Changeset 97734 in spip-zone


Ignore:
Timestamp:
May 12, 2016, 12:52:26 PM (3 years ago)
Author:
kent1@…
Message:

un peu de nettoyage

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • _plugins_/xiti/trunk/xiti_fonctions.php

  r97731 r97734  
  44 * Fonctions pour Xiti
  55 *
  6  * @plugin      Xiti
   6 * @plugin Xiti
  77 * @copyright  2014
  8  * @author      France diplomatie - Vincent
  9  * @licence     GNU/GPL
   8 * @author France diplomatie - Vincent
   9 * @license     GNU/GPL
  1010 * @package     SPIP\Xiti\fonctions
  1111 */
   
  1515}
  1616
  17 
  18 /** Liste des caractères spéciaux dans le titre de la page
   17/**
   18 * Liste des caractères spéciaux dans le titre de la page
  1919 * @param $texte
  2020 * @return string
   
  2626}
  2727
  28 /** Nettoyer les caractères spéciaux dans le titre de la page
   28/**
   29 * Nettoyer les caractères spéciaux dans le titre de la page
  2930 * @param $texte
  3031 * @return string
   
  4041}
  4142
  42 /** Gérer les caractères non-latin
  43  * @param $texte
   43/**
   44 * Gérer les caractères non-latin
   45 * @param string $texte
  4446 * @return string
  4547 */
   
  4951}
  5052
  51 /** Nettoyer les URL's
  52  * @param $texte
   53/**
   54 * Nettoyer les URL's
   55 * @param string $texte
  5356 * @return string
  5457 */
   
  5760}
  5861
  59 /** Passe une chaîne vers de l'ascii
  60  * @param $texte
  61  * @param $encoding
   62/**
   63 * Passe une chaîne vers de l'ascii
   64 * @param string $texte
   65 * @param string $encoding
  6266 * @return string
  6367 */
   
  6771        // Tableau des corespondance
  6872        $str_ascii = array(
  69                 'A'      => 'ÀÁÂÃÄÅĀĂǍẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶǺĄ',
  70                 'a'      => 'àáâãäåāăǎạảấầẩẫậắằẳẵặǻą',
  71                 'C'      => 'ÇĆĈĊČ',
  72                 'c'      => 'çćĉċč',
  73                 'D'      => 'ÐĎĐ',
  74                 'd'      => 'ďđ',
  75                 'E'      => 'ÈÉÊËĒĔĖĘĚẸẺẼẾỀỂỄỆ',
  76                 'e'      => 'èéêëēĕėęěẹẻẽếềểễệ',
  77                 'G'      => 'ĜĞĠĢ',
  78                 'g'      => 'ĝğġģ',
  79                 'H'      => 'ĤĦ',
  80                 'h'      => 'ĥħ',
  81                 'I'      => 'ÌÍÎÏĨĪĬĮİǏỈỊ',
  82                 'J'      => 'Ĵ',
  83                 'j'      => 'ĵ',
  84                 'K'      => 'Ķ',
  85                 'k'      => 'ķ',
  86                 'L'      => 'ĹĻĽĿŁ',
  87                 'l'      => 'ĺļľŀł',
  88                 'N'      => 'ÑŃŅŇ',
  89                 'n'      => 'ñńņňʼn',
  90                 'O'      => 'ÒÓÔÕÖØŌŎŐƠǑǾỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢ',
  91                 'o'      => 'òóôõöøōŏőơǒǿọỏốồổỗộớờởỡợð',
  92                 'R'      => 'ŔŖŘ',
  93                 'r'      => 'ŕŗř',
  94                 'S'      => 'ŚŜŞŠ',
  95                 's'      => 'śŝşš',
  96                 'T'      => 'ŢŤŦ',
  97                 't'      => 'ţťŧ',
  98                 'U'      => 'ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲƯǓǕǗǙǛỤỦỨỪỬỮỰ',
  99                 'u'      => 'ùúûüũūŭůűųưǔǖǘǚǜụủứừửữự',
  100                 'W'      => 'ŴẀẂẄ',
  101                 'w'      => 'ŵẁẃẅ',
  102                 'Y'      => 'ÝŶŸỲỸỶỴ',
  103                 'y'      => 'ýÿŷỹỵỷỳ',
  104                 'Z'      => 'ŹŻŽ',
  105                 'z'      => 'źżž',
   73                'A' => 'ÀÁÂÃÄÅĀĂǍẠẢẤẦẨẪẬẮẰẲẴẶǺĄ',
   74                'a' => 'àáâãäåāăǎạảấầẩẫậắằẳẵặǻą',
   75                'C' => 'ÇĆĈĊČ',
   76                'c' => 'çćĉċč',
   77                'D' => 'ÐĎĐ',
   78                'd' => 'ďđ',
   79                'E' => 'ÈÉÊËĒĔĖĘĚẸẺẼẾỀỂỄỆ',
   80                'e' => 'èéêëēĕėęěẹẻẽếềểễệ',
   81                'G' => 'ĜĞĠĢ',
   82                'g' => 'ĝğġģ',
   83                'H' => 'ĤĦ',
   84                'h' => 'ĥħ',
   85                'I' => 'ÌÍÎÏĨĪĬĮİǏỈỊ',
   86                'J' => 'Ĵ',
   87                'j' => 'ĵ',
   88                'K' => 'Ķ',
   89                'k' => 'ķ',
   90                'L' => 'ĹĻĽĿŁ',
   91                'l' => 'ĺļľŀł',
   92                'N' => 'ÑŃŅŇ',
   93                'n' => 'ñńņňʼn',
   94                'O' => 'ÒÓÔÕÖØŌŎŐƠǑǾỌỎỐỒỔỖỘỚỜỞỠỢ',
   95                'o' => 'òóôõöøōŏőơǒǿọỏốồổỗộớờởỡợð',
   96                'R' => 'ŔŖŘ',
   97                'r' => 'ŕŗř',
   98                'S' => 'ŚŜŞŠ',
   99                's' => 'śŝşš',
   100                'T' => 'ŢŤŦ',
   101                't' => 'ţťŧ',
   102                'U' => 'ÙÚÛÜŨŪŬŮŰŲƯǓǕǗǙǛỤỦỨỪỬỮỰ',
   103                'u' => 'ùúûüũūŭůűųưǔǖǘǚǜụủứừửữự',
   104                'W' => 'ŴẀẂẄ',
   105                'w' => 'ŵẁẃẅ',
   106                'Y' => 'ÝŶŸỲỸỶỴ',
   107                'y' => 'ýÿŷỹỵỷỳ',
   108                'Z' => 'ŹŻŽ',
   109                'z' => 'źżž',
  106110                // Ligatures
  107                 'AE'    => 'Æ',
  108                 'ae'    => 'æ',
  109                 'OE'    => 'Œ',
  110                 'oe'    => 'œ'
   111                'AE' => 'Æ',
   112                'ae' => 'æ',
   113                'OE' => 'Œ',
   114                'oe' => 'œ'
  111115        );
  112116
  113117        // Convertion
  114118        foreach ($str_ascii as $k => $v) {
  115                 $texte = mb_ereg_replace('['.$v.']', $k, $texte);
   119                $texte = mb_ereg_replace('/['.$v.']/', $k, $texte);
  116120        }
  117121
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.