http://jquery.com/]) is useful in Javascript programming and many plugins use it. SPIP uses it in the editing interface.
  317 
  318 N.B: some Penknife tools require {jQuery} to be installed. ', # MODIF
   318        'f_jQuery:description' => 'Bráni inštalácii {jQuery} na verejne prístupnú stránku, aby sa hospodárne využili "možnosti stroja". Knižnica jQuery ([->http://jquery.com/]) je užitočná pri programovaní pomocou Javascriptu a veľa zásuvných modulov ju aj využíva. SPIP ju využíva v rozhraní úprav.
   319
   320Pozor: Niektoré nástroje modulu Vreckový nožík si vyžadujú, aby bol {jQuery} nainštalovaný.',
  319321        'f_jQuery:nom' => 'Deactivate jQuery',
  320322        'filets_sep:aide' => 'Oddeľovacie čiary: <b>__i__</b> alebo <b>i</b> je číslo.<br />Iné dostupné čiary: @liste@',
   
  322324_ Syntax je: "__code__", ke "code" je buď identifikačné číslo (od 0 do 7) čiary, ktorú chcete vložiť a ktorá je prepojená s príslušným štýlom, alebo názov obrázka v priečinku plugins/couteau_suisse/img/filets.',
  323325        'filets_sep:nom' => 'Dividing lines',
  324         'filtrer_javascript:description' => 'Three modes are available for controlling JavaScript inserted directly in the text of articles:
  325 - <i>never</i>: JavaScript is prohibited everywhere
  326 - <i>default</i>: the presence of Javascript is highlighted in red in the editing interface
  327 - <i>always</i>: JavaScript is always accepted.
  328 
  329 N.B.: in forums, petitions, RSS feeds, etc., JavaScript is <b>always</b> made secure.[[%radio_filtrer_javascript3%]]', # MODIF
   326        'filtrer_javascript:description' => 'Na ovládanie JavaScriptu, ktorý sa vkladá priamo do textu článkov sú k dispozícii tri možnosti:
   327- <i>nikdy:</i> JavaScript je všade zakázaný,
   328- <i>predvolené:</i> v rozhraní na úpravy je Javascript zvýraznený červenou farbou,
   329- <i>vždy:</i> JavaScript je vždy akceptovaný.
   330
   331Pozor: v diskusných fórach, petíciách, kanáloch RSS atď. je JavaScript  <b>vždy</b> zabezpečený tak, aby sa predišlo škodám.[[%radio_filtrer_javascript3%]]',
  330332        'filtrer_javascript:nom' => 'Riadenie JavaScriptu',
  331333        'flock:description' => 'Deactivates the file-locking system which uses the PHP {flock()} function. Some web-hoting environments are unable to work with this function. Do not activate this tool if your site is functioning normally.',
  332334        'flock:nom' => 'Súbory nie sú zamknuté',
  333335        'fonds' => 'Pozadia:',
  334         'forcer_langue:description' => 'Forces the language context for multiligual templates which have a language menu able to manage the language cookie.
  335 
  336 Technically, this tool does this:
  337 - deactivates the choice of template according to the object\'s language.
  338 - deactivates the automatic <code>{lang_select}</code> criterion on SPIP objects (articles, news items, sections, etc.).
  339 
  340 Thus multi blocks are always displayed in the language requested by the visitor.', # MODIF
   336        'forcer_langue:description' => 'Vynúti si kontext jazyka pre viacjazyčné šablóny, ktoré majú viacjazyčné menu s možnosťou riadiť jazykovú cookie.
   337
   338Technicky tento nástroj môže robiť toto:
   339- deaktivuje výber šablóny podľa jazyku objektu,
   340- deaktivuje automatické kritérium <code>{lang_select}</code> pre bežné objekty (články, novinky, rubriky, atď.).
   341
   342Takto sa multibloky vždy zobrazia v jazyku podľa požiadavky návštevníka.',
  341343        'forcer_langue:nom' => 'Nanútiť jazyk',
  342344        'format_spip' => 'Články vo formáte SPIPU',
   
