Changeset 63411 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
Jul 12, 2012, 1:37:43 AM (7 years ago)
Author:
salvatore@…
Message:

langues (faq-manuelsite)

Location:
_plugins_/manuel_site/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/manuel_site/lang/faq-manuelsite_en.php

  r59450 r63411  
  1111        'forum' => 'The forums are enabled by default on your articles @complement@ and they are deactivated on an individual basis... Visitors can then react to your articles... You will be contacted by email each time a message is posted on one of your articles. Small flip side: spams which are not always easy to identify and that sometimes you need to manually manage. To process a message forum (remove it if it does not please you or report spam if it is one):
  1212-* In the public site on the page of the article, if you are identified, there are two buttons "Delete Message" or "SPAM"
  13 -* In the private area, via the activity menu / Manage Forums',
   13-* In the private area, via the activity menu / Manage Forums', # MODIF
  1414        'forum_q' => 'How to manage the forums?',
  1515
  1616        // I
  1717        'img' => 'There is no "right" size to display an image in an article. It all depends on its content: if it\'s a portrait, a height of 200px should be sufficient, and if it is a beautiful landscape, you can go up to @largeur_max@ pixels width. In any case, no need to send an image of 3000 pixels width, any screen can\'t display it in its entirety! Unless the document is intended for printing.
  18 _ {Please, note that the maximum weight not to exceed is 150M otherwise the download will be denied}.',
   18_ {Please, note that the maximum weight not to exceed is 150M otherwise the download will be denied}.', # MODIF
  1919        'img_nombre' => 'It is possible to send a lot of photos in one click in an article:
  2020-* Copy selected photos to a folder on your hard drive
  2121-* Resize them to a good size
  2222-* Insert them into a zip file
  23 -* Join this zip file to the article. At the end of the download, it asked you what you want to do with the file, you can for example put all the pictures in the portfolio.',
   23-* Join this zip file to the article. At the end of the download, it asked you what you want to do with the file, you can for example put all the pictures in the portfolio.', # MODIF
  2424        'img_nombre_q' => 'How easily fill a portfolio?',
  2525        'img_ou_doc' => 'It mainly uses the tag <code><imgXX|center></code> to insert an image into a text article. But if you also want to display the title or description below the image, use <code><docXX|center></code>.',
   
  3131
  3232Associate the mp3 file to your article as for an image and give it a title and optional description and a credit. Finally put in the body of your article where you want <code><docXX|center|player></code>. A flash drive will appear in your public site to allow visitors to start the sound.
  33 _ {Please note that the max size of a file is 150M, about a length of 225 minutes}',
   33_ {Please note that the max size of a file is 150M, about a length of 225 minutes}', # MODIF
  3434        'son_audacity' => 'To work an audio file, you can use Audacity (Mac, Windows, Linux) download here [->http://audacity.sourceforge.net/]. A few tips:
  3535-* After installing the software, you will also need the lame library for encoding mp3 [->http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3].
  3636-* To change the file in mono: Menu {Tracks / Track stereo to mono}
  3737-* To create the mp3 file: Menu {File / Export}
  38 -* To set the bitrate: Menu {File / Export / Options / Quality}',
   38-* To set the bitrate: Menu {File / Export / Options / Quality}', # MODIF
  3939        'son_audacity_q' => 'How to prepare a sound?',
  4040        'son_q' => 'How to add sound to an article?',
   
  5050
  5151Associate the file created with your article as an attachment, give it a title, description and possibly a credit, and size (width 320, height 240). Finally put in the body of your article where you want <code><docXX|center|video></code>. A flash drive will appear in your public site to allow visitors to play the video.
  52 _ {Please note that the max size of a file is 150M, about a length of 37.5 minutes}',
   52_ {Please note that the max size of a file is 150M, about a length of 37.5 minutes}', # MODIF
  5353        'video_320x240_q' => 'How to add a video to an article?',
  5454        'video_dist' => 'If your video is hosted on DailyMotion, YouTube or Vimeo, in a new tab of your browser, go to the page viewing of the video, and copy the url. In the edit page of your article click "Add Video" and paste the URL. Then insert into the text of the article <code><videoXX|center></code>',
 • _plugins_/manuel_site/lang/faq-manuelsite_sk.php

  r60797 r63411  
  1111        'forum' => 'Diskusné fóra sú podľa predvolených nastavení aktivované v článkoch  @complement@; dajú sa deaktivovať jedno po druhom. Návštevníci môžu reagovať na vaše články. Ak niekto pošle príspevok k vášmu článku, dostanete o tom oznam cez e-mail.  Malé negatívum: spamy, ktoré nie je vždy ľahké nájsť a ktoré budete musieť usmerniť manuálne. Ak chcete spracovať príspevok v diskusnom fóre (vymazať ho, ak sa vám nepáči, alebo ho označiť ako spam, ak to je spam):
  1212-* Ak ste prihlásený (-á), na verejne prístupnej stránke na stránke s článkom sú dve tlačidlá "Odstrániť príspevok" alebo "SPAM"
  13 -* V súkromnej zóne cez menu Aktivita / Riadiť diskusné fóra',
   13-* V súkromnej zóne cez menu Aktivita / Riadiť diskusné fóra', # MODIF
  1414        'forum_q' => 'Ako riadiť diskusné fóra?',
  1515
   