  392394
  393395        // J
  394         'jcorner:description' => '"Pretty Corners" is a tool which makes it easy to change the appearance of the corners of {{coloured boxes}} on the public pages of your site. Almost anything is possible!
  395 _ See this page for examples: [->http://www.malsup.com/jquery/corner/].
  396 
  397 Make a list below of the elements in your templates which are to be rounded. Use CSS syntax (.class, #id, etc. ). Use the sign " = " to specify the jQuery command to apply, and a double slash (" // ") for comments. If no equals sign is provided, rounded corners equivalent to  <code>.ma_classe = .corner()</code> will be applied.[[%jcorner_classes%]]
  398 
  399 N.B. This tool requires the {Round Corners} jQuery plugin in order to function. The Penknife can install it automatically if you check this box. [[%jcorner_plugin%]]', # MODIF
   396        'jcorner:description' => '"Zaoblené rohy" je nástroj, ktorý uľahčuje zmenu vzhľadu rohov {{farebných textových polí}} na verejne prístupných stránkach vášho webu. Možné je takmer čokoľvek!
   397_ Príklady nájdete na tejto stránke: [->http://www.malsup.com/jquery/corner/].
   398
   399Vytvorte zoznam objektov v svojich šablónach, ktoré majú byť zaoblené. Použite syntax CSS  (.class, #id, atď.). Na použitie  príkazu jQuery použite znak " = "  a na komentáre dve lomky (" // "). Ak nezadáte žiaden znak rovná sa, použije sa ekvivalent k zaobleným rohom  <code>.ma_classe = .corner().</code> [[%jcorner_classes%]]
   400
   401Pozor! Na to, aby fungoval, tento nástroj potrebuje  zásuvný modul {Zaoblené rohy} typu jQuery. Ak zaškrtnete toto pole, modul Vreckový nožík ho môže nainštalovať automaticky.[[%jcorner_plugin%]]',
  400402        'jcorner:nom' => 'Pekné rohy',
  401403        'jcorner_plugin' => '" Round Corners plugin "',
   
  509511        'liens_en_clair:description' => 'Makes the filter: \'liens_en_clair\' available to you. Your text probably contains hyperlinks which are not visible when the page is printed. This filter adds the link code between square brackets for every clickabel link (external links and email addresses). N.B: in printing mode (when using the parameter \'cs=print\' or \'page=print\' in the URL), this treatment is automatically applied.',
  510512        'liens_en_clair:nom' => 'Viditeľné odkazy',
  511         'liens_orphelins:description' => 'This tool has two functions:
  512 
  513 @puce@ {{Correct Links}}.
  514 
  515 In French texts, SPIP follows the rules of French typography and inserts a space before question and exclamation marks. This tool prevents this from happening in URLs.[[%liens_interrogation%]]
  516 
  517 @puce@ {{Orphan links}}.
  518 
  519 Systematically replaces all URLs which authors have placed in texts (especially often in forums) and which are thus not clickable, by links in the SPIP format. For example, {<html>www.spip.net</html>} will be replaced by: [->www.spip.net].
  520 
  521 You can choose the manner of replacement:
  522 _ • {Basic}: links such as {<html>http://spip.net</html>} (whatever protocol) and {<html>www.spip.net</html>} are replaced.
  523 _ • {Extended}: additionally links such as these are also replaced:  {<html>me@spip.net</html>}, {<html>mailto:myaddress</html>} ou {<html>news:mynews</html>}.
  524 _ • {By default}: automatic replacement (from SPIP version 2.0).
  525 [[%liens_orphelins%]]', # MODIF
   513        'liens_orphelins:description' => 'Tento nástroj má dve funkcie:
   514
   515@puce@ {{Správne odkazy.}}
   516
   517Vo francúzskych textoch SPIP dodržiava pravidlá francúzskej typografie a vloží medzeru pred otázniky a výkričníky. Tento nástroj zabráni, aby sa to stávalo v internetových adresách.[[%liens_interrogation%]]
   518
   519@puce@ {{Osamotené odkazy.}}
   520
   521Systematicky nahradí všetky internetové adresy, ktoré autori vložili do textov (obzvlášť často v diskusných fórach) a na ktoré sa nedá kliknúť odkazmi vo formáte SPIPu. Napríklad {<html>www.spip.net</html>} bude nahradený odkazom: [->www.spip.net].
   522
   523Môžete si vybrať spôsob nahradenia:
   524_ • {základný:} odkazy, ako {<html>http://spip.net</html>} (akýkoľvek protokol) a {<html>www.spip.net</html>} budú nahradené.
   525_ • {rozšírený:} okrem toho takéto odkazy budú nahradené tiež: {<html>me@spip.net</html>,} {<html>mailto:myaddress</html>} alebo {<html>news:mynews</html>}.
   526_ • {predvolený:} automatické nahrádzanie (od verzie 2.0).
   527[[%liens_orphelins%]]',
  526528        'liens_orphelins:description1' => '[[Ak má internetová adresa viac ako %long_url% znakov, SPIP ju zmenší na %coupe_url% znakov]].',
  527529        'liens_orphelins:nom' => 'Pekné www adresy',
   
  592594        'pack_alt' => 'See the current configuration parameters',
  593595        'pack_delete' => 'Vymazanie balíka s nastaveniami',
  594         'pack_descrip' => 'Your "Current configuration pack" brings together all the parameters activated for the Penknife plugin. It remembers both whether a tool is activated or not and, if so, what options have been chosen.
  595 
  596 This PHP code may be placed in the /config/mes_options.php file. It will place a reset link on the page of the "pack {@pack@}". Of course, you can change its name below.
  597 
  598 If you reset the plugin by clicking on a pack, the Penknife will reconfigure itself according to the values defined in that pack.', # MODIF
   596        'pack_descrip' => 'Váš "Balík s aktuálnymi nastaveniami" spája všetky parametre aktivované pre zásuvný modul Vreckový nožík. Pamätá si, či bol nástroj aktivovaný, alebo nie a ak bol, aké možnosti ste si vybrali.
   597
   598Tento kód PHP môžete uložiť do súboru /config/mes_options.php. Na stránku "balíka {@pack@}" umiestni odkaz na obnovenie. Samozrejme, jeho názov môžete zmeniť nižšie.
   599
   600Ak zásuvný modul obnovíte kliknutím na balík, modul Vreckový nožík sa sám nastaví podľa hodnôt definovaných v tomto balíku.',
  599601        'pack_du' => '• of the pack @pack@',
  600602        'pack_installe' => 'Inštalácia balíka s nastaveniami',
   
  621623        'puceSPIP' => 'Povoliť klávesové skratky "*"',
  622624        'puceSPIP_aide' => 'Odrážka SPIPU: <b>*</b>',
  623         'pucesli:description' => 'Replaces bullets «-» (simple dash) in articles with ordered lists «-*» (transformed into  &lt;ul>&lt;li>…&lt;/li>&lt;/ul> in HTML) whose style may be customised using CSS.', # MODIF
   625        'pucesli:description' => 'Z odrážok "-" (spojovník) v článkoch vytvorí číslované zoznamy "-*" (zmenia sa na  &lt;ul>&lt;li>…&lt;/li>&lt;/ul> v HTML), ktorých štýl  môžete upraviť pomocou CSS.
   626
   627Na to, aby ostal zachovaný prístup k pôvodnému obrázku odrážky SPIPu (malý trojuholník), redaktorom sa môže začiatku riadka "*" ponúknuť nová skratka: [[%puceSPIP%]]',
  624628        'pucesli:nom' => 'Pekné odrážky',
  625629
   
  703707
  704708@puce@ If you are running several mutualised sites, you can specify here the default value for all the local sites (SPIP 2.0 mini).[[%duree_cache_mutu% heures]]', # MODIF
  705         'spip_cache:description1' => '@puce@ By default, SPIP calculates all the public pages and caches them in order to accelerate their display. It can be useful, when developing the site to disable the cache temporarily, in order to see the effect of changes immediately.@_CS_CACHE_EXTENSION@[[%radio_desactive_cache3%]]', # MODIF
   709        'spip_cache:description1' => '@puce@ Podľa predvolených nastavení SPIP registruje všetky verejne prístupné stránky a ukladá ich do cache, aby sa potom rýchlejšie načítali. Dočasné deaktivovanie cache môže pomôcť pri vývoji stránky. [[%radio_desactive_cache3%]]',
  706710        'spip_cache:description2' => '@puce@ Four options to configure the cache: <q1>
  707711_ • {Normal usage}: SPIP places all the calculated pages of the public site in the cache in order to speed up their delivery. After a certain time the cache is recalculated and stored again.
   
  709713_ • {No cache}: temporarily deactivating the cache can be useful when the site is being developed. With this option, nothing is cached on disk.
  710714_ • {Cache checking}: similar to the preceding option. However, all results are written to disk in order to be able to check them.</q1>[[%radio_desactive_cache4%]]', # MODIF
  711         'spip_cache:description3' => '@puce@ The "Compresser" extension available in SPIP is used to compress the various CSS and JavaScript code sections of your pages and insert them in a static cache file. This speeds up the display of your site, and limits both the number of calls made to the server and the size of the files that need to be retrieved.', # NEW
   715        'spip_cache:description3' => '@puce@ Rozšírenie "Compresser" dostupné v SPIPe umožňuje skomprimovať rôzne prvky CSS a JavaScript z vašich stránok a uložiť ich do statickej cache. Tak sa zrýchli zobrazenie stránky a obmedzí sa počet požiadaviek na server, ako aj výsledná veľkosť súborov.',
  712716        'spip_cache:nom' => 'SPIP and the cache',
  713717        'spip_ecran:description' => 'Nastaví šírku obrazovky pre každého v súkromnej zóne. Úzka obrazovka zobrazí dva stĺpce a široká obrazovka zobrazí tri. Predvolené nastavenia nechávajú používateľa, aby sa rozhodol sám, čo sa uloží v cookie prehliadača.[[%spip_ecran%]]',
   