  1919-* Ak bude obrázok súčasťou portfólia k článku, neodporúča sa prekročiť šírku 1 000 pixelov a výšku 600 pixelov.
  2020
  21 {Pozor, maximálna veľkosť nesmie prekročiť 150 MB, inak sa obrázok nebude dať stiahnuť.}',
   21{Pozor, maximálna veľkosť nesmie prekročiť 150 MB, inak sa obrázok nebude dať stiahnuť.}', # MODIF
  2222        'img_nombre' => 'Do článku sa dá do článku poslať viac fotiek jedným klikom:
  2323-* Vybrané fotky skopírujte do priečinka na svojom pevnom disku
  2424-* Upravte ich veľkosť
  2525-* Vytvorte z nich súbor zip
  26 -* Tento súbor zip pripojte k článku. Na konci sťahovania sa vás systém spýta, čo chcete so súborom urobiť, napríklad môžete všetky fotky vložiť do portfólia.',
   26-* Tento súbor zip pripojte k článku. Na konci sťahovania sa vás systém spýta, čo chcete so súborom urobiť, napríklad môžete všetky fotky vložiť do portfólia.', # MODIF
  2727        'img_nombre_q' => 'Ako ľahko napĺňať portfólio?',
  2828        'img_ou_doc' => 'Na vkladanie obrázkov do textu článku používa najmä tag <code><imgXX|center>.</code> Ak však chcete zobraziť pod obrázkom jeho nadpis alebo popis, použite tag <code><docXX|center>.</code>',
   
  3434       
  3535Súbor mp3 zaraďte do článku ako obrázok a dajte mu nadpis, prípadne pridajte popis a poďakovanie (spolu)autorom. Nakoniec ho vložte do článku na miesto, na ktoré chcete  <code><docXX|center|player></code>. Na verejne prístupnej stránke sa zobrazí ikona USB kľúča, aby návštevníci mohli zvukový záznam spustiť.
  36 _ {Pozor, maximálna veľkosť súboru je 150 MB alebo časový úsek približne 225 minút}',
   36_ {Pozor, maximálna veľkosť súboru je 150 MB alebo časový úsek približne 225 minút}', # MODIF
  3737        'son_audacity' => 'Na prácu s audio súborom môžete využiť program Audacity (Mac, Windows, Linux), ktorý sa dá stiahnuť odtiaľto [->http://audacity.sourceforge.net/]. Niekoľko tipov:
  3838-* Po inštalácii programu budete potrebovať aj knižnicu na kódovanie lame mp3 [->http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3].
  3939-* Ak chcete súbor previesť do režimu mono: Menu {Stopy/Stereo stopy do mono}
  4040-* Ak chcete vytvoriť súbor mp3: Menu {Súbor/Exportovať}
  41 -* Ak chcete nastaviť bitovú rýchlosť: Menu {Súbor/Exportovať/Možnosti/Kvalita}',
   41-* Ak chcete nastaviť bitovú rýchlosť: Menu {Súbor/Exportovať/Možnosti/Kvalita}', # MODIF
  4242        'son_audacity_q' => 'Ako pripraviť súbor so zvukom?',
  4343        'son_q' => 'Ako pridať k článku súbor so zvukom?',
   
  5353
  5454Vytvorený súbor zaraďte do článku ako pripojený dokument, dajte mu nadpis, prípadne pridajte podpis a poďakovanie autorom aj veľkosť (šírka 320, výška 240). Nakoniec ho pridajte do článku na miesto, na ktoré chcete <code><docXX|center|video></code>. Na verejne prístupnej stránke sa zobrazí ikona USB kľúča, aby si návštevníci mohli video prehrať.
  55 _ {Pozor, maximálna veľkosť súboru je 150 MB alebo časový úsek približne 37,5 minúty}',
   55_ {Pozor, maximálna veľkosť súboru je 150 MB alebo časový úsek približne 37,5 minúty}', # MODIF
  5656        'video_320x240_q' => 'Ako pridať video k článku?',
  5757        'video_dist' => 'Ak sa vaše video nachádza na stránke DailyMotion, YouTube alebo Viméo  a máte ho na novej karte vášho prehliadača, prejdite na stránku, kde sa video nachádza a skopírujte internetovú adresu videa. Na stránke úprav svojho článku kliknite na tlačidlo "Pridať video" a prilepte jeho internetovú adresu. Potom vložte do textu článku <code><videoXX|center></code>',
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.