  817821@puce@ If you are using the type  {page} described above or if the object requested is not recognised, you can choose the calling script for SPIP. By default, SPIP uses {spip.php}, but {index.php} (format: <code>/index.php?article123</code>) or an empty value (format: <code>/?article123</code>) are also possible. To use any other value, you need to create the corresponding file at the root of your site with the same contents as in the file {index.php}.
  818822[[%spip_script%]]', # MODIF
  819         'type_urls:description1' => '@puce@ If you are using a format based on URLs «propres» ({propres}, {propres2}, {libres}, {arborescentes} ou {propres_qs}), the Penknife can:
  820 <q1>• make sure the URL is in {{lower case}}.</q1>[[%urls_minuscules%]]
  821 <q1>• systematically add the {{ID of the object}} to the URL (as a suffix, prefix, etc.).
  822 _ (examples: <code>/My-article-title,457</code> or <code>/457-My-article-title</code>)</q1>', # MODIF
   823        'type_urls:description1' => '@puce@ Ak používate internetové adresy (URL) založené na určitom formáte, napríklad  "pekné" ({propres}, {propres2}, {voľné}, {stromovité} alebo {propres_qs}), modul Vreckový nožík môže:
   824<q1>• skontrolovať, či je celá internetová adresa zapísaná {{malými písmenami.}}</q1>[[%urls_minuscules%]]
   825<q1>• systematicky pridávať {{ID objektu}} k internetovej adrese (ako príponu, predponu, atď.).
   826_ (Príklady: <code>/Nadpis-mojho-clanku,457</code> alebo <code>/457-Nadpis-mojho-clanku</code>)</q1>',
  823827        'type_urls:nom' => 'Formát www adries',
  824         'typo_exposants:description' => '{{Text in French}}: improves the typographical rendering of common abbreviations by adding superscript where necessary (thus, {<acronym>Mme</acronym>} becomes {M<sup>me</sup>}). Common errors corrected:  ({<acronym>2ème</acronym>} and  {<acronym>2me</acronym>}, for example, become {2<sup>e</sup>}, the only correct abbreviation).
  825 
  826 The rendered abbreviations correspond to those of the Imprimerie nationale given in the {Lexique des règles typographiques en usage à l\'Imprimerie nationale} (article « Abréviations », Presses de l\'Imprimerie nationale, Paris, 2002).
  827 
  828 The following expressions are also handled: <html>Dr, Pr, Mgr, St, Bx, m2, m3, Mn, Md, Sté, Éts, Vve, bd, Cie, 1o, 2o, etc.</html>
  829 
  830 You can also choose here to use superscript for some other abbreviations, despite the negative opinion of the Imprimerie nationale:[[%expo_bofbof%]]
  831 
  832 {{English text}}: the suffixes of ordinal numbers are placed in superscript: <html>1st, 2nd</html>, etc.', # MODIF
   828        'typo_exposants:description' => '{{Text vo francúzštine:}} vylepšuje typografické spracovanie bežných skratiek pridaním horného indexu tam, kde je to potrebné (takto sa z {<acronym>Mme</acronym>} stane {M<sup>me</sup>}). Opravuje bežné chyby:  (z {<acronym>2ème</acronym>} a  {<acronym>2me</acronym>,} sa napríklad stane {2<sup>e</sup>,} jediná správna skratka).
   829
   830Spracúvané skratky sa zhodujú s Imprimerie nationale uvedenými v {Lexique des règles typographiques en usage à l\'Imprimerie nationale} (článok "Skratky", Presses de l\'Imprimerie nationale, Paríž, 2002).
   831
   832Spracúvajú sa aj tieto výrazy: <html>Dr, Pr, Mgr, St, Bx, m2, m3, Mn, Md, Sté, Éts, Vve, bd, Cie, 1o, 2o, etc.</html>
   833
   834Tu sa môžete rozhodnúť, že pri písaní niektorých ďalších skratiek budete používať horný index napriek tomu, že Imprimerie nationale má k tomu zamietavé stanovisko:[[%expo_bofbof%]]
   835
   836{{Anglický text:}} prípony radových čísloviek budú automaticky zapísané horným indexom: <html>1st, 2nd,</html> atď.',
  833837        'typo_exposants:nom' => 'Horný index',
  834838
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.